Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Stres i bezsenność

Łagodne sposoby radzenia sobie ze stresem i bezsennością

Mniej ener­gii, apa­tia i brak chęci do pod­ję­cia ja­kich­kol­wiek dzia­łań, a nawet pro­ble­my z pa­mię­cią i kon­cen­tra­cją to za­wsze sy­gnał do tego, aby przyj­rzeć się wła­sne­mu zdro­wiu i sa­mo­po­czu­ciu. Co wię­cej stres, nie­po­kój, dużo

Zaparcia

Jak łagodnie radzić sobie z zaparciami?

Na­wra­ca­ją­ce za­par­cia to po­wszech­ny pro­blem, który szcze­gól­nie na­si­la się w okre­sie od je­sie­ni do wio­sny. Dieta uboga w świe­że wa­rzy­wa, mała ak­tyw­ność fi­zycz­na i sie­dzą­cy tryb życia na­si­la­ją nie­przy­jem­ne do­le­gli­wo­ści. Jak sobie

Grypa i przeziębienie

Witamina D3 – dlaczego warto ją suplementować

Jesz­cze do nie­daw­na wi­ta­mi­na D ko­ja­rzo­na była wy­łącz­nie z jej klu­czo­wym zna­cze­niem dla zdro­we­go wzro­stu kości i zębów u naj­młod­szych. Obec­nie wiemy już znacz­nie wię­cej o jej sze­ro­kim do­bro­czyn­nym wpły­wie

Grypa i przeziębienie

Ziołowe suplementy diety – jak naturalnie wspomóc odporność

Okres jesienno-​zimowy to czas, kiedy nasz układ od­por­no­ścio­wy musi ra­dzić sobie z wie­lo­ma wi­ru­sa­mi i bak­te­ria­mi, a wa­run­ki za oknem tylko utrud­nia­ją to za­da­nie. Niska tem­pe­ra­tu­ra, zimno, krót­kie dni i dłu­gie wie­czo­ry przy­czy­nia­ją

Drogi moczowe

UROSEPT – powiedz STOP infekcji pęcherza

Wiele Polek zmaga się z na­wra­ca­ją­cy­mi in­fek­cja­mi ukła­du mo­czo­we­go. Kiep­skie sa­mo­po­czu­cie i uciąż­li­we ob­ja­wy unie­moż­li­wia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Bo­ha­ter­ki nowej kam­pa­nii Uro­sep­tu mówią STOP in­fek­cji pę­che­rza, by pla­no­wać, dzia­łać

Zaparcia

Zaparcia – uciążliwa dolegliwość w każdym wieku

Sie­dzą­cy tryb życia, praca w domu, mało ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i dieta uboga w błon­nik – to naj­częst­sze przy­czy­ny za­parć. To pro­blem do­ty­ka­ją­cy osób w każ­dym wieku, w więk­szo­ści przy­pad­ków wy­ni­ka­ją­cy z nie­wła­ści­we­go stylu

Nadmierne pocenie

Nadmierna potliwość dłoni i stóp – jak skutecznie sobie z nimi radzić?

Po­ce­nie się jest na­tu­ral­nym me­cha­ni­zmem re­gu­lu­ją­cym tem­pe­ra­tu­rę ciała. Gdy jed­nak nad­mier­nie po­ci­my się nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry, wów­czas mamy do czy­nie­nia z nad­po­tli­wo­ścią. O czym to świad­czy? I co naj­waż­niej­sze – jak sobie z tym

Grypa i przeziębienie

Przeziębienie i grypa – jak szybko wrócić do formy

Ob­ja­wy grypy lub prze­zię­bie­nia, takie jak: go­rącz­ka, ka­szel, osła­bie­nie, sen­ność czy katar, sku­tecz­nie wy­łą­cza­ją nas z co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia. W pierw­szej fazie cho­ro­by or­ga­nizm wal­czy z cho­ro­bą, potem po­trze­bu­je od­po­czyn­ku

Cholesterol i trawienie

Kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy na pomoc wątrobie

Fos­fo­li­pi­dy i sy­li­ma­ry­na – uni­ka­to­we po­łą­cze­nie dwóch sub­stan­cji, które chro­ni i re­ge­ne­ru­je wą­tro­bę. Jakie wła­ści­wo­ści mają te sub­stan­cje? Gdzie wy­stę­pu­ją i jak je sto­so­wać? Kto po­wi­nien się­gnąć po pre­pa­ra­ty w kom­plek­sem sylimarynowo-​fosfolipidowym?

Stawy i nerwobóle

Sposoby na bolące stawy

Ból sta­wów wy­ni­ka nie tylko z po­ja­wia­ją­cych się w star­szym wieku do­le­gli­wo­ści na­rzą­du ruchu. Coraz wię­cej mło­dych osób skar­ży się na bo­le­sność i sztyw­ność sta­wów oraz trud­no­ści z po­ru­sza­niem się. Z czego mogą wy­ni­kać

Grypa i przeziębienie

Odporność – jak się bronić przed infekcjami

Okres jesienno-​zimowy to czas zwięk­szo­ne­go za­cho­ro­wa­nia na grypę i prze­zię­bie­nie. Zmien­na po­go­da, mniej słoń­ca, zmia­na diety, mniej­sza ak­tyw­ność fi­zycz­na – te wszyst­kie czyn­ni­ki po­wo­du­ją ob­ni­że­nie od­por­no­ści. To okres, kiedy po­win­ni­śmy

Cholesterol i trawienie

Wątroba a odporność

Wą­tro­ba pełni wiele funk­cji w ludz­kim or­ga­ni­zmie. Wspo­ma­ga tra­wie­nie, od­tru­wa, pro­du­ku­je żółć, bie­rze udział w prze­mia­nach wę­glo­wo­da­nów – to tylko kilka spo­śród naj­waż­niej­szych pro­ce­sów, w któ­rych bie­rze udział. Ten organ

POZNAJ

Nasze marki