Artykuły

Skuteczna dezynfekcja jako sposób na ochronę przed koronawirusem!

Skuteczna dezynfekcja jako sposób na ochronę przed koronawirusem!

Stan epi­de­mii i za­gro­że­nia ko­ro­na­wi­ru­sem wy­mógł na każ­dym z nas utrzy­ma­nie wy­so­kie­go po­zio­mu hi­gie­ny. Czę­ste mycie rąk, no­sze­nie ma­se­czek ochron­nych i sto­so­wa­nie środ­ków od­ka­ża­ją­cych stało się co­dzien­no­ścią. Jak chro­nić się przed za­ka­że­niem? Jakie pre­pa­ra­ty do de­zyn­fek­cji za­pew­nią sku­tecz­ną ochro­nę? Jak dbać o skórę rąk?

Od­ka­ża­nie, de­zyn­fek­cja, ste­ry­li­za­cja – co to zna­czy, czym się róż­nią?

De­zyn­fek­cja (ina­czej od­ka­ża­nie) to pro­ces, w któ­rych do­cho­dzi do znisz­cze­nia form we­ge­ta­tyw­nych drob­no­ustro­jów. Me­to­dy od­ka­ża­nia nie za­bi­ja­ją form prze­trwal­ni­ko­wych. Sku­tecz­na de­zyn­fek­cja jest pro­ce­sem za­leż­nym od wielu czyn­ni­ków, m.in. od czasu dzia­ła­nia i stę­że­nia środ­ka de­zyn­fe­ku­ją­ce­go. Z kolei ste­ry­li­za­cja (ja­ło­wie­nie) to pro­ces pro­wa­dzą­cy do znisz­cze­nia wszyst­kich ży­wych form drob­no­ustro­jów. W wa­run­kach do­mo­wych trud­no jest prze­pro­wa­dzić ste­ry­li­za­cję. Chro­niąc sie­bie i swoje oto­cze­nie przed roz­prze­strze­nia­niem się ko­ro­na­wi­ru­sa uży­wa­my metod de­zyn­fek­cji.

Dla­cze­go dba­nie o hi­gie­nę jest takie ważne?

Le­ka­rze i epi­de­mio­lo­dzy cią­gle po­wta­rza­ją, jak ważna w ochro­nie przez za­ka­że­niem ko­ro­na­wi­ru­sem jest szcze­gól­na dba­łość o hi­gie­nę i czy­stość, mycie rąk cie­płą wodą z my­dłem i sto­so­wa­nie środ­ków od­ka­ża­ją­cych. SARS-​CoV-2 prze­no­si się drogą kro­pel­ko­wą i może prze­trwać poza or­ga­ni­zmem czło­wie­ka przez kilka go­dzin(1).

Aby uchro­nić się przed in­fek­cją, na­le­ży chro­nić układ od­de­cho­wy i błony ślu­zo­we. To po­ten­cjal­ne drogi wni­ka­nia wi­ru­sa do or­ga­ni­zmu. Drogi od­de­cho­we za­sła­nia­my no­sząc ma­secz­ki ochron­ne. Aby unik­nąć wni­ka­nia wi­ru­sa przez błony ślu­zo­we na­le­ży uni­kać do­ty­ka­nia twa­rzy, szcze­gól­nie w oko­li­cy nosa, ust czy oczu. W ciągu dnia wiele razy mi­mo­wol­nie do­ty­ka­my twa­rzy rę­ko­ma. A to wła­śnie dło­nie mają naj­częst­szy kon­takt z przed­mio­ta­mi w na­szym oto­cze­niu i po­ten­cjal­nie – także z wi­ru­sem. To dla­te­go tak ważne jest czę­ste i do­kład­ne mycie rąk po­łą­czo­ne ze sto­so­wa­niem środ­ków de­zyn­fe­ku­ją­cych.

Jak zmniej­szyć ry­zy­ko prze­no­sze­nia ko­ro­na­wi­ru­sa?

Cząst­ki wi­ru­sa mogą prze­trwać na przed­mio­tach lub po­wierzch­niach przez wiele go­dzin. A to ozna­cza, że nawet sto­su­jąc izo­la­cję i chro­niąc się przed kon­tak­tem z in­ny­mi – po­ten­cjal­nie cho­ry­mi – oso­ba­mi, je­ste­śmy na­ra­że­ni na kon­takt z wi­ru­sem także przez do­ty­ka­nie tych sa­mych przed­mio­tów.

We­dług za­le­ceń WHO (Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia)(2) i ECDC (Eu­ro­pej­skie­go Cen­trum Kon­tro­li i Pre­wen­cji Cho­rób) do­kład­ne mycie rąk wodą i my­dłem oraz sto­so­wa­nie środ­ków od­ka­ża­ją­cych li­kwi­du­ją­cych wi­ru­sy są sku­tecz­ny­mi me­to­da­mi za­po­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się in­fek­cji.

Kiedy na­le­ży de­zyn­fe­ko­wać ręce? Tak na­praw­dę po każ­dym kon­tak­cie z przed­mio­ta­mi, któ­rych do­ty­ka­ła inna osoba. Na za­ku­pach, pod­czas pła­ce­nia kartą lub go­tów­ką, w po­jaz­dach ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej, a nawet po na­ci­śnię­ciu gu­zi­ków do­mo­fo­nu lub klam­ki na klat­ce scho­do­wej. W obec­nej sy­tu­acji bez­względ­nie na­le­ży myć do­kład­nie ręce i de­zyn­fe­ko­wać je za każ­dym razem, gdy wra­ca­my do domu.

Jakie me­to­dy de­zyn­fek­cji dzia­ła­ją prze­ciw­wi­ru­so­wo?

Jak sku­tecz­nie de­zyn­fe­ko­wać ręce? Jakie środ­ki sto­so­wać, aby sku­tecz­nie po­zbyć się wi­ru­sa ze skóry i po­wierzch­ni? Środ­ki od­ka­ża­ją­ce na ko­ro­na­wi­ru­sa na bazie al­ko­ho­lu po­win­ny za­wie­rać przy­naj­mniej 70% eta­no­lu. Al­ter­na­tyw­nie można za­sto­so­wać 70% izo­pro­pa­no­lu. Środ­ki de­zyn­fe­ku­ją­ce o takim stę­że­niu są w sta­nie zabić wi­ru­sa w cza­sie 15 – 30 se­kund. Wy­star­czy po­zwo­lić na na­tu­ral­ne od­pa­ro­wa­nie pre­pa­ra­tu z dłoni, bez do­ty­ka­nia w tym cza­sie cze­go­kol­wiek.

Aby wy­brać sku­tecz­ny i bez­piecz­ny pre­pa­rat do de­zyn­fek­cji rąk, warto do­kład­nie czy­tać ety­kie­ty. Naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje, któ­rych na­le­ży szu­kać to: jaki jest skład pre­pa­ra­tu, czy jest prze­zna­czo­ny do kon­tak­tu ze skórą i w jaki spo­sób na­le­ży go sto­so­wać. Czy to pre­pa­rat go­to­wy do uży­cia czy kon­cen­trat? Jak na­kła­dać go na skórę? Choć kwe­stie te wy­da­ją się z po­zo­ru oczy­wi­ste, to warto do­kład­nie przyj­rzeć się pre­pa­ra­to­wi. Dla­cze­go? Bo jego nie­wła­ści­we uży­cie może skut­ko­wać w nie­sku­tecz­ną de­zyn­fek­cją. Się­gaj­my wy­łącz­nie po spraw­dzo­ne i bez­piecz­ne środ­ki do de­zyn­fek­cji.

Jak dbać o skórę rąk?

Czę­ste mycie rąk i sto­so­wa­nie środ­ków od­ka­ża­ją­cych po­zwa­la sku­tecz­nie chro­nić się przed wi­ru­sem, jed­nak może także po­wo­do­wać uszko­dze­nia skóry na dło­niach. Pa­mię­taj­my, że dzia­ła­nie tych pre­pa­ra­tów czę­sto opie­ra się na nisz­cze­niu war­stwy li­pi­do­wej drob­no­ustro­ju. Tak samo dzia­ła­ją one na li­pi­do­wy ochron­ny płaszcz na po­wierzch­ni skóry, zmie­nia­ją jej pH i nisz­czą na­tu­ral­ną florę. Bez od­po­wied­nie­go na­wil­ża­nia i na­tłusz­cza­nia skóra szyb­ko ulega prze­su­sze­niu, po­ja­wia­ją się za­czer­wie­nie­nia, po­draż­nie­nia i pęk­nię­cia na­skór­ka. Czę­sto sto­so­wa­nie środ­ków do od­ka­ża­nia rąk może pro­wa­dzić do na­si­le­nia ist­nie­ją­cych do­le­gli­wo­ści skór­nych, ta­kich jak aler­gie, ato­po­we za­pa­le­nie skóry lub łusz­czy­ca.

Jak dbać o wraż­li­wą skórę rąk? Osoby z wraż­li­wą skórą po­win­ny uży­wać de­li­kat­niej­szych środ­ków od­ka­ża­ją­cych: bez­za­pa­cho­wych i hi­po­aler­gicz­nych. Po każ­dym myciu na­le­ży do­kład­nie osu­szyć ręce, a na­stęp­nie użyć kremu o wła­ści­wo­ściach na­wil­ża­ją­cych, na­tłusz­cza­ją­cych i re­ge­ne­ru­ją­cych z re­ge­ne­ru­ją­cym kom­plek­sem sylimarynowo-​fosfolipidowym.

Na rynku do­stęp­nych jest obec­nie wiele pre­pa­ra­tów opi­sy­wa­nych jako od­ka­ża­ją­ce. Aby mieć pew­ność, że ich uży­cie da efekt w po­sta­ci sku­tecz­nej ochro­ny przed ko­ro­na­wi­ru­sem, sprawdź­my, jakie spek­trum dzia­ła­nia ma pre­pa­rat – czy ma dzia­ła­nie prze­ciw­wi­ru­so­we czy prze­ciw­bak­te­ryj­ne. Jakie sub­stan­cje i w jakim stę­że­niu ma w skła­dzie, czy jest bez­piecz­ny i prze­ba­da­ny der­ma­to­lo­gicz­nie. Dbaj­my o hi­gie­nę w swoim oto­cze­niu i pa­mię­taj­my o pie­lę­gna­cji prze­su­szo­nych dłoni.

(1) New coronavirus stable for hours on surfaces – National Institute of Allergy and Infectious Diseases: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces (data dostępu: 26.04.2020 r.)
(2) Basic protective measures against the new coronavirus – WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (data dostępu: 26.04.2020 r.)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Hemoroidy

Hemoroidy – przyczyny, leczenie, jak zapobiegać

Choć to po­wszech­na do­le­gli­wość, to he­mo­ro­idy wciąż po­zo­sta­ją pro­ble­mem wsty­dli­wym. A prze­cież jest tyle sku­tecz­nych metod za­po­bie­ga­nia i le­cze­nia cho­ro­by he­mo­ro­idal­nej. Sprawdź, jakie są spo­so­by

Żylaki

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści

POZNAJ

Nasze marki