Artykuły

Nawracające zapalenia pęcherza – jak leczyć i zapobiegać latem?

Prze­wle­kłe i na­wra­ca­ją­ce za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go to pro­blem wielu osób. Zma­ga­ją się z nim głów­nie ko­bie­ty, a daje o sobie znać szcze­gól­nie latem. Jak uchro­nić się przed na­wra­ca­ją­cy­mi ob­ja­wa­mi za­pa­le­nia pę­che­rza? Jak wy­glą­da le­cze­nie? Jak dbać o zdro­wie ukła­du mo­czo­we­go latem?

Za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go – przy­czy­ny

Na roz­wój in­fek­cji skła­da się wiele czyn­ni­ków. Bez­po­śred­nią przy­czy­ną jest naj­czę­ściej za­ka­że­nie bez­tle­no­wą bak­te­rią Esche­ri­chia coli wy­stę­pu­ją­cą na­tu­ral­nie w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym u każ­de­go zdro­we­go czło­wie­ka. Jed­nak po prze­do­sta­niu się do cewki i dalej dro­ga­mi mo­czo­wy­mi do pę­che­rza, wy­ka­zu­je ona dzia­ła­nie cho­ro­bo­twór­cze. Wy­wo­łu­je sze­reg cha­rak­te­ry­stycz­nych ob­ja­wów: pie­cze­nie, ból i swę­dze­nie w trak­cie od­da­wa­nia moczu, czę­ste uczu­cie par­cia na pę­cherz, ogól­ne osła­bie­nie, w nie­któ­rych przy­pad­kach może nawet po­ja­wić się go­rącz­ka. Zde­cy­do­wa­nie rza­dziej za­pa­le­nie pę­che­rza i dróg mo­czo­wych wy­wo­ła­ne jest przez wi­ru­sy lub nie­któ­re grzy­by.

Ze wzglę­du na róż­ni­ce w bu­do­wie ana­to­micz­nej, ko­bie­ty mają więk­sze pre­dys­po­zy­cje do roz­wo­ju in­fek­cji. Krót­sza cewka mo­czo­wa są­sia­du­ją­ca z od­by­tem sprzy­ja prze­do­sta­wa­niu się bak­te­rii do po­chwy i do ukła­du mo­czo­we­go. Wiele ko­biet skar­ży się na prze­wle­kłe za­pa­le­nie ukła­du mo­czo­we­go z na­wra­ca­ją­cy­mi in­fek­cja­mi. Sprzy­ja­ją im: czę­ste sto­sun­ki płcio­we, sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cji do­po­chwo­wej (np. środ­ków plem­ni­ko­bój­czych), nie­wła­ści­wa hi­gie­na miejsc in­tym­nych, osła­bio­na flora bak­te­ryj­na po­chwy i ukła­du mo­czo­we­go, cu­krzy­ca, oty­łość. Szcze­gól­nie w okre­sie let­nim przy­czy­ną może być także prze­zię­bie­nie spo­wo­do­wa­ne np. sie­dze­niem na zim­nej po­wierzch­ni czy dłu­gim no­sze­niem mo­kre­go ko­stiu­mu ką­pie­lo­we­go.

Jak wy­glą­da le­cze­nie za­pa­le­nia pę­che­rza mo­czo­we­go?

Le­cze­nie in­fek­cji ukła­du mo­czo­we­go warto roz­po­cząć już przy pierw­szych ob­ja­wach. Może to za­po­biec dal­sze­mu roz­wo­jo­wi cho­ro­by i wy­le­czyć ją już na bar­dzo wcze­snym eta­pie. Na po­cząt­ku ku­ra­cji do­brze spraw­dza­ją się na­tu­ral­ne i do­mo­we spo­so­by na za­pa­le­nie pę­che­rza:

 • Pij dużo wody, naj­le­piej cie­płej i z do­dat­kiem soku z cy­try­ny. Duża ilość pły­nów po­wo­du­je roz­cień­cze­nie moczu i wy­płu­ki­wa­nie bak­te­rii z ukła­du mo­czo­we­go. Do­dat­ko­wo kwa­śny od­czyn pły­nów osła­bia przy­czep­ność drob­no­ustro­jów do ścia­nek pę­che­rza i prze­wo­dów mo­czo­wych.
 • Pij her­ba­ty zio­ło­we o dzia­ła­niu mo­czo­pęd­nym, w tym te za­wie­ra­ją­ce wy­cią­gi z po­krzy­wy, brzo­zy, mnisz­ka le­kar­skie­go lub brat­ka.
 • Od­pocz­nij, zre­ge­ne­ruj siły. Daj sobie kilka dni na wy­grza­nie or­ga­ni­zmu w łóżku pod kocem lub z ter­mo­fo­rem, to sprzy­ja szyb­sze­mu po­wro­to­wi do zdro­wia.
 • Sto­suj leki i su­ple­men­ty diety do­stęp­ne bez re­cep­ty. Wy­bie­raj szcze­gól­nie te opar­te na wy­cią­gach z żu­ra­wi­ny z dużą za­war­to­ści wi­ta­mi­ny C oraz zio­ło­we leki na za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go (np. Uro­sept).
 • Rób cie­płe zio­ło­we na­sia­dów­ki w na­pa­rach z ru­mian­ku lub szał­wii – te zioła mają wła­ści­wo­ści ła­go­dzą­ce do­kucz­li­we ob­ja­wy.
 • Ogra­nicz ak­tyw­ność sek­su­al­ną na czas le­cze­nia i przy­naj­mniej na ty­dzień po ustą­pie­niu ob­ja­wów.

Jeśli do­mo­we me­to­dy nie ha­mu­ją wy­star­cza­ją­co ob­ja­wów lub in­fek­cja szyb­ko roz­wi­ja się, wów­czas warto zwró­cić się o pomoc do le­ka­rza. Ra­tun­kiem jest także sto­so­wa­nie leków z fu­ra­gi­ną, naj­czę­ściej jed­nak le­cze­nie za­pa­le­nia ukła­du mo­czo­we­go opie­ra się na an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii. Po za­koń­cze­niu ku­ra­cji i ustą­pie­niu ob­ja­wów warto przez pe­wien czas sto­so­wać pro­bio­ty­ki z do­bro­czyn­ny­mi bak­te­ria­mi by zre­ge­ne­ro­wać na­tu­ral­ną florę bak­te­ryj­ną.

Jak latem za­po­bie­gać roz­wo­jo­wi in­fek­cji pę­che­rza?

Więk­szość za­le­ceń do­ty­czą­cych le­cze­nia pierw­szych ob­ja­wów za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go to też sku­tecz­ne spo­so­by za­po­bie­ga­nia im. Chcąc uchro­nić się przed na­wra­ca­ją­cy­mi in­fek­cja­mi pę­che­rza mo­czo­we­go, warto za­dbać także o:

 • Sta­ran­ną hi­gie­nę oko­lic in­tym­nych, mycie po każ­dym sko­rzy­sta­niu z to­a­le­ty, czę­stą wy­mia­nę ręcz­ni­ków lub ko­rzy­sta­nie z jed­no­ra­zo­wych. Warto sto­so­wać żele do hi­gie­ny in­tym­nej z ży­wy­mi kul­tu­ra­mi bak­te­rii pro­bio­tycz­nych.
 • No­sze­nie prze­wiew­nej ba­weł­nia­nej bie­li­zny.
 • Uni­ka­nie sie­dze­nia na zim­nej po­wierzch­ni.
 • Re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów z wi­ta­mi­ną C, wy­cią­giem z żu­ra­wi­ny lub mie­sza­nek zio­ło­wych sty­mu­lu­ją­cych pra­wi­dło­wą pracę ukła­du mo­czo­we­go.
 • Sto­so­wa­nie pro­bio­ty­ków do­po­chwo­wych. Bak­te­rie w nich za­war­te mają na­tu­ral­ną zdol­ność zwal­cza­nia drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych.
Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty

Cholesterol i trawienie

Akcja: wątroba regeneracja! Jakie zioła na wątrobę?

Wio­sna to czas od­ro­dze­nia i oczysz­cze­nia. Nie bez przy­czy­ny spe­cja­li­ści od ży­wie­nia do­ra­dza­ją oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu wła­śnie po za­koń­cze­niu zimy. Klu­czem do usu­nię­cia tok­syn z or­ga­ni­zmu jest wspo­mo­że­nie pracy

POZNAJ

Nasze marki