Artykuły

Jak wybrać kosmetyki ziołowe na podrażnioną i wrażliwą skórę?

Skóra po­draż­nio­na, wraż­li­wa, aler­gicz­na, prze­su­szo­na – taka cera wy­ma­ga spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia. Sto­so­wa­nie „zwy­kłych” ko­sme­ty­ków może po­wo­do­wać po­draż­nie­nia tego ro­dza­ju skóry, dla­te­go warto się­gać po na­tu­ral­ne zio­ło­we pre­pa­ra­ty, które nie tylko ją pie­lę­gnu­ją i chro­nią, ale także ła­go­dzą zmia­ny skór­ne, wspie­ra­jąc le­cze­nie łusz­czy­cy czy ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry. Jak wy­brać ko­sme­ty­ki do wraż­li­wej i aler­gicz­nej cery? Pod­po­wia­da­my.

Osoby z aler­gicz­ną, prze­su­szo­ną oraz wraż­li­wą cerą wie­dzą, jak trud­no jest wy­brać od­po­wied­nie ko­sme­ty­ki, aby nie po­głę­bia­ły nie­przy­jem­nych ob­ja­wów: swę­dze­nia, za­czer­wie­nie­nia, bo­le­sno­ści i draż­li­wo­ści skóry. Cza­sa­mi umy­cie twa­rzy wodą z kranu czy za­sto­so­wa­nie „zwy­kłych” dro­ge­ryj­nych ko­sme­ty­ków do oczysz­cza­nia i de­ma­ki­ja­żu wraż­li­wej cery może skut­ko­wać bo­le­sny­mi po­draż­nie­nia­mi. Dla­te­go naj­le­piej się­gać po spe­cja­li­stycz­ne linie ko­sme­ty­ków, naj­le­piej te z ap­tecz­nej półki, które świet­nie wpi­su­ją się w wy­ma­ga­nia wraż­li­wej i aler­gicz­nej skóry. Ich wie­lo­kie­run­ko­we dzia­ła­nie po­zwa­la za­cho­wać dobrą kon­dy­cję skóry ze skłon­no­ścią do po­draż­nie­nia.

Nad­wraż­li­wa skóra – przy­czy­ny

Skóra skłon­na do po­draż­nień to cecha dzie­dzicz­na, jed­nak nie jest to je­dy­na przy­czy­na pro­ble­mów skór­nych. Zwy­kle nad­wraż­li­wość po­ja­wia się w do­ro­słym życiu i wy­ni­ka z:

  • za­nie­czysz­cze­nia po­wie­trza (pro­blem ten do­ty­czy szcze­gól­nie osób z du­żych miast, w zimie do­łą­cza się jesz­cze do­dat­ko­we dzia­ła­nie ni­skiej tem­pe­ra­tu­ry i smogu),
  • dzia­ła­nia ko­sme­ty­ków (mie­sza­nie zbyt wielu pre­pa­ra­tów pro­wa­dzi do prze­cią­że­nia, skład nie­od­po­wied­ni do wy­ma­gań skóry),
  • sto­so­wa­nia do mycia chlo­ro­wa­nej wody,
  • dzia­ła­nia pro­mie­nio­wa­nia UV (zbyt­nia eks­po­zy­cja na słoń­ce i so­la­rium mogą nad­mier­nie wy­su­szać skórę i pro­wa­dzić do po­ja­wie­nia się zmian skór­nych),
  • stre­su (dłu­go­trwa­le utrzy­mu­ją­ce się na­pię­cie ner­wo­we może być przy­czy­ną nagle po­ja­wia­ją­ce­go się ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry lub trą­dzi­ku ró­żo­wa­te­go),
  • prze­mę­cze­nia (osła­bio­ny or­ga­nizm jest bar­dziej po­dat­ny na in­fek­cje, a dłu­go­trwa­łe nad­mier­ne zmę­cze­nie or­ga­ni­zmu może wy­wo­ły­wać cho­ro­by prze­wle­kłe, także ob­ja­wia­ją­ce się zmia­na­mi skór­ny­mi),
  • nie­od­po­wied­niej diety (wy­so­ka za­war­tość tłusz­czów i cu­krów, szcze­gól­nie w żyw­no­ści wy­so­ko prze­two­rzo­nej, może przy­czy­niać się do po­ja­wie­nia się zmian skór­nych); dieta uboga w wi­ta­mi­ny, mi­ne­ra­ły i skład­ni­ki od­żyw­cze od­bi­ja się na kon­dy­cji skóry,
  • pa­le­nia pa­pie­ro­sów, sto­so­wa­nia uży­wek.

Dzia­ła­nie ko­sme­ty­ków dla wraż­li­wej cery

Pre­pa­ra­ty do wraż­li­wej cery mają za za­da­nie przede wszyst­kim ła­go­dzić i koić nie­przy­jem­ne ob­ja­wy, po­nad­to po­win­ny sil­nie na­wil­żać zmie­nio­ną cho­ro­bo­wo skórę. Spe­cja­li­stycz­ne ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne do skóry aler­gicz­nej i ato­po­wej po­win­ny mieć do­dat­ko­wo wła­ści­wo­ści prze­ciw­świą­do­we i na­tłusz­cza­ją­ce. Warto się­gać po ko­sme­ty­ki opar­te na na­tu­ral­nych skład­ni­kach, hi­po­aler­gicz­ne, bez draż­nią­cych sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych, za­pa­cho­wych i sztucz­nych barw­ni­ków. Przy wy­bo­rze warto kie­ro­wać się za­sa­dą, że im prost­szy skład, tym le­piej. Im mniej sub­stan­cji po­ten­cjal­nie po­draż­nia­ją­cych skórę, tym mniej­sze ry­zy­ko za­czer­wie­nie­nia i pie­cze­nia.

Spe­cja­li­ści po­le­ca­ją sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów o skon­cen­tro­wa­nej for­mu­le – im mniej ko­sme­ty­ku apli­ku­je­my, tym mniej­sza szan­sa na po­draż­nie­nie. Ważne, aby mała por­cja pre­pa­ra­tu speł­nia­ła swoje funk­cje, zbyt­nie ob­cią­ża­nie skóry może wy­wo­łać efekt od­wrot­ny od za­mie­rzo­ne­go.

Ide­al­nym roz­wią­za­niem dla cery po­draż­nio­nej są prze­pi­sy­wa­ne przez der­ma­to­lo­gów maści do­pa­so­wa­ne in­dy­wi­du­al­nie do stanu i wy­ma­gań skóry. Świet­nie spraw­dza­ją się w ta­kich przy­pad­kach maści i kremy na bazie oleju lnia­ne­go, bo­ga­te w wi­ta­mi­ny A i E. Na ap­tecz­nych pół­kach jest do­stęp­nych coraz wię­cej der­mo­ko­sme­ty­ków de­dy­ko­wa­nych po­draż­nio­nej cerze, w tym: emul­sje my­ją­ce, mlecz­ka, to­ni­ki, płyny mi­ce­lar­ne, maści, kremy, bal­sa­my.

Jakie skład­ni­ki po­win­ny za­wie­rać ko­sme­ty­ki do wraż­li­wej skóry?

Przede wszyst­kim wy­cią­gi zio­ło­we z me­li­sy, na­giet­ka i ru­mian­ku, po­łą­czo­ne z pan­te­no­lem, gli­ce­ry­ną, alan­to­iną oraz wi­ta­mi­na­mi A i E. Uni­kaj­my ko­sme­ty­ków z al­ko­ho­lem, kwa­sa­mi owo­co­wy­mi i re­ti­no­lem. Świet­ne dzia­ła­nie mają także ko­sme­ty­ki z kom­plek­sem sylimarynowo-​fosfolipidowym z ostro­pe­stu pla­mi­ste­go (np. krem pie­lę­gna­cyj­ny Fle­xi­derm, który jest od­po­wied­ni także dla dzie­ci od 3 roku życia), który jed­no­cze­śnie na­wil­ża, na­tłusz­cza, zmięk­cza i uela­stycz­nia na­skó­rek, przy­wra­ca­jąc rów­no­wa­gę wodną ba­rie­ry na­skór­ko­wej i przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia utra­ty wody ze skóry. Sy­li­ma­ry­na z kom­plek­su sylimarynowo-​fosfolipidowego neu­tra­li­zu­je wolne rod­ni­ki i chro­ni skórę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi ze­wnętrz­ny­mi.

Ko­sme­ty­ki do cery wraż­li­wej – dla kogo?

Zio­ło­we ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne świet­nie spraw­dza­ją się we wspo­ma­ga­niu te­ra­pii łusz­czy­cy oraz do co­dzien­nej pie­lę­gna­cji skóry ato­po­wej, aler­gicz­nej, bar­dzo su­chej oraz ze skłon­no­ścia­mi do pę­ka­nia. Ko­sme­ty­ki z kom­plek­sem sylimarynowo-​fosfolipidowym sto­su­je się wspo­ma­ga­ją­co w uzu­peł­nie­niu te­ra­pii ste­ry­do­wej, przy po­draż­nie­niach po opa­la­niu, przy za­ja­dach i po uką­sze­niach owa­dów, ła­go­dzą­co w po­draż­nie­niach i po za­bie­gach der­ma­to­lo­gii es­te­tycz­nej.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Odporność – jak się bronić przed infekcjami

Okres jesienno-​zimowy to czas zwięk­szo­ne­go za­cho­ro­wa­nia na grypę i prze­zię­bie­nie. Zmien­na po­go­da, mniej słoń­ca, zmia­na diety, mniej­sza ak­tyw­ność fi­zycz­na – te wszyst­kie czyn­ni­ki po­wo­du­ją

Cholesterol i trawienie

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą

POZNAJ

Nasze marki