Artykuły

Zioła na stres – domowy sposób na łagodzenie nerwów

Stres jest obec­nie nie­od­łącz­nym ele­men­tem na­sze­go życia. Po­śpiech, nad­miar obo­wiąz­ków, zmę­cze­nie, nowe wy­zwa­nia, szyb­kie tempo życia, pre­sja za­wo­do­wa – to tylko kilka przy­czyn, z któ­ry­mi wielu z nas musi ra­dzić sobie na co dzień. Nie­zmien­nie to­wa­rzy­szy im stres i zde­ner­wo­wa­nie. W ta­kich co­dzien­nych sy­tu­acjach warto wspo­móc się na­tu­ral­ny­mi spo­so­ba­mi ra­dze­nia sobie ze stre­sem. Jakie zioła na stres i ła­go­dze­nie ner­wów? W ja­kiej for­mie – her­bat zio­ło­wych, su­ple­men­tów diety czy aro­ma­te­ra­peu­tycz­nych olej­ków ete­rycz­nych?

Stres jest na­tu­ral­nym pro­ce­sem fi­zjo­lo­gicz­nym, ma­ją­cym na celu do­sto­so­wa­nie or­ga­ni­zmu do zmie­nia­ją­cych się wa­run­ków ze­wnętrz­nych. Po­wo­du­je po­sta­wie­nie ustro­ju w stan go­to­wo­ści, a ob­ja­wia się to wy­dzie­la­niem hor­mo­nów, które uru­cha­mia­ją sze­reg re­ak­cji w na­szym ciele. Wy­dzie­la­nie ad­re­na­li­ny i no­ra­dre­na­li­ny skut­ku­je: roz­sze­rze­niem na­czyń krwio­no­śnych, wzro­stem ci­śnie­nia krwi, przy­spie­sze­niem bicia serca, roz­sze­rze­niem źre­nic i uru­cho­mie­niem re­zerw ener­ge­tycz­nych. W re­zul­ta­cie ko­mór­ki są le­piej do­tle­nio­ne, a or­ga­nizm przy­go­to­wa­ny do sta­wie­nia czoła no­we­mu wy­zwa­niu.

W za­ło­że­niu stres ma ak­ty­wi­zo­wać, do­pin­go­wać do dzia­ła­nia i zwięk­szać wy­daj­ność, jed­nak dłu­go­trwa­łe lub zbyt czę­ste stany na­pię­cia ner­wo­we­go są dla or­ga­ni­zmu nie­bez­piecz­ne. Ob­ja­wia­ją się: po­gor­sze­niem sa­mo­po­czu­cia, pro­ble­ma­mi z ukła­dem po­kar­mo­wym (bóle brzu­cha, bie­gun­ki, za­par­cia), bó­la­mi głowy, nad­mier­ną po­tli­wo­ścią, bez­sen­no­ścią, trud­no­ścią z kon­cen­tra­cją, spad­kiem wy­daj­no­ści, ogól­nym zmę­cze­niem i roz­draż­nie­niem. Prze­wle­kłe lub stale po­wta­rza­ją­ce się stany stre­so­we zwięk­sza­ją ry­zy­ko roz­wo­ju po­waż­nych i groź­nych dla zdro­wia cho­rób, jak np. cho­ro­ba wrzo­do­wa, nad­ci­śnie­nie, cho­ro­ba wień­co­wa, zawał serca. Aby nie do­pu­ścić do ich roz­wo­ju, warto wie­dzieć, jak ra­dzić sobie ze stre­sem.

Zioła – na­tu­ral­nie na stres

Zioła spraw­dza­ją się w co­dzien­nym ra­dze­niu sobie ze stre­sem – wspo­ma­ga­ją wy­ci­sze­nie ukła­du ner­wo­we­go, ła­go­dzą na­pię­cie i nie­po­kój, po­ma­ga­ją od­zy­skać dobre sa­mo­po­czu­cie, uła­twia­ją za­sy­pia­nie i wspo­ma­ga­ją utrzy­ma­nie zdro­we­go snu. To także dobre roz­wią­za­nie na wio­sen­ną chan­drę – zioła po­ma­ga­ją prze­trwać okre­sy gor­sze­go sa­mo­po­czu­cia zwią­za­ne z po­ra­mi roku. Co istot­ne – zioła nie uza­leż­nia­ją i można je wy­ko­rzy­sty­wać na wiele spo­so­bów. Ła­god­nie dzia­ła­ją i można je sto­so­wać przez dłuż­szy czas bez skut­ków ubocz­nych.

Zioła do walki ze stre­sem można wy­ko­rzy­sty­wać na wiele spo­so­bów. Naj­po­pu­lar­niej­sze są her­ba­ty zio­ło­we, ale dużą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się też zio­ło­we su­ple­men­ty diety na stres. W do­mo­wym za­ci­szu warto także sko­rzy­stać z do­bro­czyn­ne­go wpły­wu olej­ków ete­rycz­nych – aro­ma­te­ra­pia w po­sta­ci ką­pie­li z do­dat­kiem zio­ło­wych eks­trak­tów z pew­no­ścią przy­nie­sie ulgę nad­wy­rę­żo­nym ner­wom i zła­go­dzi stan na­pię­cia.

Jakie zioła na stres i ła­go­dze­nie ner­wów?

Oto naj­po­pu­lar­niej­sze zioła na uspo­ko­je­nie:

Ar­cy­dzię­giel – ko­rze­nie i owoce tej ro­śli­ny dzia­ła­ją wy­ci­sza­ją­co na układ ner­wo­wy, ła­go­dzą mi­gre­ny i za­bu­rze­nia ukła­du ner­wo­we­go, mają także po­zy­tyw­ny wpływ na tra­wie­nie i me­ta­bo­lizm. Ar­cy­dzię­giel jest czę­stym skład­ni­kiem zio­ło­wych mie­sza­nek uspo­ka­ja­ją­cych.

Chmiel – to ro­śli­na znana od wie­ków w zio­ło­lecz­nic­twie, ma wła­ści­wo­ści uspo­ka­ja­ją­ce i na­sen­ne. Związ­ki ak­tyw­ne chmie­lu ha­mu­ją czyn­ność kory mó­zgo­wej, wy­ci­sza­ją i uspo­ka­ja­ją, dla­te­go jest on po­le­ca­ny do walki ze stre­sem i przy trud­no­ściach z za­sy­pia­niem. Chmiel jest czę­stym skład­ni­kiem mie­sza­nek i zio­ło­wych su­ple­men­tów diety na stres i pro­ble­my ze snem.

Dziu­ra­wiec – ko­rzyst­nie dzia­ła na rów­no­wa­gę emo­cjo­nal­ną i ma wła­ści­wo­ści an­ty­de­pre­syj­ne. Re­gu­lar­ne picie zio­ło­wej her­ba­ty z dziu­raw­ca po­ma­ga ra­dzić sobie z co­dzien­nym stre­sem, jed­nak jed­no­cze­śnie wzma­ga wraż­li­wość or­ga­ni­zmu na świa­tło.

Ko­złek le­kar­ski (wa­le­ria­na) – to jedno z naj­po­pu­lar­niej­szych ziół o wła­ści­wo­ściach uspo­ka­ja­ją­cych. Sub­stan­cje ak­tyw­ne za­war­te w ko­zł­ku wy­ci­sza­ją układ ner­wo­wy, zmniej­sza­ją na­pię­cie i nie­po­kój. W efek­cie uła­twia­ją za­sy­pia­nie, wy­wo­łu­ją stan od­prę­że­nia i po­pra­wia­ją sa­mo­po­czu­cie. Ko­złek jest jed­nym z pod­sta­wo­wych skład­ni­ków her­bat zio­ło­wych na uspo­ko­je­nie i su­ple­men­tów diety na stres.

La­wen­da – napar z kwia­tów la­wen­dy ła­go­dzi bóle i za­wro­ty głowy, ob­ni­ża ci­śnie­nie krwi oraz uspo­ka­ja. Olej­ki ete­rycz­ne z la­wen­dy są czę­sto wy­ko­rzy­sty­wa­ne w aro­ma­te­ra­pii, roz­luź­nia­ją i uła­twia­ją za­sy­pia­nie.

Me­li­sa – her­ba­ty zio­ło­we z liści me­li­sy mają ła­god­ny smak i de­li­kat­ny cy­try­no­wy aro­mat, są po­pu­lar­ne w ła­go­dze­niu sta­nów po­bu­dze­nia ner­wo­we­go oraz przy trud­no­ściach z za­sy­pia­niem. Me­li­sa dzia­ła ko­ją­co nie tylko na układ ner­wo­wy, ale także przy do­le­gli­wo­ściach ga­strycz­nych na tle ner­wi­co­wym.

Mę­czen­ni­ca cie­li­sta (pas­si­flo­ra in­car­na­ta) – su­row­ce zio­ło­we z tego eg­zo­tycz­ne­go pną­cza są bo­ga­te we fla­wo­no­idy o wła­ści­wo­ściach an­ty­stre­so­wych. Po­ma­ga­ją ra­dzić sobie z za­bu­rze­nia­mi snu, z nad­po­bu­dli­wo­ścią ner­wo­wą oraz w sta­nach lę­ko­wych.

Wer­be­na – to aro­ma­tycz­ne zioło czę­sto wy­stę­pu­ją­ce w przy­do­mo­wych ogród­kach wzmac­nia układ ner­wo­wy, uspo­ka­ja i uła­twia za­sy­pia­nie. Po­nad­to po­ma­ga ła­go­dzić bóle mi­gre­no­we i sty­mu­lu­je prze­mia­nę ma­te­rii.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Stawy i nerwobóle

Jak dbać i co stosować na stawy?

Bywa, że wy­star­czy wów­czas od­cią­żyć stawy, wy­eli­mi­no­wać złe na­wy­ki ży­wie­nio­we i za­cząć upra­wiać sport, by znów cie­szyć się lep­szym zdro­wiem. Warto rów­nież za­sto­so­wać

Odchudzanie

Skuteczne metody na odchudzanie

Sku­tecz­ne od­chu­dza­nie – czy to moż­li­we? Co zro­bić, aby po­zbyć się nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów i unik­nąć efek­tu jo-jo? Co może pomóc, by na długo utrzy­mać zdro­wą i szczu­płą syl­wet­kę?

Drogi moczowe

Borówka brusznica w służbie fitoterapii układu moczowego

Masz nie­po­ko­ją­ce wra­że­nie, że twój układ mo­czo­wy nie funk­cjo­nu­je ide­al­nie? Za­sta­na­wiasz się, w jaki spo­sób mo­żesz wspo­móc jego pracę? Naj­ko­rzyst­niej i naj­bez­piecz­niej za­sto­so­wać pre­pa­ra­ty z wy­cią­ga­mi

POZNAJ

Nasze marki