Artykuły

Herbaty i suplementy ziołowe wspomagające odchudzanie

Jakie zioła na od­chu­dza­nie? To py­ta­nie czę­sto za­da­ją sobie osoby, które szu­ka­ją sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów. Pa­mię­taj­my, że same zioła nie wy­star­czą, a je­dy­nie po­ma­ga­ją w spa­la­niu tkan­ki tłusz­czo­wej. Zioła mogą przy­spie­szać od­chu­dza­nie, szcze­gól­nie w po­łą­cze­niu z dietą ni­sko­ka­lo­rycz­ną i re­gu­lar­ną ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną. W jaki spo­sób i jakie zioła po­ma­ga­ją schud­nąć?

Sto­so­wa­nie ziół pod­czas od­chu­dza­nia po­zwo­li w na­tu­ral­ny spo­sób zrzu­cić do­dat­ko­we ki­lo­gra­my. Od wie­ków po­da­wa­ne lecz­ni­czo w for­mie na­pa­rów miały na­pę­dzać me­ta­bo­lizm i „oczysz­czać krew”. Wiele osób sto­su­je nie­któ­re przy­pra­wy, nawet nie zda­jąc sobie spra­wy z ich zdol­no­ści do spa­la­nia tkan­ki tłusz­czo­wej lub do re­gu­la­cji pro­ce­sów tra­wien­nych. Coraz czę­ściej się­ga­my na co dzień także po her­ba­ty zio­ło­we o wła­ści­wo­ściach proz­dro­wot­nych.

Zioła są bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min, soli mi­ne­ral­nych i sub­stan­cji o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­u­tle­nia­ją­cych. Znaj­du­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie jako skład­ni­ki pre­pa­ra­tów (np. su­ple­men­tów) na od­chu­dza­nie. Ro­śli­ny mają dzia­ła­nie wie­lo­kie­run­ko­we, zioła na od­chu­dza­nie mają różne wła­ści­wo­ści:

  •  zioła wspo­ma­ga­ją­ce spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej,
  • zioła oczysz­cza­ją­ce or­ga­nizm z tok­syn,
  • zioła mo­czo­pęd­ne, które po­ma­ga­ją po­zbyć się nad­mia­ru wody w or­ga­ni­zmie,
  • ro­śli­ny re­gu­lu­ją­ce pro­ces tra­wie­nia,
  • pre­pa­ra­ty zio­ło­we zmniej­sza­ją­ce ape­tyt.

Jak wy­brać zioła na od­chu­dza­nie?

To za­le­ży, jaki efekt chce­my osią­gnąć. Warto się­gać po mie­szan­ki zio­ło­we, które są ze­sta­wem ziół o róż­nych wła­ści­wo­ściach, co w efek­cie po­zwa­la wie­lo­kie­run­ko­wo i w na­tu­ral­ny spo­sób re­du­ko­wać masę ciała. Mie­szan­ki zio­ło­we na od­chu­dza­nie po­bu­dza­ją me­ta­bo­lizm, ha­mu­ją ape­tyt, re­du­ku­ją chęć pod­ja­da­nia, re­gu­lu­ją pro­ce­sy tra­wien­ne i sty­mu­lu­ją spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej. Zioła na od­chu­dza­nie naj­czę­ściej przyj­mu­je się w po­sta­ci her­bat zio­ło­wych, prosz­ku sto­so­wa­ne­go jako do­da­tek do po­sił­ków lub na­po­jów oraz w for­mie su­ple­men­tów diety (kap­suł­ki, ta­blet­ki).

Jakie zioła na od­chu­dza­nie?

Zioła naj­ła­twiej wpro­wa­dzić do diety w po­sta­ci przy­praw, ta­kich jak: chili, imbir, kur­ku­ma, pierz czar­ny, pieprz cay­en­ne, kmin rzym­ski, ko­len­dra, ore­ga­no, es­tra­gon, ba­zy­lia. Ich głów­ne dzia­ła­nie po­le­ga na sty­mu­la­cji pro­ce­sów tra­wien­nych – po­bu­dza­ją wy­dzie­la­nie soków tra­wien­nych i żółci, przy­spie­sza­ją pe­ry­stal­ty­kę je­li­to­wą, uspraw­nia­ją pracę żo­łąd­ka i po­ma­ga­ją spa­lać tkan­kę tłusz­czo­wą.

Zioła po­moc­ne w od­chu­dza­niu:

Lub­czyk – świe­że lub wy­su­szo­ne list­ki sto­so­wa­ne są jako przy­pra­wa do po­traw lub jako su­ro­wiec do za­pa­rza­nia. Lub­czyk ma dzia­ła­nie mo­czo­pęd­ne, sty­mu­lu­je układ tra­wien­ny do pracy oraz re­du­ku­je nad­mier­ną fer­men­ta­cję je­li­to­wą. Po­le­ca­ny na wzdę­cia, nie­straw­ność i bóle brzu­cha.

Fio­łek trój­barw­ny – oczysz­cza or­ga­nizm z tok­syn, dzia­ła od­tru­wa­ją­co i lekko mo­czo­pęd­nie, sty­mu­lu­je me­ta­bo­lizm.

Mięta pie­przo­wa – wzma­ga pro­duk­cję soku żo­łąd­ko­we­go, re­gu­lu­je tra­wie­nie i wzdę­cia – ogól­nie po­pra­wia prze­mia­nę ma­te­rii. Naj­le­piej sto­so­wać w po­sta­ci mię­to­wej her­ba­ty zio­ło­wej (np. Mięta FIX – zioła do za­pa­rza­nia).

Krwaw­nik po­spo­li­ty – sty­mu­lu­je wy­dzie­la­nie soku żo­łąd­ko­we­go, po­pra­wia tra­wie­nie i przy­swa­ja­nie wielu cen­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Na­le­ży go jed­nak sto­so­wać z umia­rem, po­nie­waż nad­miar może po­wo­do­wać wy­syp­kę, ból głowy i oszo­ło­mie­nie.

Mni­szek po­spo­li­ty – po­bu­dza czyn­ność wą­tro­by, zwięk­sza pro­duk­cję żółci i soku żo­łąd­ko­we­go, wspo­ma­ga tra­wie­nie.

Kar­czoch zwy­czaj­ny – wspie­ra pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du po­kar­mo­we­go i pracę wą­tro­by, sty­mu­lu­je wy­twa­rza­nie soków tra­wien­nych i żółci, po­nad­to wpły­wa po­zy­tyw­nie na utrzy­ma­nie wła­ści­we­go po­zio­mu cho­le­ste­ro­lu we krwi i pra­wi­dło­wej masy ciała. Do­stęp­ny w po­sta­ci sprosz­ko­wa­nej lub w for­mie kap­su­łek (np. Kar­czoch zwy­czaj­ny Tylko Na­tu­ra ).

Kru­szy­na po­spo­li­ta – wła­ści­wo­ści od­chu­dza­ją­ce ma za­rów­no sprosz­ko­wa­na kora kru­szy­ny, jak i jej owoce; na­pa­ry z kru­szy­ny po­bu­dza­ją funk­cjo­no­wa­nie je­li­ta gru­be­go, mają dzia­ła­nie prze­czysz­cza­ją­ce, zwięk­sza­ją pro­duk­cję żółci.

Po­krzy­wa – napar z liści po­krzy­wy pity re­gu­lar­nie dzia­ła mo­czo­pęd­nie, oczysz­cza or­ga­nizm i przy­spie­sza pro­ces usu­wa­nia tok­syn (np. Po­krzy­wa FIX – zioła do za­pa­rza­nia).

Babka płesz­nik, pod­biał, sie­mię lnia­ne, kwiat aka­cji – za­wie­ra­ją śluzy które pęcz­nie­jąc w żo­łąd­ku zwięk­sza­ją uczu­cie sy­to­ści, a w kon­se­kwen­cji ha­mu­ją ape­tyt. Warto je pić re­gu­lar­nie, aby zmniej­szyć uczu­cie łak­nie­nia.

Warto się­gnąć także po sty­mu­lu­ją­ce spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, od­chu­dza­ją­ce na­pa­ry i her­ba­ty zio­ło­we:

Yerba Mate – napar z wy­su­szo­nych i zmie­lo­nych liści ostro­krze­wu pa­ra­gwaj­skie­go (dzię­ki obec­no­ści ma­te­iny) ma silne dzia­ła­nie li­po­li­tycz­ne, daje uczu­cie sy­to­ści i przy­spie­sza prze­mia­nę ma­te­rii.

Zie­lo­na her­ba­ta – dzię­ki za­war­to­ści teiny przy­spie­sza prze­mia­nę ma­te­rii, po­ma­ga w usu­nię­ciu nad­mia­ru wody i tok­syn z or­ga­ni­zmu.

Gu­ara­na – to ro­śli­na o naj­wyż­szej za­war­to­ści ko­fe­iny (na­zy­wa­nej tu gu­ara­ni­ną) wśród su­row­ców zie­lar­skich. Gu­ara­ni­na sty­mu­lu­je od­chu­dza­nie po­przez ha­mo­wa­nie od­kła­da­nia się tkan­ki tłusz­czo­wej i po­ma­ga w jej spa­la­niu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Letnie SOS, czyli co spakować do apteczki

Za­dra­pa­nia, uką­sze­nia, bie­gun­ka, prze­zię­bie­nie, za­pa­le­nie pę­che­rza – to naj­częst­sze do­le­gli­wo­ści, które mogą do­paść nas pod­czas urlo­pu. Dla­te­go pla­nu­jąc wa­ka­cyj­ny wy­jazd, warto

Zaparcia

Zaparcia w podróży – jak sobie pomóc?

Za­par­cia pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­jaz­du to dość po­wszech­ny pro­blem i – nie­ste­ty – mogą nam ze­psuć przy­jem­ność z urlo­pu. Jeśli jed­nak od­po­wied­nio przy­go­tu­je­my się,

POZNAJ

Nasze marki