Artykuły

Jakie zioła na stany zapalne jamy ustnej?

Stany za­pal­ne w ob­rę­bie błony ślu­zo­wej jamy ust­nej to bar­dzo bo­le­sny pro­blem, który znacz­nie utrud­nia spo­ży­wa­nie po­kar­mów i picie na­po­jów. Szu­ka­my wtedy pre­pa­ra­tu, który za­ła­go­dzi dys­kom­fort i zni­we­lu­je stan za­pal­ny. Warto wtedy się­gnąć po zioła ła­go­dzą­ce te do­le­gli­wo­ści. Które z nich spraw­dza­ją się naj­le­piej? Oto mała pod­po­wiedź.

Stan za­pal­ny w jamie ust­nej – kto ma więk­sze pre­dys­po­zy­cje?

Nie­któ­rym stany za­pal­ne błony ślu­zo­wej przy­tra­fia­ją się znacz­nie czę­ściej. Mowa tutaj o oso­bach w okre­sie doj­rze­wa­nia, prze­kwi­ta­nia, czy w ciąży. Czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne, jak urazy me­cha­nicz­ne, fi­zycz­ne, czy ter­micz­ne rów­nież sprzy­ja­ją po­wsta­wa­niu zmian w jamie ust­nej, które czę­sto na sku­tek wtór­ne­go za­ka­że­nia bak­te­ryj­ne­go, wi­ru­so­we­go, bądź grzy­bi­cze­go roz­prze­strze­nia­ją się na więk­szych po­wierzch­niach. Inne czyn­ni­ki pre­dys­po­nu­ją­ce do sta­nów za­pal­nych w jamie ust­nej to:

  • za­bu­rze­nia wchła­nia­nia, bądź inne dys­funk­cje prze­wo­du po­kar­mo­we­go i zwią­za­ne z nimi nie­do­bo­ry wi­ta­min,
  • cu­krzy­ca,
  • za­ka­że­nia wi­ru­sem HIV,
  • cho­ro­by ukła­du krwio­twór­cze­go, np. bia­łacz­ka,
  • nie­do­krwi­stość,
  • za­bu­rze­nia hor­mo­nal­ne u ko­biet,
  • obec­ność He­li­co­bac­ter py­lo­ri po­wo­du­ją­cej zwięk­sza­ją­cej ry­zy­ko wy­stą­pie­nia cho­ro­by wrzo­do­wej żo­łąd­ka i dwu­nast­ni­cy,
  • aler­gie po­kar­mo­we i kon­tak­to­we oraz ce­lia­kia,
  • stres.

Jak roz­po­znać stan za­pal­ny w jamie ust­nej?

Zmia­ny mogą umiej­sca­wiać się punk­to­wo, bądź zaj­mo­wać nie­mal cały ob­szar jamy ust­nej.  Po­wsta­łe ogni­ska za­pal­ne mają cha­rak­ter pę­che­rzy­ków, za­czer­wie­nień, nad­że­rek, czy owrzo­dzeń. Kiedy wokół zmia­ny po­ja­wia się żół­ta­wo za­bar­wio­ny nalot mó­wi­my wtedy o ple­śniaw­kach w jamie ust­nej – są one po­dob­ne do aft, czyli nie­wiel­kich ubyt­ków w bło­nie ślu­zo­wej, jed­nak nie są tak bar­dzo bo­le­sne. Cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi ob­ja­wa­mi sta­nów za­pal­nych w jamie ust­nej są wła­śnie ból, świąd, pie­cze­nie sa­mo­ist­ne, bądź pod wpły­wem cie­płych lub kwa­śnych po­kar­mów i na­po­jów oraz zmniej­sze­nie wy­dzie­la­nia śliny, po­wo­du­ją­ce wy­su­sze­nie błon ślu­zo­wych.

Co na stan za­pal­ny w jamie ust­nej?

Ob­ja­wy to­wa­rzy­szą­ce, czy to ogni­sko­wym, czy roz­sia­nym zmia­nom w jamie ust­nej są bar­dzo nie­przy­jem­ne, po­wo­du­ją bo­wiem duży dys­kom­fort i utrud­nia­ją je­dze­nie, picie, a nawet swo­bod­ne mó­wie­nie. Nic dziw­ne­go, że szu­ka­my wtedy pre­pa­ra­tu, który szyb­ko przy­nie­sie ulgę. Naj­le­piej się­gnąć wtedy po żel sto­ma­to­lo­gicz­ny na bazie zio­ło­wych skład­ni­ków. Jakie zatem zioła są po­moc­na w sta­nach za­pal­nych jamy ust­nej?

Szał­wia le­kar­ska

Ta­ni­ny, kar­no­zol oraz ole­jek ete­rycz­ny dzia­ła­ją sil­nie bak­te­rio­bój­czo i grzy­bo­bój­czo. Wła­śnie dla­te­go szał­wia jest tak sku­tecz­na w róż­ne­go ro­dza­ju za­ka­że­niach w jamie ust­nej i świet­nie spraw­dza się za­rów­no przy aftach, ple­śniaw­kach, jak i sta­nach za­pal­nych dzią­seł i przy­zę­bia, czy krwa­wie­niach.

Dąb szy­puł­ko­wy

Wy­ciąg z kory dębu bo­ga­ty jest w garb­ni­ki, czyli związ­ki o dzia­ła­niu ścią­ga­ją­cym, an­ty­sep­tycz­nym, ale też co ważne w przy­pad­ku za­ka­żeń w jamie ust­nej wi­ru­so­sta­tycz­nym. Garb­ni­ki dzia­ła­ją także ko­rzyst­nie na ścia­ny na­czyń krwio­no­śnych, a co za tym idzie uszczel­nia­ją je i ta­mu­ją nie­wiel­kie krwa­wie­nia. Do­dat­ko­wo ich ak­tyw­ność prze­ciw gron­kow­com jest nie­kie­dy nawet sil­niej­sza niż w przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia an­ty­bio­ty­ków.

Na­gie­tek le­kar­ski

Naj­wię­cej lecz­ni­czych związ­ków za­wie­ra­ją ko­szycz­ki oraz kwia­ty na­giet­ka. Można w nich zna­leźć za­rów­no sa­po­ni­ny, jak i kwasy or­ga­nicz­ne, go­ry­cze, po­li­sa­cha­ry­dy, ku­ma­ry­ny, czy al­ko­ho­le tri­ter­pe­no­we. Dzię­ki temu na­gie­tek jest bar­dzo sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­ny za­rów­no w lecz­nic­twie, jak i w ko­sme­ty­ce. Ma silne wła­ści­wo­ści bakterio-​ i grzy­bo­bój­cze i to wła­śnie one są wy­ko­rzy­sty­wa­ne w sta­nach za­pal­nych w ob­rę­bie błony ślu­zo­wej jamy ust­nej.

Ru­mia­nek po­spo­li­ty

Jeśli cho­dzi o stany za­pal­ne jamy ust­nej to spraw­dza­ją się tutaj 2 cenne związ­ki, na­le­żą­ce do grupy olej­ków ete­rycz­nych, izo­lo­wa­ne z ko­szycz­ków ru­mian­ku, a mia­no­wi­cie α‑bi­sa­bo­lol i spi­ro­eter. Dzia­ła­ją one prze­ciw­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­za­pal­nie na błony ślu­zo­we. Do­dat­ko­wo eks­trakt z ru­mian­ku przy­spie­sza go­je­nie się ran i daje efekt ła­go­dzą­cy, a także ko­ją­cy.

Sto­ma­to­lo­gicz­ny żel prze­ciw­za­pal­ny – Mu­co­sit

Mu­co­sit to żel do jamy ust­nej za­wie­ra­ją­cy wy­cią­gi z ko­szycz­ków ru­mian­ku, ko­szycz­ków na­giet­ka, kory dębu, liści szał­wii, który wzbo­ga­co­ny jest do­dat­ko­wo o wy­cią­gi z ziela ty­mian­ku i liści pod­bia­łu. Dzię­ki tak do­bra­nej kom­po­zy­cji Mu­co­sit to nie tylko świet­ny lek na afty i ple­śniaw­ki, ale także spraw­dza­ją­cy się w sta­nach za­pal­nych przy­zę­bia i jako śro­dek re­ge­ne­ra­cyj­ny po za­bie­gach chi­rur­gicz­nych. Żel Mu­co­sit na­nie­sio­ny na zmia­nę bar­dzo szyb­ko przy­no­si ulgę, dając także efekt ko­ją­cy i znie­czu­la­ją­cy. Mu­co­sit spraw­dza się także jako żel na dzią­sła, kiedy po­ja­wia­ją się stany za­pal­ne. Można go apli­ko­wać nawet 3 razy dzien­nie, na­no­sząc nie­wiel­ką ilość żelu na zmia­nę i de­li­kat­nie wma­so­wu­jąc. Jest to pro­dukt, który po­wi­nien zna­leźć się w każ­dej do­mo­wej ap­tecz­ce, szcze­gól­nie u osób ze skłon­no­ścią do pro­ble­mów za­pal­nych w jamie ust­nej.

Od­po­wied­nia hi­gie­na jamy ust­nej i pie­lę­gna­cja spra­wia­ją, że stany za­pal­ne po­ja­wia­ją się sto­sun­ko­wo rzad­ko. W razie po­ja­wie­nia się pierw­szych ob­ja­wów, za­wsze warto od razu za­sto­so­wać żel sto­ma­to­lo­gicz­ny, po­nie­waż zlek­ce­wa­że­nie pro­ble­mu może do­pro­wa­dzić do roz­prze­strze­nia­nia się za­ka­że­nia na więk­sze ob­sza­ry błony ślu­zo­wej. Warto się­gnąć po pre­pa­rat nie tylko na afty, ale po uni­wer­sal­ny pro­dukt o wie­lo­kie­run­ko­wym dzia­ła­niu, jak np. Mu­co­sit.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Hemoroidy

Dużo siedzisz – uważaj na hemoroidy i zaparcia

Nie od dziś wia­do­mo, że sie­dzą­cy tryb życia przy­czy­nia się do pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w po­zy­cji sie­dzą­cej sprzy­ja roz­wo­jo­wi ta­kich cho­rób, jak: he­mo­ro­idy, nad­ci­śnie­nie,

Oczyszczanie organizmu

Jak bezpiecznie oczyścić organizm z toksyn?

Każ­de­go dnia nasz or­ga­nizm styka się z ty­sią­ca­mi róż­nych związ­ków che­micz­nych. Część z nich jest nie­zbęd­na do życia i za­cho­wa­nia do­bre­go zdro­wia. Można tu wy­mie­nić

POZNAJ

Nasze marki