Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Drogi moczowe

Letnie SOS, czyli co spakować do apteczki

Za­dra­pa­nia, uką­sze­nia, bie­gun­ka, prze­zię­bie­nie, za­pa­le­nie pę­che­rza – to naj­częst­sze do­le­gli­wo­ści, które mogą do­paść nas pod­czas urlo­pu. Dla­te­go pla­nu­jąc wa­ka­cyj­ny wy­jazd, warto za­brać ze sobą cho­ciaż pod­sta­wo­we wy­po­sa­że­nie

Cholesterol i trawienie

Leki na cholesterol bez recepty

 Ilość cho­le­ste­ro­lu we krwi można ob­ni­żyć far­ma­ko­lo­gicz­nie. Środ­ki na cho­le­ste­rol po­sia­da­ją różne skut­ki ubocz­ne. Warto zatem po­szu­kać al­ter­na­tyw­ne­go roz­wią­za­nia po­przez zmia­nę do­tych­cza­so­we­go trybu życia i ży­wie­nia. Sku­tecz­ne i jed­no­cze­śnie przy­ja­zne

Zaparcia

Co stosować na zaparcia?

Przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia są różne. Do naj­częst­szych na­le­ży nie­wła­ści­wa dieta, sie­dzą­cy tryb życia, tym­cza­so­we lub dłu­go­trwa­łe od­czu­wa­nie stre­su czy współ­wy­stę­po­wa­nie in­nych cho­rób. W przy­pad­ku po­ja­wie­nia się tej przy­pa­dło­ści warto się­gnąć po na­tu­ral­ne spo­so­by ra­dze­nia

Drogi moczowe

Co to jest kamica nerkowa?

 W po­cząt­ko­wej fazie nie daje prak­tycz­nie żad­nych ob­ja­wów, a nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły po­ja­wia­ją się do­pie­ro w mo­men­cie, kiedy ka­mie­nie utrud­nią lub cał­ko­wi­cie za­blo­ku­ją od­pływ moczu. Mowa o ka­mi­cy ner­ko­wej, cho­ro­bie

Drogi moczowe

Jak leczyć zapalenie pęcherza? Polecane leki i zioła

Jedną z bar­dziej uciąż­li­wych przy­pa­dło­ści in­fek­cyj­nych, z którą może ze­tknąć się prak­tycz­nie każdy z nas, jest za­pa­le­nie pę­che­rza, przez le­ka­rzy okre­śla­ne mia­nem za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go. Cho­ro­ba ta naj­czę­ściej jest re­zul­ta­tem

Skóra sucha i alergiczna

Jak leczyć AZS u dzieci?

AZS, czyli ato­po­we za­pa­le­nie skóry, jest coraz czę­ściej wy­stę­pu­ją­cą do­le­gli­wo­ścią u dzie­ci. Sta­ty­sty­ki po­ka­zu­ją, że obec­nie do­ty­ka już co pią­te­go ma­lu­cha. Cho­ro­ba jest bar­dzo do­kucz­li­wa i sku­tecz­nie utrud­nia co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie.

Zaparcia

Zioła na trawienie – najlepsze domowe sposoby

Pro­ble­my z tra­wie­niem do­ty­czą nie­mal każ­de­go z nas. Nie­któ­rzy bo­ry­ka­ją się z nimi na co dzień, inni od czasu do czasu, np. po ob­fi­tych i cięż­ko­straw­nych świą­tecz­nych po­sił­kach. Zgaga, ból brzu­cha, wzdę­cia, za­par­cia, kolka, od­bi­ja­nie,

Cholesterol i trawienie

Karczoch zwyczajny – właściwości i zastosowanie

Kar­czoch zwy­czaj­ny, nie dość że ni­sko­ka­lo­rycz­ny i wspo­ma­ga­ją­cy od­chu­dza­nie, to dzię­ki za­war­to­ści cy­na­ry­ny wpły­wa ko­rzyst­nie na tra­wie­nie, pracę wą­tro­by i po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi. Dla­cze­go warto włą­czyć kar­czo­cha do diety i jak wy­ko­rzy­stać lecz­ni­cze

Zaparcia

Domowe sposoby na wzdęcia i zaparcia

Je­dze­nie jest dla or­ga­ni­zmu źró­dłem skład­ni­ków od­żyw­czych oraz ener­gii. Z tym zda­niem na pewno zga­dza­ją się wszy­scy. Z je­dze­nia można też czer­pać wiele przy­jem­no­ści, roz­ko­szu­jąc się sma­kiem, za­pa­chem, a także

Cholesterol i trawienie

Skrzyp polny – jak działa i na co stosować?

Wywar ze skrzy­pu po­lne­go jest bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min i związ­ków mi­ne­ral­nych, w tym przede wszyst­kim – krze­mu, tak waż­ne­go dla do­brej kon­dy­cji wło­sów, skóry i pa­znok­ci. Wy­cią­gi ze skrzy­pu po­ma­ga­ją w utrzy­ma­niu

Odchudzanie

Na co i jak stosować zielony jęczmień?

Ostat­nio młody zie­lo­ny jęcz­mień zy­skał dużą po­pu­lar­ność jako pre­pa­rat wspo­ma­ga­ją­cy od­chu­dza­nie, czy to w for­mie zie­lo­ne­go prosz­ku do przy­go­to­wa­nia kok­taj­li czy w po­sta­ci su­ple­men­tów diety. Ale czy zie­lo­ny jęcz­mień rze­czy­wi­ście po­ma­ga zrzu­cić nad­pro­gra­mo­we

Cholesterol i trawienie

Podwyższony cholesterol – sygnał ostrzegawczy dla organizmu

Wła­ści­wy po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi jest jed­nym ze wskaź­ni­ków do­bre­go stanu zdro­wia. Wszyst­kie osoby do­ro­słe po­win­ny re­gu­lar­nie badać stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów oraz po­szcze­gól­nych frak­cji cho­le­ste­ro­lu (cho­le­ste­rol cał­ko­wi­ty, HDL i LDL)

POZNAJ

Nasze marki