Artykuły

Czystek na wzmocnienie odporności

Czy­stek – zioło znane me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej od wie­ków – zy­sku­je obec­nie coraz więk­szą po­pu­lar­ność. Na­ukow­cy do­strze­ga­ją w tej ro­śli­nie nie­zwy­kły po­ten­cjał. Dla­cze­go? Czy­stek za­wie­ra wiele cen­nych, sub­stan­cji, które znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w pro­fi­lak­ty­ce scho­rzeń. Jest to ro­śli­na znana z sil­nych wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych od­por­ność or­ga­ni­zmu. Co to jest czy­stek? Jakie są jego wła­ści­wo­ści l? Jak sto­so­wać czy­stek, aby wy­ko­rzy­stać peł­nię wła­ści­wo­ści? Przyj­rzyj­my się bli­żej tej nie­zwy­kłej ro­śli­nie.

Co to jest czy­stek?

Czy­stek jest nie­wiel­kim krze­wem ro­sną­cym dziko na su­chych i cie­płych te­re­nach wzdłuż wy­brze­ży Morza Śród­ziem­ne­go. W porze kwit­nie­nia po­kry­wa się on ma­ły­mi ró­żo­wy­mi kwia­ta­mi o przy­jem­nym za­pa­chu. Ga­tun­ków czyst­ka jest ponad 50, jed­nak naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szy się czy­stek siwy (ina­czej szary) Ci­stus in­ca­nus, któ­re­mu przy­pi­sy­wa­ne jest naj­wię­cej do­bro­czyn­nych wła­ści­wo­ści. Naj­bar­dziej znany jest czy­stek grec­ki, lecz na rynku pol­skim czę­ściej można spo­tkać czy­stek po­cho­dzą­cy z Tur­cji i Al­ba­nii.

Czy­stek wła­ści­wo­ści i za­sto­so­wa­nie

Ziele czyst­ka jest bo­ga­tym źró­dłem po­li­fe­no­li – na­tu­ral­nych an­ty­ok­sy­dan­tów, któ­rych głów­na rola w or­ga­ni­zmie po­le­ga na neu­tra­li­zo­wa­niu dzia­ła­nia wol­nych rod­ni­ków. Skład­ni­ki ak­tyw­ne czyst­ka za­bez­pie­cza­ją or­ga­nizm przed nisz­cze­niem ko­mó­rek, opóź­nia­ją pro­ce­sy ich sta­rze­nia, chro­nią ko­mór­ki przed mu­ta­cja­mi, a cenne an­ty­ok­sy­dan­ty za­war­te w zielu czyst­ka pod­no­szą od­por­ność. Wzmac­nia­ją na­tu­ral­ne siły or­ga­ni­zmu w okre­sach osła­bie­nia i sty­mu­lu­ją układ od­por­no­ścio­wy. Do­dat­ko­wo po­li­fe­no­le ha­mu­ją uwal­nia­nie hi­sta­mi­ny i roz­wój sta­nów za­pal­nych w na­szym or­ga­ni­zmie.

Czy­stek – gdzie kupić?

Ziele czyst­ka znaj­dzie­my głów­nie w skle­pach zie­lar­skich, tych ze zdro­wą żyw­no­ścią i w ap­te­kach. Na­le­ży wy­bie­rać zioła w po­sta­ci cię­tych liści, gdyż to wła­śnie li­ście tej ro­śli­ny za­wie­ra­ją naj­wię­cej sub­stan­cji ak­tyw­nych. Do mie­lo­ne­go czyst­ka czę­sto do­rzu­ca­ne są ło­dy­gi, które nie mają żad­nych wła­ści­wo­ści, a do­dat­ko­wo po­gar­sza­ją smak her­ba­ty. Warto także wy­brać ziele czyst­ka po­cho­dzą­ce z upra­wy eko­lo­gicz­nej (pro­dukt bio). Mamy wtedy pew­ność, że spo­ży­wa­my pro­dukt wy­so­kiej ja­ko­ści, nie­za­nie­czysz­czo­ny tok­sycz­nie.

Czy­stek – jak pa­rzyć?

Czyst­ka przy­go­to­wu­je­my po­dob­nie jak inne her­bat­ki zio­ło­we. Susz z czyst­ka (jedną czu­ba­tą ły­żecz­kę) za­le­wa­my wrząt­kiem i pa­rzy­my ok 10 min. Dla po­pra­wy smaku mo­że­my dodać ły­żecz­kę miodu, pla­ste­rek cy­try­ny, sok z malin, ksy­li­tol, albo pa­rzyć go jed­no­cze­śnie z in­ny­mi zio­ła­mi, np. lipą, miętą.

Uwaga! By wy­do­być z na­pa­ru całe bo­gac­two sub­stan­cji i cu­dow­ne ich wła­sci­wo­ści warto za­pa­rzać jedną por­cję aż trzy razy. Jedna ły­żecz­ka zioła równa się trzem her­bat­kom.

Czy­stek – jak sto­so­wać?

Her­ba­tę z czyst­ka na­le­ży pić co­dzien­nie. Pierw­sze efek­ty sto­so­wa­nia czyst­ka można za­uwa­żyć po około mie­sią­cu re­gu­lar­ne­go picia. Napar wy­pi­ty raz na jakiś czas nie przy­nie­sie po­żą­da­nych re­zul­ta­tów.

Pa­mię­taj­my!

Her­ba­ta z czyst­ka uzu­peł­nia naszą dietę w war­to­ścio­we skład­ni­ki, ma­ją­ce ko­rzyst­ny wpływ na zdro­wie. Ziele czyst­ka kryje nadal wiele ta­jem­nic. Na­ukow­cy nie po­prze­sta­ją nad ba­da­nia­mi tej ro­śli­ny, więc wkrót­ce za­pew­ne mo­że­my spo­dzie­wać się no­wych do­nie­sień o jego dzia­ła­niu i no­wych moż­li­wo­ściach za­sto­so­wa­nia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Witamina D3 – dlaczego warto ją suplementować

Jesz­cze do nie­daw­na wi­ta­mi­na D ko­ja­rzo­na była wy­łącz­nie z jej klu­czo­wym zna­cze­niem dla zdro­we­go wzro­stu kości i zębów u naj­młod­szych. Obec­nie wiemy już znacz­nie

POZNAJ

Nasze marki