Kategoria: Artykuły

Jak łagodnie radzić sobie z zaparciami?

Na­wra­ca­ją­ce za­par­cia to po­wszech­ny pro­blem, który szcze­gól­nie na­si­la się w okre­sie od je­sie­ni do wio­sny. Dieta uboga w świe­że wa­rzy­wa, mała ak­tyw­ność fi­zycz­na i sie­dzą­cy tryb życia na­si­la­ją nie­przy­jem­ne do­le­gli­wo­ści. Jak sobie

Czytaj więcej »

UROSEPT – powiedz STOP infekcji pęcherza

Wiele Polek zmaga się z na­wra­ca­ją­cy­mi in­fek­cja­mi ukła­du mo­czo­we­go. Kiep­skie sa­mo­po­czu­cie i uciąż­li­we ob­ja­wy unie­moż­li­wia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Bo­ha­ter­ki nowej kam­pa­nii Uro­sep­tu mówią STOP in­fek­cji pę­che­rza, by pla­no­wać, dzia­łać

Czytaj więcej »

Kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy na pomoc wątrobie

Fos­fo­li­pi­dy i sy­li­ma­ry­na – uni­ka­to­we po­łą­cze­nie dwóch sub­stan­cji, które chro­ni i re­ge­ne­ru­je wą­tro­bę. Jakie wła­ści­wo­ści mają te sub­stan­cje? Gdzie wy­stę­pu­ją i jak je sto­so­wać? Kto po­wi­nien się­gnąć po pre­pa­ra­ty w kom­plek­sem sylimarynowo-​fosfolipidowym?

Czytaj więcej »

Sposoby na bolące stawy

Ból sta­wów wy­ni­ka nie tylko z po­ja­wia­ją­cych się w star­szym wieku do­le­gli­wo­ści na­rzą­du ruchu. Coraz wię­cej mło­dych osób skar­ży się na bo­le­sność i sztyw­ność sta­wów oraz trud­no­ści z po­ru­sza­niem się. Z czego mogą wy­ni­kać

Czytaj więcej »