Artykuły

Ziołowe sposoby na pielęgnację skóry zimą

Skóra zimą na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie mrozu i wia­tru, które nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na jej kon­dy­cję. Nie po­ma­ga także suche i na­grza­ne po­wie­trze w po­miesz­cze­niach. Za­czer­wie­nie­nie, po­draż­nie­nie i prze­su­sze­nie to naj­częst­sze pro­ble­my skór­ne w cza­sie zimy. Jak pie­lę­gno­wać skórę zimą? I jak wy­ko­rzy­stać do tego zioła?

Cera staje się ma­to­wa i szara, a ni­skie na­sło­necz­nie­nie spra­wia, że do­dat­ko­wo wy­da­je się blada i zmę­czo­na. Skóra ca­łe­go ciała trud­niej od­dy­cha scho­wa­na pod gru­by­mi ubra­nia­mi, staje się szorst­ka i mało ela­stycz­na. Jeśli do­da­my do tego jesz­cze na­ra­że­nie na nagłe zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści przy prze­cho­dze­niu z ze­wnątrz do na­grza­nych po­miesz­czeń, to mamy już kom­plet­ną listę za­gro­żeń dla skóry pod­czas zi­mo­wych mie­się­cy. Wy­mie­nio­ne czyn­ni­ki to duże ob­cią­że­nie dla skóry, która szyb­ko traci wodę i war­stwę ochron­ną, staje się prze­su­szo­na i za­czy­na się łusz­czyć. Jak zatem na­tu­ral­nie dbać o skórę zimą? Po jakie zioła się­gać? Pod­po­wia­da­my.

Kremy ochron­ne z ru­mian­kiem i alo­esem

Mowa tu za­rów­no o kre­mach na dzień, jak i ko­sme­ty­kach chro­nią­cych przed zim­nem. Zi­mo­wy krem na dzień po­wi­nien być zde­cy­do­wa­nie bo­gat­szy niż krem sto­so­wa­ny w cie­płych mie­sią­cach. Mniej na­wil­żać, a bar­dziej od­ży­wiać i chro­nić przed nie­ko­rzyst­ny­mi skład­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi.

W zimie do ochro­ny, od­ży­wie­nia, na­wil­że­nia i na­tłusz­cze­nia warto sto­so­wać masła, kremy, oleje ro­ślin­ne czy woski. Do­sko­na­le na­wad­nia­ją cerę i za­po­bie­ga­ją utra­cie wody. Zwróć­my uwagę, by za­wie­ra­ły wi­ta­mi­nę C, która wzmac­nia po­wierzch­nio­we na­czy­nia krwio­no­śne, alan­to­inę czy D-​pantenol, eks­trak­ty z alo­esu lub ru­mian­ku. Te ostat­nie mają przede wszyst­kim dzia­ła­nie ła­go­dzą­ce, by zmniej­szać po­draż­nie­nie i chro­nić osła­bio­ną skórę.

Ważny jest także od­po­wied­ni dobór kremu ochron­ne­go do typu cery. Do su­chej le­piej sto­so­wać tłu­sty krem, do mie­sza­nej lub tłu­stej – od­po­wied­ni bę­dzie pół­tłu­sty, by zbyt­nio jej nie ob­cią­żył.

Masła i oleje ro­ślin­ne: oliwa z oli­wek, masło shea, olej ko­ko­so­wy, masło ka­ka­owe, olej jo­jo­ba, olej ma­ca­da­mia, olej ar­ga­no­wy

Pie­lę­gna­cję skóry zimą w do­mo­wym za­ci­szu warto oprzeć na ko­sme­ty­kach o bo­gat­szym skła­dzie, które do­głęb­nie od­ży­wia­ją, na­wil­ża­ją, re­ge­ne­ru­ją oraz od­bu­do­wu­ją war­stwę hy­dro­li­pi­do­wą skóry. Oleje i masła ro­ślin­ne są szcze­gól­nie cenne ze wzglę­du na za­war­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wi­ta­min, an­ty­ok­sy­dan­tów i skład­ni­ków o wła­ści­wo­ściach ła­go­dzą­cych. Warto jed­nak pa­mię­tać, że choć do­sko­na­le peł­nią one swoje funk­cje ochron­ne, na­tłusz­cza­ją­ce i od­żyw­cze, to ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne na zimę po­win­ny także za­wie­rać skład­ni­ki na­wil­ża­ją­ce. Dla­te­go zwróć­my uwagę, by w skła­dzie zna­la­zły się: gli­ce­ry­na ro­ślin­na, miód czy mocz­nik. Krem na bazie sa­mych ole­jów lub maseł za­pew­ni sku­tecz­ną ochro­nę przed po­draż­nie­nia­mi, jed­nak sto­so­wa­nie go na co dzień może pro­wa­dzić do prze­su­sze­nia skóry. Za­dbaj­my zatem o od­po­wied­nie na­wil­że­nie.

Jakie zioła zimą są ważne dla skóry?

Na­gie­tek dla re­ge­ne­ra­cji skóry

Po ko­sme­ty­ki z wy­cią­giem z na­giet­ka le­kar­skie­go (tzw. ca­len­du­li) warto się­gać zimą ze wzglę­du na ich re­ge­ne­ra­cyj­ne i ochron­ne dzia­ła­nie. Obec­ność wi­ta­mi­ny A i in­nych skład­ni­ków ak­tyw­nych spra­wia, że ko­sme­ty­ki z na­giet­kiem po­le­ca­ne są szcze­gól­nie dla cery pro­ble­ma­tycz­nej i po­draż­nio­nej. Wy­ciąg z na­giet­ka zmięk­cza skórę, ła­go­dzi uczu­cie na­pię­cia i szorst­ko­ści. Po­nad­to jego dzia­ła­nie re­ge­ne­ra­cyj­ne i ochron­ne spra­wia­ją, że chro­ni ją przed łusz­cze­niem się, zmia­na­mi trą­dzi­ko­wy­mi i gro­ma­dze­niem za­nie­czysz­czeń. Ko­sme­ty­ki z na­giet­kiem ła­go­dzą po­draż­nie­nia skóry wy­wo­ła­ne dzia­ła­niem ni­skiej tem­pe­ra­tu­ry.

Ostro­pest na ra­tu­nek

Ten sam kom­pleks sylimarynowo-​fosfolipidowy, który „ra­tu­je” ko­mór­ki wą­tro­by, neu­tra­li­zu­je także wolne rod­ni­ki i za­bez­pie­cza ba­rie­rę na­skór­ko­wą przed nie­ko­rzyst­nym dzia­ła­niem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych. Warto zatem się­gać po ko­sme­ty­ki łą­czą­ce w sobie wy­ciąg z ostro­pe­stu ze skład­ni­ka­mi o dzia­ła­niu na­tłusz­cza­ją­cym i na­wil­ża­ją­cym (np. Fle­xi­derm – spe­cja­li­stycz­ny krem o wła­ści­wo­ściach ła­go­dzą­cych i ochron­nych).

My­dl­ni­ca le­kar­ska i olej ar­ga­no­wy dla lśnią­cych i zdro­wych wło­sów

Zimą cier­pi nie tylko skóra. Także włosy stają się ma­to­we, szyb­ko prze­tłusz­cza­ją się, „puszą” i elek­try­zu­ją. My­dl­ni­ca le­kar­ska od wie­ków sto­so­wa­na była do pie­lę­gna­cji wło­sów, dając im zdro­wy i pięk­ny wy­gląd nawet w trud­nych wa­run­kach at­mos­fe­rycz­nych. Płu­kan­ki z my­dl­ni­cy dbają o skórę głowy, do­kład­nie myją i od­tłusz­cza­ją włosy. Stają się one lśnią­ce i mocne.

Oleje ro­ślin­ne świet­nie spraw­dza­ją się nie tylko do pie­lę­gna­cji skóry, ale także jako maski do wło­sów. Olej ar­ga­no­wy, na­zy­wa­ny także elik­si­rem mło­do­ści, jest uży­wa­ny od wie­ków nie tylko do ma­sa­żu, do na­wil­że­nia i na­tłusz­cze­nia skóry czy jako ole­jek po opa­la­niu. To świet­na maska na włosy, a wcie­ra­ny re­gu­lar­nie w dło­nie spra­wia, że skóra staje się mięk­ka i gład­ka, a pa­znok­cie mocne. Bo­ga­ty w an­ty­ok­sy­dan­ty i wi­ta­mi­nę E, wzmac­nia i od­ży­wia skórę, włosy i pa­znok­cie.

Zimą skóra wy­ma­ga spe­cjal­nej pie­lę­gna­cji. Po­trze­bu­je jed­no­cze­śnie do­głęb­ne­go na­tłusz­cze­nia, od­ży­wie­nia, na­wil­że­nia i ochro­ny. Zioła, masła i oleje ro­ślin­ne to świet­ne na­tu­ral­ne spo­so­by na utrzy­ma­nie skóry i wło­sów w do­brej kon­dy­cji, nawet gdy na­ra­żo­ne są na nie­ko­rzyst­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Zioła na kaszel – sposoby dla dzieci i dorosłych

Kiedy sły­szy­my obok sie­bie osobę kasz­lą­cą, pierw­szym sko­ja­rze­niem naj­czę­ściej jest myśl o prze­zię­bie­niu. Rze­czy­wi­ście, pod­czas jesienno-​zimowego prze­si­le­nia spo­ty­ka ono i do­ro­słych, i dzie­ci.

POZNAJ

Nasze marki