Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Prostata

Problemy z prostatą

Więk­szość męż­czyzn nie in­te­re­su­je się sta­nem swo­jej pro­sta­ty, do­pó­ki nie za­ob­ser­wu­ją uciąż­li­wych ob­ja­wów zwią­za­nych z nie­wła­ści­wym jej funk­cjo­no­wa­niem. Do­pie­ro wów­czas się­ga­ją po pre­pa­ra­ty po­pra­wia­ją­ce kon­dy­cję pro­sta­ty. Ale czy nie le­piej by­ło­by za­dbać

Odchudzanie

Herbaty i suplementy ziołowe wspomagające odchudzanie

Jakie zioła na od­chu­dza­nie? To py­ta­nie czę­sto za­da­ją sobie osoby, które szu­ka­ją sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów. Pa­mię­taj­my, że same zioła nie wy­star­czą, a je­dy­nie po­ma­ga­ją w spa­la­niu tkan­ki tłusz­czo­wej. Zioła

Grypa i przeziębienie

Zioła na kaszel – sposoby dla dzieci i dorosłych

Kiedy sły­szy­my obok sie­bie osobę kasz­lą­cą, pierw­szym sko­ja­rze­niem naj­czę­ściej jest myśl o prze­zię­bie­niu. Rze­czy­wi­ście, pod­czas jesienno-​zimowego prze­si­le­nia spo­ty­ka ono i do­ro­słych, i dzie­ci. Jed­nym z jego pierw­szych ob­ja­wów jest

Jama ustna i dziąsła

Problemy w jamie ustnej – ból i zapalenie dziąseł

Za­sta­na­wiasz się, czy cie­bie także mogą do­ty­czyć pro­ble­my jamy ust­nej? Aby to stwier­dzić, po­wi­nie­neś od­po­wie­dzieć na kilka pod­sta­wo­wych pytań do­ty­czą­cych stanu zdro­wia two­je­go uzę­bie­nia i moż­li­wych pro­ble­mów z nim zwią­za­nych.

Cholesterol i trawienie

Choroby wątroby – objawy. Regeneracja wątroby – leki

Zdro­wa wą­tro­ba jest ko­niecz­na do utrzy­ma­nia ca­łe­go or­ga­ni­zmu w do­brym sta­nie. W ludz­kiej wą­tro­bie toczy się jed­no­cze­śnie pra­wie 500 róż­nych pro­ce­sów, które umoż­li­wia­ją pra­wi­dło­wą pracę po­zo­sta­łych na­rzą­dów. Bie­rze

Cholesterol i trawienie

Regeneracja wątroby -Sylimaryna w profilaktyce i leczeniu dolegliwości

Me­dy­cy­na jest dzie­dzi­ną nauki tak starą, jak stara jest ludz­kość. Już od naj­daw­niej­szych cza­sów in­te­re­so­wa­no się ludz­kim cia­łem, jego dzia­ła­niem oraz sku­tecz­ny­mi spo­so­ba­mi le­cze­nia. Dzię­ki tej cie­ka­wo­ści me­dy­cy­na stale

Cholesterol i trawienie

Dieta i zioła na obniżenie cholesterolu

Głów­nym czyn­ni­kiem ma­ją­cym wpływ na zbyt wy­so­ki po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi, w tym jego „złej” frak­cji LDL, jest nie­wła­ści­wa dieta. Jak w takim razie na­le­ży zmie­nić na­wy­ki ży­wie­nio­we i co włą­czyć

Drogi moczowe

Zioła, które pomagają na zapalenie pęcherza

Za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go i dróg mo­czo­wych jest do­le­gli­wo­ścią, która dosyć czę­sto przy­da­rza się oso­bom do­ro­słym. Sza­cu­je się, że każ­de­go roku do­ty­ka ona około 150 mi­lio­nów osób. Znacz­nie czę­ściej

Zaparcia

Zaparcia – pozbądź się uciążliwego problemu dnia codziennego

Za­par­cia to nie tylko kwe­stia sa­me­go pro­ble­mu z wy­próż­nie­niem, ale także ból, ko­niecz­ność czę­stych i nie­efek­tyw­nych wizyt w to­a­le­cie, oraz cią­głe roz­my­śla­nie, jak im za­ra­dzić. Czy można zli­kwi­do­wać za­par­cia sto­su­jąc wy­cią­gi na­tu­ral­ne? Jakie są sku­tecz­ne i bez­piecz­ne

Cholesterol i trawienie

Sylimaryna i fosfolipidy stosowane razem dla kompleksowej ochrony wątroby

Wą­tro­ba to duży na­rząd, umiej­sco­wio­ny w pra­wej, gór­nej czę­ści jamy brzusz­nej. Jest to jed­no­cze­śnie organ peł­nią­cy wiele istot­nych dla życia funk­cji, zwią­za­nych z syn­te­zą, me­ta­bo­li­zmem i ma­ga­zy­no­wa­niem związ­ków wy­two­rzo­nych lub

Cholesterol i trawienie

Wyciąg z karczocha: naturalny środek na obniżenie poziomu cholesterolu

Cho­le­ste­rol jest związ­kiem, który jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia or­ga­ni­zmu. Szko­dli­we kon­se­kwen­cje dla zdro­wia są po­wo­do­wa­ne nie przez samą jego obec­ność, tylko przez jego nad­miar. Wła­ści­wy po­ziom cho­le­ste­ro­lu razem z pra­wi­dło­wym ci­śnie­niem krwi

POZNAJ

Nasze marki