Artykuły

Odporność – jak się bronić przed infekcjami

Odporność – jak się bronić przed infekcjami

Okres jesienno-​zimowy to czas zwięk­szo­ne­go za­cho­ro­wa­nia na grypę i prze­zię­bie­nie. Zmien­na po­go­da, mniej słoń­ca, zmia­na diety, mniej­sza ak­tyw­ność fi­zycz­na – te wszyst­kie czyn­ni­ki po­wo­du­ją ob­ni­że­nie od­por­no­ści. To okres, kiedy po­win­ni­śmy szcze­gól­nie za­dbać o zdro­wie całej ro­dzi­ny. Jak bro­nić się przed in­fek­cja­mi? Pod­po­wia­da­my.

Je­sie­nią i zimą ła­twiej zła­pać in­fek­cję, szcze­gól­nie wi­ru­so­wą. Mniej ru­sza­my się na świe­żym po­wie­trzu, a w die­cie jest coraz mniej świe­żych owo­ców i wa­rzyw do­star­cza­ją­cych war­to­ścio­wych skład­ni­ków dla pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go. Coraz krót­sze dni skut­ku­ją nie tylko spad­kiem sa­mo­po­czu­cia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go, ale po­wo­du­ją także ogra­ni­cze­nie na­tu­ral­nej pro­duk­cji skór­nej wi­ta­mi­ny D, tak waż­nej dla bu­do­wa­nia od­por­no­ści.

Spraw­nie dzia­ła­ją­cy układ im­mu­no­lo­gicz­ny to nasz naj­waż­niej­szy so­jusz­nik w walce z wi­ru­sa­mi i bak­te­ria­mi. Aby jed­nak mógł sta­nąć na wy­so­ko­ści za­da­nia, po­win­ni­śmy re­gu­lar­nie na co dzień wspie­rać jego dzia­ła­nie.

Jak wzmoc­nić od­por­ność w okre­sie jesienno-​zimowym?

Na kon­dy­cję ukła­du od­por­no­ścio­we­go mamy istot­ny wpływ. Silny na­tu­ral­ny sys­tem obron­ny or­ga­ni­zmu jest w sta­nie spraw­nie po­ra­dzić sobie z wi­ru­sa­mi i bak­te­ria­mi, na które je­ste­śmy na­ra­że­ni na co dzień. Po­zwa­la to unik­nąć in­cy­den­tal­nych i na­wra­ca­ją­cych za­ka­żeń po­przez wzmoc­nie­nie czyn­nej i bier­nej od­po­wie­dzi im­mu­no­lo­gicz­nej or­ga­ni­zmu.

1) Ruch, naj­le­piej na świe­żym po­wie­trzu

Po­pu­lar­ne har­to­wa­nie or­ga­ni­zmu nie musi wią­zać się od razu z mor­so­wa­niem. Każda forma ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, naj­le­piej na ze­wnątrz, przy­czy­nia się do do­tle­nie­nia i wzmoc­nie­nia or­ga­ni­zmu. Re­gu­lar­ne bie­ga­nie, spa­ce­ry, basen czy jazda na ro­we­rze po­bu­dza­ją układ krą­że­nia, wzmac­nia­ją układ mięśniowo-​kostny i po­wo­du­ją pro­duk­cję en­dor­fin (tzw. „hor­mo­nów szczę­ścia”). Co wię­cej, ak­tyw­ność fi­zycz­na jest ważna także dla kon­dy­cji psy­chicz­nej, bo­wiem po­ma­ga roz­ła­do­wać stres i wy­ci­szyć się.

2) Zdro­wy i re­lak­su­ją­cy sen

Or­ga­nizm po­trze­bu­je czasu i od­po­wied­nich wa­run­ków na re­ge­ne­ra­cję. Dba­nie o pra­wi­dło­wą hi­gie­nę snu oraz od­po­wied­nią jego dłu­gość po­zwa­la od­zy­skać siły wi­tal­ne. Wy­po­czę­ty i od­prę­żo­ny or­ga­nizm spraw­nie radzi sobie z po­ten­cjal­ny­mi in­fek­cja­mi. Za­dbaj­my zatem o wy­god­ne łóżko, do­brze wy­wie­trzo­ną i za­ciem­nio­ną sy­pial­nię, ciszę i re­gu­lar­ne go­dzi­ny snu.

3) Dieta

Je­sie­nią i zimą mamy mniej­szy do­stęp do świe­żych owo­ców i wa­rzyw, które są źró­dłem war­to­ścio­wych skład­ni­ków (wi­ta­min, mi­ne­ra­łów, an­ty­ok­sy­dan­tów, wy­cią­gów ro­ślin­nych o wła­ści­wo­ściach bio­sty­mu­lu­ją­cych). Przez to w na­tu­ral­ny spo­sób spada ich za­war­tość w na­szym co­dzien­nym ja­dło­spi­sie. Ważne dla od­por­no­ści są wi­ta­mi­ny: A, C, E i D oraz te z grupy B oraz skład­ni­ki mi­ne­ral­ne, takie jak: ma­gnez, cynk, miedź i selen.

Sta­raj­my się sto­so­wać dietę uroz­ma­ico­ną, bo­ga­tą w owoce i wa­rzy­wa, pełne ziar­no i zdro­we tłusz­cze (np. ryby mor­skie bo­ga­te w kwasy omega-​3). Do ja­dło­spi­su warto włą­czyć żyw­ność o wła­ści­wo­ściach pro­bio­tycz­nych, taką jak: ki­szon­ki (np. ka­pu­stę i ogór­ki ki­szo­ne), na­tu­ral­ne za­kwa­sy (np. bu­ra­cza­ny), na­tu­ral­ne jo­gur­ty i inne fer­men­to­wa­ne na­po­je mlecz­ne. Dla­cze­go to takie ważne? Bo­wiem nie­któ­re ko­mór­ki ukła­du od­por­no­ścio­we­go doj­rze­wa­ją wła­śnie w je­li­tach, a na­tu­ral­nie by­tu­ją­ca tam flora bak­te­ryj­na jest ważną ba­rie­ra ochron­ną przed pa­to­ge­na­mi.

4) Na­wad­nia­nie

Le­piej na­wod­nio­ny or­ga­nizm to roz­pę­dzo­ny me­ta­bo­lizm i spraw­ne usu­wa­nie tok­syn i zbęd­nych pro­duk­tów prze­mian we­wnątrz­u­stro­jo­wych. Także w okre­sie jesienno-​zimowym warto za­dbać o picie od­po­wied­niej ilo­ści wody i zdro­wych pły­nów, ta­kich jak: świe­żo wy­ci­ska­ne soki owocowo-​warzywne czy her­ba­ty zio­ło­we.

5) Pre­pa­ra­ty wspie­ra­ją­ce od­por­ność

Sub­stan­cje wspie­ra­ją­ce od­por­ność warto przyj­mo­wać w co­dzien­nych po­sił­kach. Jeśli jed­nak z róż­nych po­wo­dów nie je­ste­śmy w sta­nie ich do­star­czyć, można się­gnąć po pre­pa­ra­ty na wzmoc­nie­nie od­por­no­ści dla całej ro­dzi­ny, naj­le­piej te opar­te na na­tu­ral­nych wy­cią­gach ro­ślin­nych i zio­ło­wych. Jakie pre­pa­ra­ty wzmoc­nią na­tu­ral­ne siły obron­ne or­ga­ni­zmu?

Wi­ta­mi­na D – po­ma­ga w utrzy­ma­niu zdro­wych kości i zębów, w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu mię­śni, wchła­nia­niu wap­nia i fos­fo­ru. Bie­rze także udział w pro­ce­sie po­dzia­łu ko­mó­rek oraz po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du od­por­no­ścio­we­go. W Pol­sce za­le­ca­na jest su­ple­men­ta­cja wi­ta­mi­ny D w okre­sie od je­sie­ni do wio­sny wy­ni­ka­ją­ca ze zmniej­szo­nej ilo­ści słoń­ca, a tym samym – ze zbyt ni­skie­go po­zio­mu syn­te­zy skór­nej tej sub­stan­cji. Do­stęp­na jest w wielu po­sta­ciach, m.in. w for­mie kap­su­łek, ta­ble­tek lub in­no­wa­cyj­nej Wi­ta­mi­ny D3 w for­mie kap­su­łek do żucia które uła­twia­ją su­ple­men­ta­cję wi­ta­mi­ny D także oso­bom, które mają pro­blem z po­ły­ka­niem.

Kwasy omega – do na­tu­ral­nych źró­deł tych sub­stan­cji na­le­ży ryby mor­skie, trany, oleje tło­czo­ne na zimno (m.in. lnia­ny i rze­pa­ko­wy), orze­chy i mig­da­ły. Można także się­gnąć po oleje i trany do picia i w kap­suł­kach.

6) Mniej stre­su

Prze­wle­kłe zmę­cze­nie i stres osła­bia­ją or­ga­nizm. Pro­ble­my w życiu za­wo­do­wym, trud­ne re­la­cje z bli­ski­mi, kło­po­ty fi­nan­so­we, nad­miar obo­wiąz­ków – to tylko nie­któ­re z trud­no­ści, z ja­ki­mi każdy z nas musi zmie­rzyć się na co dzień. Warto sobie uświa­do­mić, że nie unik­nie­my ich, w życiu każ­de­go czło­wie­ka po­ja­wia­ją się trud­ne chwi­le. Choć to trud­ne, sta­raj­my się pa­trzeć na pro­ble­my z dy­stan­sem i zna­leźć swój wła­sny spo­sób na od­stre­so­wa­nie. U jed­nych spraw­dza­ją się in­ten­syw­ne ćwi­cze­nia, inni wolą spa­ce­ry lub me­dy­ta­cję. Ważne, by na­leźć wła­sną drogę do re­duk­cji stre­su.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Witamina D3 – dlaczego warto ją suplementować

Jesz­cze do nie­daw­na wi­ta­mi­na D ko­ja­rzo­na była wy­łącz­nie z jej klu­czo­wym zna­cze­niem dla zdro­we­go wzro­stu kości i zębów u naj­młod­szych. Obec­nie wiemy już znacz­nie

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty

POZNAJ

Nasze marki