Artykuły

Zaparcia – pozbądź się uciążliwego problemu dnia codziennego

Za­par­cia to nie tylko kwe­stia sa­me­go pro­ble­mu z wy­próż­nie­niem, ale także ból, ko­niecz­ność czę­stych i nie­efek­tyw­nych wizyt w to­a­le­cie, oraz cią­głe roz­my­śla­nie, jak im za­ra­dzić. Czy można zli­kwi­do­wać za­par­cia sto­su­jąc wy­cią­gi na­tu­ral­ne? Jakie są sku­tecz­ne i bez­piecz­ne spo­so­by na za­par­cia?

Pro­blem za­parć – czy może do­ty­czyć każ­de­go?

Z pew­no­ścią tak. Na za­par­cia cier­pią osoby w każ­dym wieku, po­czy­na­jąc od naj­młod­szych lat (a nawet mie­się­cy), po wiek star­czy, gdy za­par­cia wręcz się na­si­la­ją. Za­par­cia nie omi­ja­ją także ko­biet w ciąży, które nie­ste­ty bar­dzo czę­sto cier­pią z tego po­wo­du (nie za­po­mi­naj­my, że ko­bie­ty cię­żar­ne i dzie­ci mogą re­gu­lo­wać wy­próż­nie­nia je­dy­nie dietą). Pro­blem za­parć jest kwe­stią fi­zjo­lo­gicz­nych re­ak­cji na nie­wła­ści­wą dietę, czy brak ruchu, ale także efek­tem pa­to­lo­gicz­nych zmian za­cho­dzą­cych w or­ga­ni­zmie.

Czym są za­par­cia – de­fi­ni­cja

Za­par­cia, okre­śla­ne rów­nież jako ob­struk­cja, lub po­tocz­nie za­twar­dze­nie, to trud­no­ści w od­da­wa­niu stol­ca. Pro­blem za­parć jest dia­gno­zo­wa­ny także wów­czas, gdy wy­próż­nie­nia wy­stę­pu­ją rza­dziej niż co dwa dni.

Za­par­cia – przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia

Przy­czyn za­parć na­le­ży po­szu­ki­wać głów­nie w co­dzien­nych na­wy­kach ży­wie­nio­wych i w try­bie życia. Je­że­li dieta nie ob­fi­tu­je w błon­nik i po­kar­my płyn­ne, a rów­no­cze­śnie pro­wa­dzi­my sie­dzą­cy  i pełen stre­su tryb życia, z nie­wiel­ką ilo­ści ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, wów­czas za­par­cia mogą wy­stę­po­wać bar­dzo czę­sto. Jest to tak zwane fi­zjo­lo­gicz­ne pod­ło­że za­parć. Przy­czy­ny za­parć mogą mieć także pa­to­lo­gicz­ne po­cho­dze­nia. Głów­nie do­ty­czą one scho­rzeń w ob­rę­bie jelit: nie­droż­no­ści, blizn i zmian no­wo­two­ro­wych. Po­nad­to za­par­cia mogą wy­ni­kać z za­tru­cia or­ga­ni­zmu oło­wiem lub ar­se­nem. Rów­nież nie­któ­re leki, a w szcze­gól­no­ści sil­nie dzia­ła­ją­ce leki prze­ciw­bó­lo­we i nar­ko­tycz­ne po­wo­du­ją wy­stę­po­wa­nie trud­nych w le­cze­niu za­parć.  

Aloes i kru­szy­na – zioła i her­bat­ka na za­par­cia o po­twier­dzo­nej sku­tecz­no­ści

W me­dy­cy­nie ist­nie­ją pod­sta­wo­we spo­so­by na za­par­cia, które czę­sto są wy­ni­kiem złych na­wy­ków ży­wie­nio­wych i małej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej można ni­we­lo­wać po­przez zmia­nę diety i wpro­wa­dze­nie co­dzien­ne­go wy­sił­ku. Do­raź­nie warto rów­nież sto­so­wać pre­pa­ra­ty za­wie­ra­ją­ce od­po­wied­nie wy­cią­gi ro­ślin­ne. Z pew­no­ścią aloes jest sku­tecz­nym środ­kiem po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go, wy­ko­rzy­sty­wa­nym w ni­we­lo­wa­niu za­parć. W szcze­gól­no­ści warto po­le­cić po­łą­cze­nie eks­trak­tu z alo­esu z wy­cią­giem z kory kru­szy­ny (lek Alax) za­pew­nia­ją­ce wzmo­żo­ne dzia­ła­nie prze­czysz­cza­ją­ce i rów­no­cze­śnie sto­sun­ko­wo szyb­ki efekt.

Alona, czyli stę­ża­ły sok z róż­nych ga­tun­ków alo­esu, za­wie­ra tak zwane an­tra­gli­ko­zy­dy (związ­ki te cha­rak­te­ry­zu­ją się ła­god­nym lub sil­nym dzia­ła­niem prze­czysz­cza­ją­cym, w za­leż­no­ści od bu­do­wy czą­stecz­ki). Me­cha­nizm dzia­ła­nia prze­czysz­cza­ją­ce­go alo­esu po­le­ga na ogra­ni­cza­niu „uciecz­ki” jonów so­do­wych i wody z jelit do krwi, a rów­no­cze­śnie pro­wo­ka­cji na­pły­wu wody z krwi do jelit, dzię­ki czemu masy ka­ło­we zo­sta­ją upłyn­nio­ne. Upłyn­nie­nie mas ka­ło­wych, daje w efek­cie uła­twio­ne i bez­bo­le­sne wy­próż­nie­nie.

Kora kru­szy­ny także za­wie­ra an­tra­związ­ki. Me­cha­nizm dzia­ła­nia kru­szy­ny po­le­ga na draż­nie­niu za­koń­czeń ner­wo­wych jelit, co w efek­cie po­wo­du­je wzmo­że­nie ich ru­chów pe­ry­stal­tycz­nych (umoż­li­wia­ją­cych prze­su­wa­nie się mas ka­ło­wych) oraz ha­mo­wa­niu od­da­wa­niu wody z jelit.

Dzia­ła­nie kory kru­szy­ny można uznać za lekko prze­czysz­cza­ją­ce, a alo­esu – sil­nie prze­czysz­cza­ją­ce. Pierw­sze efek­ty za­sto­so­wa­nia po­wyż­szych wy­cią­gów ro­ślin­nych mogą wy­stą­pić nawet po 8 go­dzi­nach. Dla­te­go też za­le­ca się przyj­mo­wa­nie pre­pa­ra­tów prze­czysz­cza­ją­cych przed snem, aby rano móc z ła­two­ścią do­ko­nać wy­próż­nie­nia.

Je­że­li jed­nak za­par­cia wy­stę­pu­ją dalej po­mi­mo zmia­ny trybu życia i nie mamy pew­no­ści, jaka jest przy­czy­na ich wy­stę­po­wa­nia, na­le­ży zgło­sić się do le­ka­rza.

Na co zwró­cić uwagę wy­bie­ra­jąc środ­ki na prze­czysz­cze­nie?

Przede wszyst­kim warto spraw­dzić:

 • Czy dany pre­pa­rat ma sta­tus leku, czy su­ple­men­tu diety?

  Choć wy­da­je się to mało istot­ne dla pa­cjen­ta, bo oba typy pre­pa­ra­tów ku­pu­je­my w ap­te­ce, to jest wręcz prze­ciw­nie. Dla­cze­go? Głów­nie z uwagi na fakt, że su­ple­men­ty diety nie po­sia­da­ją sze­re­gu badań ko­niecz­nych do re­je­stra­cji leków, w tym badań po­twier­dza­ją­cych ich sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo, czy też fak­tycz­ną za­war­tość sub­stan­cji czyn­nych. 

 • Jakie skład­ni­ki za­wie­ra?

  Za­zwy­czaj za­war­tość dwóch skład­ni­ków o dzia­ła­niu prze­czysz­cza­ją­cym daje lep­szy efekt, niż obec­ność tylko jed­ne­go. Za­rów­no z uwagi na bez­pie­czeń­stwo sto­so­wa­nia (dwu­skład­ni­ko­we leki mogą za­wie­rać sub­stan­cje lecz­ni­cze w mniej­szych daw­kach, niż jed­no­skład­ni­ko­we), jak i sku­tecz­ność (sy­ner­gizm dzia­ła­nia, czyli wzmo­że­nie po­żą­da­ne­go efek­tu dzię­ki za­sto­so­wa­niu dwóch skład­ni­ków o po­dob­nych wła­ści­wo­ściach). Dla­te­go warto szu­kać pre­pa­ra­tu, który poza wy­cią­giem z alo­esu, za­wie­ra rów­nież wy­ciąg z kru­szy­ny (np. Alax).

 • Dla kogo jest prze­zna­czo­ny?

  Pre­pa­ra­ty za­wie­ra­ją­ce aloes i dzia­ła­ją­ce prze­czysz­cza­ją­co mogą być sto­so­wa­ne u osób po­wy­żej 12. roku życia. Nie mogą ich sto­so­wać ko­bie­ty cię­żar­ne, ani kar­mią­ce. Po­nad­to nie za­le­ca się sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tów prze­czysz­cza­ją­cych u osób z nad­wraż­li­wo­ścią na an­tra­związ­ki, a także w przy­pad­ku osób ze zdia­gno­zo­wa­ny­mi scho­rze­nia­mi jelit, za­pa­le­niem wy­rost­ka ro­bacz­ko­we­go. W przy­pad­ku osób sto­su­ją­cych leki na­ser­co­we, mo­czo­pęd­ne, ste­ry­do­we, sto­so­wa­nie leków prze­czysz­cza­ją­cych na­le­ży skon­sul­to­wać z le­ka­rzem (ist­nie­je bo­wiem ry­zy­ko zmia­ny sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nych leków).

 • Jak sto­so­wać dany pre­pa­rat?

  Sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tu za­le­ży od za­le­ceń pro­du­cen­ta. W przy­pad­ku leku Alax za­le­ca się przyj­mo­wa­nie 1-2 ta­ble­tek, na nie­dłu­go przed snem i po­pi­ja­nie ich szklan­ką prze­go­to­wa­nej wody.

 • Jak szyb­ko po­ja­wi się efekt prze­czysz­cza­ją­cy?

  Efekt prze­czysz­cza­ją­cy po­wi­nien po­ja­wiać się sto­sun­ko­wo szyb­ko, ale nie na­tych­mia­sto­wo. Takie dzia­ła­nie jest istot­ne, gdyż nad­mier­nie szyb­ki efekt dzia­ła­nia może być wy­ni­kiem zbyt in­ten­syw­ne­go po­draż­nie­nia prze­wo­du po­kar­mo­we­go. Z uwagi na do­god­ność sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tu przez pa­cjen­ta, zwy­kle za­le­ca się przyj­mo­wa­nie leku przed snem, ocze­ku­jąc efek­tu w po­sta­ci wy­próż­nie­nia po około ośmiu go­dzi­nach (czyli po prze­bu­dze­niu).  

Leki na za­par­cia – Alax

Alax to lek na za­par­cia, za­wie­ra­ją­cy w swoim skła­dzie sprosz­ko­wa­ny sok z liści alo­esu oraz wy­ciąg suchy z kory kru­szy­ny. Łączy zatem dzia­ła­nie prze­czysz­cza­ją­ce dwóch su­row­ców ro­ślin­nych, bę­dą­cych li­de­ra­mi w te­ra­pii za­parć – wy­cią­gu z liści alo­esu, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce­go się sil­nym dzia­ła­niem prze­czysz­cza­ją­cym i wy­cią­gu z kory kru­szy­ny, o słab­szych wła­ści­wo­ściach prze­czysz­cza­ją­cych. Warto pod­kre­ślić, że w przy­pad­ku pre­pa­ra­tu Alax efekt te­ra­peu­tycz­ny po­wi­nien wy­stą­pić sto­sun­ko­wo szyb­ko, to zna­czy już po około ośmiu go­dzi­nach od za­sto­so­wa­nia. 

Czy pre­pa­ra­ty (np. zioła na prze­czysz­cze­nie) można sto­so­wać w spo­sób cią­gły?

Z uwagi na me­cha­nizm dzia­ła­nie więk­szo­ści pre­pa­ra­tów prze­czysz­cza­ją­cych, po­le­ga­ją­cy na  po­bu­dza­niu je­li­ta gru­be­go do pracy, nie po­win­no się ich przyj­mo­wać w spo­sób cią­gły. Je­że­li będą one stale przyj­mo­wa­ne, nasze je­li­ta ule­gną roz­le­ni­wie­niu i nie będą same pro­wo­ko­wać wy­próż­nień. Dla­te­go tak ważne jest, aby pre­pa­ra­ty prze­czysz­cza­ją­ce przyj­mo­wać tylko w przy­pad­ku wy­stę­po­wa­nia spo­ra­dycz­nych za­parć.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Skóra sucha i alergiczna

Jak leczyć AZS u dzieci?

AZS, czyli ato­po­we za­pa­le­nie skóry, jest coraz czę­ściej wy­stę­pu­ją­cą do­le­gli­wo­ścią u dzie­ci. Sta­ty­sty­ki po­ka­zu­ją, że obec­nie do­ty­ka już co pią­te­go ma­lu­cha. Cho­ro­ba jest

Grypa i przeziębienie

Przeziębienie i grypa – jak szybko wrócić do formy

Ob­ja­wy grypy lub prze­zię­bie­nia, takie jak: go­rącz­ka, ka­szel, osła­bie­nie, sen­ność czy katar, sku­tecz­nie wy­łą­cza­ją nas z co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia. W pierw­szej fazie cho­ro­by or­ga­nizm

Cholesterol i trawienie

Podwyższony cholesterol – sygnał ostrzegawczy dla organizmu

Wła­ści­wy po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi jest jed­nym ze wskaź­ni­ków do­bre­go stanu zdro­wia. Wszyst­kie osoby do­ro­słe po­win­ny re­gu­lar­nie badać stę­że­nie trój­gli­ce­ry­dów oraz po­szcze­gól­nych frak­cji

POZNAJ

Nasze marki