Artykuły

Morwa biała – na cukrzycę i na odchudzanie. Właściwości i zastosowanie morwy białej.

Soki, su­ple­men­ty, her­ba­ta z morwy bia­łej, a nawet na­lew­ki i kon­fi­tu­ry mają sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w fi­to­te­ra­pi i w kuch­ni. Naj­waż­niej­sze z nich to utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi prze­mian me­ta­bo­licz­nych wę­glo­wo­da­nów w or­ga­ni­zmie oraz ogra­ni­cze­nie wchła­nia­nia cu­krów. Morwa biała jest sto­so­wa­na w cu­krzy­cy i po­ma­ga utrzy­mać pra­wi­dło­wą masę ciała. Jak sto­so­wać morwę białą? Jakie wła­ści­wo­ści ma ta nie­zwy­kła ro­śli­na?

Naj­czę­ściej wy­ko­rzy­stu­je się wła­ści­wo­ści morwy bia­łej (Morus alba), choć sto­su­je się także morwę czar­ną, ró­żo­wą i czer­wo­ną. Su­row­ce po­zy­ski­wa­ne są z nie­mal całej ro­śli­ny morwy bia­łej – z liści, ko­rze­ni oraz z ja­dal­nych owo­ców. Zde­cy­do­wa­nie naj­bo­gat­szym źró­dłem ak­tyw­nych sub­stan­cji o do­bro­czyn­nym wpły­wie na zdro­wie są li­ście morwy. Her­ba­ty i su­ple­men­ty diety z morwy bia­łej opar­te są wła­śnie na wy­cią­gach z liści, które są bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min z grupy B (B1 – tia­mi­ny, B2 – ry­bo­fla­wi­ny, B6 – pi­ry­dok­sy­ny) oraz wi­ta­mi­ny PP (kwasu ni­ko­ty­no­we­go). Li­ście z morwy bia­łej za­wie­ra­ją sub­stan­cje ob­ni­ża­ją­ce po­ziom cukru we krwi, re­gu­lu­ją­ce go­spo­dar­kę wę­glo­wo­da­no­wą. ja­dal­ne słod­kie owoce po­pra­wia­ją pracę jelit, ła­go­dzą ob­ja­wy cho­ro­by wrzo­do­wej żo­łąd­ka i dwu­nast­ni­cy oraz usu­wa­ją z or­ga­ni­zmu wolne rod­ni­ki.

Morwa biała na cu­krzy­cę – jak dzia­ła?

Skład­ni­ki za­war­te w li­ściach morwy bia­łej ha­mu­ją ak­tyw­ność en­zy­mów, które roz­kła­da­ją cukry zło­żo­ne (sa­cha­ro­zę i skro­bię) na cukry pro­ste (np. glu­ko­zę), co skut­ku­je ogra­ni­cze­niem ich wchła­nia­nia w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym. W ten spo­sób część wę­glo­wo­da­nów po­zo­sta­je nie­stra­wio­na i wy­da­lo­na z or­ga­ni­zmu. To z kolei ob­ni­ża po­ziom cukru we krwi. Dla­te­go na­pa­ry i su­ple­men­ty diety opar­te na wy­cią­gach z liści morwy bia­łej są war­to­ścio­wym na­po­jem nie tylko dla dia­be­ty­ków, ale także dla osób od­chu­dza­ją­cych się.

Morwa biała dla osób z nad­wa­gą

Mniej glu­ko­zy w or­ga­ni­zmie to mniej­sze od­kła­da­nie się tkan­ki tłusz­czo­wej. W ten spo­sób skład­ni­ki morwy bia­łej, po­przez blo­ka­dę roz­kła­du wę­glo­wo­da­nów i zmniej­szo­ne wchła­nia­nie cu­krów ob­ni­ża­ją licz­bę ka­lo­rii do­star­czo­nych z po­kar­ma­mi do or­ga­ni­zmu. W kon­se­kwen­cji wy­mier­nie wspo­ma­ga­ją pro­ces od­chu­dza­nia się. Prze­kła­da­jąc to na prak­tycz­ny język – skro­bia z ma­ka­ro­nów i ziem­nia­ków tylko w ogra­ni­czo­nym stop­niu wpły­wa na stę­że­nie glu­ko­zy we krwi. Co wię­cej – skład­ni­ki morwy bia­łej zmniej­sza­ją także łak­nie­nie, szcze­gól­nie na sło­dy­cze. Te wła­ści­wo­ści morwy bia­łej spra­wia­ją, że jest ona sku­tecz­nym so­jusz­ni­kiem w walce z nad­pro­gra­mo­wy­mi ki­lo­gra­ma­mi.

Morwa biała – jak sto­so­wać?

Jest wiele spo­so­bów na wy­ko­rzy­sta­nie proz­dro­wot­nych wła­ści­wo­ści morwy bia­łej. Na rynku do­stęp­ne są su­szo­ne owoce morwy bia­łej – to słod­ka prze­ką­ska bez pe­stek, po­le­ca­na szcze­gól­nie cu­krzy­kom. Świe­że owoce morwy bia­łej są ja­dal­ne, słod­kie, choć lekko mdła­we, mogą być spo­ży­wa­ne nawet przez dzie­ci. Wy­glą­dem przy­po­mi­na­ją je­ży­ny. Owoce morwy (także czer­wo­nej i czar­nej, choć te bar­dzo rzad­ko wy­stę­pu­ją w Pol­sce) wy­ko­rzy­stu­je się także do pro­duk­cji na­le­wek, soków, win, kom­po­tów, li­kie­rów, dże­mów i mar­mo­lad. Na­lew­ki, soki i sy­ro­py z morwy mają dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i ob­kur­cza­ją ślu­zów­kę dróg od­de­cho­wych. Stąd ich wy­ko­rzy­sta­nie w me­dy­cy­nie lu­do­wej w walce z in­fek­cja­mi, w le­cze­niu kasz­lu, czy bron­chi­tu.

Po­pu­lar­ne jest sto­so­wa­nie morwy bia­łej po­przez picie na­pa­rów. W skle­pach zie­lar­skich można do­stać su­szo­ne li­ście morwy bia­łej do sa­mo­dziel­ne­go przy­go­to­wa­nia her­bat zio­ło­wych oraz jako do­da­tek do mie­sza­nek zio­ło­wych. W me­dy­cy­nie lu­do­wej na­pa­ry z morwy bia­łej wy­ko­rzy­sty­wa­ne są od wie­ków jako śro­dek prze­ciw­go­rącz­ko­wy, mo­czo­pęd­ny oraz po­bu­dza­ją­cy lak­ta­cję. Dużo wy­god­niej­szą formą jest re­gu­lar­ne za­ży­wa­nie eks­trak­tów z liści morwy bia­łej w po­sta­ci su­ple­men­tów diety, np. w po­sta­ci kap­su­łek z wy­cią­giem z liści morwy bia­łej.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Żylaki

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści

Stawy i nerwobóle

Jak dbać i co stosować na stawy?

Bywa, że wy­star­czy wów­czas od­cią­żyć stawy, wy­eli­mi­no­wać złe na­wy­ki ży­wie­nio­we i za­cząć upra­wiać sport, by znów cie­szyć się lep­szym zdro­wiem. Warto rów­nież za­sto­so­wać

Prostata

Jak dbać o prostatę? Domowe sposoby

Pro­ble­my z pro­sta­tą to dosyć po­wszech­ny pro­blem, szcze­gól­nie u panów po 50-​tce. Sza­cu­je się, że już około po­ło­wa pięć­dzie­się­cio­lat­ków zmaga się z ob­ja­wa­mi prze­ro­stu pro­sta­ty, a u męż­czyzn

POZNAJ

Nasze marki