Polityka prywatności

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 47/51 , jest świadoma wagi informacji powierzanych przez Państwa, chcąc dochować należytej staranności w kwestii przysługujących im praw, w szczególności prawa do ochrony prywatności, podejmuje należyte kroki w celu tworzenia oraz dostosowywania niniejszej Polityki Prywatności.

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować o celach i zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Poznańskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” SA zabezpiecza Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że przekazane nam dane osobowe przetwarzane są na serwerach komputerowych w środowisku, zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Kto zbie­ra i prze­twa­rza pań­stwa dane oso­bo­we, czyli kto jest ad­mi­ni­stra­to­rem pań­stwa da­nych oso­bo­wych?

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest Spół­ka Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „HER­BA­POL” S.A. z sie­dzi­bą w Po­zna­niu (dalej na­zwa­ne rów­nież Spół­ką ).

Można z nami się kon­tak­to­wać po­przez:

 • pocz­tę elek­tro­nicz­ną: se­kre­ta­riat@her­ba­pol.po­znan.pl
 • te­le­fon kon­tak­to­wy: +48 61 886 18 00
 • pi­sem­nie na ww. adres sie­dzi­by Spół­ki.

  W Spół­ce po­wo­ła­ny zo­stał In­spek­tor Ochro­ny Da­nych, z któ­rym można się skon­tak­to­wać pod ad­re­sem email: da­ne­oso­bo­we@her­ba­pol.po­znan.pl

Kiedy oraz jakie dane oso­bo­we zbie­ra­my i prze­twa­rza­my?

Zbie­ra­my i prze­twa­rza­my dane oso­bo­we w ce­lach:

 •  wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Spół­ce, wy­ni­ka­ją­cych z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa, a w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2000 roku Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz po­sta­no­wień Sta­tu­tu Spół­ki,
 • za­pew­nie­nia przez Spół­kę re­ali­za­cji upraw­nień/obo­wiąz­ków ak­cjo­na­riu­szy i ich peł­no­moc­ni­ków,
 • wy­pła­ty dy­wi­den­dy,
 • mar­ke­tin­go­wych pro­duk­tów wła­snych Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki – mar­ke­ting wła­snych pro­duk­tów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wy­sył­ki in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną – wy­łącz­nie w przy­pad­ku wy­ra­że­nia przez Panią/Pana zgody – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • świad­cze­nia usłu­gi pro­wa­dze­nia konta Użyt­kow­ni­ka na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZZ „HER­BA­POL” S.A. oraz udo­stęp­nie­nia In­ter­ne­to­we­go Sys­te­mu Za­ma­wia­nia Leków w celu świad­cze­nia usłu­gi re­zer­wa­cji wy­bra­nych pro­duk­tów w ap­te­ce, za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej www.her­ba­pol.po­znan.pl. – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • sprze­da­ży pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez Spół­kę – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji, do­cho­dze­nia i obro­ny w razie za­ist­nie­nia wza­jem­nych rosz­czeń – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • za­pew­nie­nia ob­słu­gi trans­ak­cji i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów tech­nicz­nych -​podstawą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • kon­tak­to­wa­nia się z Użyt­kow­ni­kiem w ce­lach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usłu­gi pro­wa­dze­nia konta Użyt­kow­ni­ka na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZZ „HER­BA­POL” S.A. i/lub wy­ko­na­nia umowy sprze­da­ży – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa fi­zycz­ne­go w bu­dyn­kach Spół­ki, w tym mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go we­wnętrz­ne­go i ze­wnętrz­ne­go oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia osób wcho­dzą­cych i wy­cho­dzą­cych na teren bu­dyn­ków Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO ),
 • dla celów po­dat­ko­wych i ra­chun­ko­wych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na ad­mi­ni­stra­to­rze – Spół­ce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Co mogą pań­stwo zro­bić ze swo­imi da­ny­mi oso­bo­wy­mi

Przy­słu­gu­je Pani/Panu, w za­kre­sie wy­ni­ka­ją­cym z prze­pi­sów prawa, prawo do do­stę­pu do swo­ich da­nych oraz ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ano­ni­mi­za­cji lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia da­nych, a także prawo cof­nię­cia udzie­lo­nej zgody w do­wol­nym mo­men­cie. Cof­nię­cie zgody nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem.

W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych każda osoba może zwró­cić się do Spół­ki z proś­bą o udzie­le­nie in­for­ma­cji. Nie­za­leż­nie od po­wyż­sze­go przy­słu­gu­je Pani/Panu prawo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

Czy pań­stwa dane będą prze­ka­zy­wa­ne do państw spoza eu­ro­pej­skie­go ob­sza­ru go­spo­dar­cze­go

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” SA nie prze­ka­zu­ją Pań­stwa da­nych oso­bo­wych do pod­mio­tów spoza Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go.

Pro­fi­lo­wa­nie da­nych

Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny (w tym w for­mie pro­fi­lo­wa­nia) w ten spo­sób, że w wy­ni­ku ta­kie­go zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go prze­twa­rza­nia mo­gły­by za­pa­dać ja­kie­kol­wiek de­cy­zje.

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu za­war­cia umowy ze Spół­ką. 

Pro­szę wy­brać z listy od­po­wied­nią dla Pań­stwa za­kład­kę i za­po­znać się z in­for­ma­cja­mi w niej za­war­ty­mi.

 1. Kon­tra­hen­ci PZZ „HER­BA­POL” S.A.
 2. Przed­sta­wi­cie­la kon­tra­hen­ta PZZ „HER­BA­POL S.A., w tym, jako osoba wy­zna­czo­na do kon­tak­tu, osoba upo­waż­nio­na do do­ko­ny­wa­nia okre­ślo­nych dzia­łań w imie­niu kon­tra­hen­ta.
 3. Po­ten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi PZZ „HER­BA­POL” S.A.
 4. Osoby ko­rzy­sta­ją­ce z for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych do­stęp­nych na stro­nach in­ter­ne­to­wych pro­wa­dzo­nych przez ADO.
 5. Ad­re­sa­ci dzia­łań mar­ke­tin­go­wych.
 6. Osoby bio­rą­ce udział w re­kru­ta­cji.
 7. Ak­cjo­na­riu­sze.
 8. Byli pra­cow­ni­cy.
 9. Po­li­ty­ka co­okies.

Jeśli są pań­stwo kon­tra­hen­ta­mi PZZ „HER­BA­POL” SA:

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­ski­wa­ne są bez­po­śred­nio od Pań­stwa przed za­war­ciem umowy lub w trak­cie jej re­ali­za­cji.

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych nie­zbęd­nych do zło­że­nia ofer­ty, a na­stęp­nie pod­pi­sa­nia i re­ali­za­cji umowy, jest wa­run­kiem za­war­cia umowy. Od­mo­wa ich po­da­nia skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem moż­li­wo­ści zło­że­nia ofer­ty oraz za­war­cia umowy.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • nie­zbęd­nych do wy­ko­na­nia umowy za­war­tej ze Spół­ką – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­ko­na­nie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych i do­ku­men­ta­cji po­dat­ko­wej, jeśli Pań­stwa dane były po­da­ne w umo­wie lub in­nych do­ku­men­tach zwią­za­nych z re­ali­za­cją przez ADO obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sach po­dat­ko­wych i o ra­chun­ko­wo­ści (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związ­ku z art. 74 ust. 2 usta­wy z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o ra­chun­ko­wo­ści oraz in­ny­mi prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi),
 • mar­ke­tin­go­wych pro­duk­tów wła­snych Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki – mar­ke­ting wła­snych pro­duk­tów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji, do­cho­dze­nia i obro­ny w razie za­ist­nie­nia wza­jem­nych rosz­czeń – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wy­sył­ki in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną – wy­łącz­nie w przy­pad­ku wy­ra­że­nia przez Panią/Pana zgody – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dla celów po­dat­ko­wych i ra­chun­ko­wych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na ad­mi­ni­stra­to­rze – Spół­ce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia przy wy­ko­rzy­sty­wa­niu mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go, re­je­stru­ją­ce­go wi­ze­ru­nek w PZZ „HER­BA­POL” S.A., co sta­no­wi praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res prze­twa­rza­nia da­nych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu za­war­cia umowy ze Spół­ką i re­ali­za­cji tej umowy.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” S.A.,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków (Urząd Skar­bo­wy, PIP, ZUS),
 • pod­mio­ty umoż­li­wia­ją­ce nam do­ko­ny­wa­nie zdal­nych ope­ra­cji płat­ni­czych,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność.

Jeśli dzia­ła­ją Pań­stwo w cha­rak­te­rze przed­sta­wi­cie­la kon­tra­hen­ta PZZ „HER­BA­POL” S.A., w tym, jako osoba wy­zna­czo­na do kon­tak­tu, osoba upo­waż­nio­na do do­ko­ny­wa­nia okre­ślo­nych dzia­łań w imie­niu kon­tra­hen­ta:

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­ski­wa­ne są od pod­mio­tu, w imie­niu któ­re­go Pań­stwo wy­stę­pu­ją lub bez­po­śred­nio od Pań­stwa. W przy­pad­ku gdy dane oso­bo­we po­da­wa­ne są przez pod­miot, w imie­niu któ­re­go Pań­stwo wy­stę­pu­ją, ADO zbie­ra Pań­stwa na­stę­pu­ją­ce dane: imię, na­zwi­sko, numer te­le­fo­nu, adres e-​mail, sta­no­wi­sko służ­bo­we.

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Je­że­li po­da­ją Pań­stwo dane oso­bo­we bez­po­śred­nio ADO, ich po­da­nie jest do­bro­wol­ne, ale po­trzeb­ne do re­ali­za­cji przez ADO umowy na rzecz pod­mio­tu, w imie­niu któ­re­go Pań­stwo wy­stę­pu­ją. W przy­pad­ku nie­poda­nia da­nych re­ali­za­cja umowy może być utrud­nio­na.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • re­ali­za­cja umowy za­war­tej przez PZZ „HER­BA­POL” S.A. z pod­mio­tem, w któ­re­go imie­niu Pań­stwo wy­stę­pu­ją, co sta­no­wi uza­sad­nio­ny in­te­res praw­ny ADO (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych i do­ku­men­ta­cji po­dat­ko­wej, jeśli Pań­stwa dane były po­da­ne w umo­wie lub in­nych do­ku­men­tach zwią­za­nych z re­ali­za­cją przez ADO obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sach po­dat­ko­wych i o ra­chun­ko­wo­ści (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związ­ku z art. 74 ust. 2 usta­wy z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o ra­chun­ko­wo­ści oraz in­ny­mi prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi),
 • mar­ke­tin­go­wych pro­duk­tów wła­snych Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki – mar­ke­ting wła­snych pro­duk­tów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji, do­cho­dze­nia i obro­ny w razie za­ist­nie­nia wza­jem­nych rosz­czeń – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wy­sył­ki in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną – wy­łącz­nie w przy­pad­ku wy­ra­że­nia przez Panią/Pana zgody – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dla celów po­dat­ko­wych i ra­chun­ko­wych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na ad­mi­ni­stra­to­rze – Spół­ce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia przy wy­ko­rzy­sty­wa­niu mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go, re­je­stru­ją­ce­go wi­ze­ru­nek w PZZ „HER­BA­POL” SA, co sta­no­wi praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res prze­twa­rza­nia da­nych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu re­ali­za­cji umowy na rzecz pod­mio­tu, w imie­niu któ­re­go Pań­stwo wy­stę­pu­ją.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” SA,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków (Urząd Skar­bo­wy, PIP, ZUS),
 • pod­mio­ty umoż­li­wia­ją­ce nam do­ko­ny­wa­nie zdal­nych ope­ra­cji płat­ni­czych,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cym naszą dzia­łal­ność, pod­mio­ty świad­czą­cy usłu­gi z za­kre­su do­star­cza­nia opro­gra­mo­wa­nia, usłu­gi ser­wi­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia lub sprzę­tu, z któ­re­go ko­rzy­sta­my, księ­go­wi, au­dy­to­rzy i bie­gli re­wi­den­ci, do­rad­cy praw­ni, do­rad­cy po­dat­ko­wi.

Jeśli są Pań­stwo po­ten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi PZZ „HER­BA­POL” SA:

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­ski­wa­ne są bez­po­śred­nio od Pań­stwa lub od osób trze­cich.

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych nie­zbęd­nych do zło­że­nia ofer­ty, a na­stęp­nie pod­pi­sa­nia i re­ali­za­cji umowy, jest wa­run­kiem za­war­cia umowy. Od­mo­wa ich po­da­nia skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem moż­li­wo­ści zło­że­nia ofer­ty oraz za­war­cia umowy.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • po­dej­mo­wa­nia dzia­łań przed za­war­ciem umowy na Pań­stwa żą­da­nie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • mar­ke­tin­go­wych pro­duk­tów wła­snych Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki – mar­ke­ting wła­snych pro­duk­tów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji, do­cho­dze­nia i obro­ny w razie za­ist­nie­nia wza­jem­nych rosz­czeń – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wy­sył­ki in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną – wy­łącz­nie w przy­pad­ku wy­ra­że­nia przez Panią/Pana zgody – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia przy wy­ko­rzy­sty­wa­niu mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go, re­je­stru­ją­ce­go wi­ze­ru­nek w PZZ „HER­BA­POL” SA, co sta­no­wi praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res prze­twa­rza­nia da­nych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu przy­stą­pie­nia do ne­go­cja­cji, które miały by pro­wa­dzić do na­wią­za­nia współ­pra­cy ze Spół­ką.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” SA,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność.

Osoby zgła­sza­ją­ce dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­sku­je­my bez­po­śred­nio od Pań­stwa; lub le­ka­rzy

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych nie­zbęd­nych do udzie­le­nia od­po­wie­dzi na zgło­sze­nie/py­ta­nie. Brak po­da­nia da­nych skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem moż­li­wo­ści udzie­le­nia od­po­wie­dzi na zgło­sze­nie/py­ta­nie.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Po­da­ją nam Pań­stwo swoje dane w celu nad­zo­ru nad nie­po­żą­da­ny­mi dzia­ła­nia­mi na­szych pro­duk­tów.

Pań­stwa dane prze­twa­rza­ne są zgod­nie z prze­pi­sa­mi prawa far­ma­ceu­tycz­ne­go oraz do celów sta­ty­stycz­nych jak i do­wo­do­wych.

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu re­ali­za­cji nad­zo­ru nad dzia­ła­nia­mi nie­po­żą­da­ny­mi na­szych pro­duk­tów.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” SA,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność.

Jeśli po­dej­mo­wa­ne są wobec Pań­stwa przez PZZ „HER­BA­POL” S.A. dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we:

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane mogą być po­zy­ski­wa­ne:

bez­po­śred­nio od Pań­stwa;

od pod­mio­tu, w imie­niu, któ­re­go Pań­stwo wy­stę­pu­ją (imię, na­zwi­sko, numer te­le­fo­nu, adres e-​mail, sta­no­wi­sko służ­bo­we);

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych jest do­bro­wol­ne.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • mar­ke­tin­go­wych pro­duk­tów wła­snych Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki – mar­ke­ting wła­snych pro­duk­tów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wy­sył­ki in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną –  wy­łącz­nie w przy­pad­ku wy­ra­że­nia przez Panią/Pana zgody – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu prze­sy­ła­nia Pań­stwu in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wych i han­dlo­wych.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” S.A.,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków,
 • pod­mio­ty umoż­li­wia­ją­ce nam do­ko­ny­wa­nie zdal­nych ope­ra­cji płat­ni­czych,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność.

Osoby bio­rą­ce udział w re­kru­ta­cji

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­sku­je­my bez­po­śred­nio od Pań­stwa lub od firm pro­wa­dzą­cych na nasze zle­ce­nie pro­ces re­kru­ta­cji .

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych nie­zbęd­ne jest do udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • prze­pro­wa­dze­nia re­kru­ta­cji, a po jej po­myśl­nym za­koń­cze­niu, za­war­cia z umowy o pracę, a jeśli wy­ra­żą Pań­stwo na to zgodę, to rów­nież w celu pro­wa­dze­nia przy­szłych re­kru­ta­cji – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest pod­ję­cie dzia­łań na Pań­stwa żą­da­nie przed za­war­ciem umowy o pracę oraz w przy­pad­ku po­myśl­ne­go za­koń­cze­nia re­kru­ta­cji wy­ko­na­nie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak rów­nież w przy­pad­ku wy­ra­że­nia zgody na udział w przy­szłych re­kru­ta­cjach – wy­ra­żo­na przez Pań­stwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO);
 • wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Spół­ce, jako pra­co­daw­cy w związ­ku z pro­wa­dzo­ną re­kru­ta­cją, wy­ni­ka­ją­cych m.in. z prze­pi­sów Ko­dek­su pracy, w tym w celu prze­ciw­dzia­ła­nia dys­kry­mi­na­cji w za­trud­nie­niu – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Spół­ce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa fi­zycz­ne­go w bu­dyn­kach Spół­ki, w tym mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go we­wnętrz­ne­go i ze­wnętrz­ne­go oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia osób wcho­dzą­cych i wy­cho­dzą­cych na teren bu­dyn­ków Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • ewen­tu­al­ne­go pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań spor­nych, a także po­stę­po­wań przed or­ga­na­mi wła­dzy pu­blicz­nej oraz in­nych po­stę­po­wań, w tym w celu obro­ny przed rosz­cze­nia­mi – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne w celu wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji oraz ewen­tu­al­ne­go póź­niej­sze­go za­war­cia umowy o pracę ze Spół­ką i re­ali­za­cji tej umowy.
Obo­wią­zek po­da­nia przez Pań­stwa da­nych oso­bo­wych, w celu wzię­cia udział w pro­ce­sie re­kru­ta­cji wy­ni­ka w szcze­gól­no­ści z art. 221 ko­dek­su pracy i do­ty­czy on ta­kich da­nych oso­bo­wych jak: imię (imio­na) i na­zwi­sko, imio­na ro­dzi­ców, data uro­dze­nia, miej­sce za­miesz­ka­nia (adres do ko­re­spon­den­cji), wy­kształ­ce­nie, prze­bieg do­tych­cza­so­we­go za­trud­nie­nia.

Je­że­li jed­nak w swoim zgło­sze­niu do pro­ce­su re­kru­ta­cji prze­ślą Pań­stwo do­dat­ko­we dane oso­bo­we ponad te, które są wska­za­ne w prze­pi­sach prawa (np. adres e-​mail, nr te­le­fo­nu, za­in­te­re­so­wa­nia, wi­ze­ru­nek), wów­czas Spół­ka bę­dzie prze­twa­rzać ww. do­dat­ko­we dane oso­bo­we w opar­ciu o Pań­stwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Wy­sła­nie przez Pań­stwa do­ku­men­tów zgło­sze­nia do pro­ce­su re­kru­ta­cji za­wie­ra­ją­cych do­dat­ko­we dane oso­bo­we jest wy­raź­nym dzia­ła­niem po­twier­dza­ją­cym Pań­stwa zgodę na prze­twa­rza­nia przez Spół­kę tych da­nych.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres nie­zbęd­ny dla prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji, a po tym okre­sie przez czas do mo­men­tu przedaw­nie­nia wszyst­kich rosz­czeń wy­ni­ka­ją­cych z pro­ce­su re­kru­ta­cji. Nadto w przy­pad­ku wy­ra­że­nia zgody na udział w przy­szłych re­kru­ta­cjach dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą do czasu cof­nię­cia przez Pań­stwa udzie­lo­nej zgody. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Od­bior­ca­mi da­nych oso­bo­wych będą:

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” SA,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność.

Ak­cjo­na­riu­sze

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­sku­je­my bez­po­śred­nio od Pań­stwa.

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie Pań­stwa da­nych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne do usta­le­nia i wy­ko­ny­wa­nia upraw­nień jako ak­cjo­na­riu­szy Spół­ki.

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Spół­ce, wy­ni­ka­ją­cych z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa, a w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2000 roku Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz po­sta­no­wień Sta­tu­tu Spół­ki,
 • za­pew­nie­nia przez Spół­kę re­ali­za­cji upraw­nień/obo­wiąz­ków ak­cjo­na­riu­szy i ich peł­no­moc­ni­ków,
 • wy­pła­ty dy­wi­den­dy,
 • w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa fi­zycz­ne­go w bu­dyn­kach Spół­ki, w tym mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go we­wnętrz­ne­go i ze­wnętrz­ne­go oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia osób wcho­dzą­cych i wy­cho­dzą­cych na teren bu­dyn­ków Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • w celu pro­wa­dze­nia wy­ma­ga­nej pra­wem do­ku­men­ta­cji księ­go­wej i po­dat­ko­wej,
 • ewen­tu­al­ne­go pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań spor­nych, a także po­stę­po­wań przed or­ga­na­mi wła­dzy pu­blicz­nej oraz in­nych po­stę­po­wań, w tym w celu obro­ny przed rosz­cze­nia­mi – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • wy­ni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów Ad­mi­ni­stra­to­ra,
 • oraz w na­stę­pu­ją­cych ce­lach po­bocz­nych: ar­chi­wi­zo­wa­nie da­nych, pro­wa­dze­nie au­dy­tów we­wnętrz­nych w Spół­ce, ba­da­nia sta­ty­stycz­ne lub do­radz­two biz­ne­so­we, eko­no­micz­ne lub praw­ne, które jest świad­czo­ne na rzecz Spół­ki.

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Do­stęp do Pań­stwa da­nych oso­bo­wych mogą mieć:

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy PZZ „HER­BA­POL” S.A.,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków (Urząd Skar­bo­wy, PIP, ZUS),
 • pod­mio­ty umoż­li­wia­ją­ce nam do­ko­ny­wa­nie zdal­nych ope­ra­cji płat­ni­czych,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cym naszą dzia­łal­ność, pod­mio­ty świad­czą­cy usłu­gi z za­kre­su do­star­cza­nia opro­gra­mo­wa­nia, usłu­gi ser­wi­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia lub sprzę­tu, z któ­re­go ko­rzy­sta­my, księ­go­wi, au­dy­to­rzy i bie­gli re­wi­den­ci, do­rad­cy praw­ni, do­rad­cy po­dat­ko­wi.

Byli pra­cow­ni­cy

Skąd po­zy­sku­je­my pań­stwa dane?

Dane po­zy­sku­je­my bez­po­śred­nio od Pań­stwa.

Czy po­da­nie przez pań­stwa swo­ich da­nych jest ko­niecz­ne?

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych nie­zbęd­ne było dla celów za­trud­nie­nia

W jakim celu prze­twa­rza­my Pań­stwa dane

Spół­ka prze­twa­rza dane oso­bo­we w ce­lach:

 • wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Spół­ce, wy­ni­ka­ją­cych m.in. z ko­dek­su pracy – pod­sta­wa praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Spół­ce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa fi­zycz­ne­go w bu­dyn­kach Spół­ki, w tym mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go we­wnętrz­ne­go i ze­wnętrz­ne­go oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia osób wcho­dzą­cych i wy­cho­dzą­cych na teren bu­dyn­ków Spół­ki – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • ewen­tu­al­ne­go pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań spor­nych, a także po­stę­po­wań przed or­ga­na­mi wła­dzy pu­blicz­nej oraz in­nych po­stę­po­wań, w tym w celu obro­ny przed rosz­cze­nia­mi – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia da­nych jest praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Okres prze­cho­wy­wa­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do re­ali­za­cji celów, dla któ­rych zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne i celów wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa. Po­nad­to, w celu roz­li­czal­no­ści Spół­ka bę­dzie prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym zo­bo­wią­za­na jest do za­cho­wa­nia da­nych lub do­ku­men­tów je za­wie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wy­ma­gań praw­nych, w tym umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez or­ga­ny pu­blicz­ne.

Od­bior­cy Pań­stwa da­nych oso­bo­wych

Do­stęp do Pań­stwa da­nych oso­bo­wych mogą mieć:

 • upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy Spół­ki,
 • pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność pocz­to­wą lub ku­rier­ską,
 • or­ga­ny pań­stwo­we lub inne pod­mio­ty upraw­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, celem wy­ko­na­nia cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków (Urząd Skar­bo­wy, PIP, ZUS),
 • pod­mio­ty umoż­li­wia­ją­ce nam do­ko­ny­wa­nie zdal­nych ope­ra­cji płat­ni­czych,
 • pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce nas w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści na nasze zle­ce­nie, w szcze­gól­no­ści do­staw­cy ze­wnętrz­nych sys­te­mów wspie­ra­ją­cym naszą dzia­łal­ność, pod­mio­ty świad­czą­cy usłu­gi z za­kre­su do­star­cza­nia opro­gra­mo­wa­nia, usłu­gi ser­wi­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia lub sprzę­tu, z któ­re­go ko­rzy­sta­my, księ­go­wi, au­dy­to­rzy i bie­gli re­wi­den­ci, do­rad­cy praw­ni, do­rad­cy po­dat­ko­wi.

Po­li­ty­ka co­okies

Aby uła­twić Pań­stwu ko­rzy­sta­nie z na­sze­go ser­wi­su na stro­nie są uży­wa­ne pliki co­okies. Jeśli nie blo­ku­ją Pań­stwo tych pli­ków, ozna­cza to, że zga­dza­ją się na ich uży­cie oraz za­pi­sa­nie w pa­mię­ci urzą­dze­nia. Przy­po­mi­na­my, że można sa­mo­dziel­nie za­rzą­dzać pli­ka­mi co­okies, zmie­nia­jąc usta­wie­nia prze­glą­dar­ki.

Ważne: nasza stro­na wy­ko­rzy­stu­je pliki co­okies.

Ko­rzy­sta­nie z Wi­try­ny ozna­cza zgodę na wy­ko­rzy­sty­wa­nie pli­ków co­okie, z któ­rych nie­któ­re mogą być już za­pi­sa­ne w fol­de­rze prze­glą­dar­ki.

Czym są pliki co­okies?

Po­przez pliki co­okies na­le­ży ro­zu­mieć dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czo­ne do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych. Pliki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą do­sto­so­wa­ną do jego in­dy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją nazwę stro­ny in­ter­ne­to­wej z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

Do czego uży­wa­my pli­ków co­okies?

Pliki co­okies uży­wa­ne są w celu do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych. Uży­wa­ne są rów­nież w celu two­rze­nia ano­ni­mo­wych, za­gre­go­wa­nych sta­ty­styk, które po­ma­ga­ją zro­zu­mieć w jaki spo­sób użyt­kow­nik ko­rzy­sta ze stron in­ter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści, z wy­łą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka.

Czy pliki co­okies za­wie­ra­ją dane oso­bo­we

Dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne przy uży­ciu pli­ków co­okies mogą być zbie­ra­ne wy­łącz­nie w celu wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­ni­ka. Takie dane są za­szy­fro­wa­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy do­stęp do nich oso­bom nie­upraw­nio­nym.

Usu­wa­nie pli­ków co­okies

Stan­dar­do­wo opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych do­myśl­nie do­pusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nio­ne w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej) naj­czę­ściej jest to moż­li­we z po­zio­mu menu „Usta­wie­nia”.
Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków co­okies, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Ja­kich pli­ków co­okies uży­wa­my?

Stałe – po­zo­sta­ją na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies albo do mo­men­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia przez użyt­kow­ni­ka.

Se­syj­ne – po­zo­sta­ją na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, aż do wy­lo­go­wa­nia ze stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). Tego typu co­okies nie sto­su­je­my w ra­mach stan­dar­do­wo usta­wia­nych co­okies.

Ana­li­tycz­ne – wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez zin­te­gro­wa­ne ser­wi­sy, naj­czę­ściej np. Go­ogle Ana­ly­tics, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków stro­ny in­ter­ne­to­wej, pod­le­ga­ją ich wła­snej po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.

Czy ko­rzy­sta­nie z ser­wi­sów jest moż­li­we z wy­łą­czo­ny­mi pli­ka­mi co­okies?

Wy­łą­cze­nie co­okies w prze­glą­dar­ce prze­waż­nie nie unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nia z na­szych usług, ale może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia. W szcze­gól­no­ści utrud­nio­ny może być do­stęp do pew­nych tre­ści, a brak ob­słu­gi pli­ków co­okies unie­moż­li­wi lo­go­wa­nie się.