Artykuły

Zakażenia układu moczowego – objawy i zapobieganie

Do na­rzą­dów ukła­du mo­czo­we­go za­li­cza­my nerki, mo­czo­wo­dy, pę­cherz mo­czo­wy i cewkę mo­czo­wą. Dzię­ki nim or­ga­nizm może usu­wać na ze­wnątrz sub­stan­cje zbęd­ne i szko­dli­we. U osoby zdro­wej w dro­gach mo­czo­wych oraz w moczu nie wy­stę­pu­ją bak­te­rie, po­nie­waż licz­ne me­cha­ni­zmy obron­ne chro­nią przed ich wni­ka­niem przez cewkę mo­czo­wą do wyżej po­ło­żo­nych czę­ści ukła­du mo­czo­we­go. W pew­nych wa­run­kach może jed­nak dojść do wtar­gnię­cia cho­ro­bo­twór­czych drob­no­ustro­jów do cewki mo­czo­wej, a stam­tąd do pę­che­rza mo­czo­we­go. W ten spo­sób do­cho­dzi do za­ka­że­nia, z któ­re­go może się roz­wi­nąć bak­te­ryj­ne za­pa­le­nie ukła­du mo­czo­we­go.

Jakie są ob­ja­wy za­pa­le­nie cewki mo­czo­wej i pę­che­rza?

In­fek­cja ukła­du mo­czo­we­go u więk­szo­ści osób daje bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne symp­to­my. Są to naj­czę­ściej: pie­cze­nie cewki mo­czo­wej i oko­lic in­tym­nych pod­czas od­da­wa­nia moczu, czę­ste par­cie na mocz, a jed­no­cze­śnie mała ilość od­da­wa­ne­go moczu. U ko­biet do­dat­ko­wo może po­ja­wić się ból w dol­nej czę­ści pod­brzu­sza. Można za­ob­ser­wo­wać, że mocz staje się wtedy mętny i na­bie­ra moc­ne­go, nie­przy­jem­ne­go za­pa­chu. Cza­sa­mi zda­rza się, że obec­ne są tylko nie­któ­re z po­wyż­szych ob­ja­wów lub są one słabo za­zna­czo­ne.

Ko­bie­ty są bar­dziej po­dat­ne na tego typu do­le­gli­wo­ści, po­nie­waż cewka mo­czo­wa jest u nich krót­sza, niż u męż­czyzn. To spra­wia, że drob­no­ustro­je mają do prze­by­cia krót­szą drogę i są w sta­nie za­in­fe­ko­wać drogi mo­czo­we szyb­ciej. We­dług sza­cun­ków ponad 50% ko­biet może przejść tę cho­ro­bę co naj­mniej raz w ciągu życia. Więk­sze ry­zy­ko do­ty­czy pań, które czę­sto po­dej­mu­ją ak­tyw­ność sek­su­al­ną. U nie­któ­rych z nich do nad­ka­żeń może do­cho­dzić nawet po każ­dym zbli­że­niu. Dzie­je się tak, kiedy skład flory bak­te­ryj­nej oko­lic in­tym­nych jest za­bu­rzo­ny i po­ja­wia­ją się w nim szcze­py cho­ro­bo­twór­cze. W trak­cie sto­sun­ku mogą one ła­twiej prze­ni­kać do cewki mo­czo­wej, a stam­tąd do pę­che­rza mo­czo­we­go. Z tego wzglę­du tak istot­ne jest dba­nie o hi­gie­nę in­tym­ną i florę bak­te­ryj­ną po­chwy.

Inne grupy pod­wyż­szo­ne­go ry­zy­ka to m.in. osoby z cu­krzy­cą (mają one z re­gu­ły ob­ni­żo­ną od­por­ność, a obec­ność cukru w moczu sta­no­wi po­żyw­kę do roz­wo­ju bak­te­rii), ko­bie­ty po me­no­pau­zie oraz ko­bie­ty w ciąży. U męż­czyzn takie in­fek­cje zda­rza­ją się sto­sun­ko­wo rzad­ko i z re­gu­ły do­ty­czą tylko cewki mo­czo­wej. Bar­dziej na­ra­że­ni są pa­no­wie, u któ­rych stwier­dzo­no obec­ność ka­mie­ni ner­ko­wych lub prze­rost pro­sta­ty.

Za­pa­le­nie dróg mo­czo­wych nie jest groź­ne dla zdro­wia, jed­nak kiedy za­uwa­ży­my u sie­bie jego ob­ja­wy, le­cze­nie po­win­no być pod­ję­te jak naj­szyb­ciej. Sku­tecz­ne pre­pa­ra­ty można nabyć bez re­cep­ty. Osoby, które są bar­dziej po­dat­ne na wy­stą­pie­nie za­ka­że­nia lub mają wąt­pli­wo­ści co do symp­to­mów, które u nich wy­stą­pi­ły, po­win­ny sko­rzy­stać z po­mo­cy le­ka­rza. Ku­ra­cja po­mo­że skró­cić czas trwa­nia cho­ro­by i unik­nąć po­wi­kłań, które z re­gu­ły są bar­dzo po­waż­ne. Kiedy drob­no­ustro­je przej­dą z pę­che­rza mo­czo­we­go przez mo­czo­wo­dy do nerek, do­cho­dzi do stanu, który wy­ma­ga pil­nej in­ter­wen­cji me­dycz­nej. Ob­ja­wy za­ka­że­nia nerek to m.in. silny ból po obu stro­nach dol­nej czę­ści ple­ców, go­rącz­ka się­ga­ją­ca nawet 40°C, dresz­cze, nud­no­ści i wy­mio­ty.

Na­tu­ral­ne leki na za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go

Do­mo­we le­cze­nie in­fek­cji dróg mo­czo­wych po­le­ga przede wszyst­kim na zwięk­sze­niu ilo­ści wy­da­la­ne­go moczu. Dzię­ki temu bak­te­rie są wy­płu­ki­wa­ne z dróg mo­czo­wych. Nie­zbęd­ne jest przy tym picie dużej ilo­ści pły­nów oraz za­ży­wa­nie leków o dzia­ła­niu mo­czo­pęd­nym. Pre­pa­rat Uro­sept za­wie­ra skład­ni­ki zio­ło­we i mi­ne­ral­ne tak do­bra­ne, aby wspie­ra­ły oczysz­cza­nie ukła­du mo­czo­we­go. Dzia­ła­nie mo­czo­pęd­ne wy­ka­zu­ją: wy­ciąg z ko­rze­nia pie­trusz­ki, wy­ciąg z liści brzo­zy, na­owoc­nia fa­so­li, wy­ciąg z liści bo­rów­ki brusz­ni­cy i wy­ciąg z ziela ru­mian­ku. Do­dat­ko­wo ko­rzeń pie­trusz­ki i ziele ru­mian­ku dzia­ła­ją od­ka­ża­ją­co i roz­kur­czo­wo na mię­śnie gład­kie dróg mo­czo­wych. Liść brusz­ni­cy także wy­ka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne. Skład Uro­sep­tu uzu­peł­nia­ją cy­try­nian sodu i cy­try­nian po­ta­su, które re­gu­lu­ją pH moczu, co wpły­wa na lep­szy efekt le­cze­nia. Za­le­ca­ne daw­ko­wa­nie to 3 razy dzien­nie po 2 ta­blet­ki. Uro­sept może być sto­so­wa­ny także jako śro­dek zwięk­sza­ją­cy ilość wy­da­la­ne­go moczu w prze­bie­gu ka­mi­cy ner­ko­wej.

Spo­so­by na za­po­bie­ga­nie in­fek­cjom ukła­du mo­czo­we­go

Osoby, które wie­dzą, że mogą być po­dat­ne na za­pa­le­nie dróg mo­czo­wych po­win­ny uni­kać sy­tu­acji, które zwięk­sza­ją ry­zy­ko in­fek­cji. Do­ty­czy to przede wszyst­kim za­cho­wa­nia hi­gie­ny oso­bi­stej przez ko­bie­ty. W tym celu po każ­dej wi­zy­cie w to­a­le­cie panie po­win­ny się pod­cie­rać w kie­run­ku od cewki mo­czo­wej w stro­nę od­by­tu, czyli z przo­du do tyłu. Od­wrot­ny kie­ru­nek mógł­by spo­wo­do­wać prze­nie­sie­nie bak­te­rii z od­by­tu do oko­lic in­tym­nych, co czę­sto staje się przy­czy­ną za­ka­że­nia.

Przed każ­dym zbli­że­niem do­brze jest oddać mocz i umyć się do­kład­nie ła­god­nym pre­pa­ra­tem do hi­gie­ny in­tym­nej. Na­le­ży uni­kać środ­ków my­ją­cych za­wie­ra­ją­cych mydło, po­nie­waż może ono po­draż­niać ślu­zów­ki i wy­wo­ły­wać drob­ne urazy, przez które wni­ka­ją mi­kro­or­ga­ni­zmy. Te same czyn­no­ści można po­wtó­rzyć też po sto­sun­ku płcio­wym. Mycie się pod prysz­ni­cem jest bez­piecz­niej­szym wy­bo­rem niż ką­piel w wan­nie, po­nie­waż długi czas spę­dzo­ny w wo­dzie może sprzy­jać za­ka­że­niom. Męż­czyź­ni także po­win­ni do­kład­nie myć się przed pój­ściem do łóżka z part­ner­ką. W tym celu mogą za­opa­trzyć się w od­po­wied­ni śro­dek do hi­gie­ny in­tym­nej, naj­le­piej o dzia­ła­niu prze­ciw­bak­te­ryj­nym, po­nie­waż na ich skó­rze także mogą by­to­wać drob­no­ustro­je.

Aby praca ukła­du mo­czo­we­go prze­bie­ga­ła har­mo­nij­nie, za­rów­no męż­czyź­ni, jak i ko­bie­ty po­win­ni pić od­po­wied­nią ilość pły­nów. 1,5 litra wody dzien­nie to ab­so­lut­ne mi­ni­mum, aby nerki pra­co­wa­ły spraw­nie i nie do­cho­dzi­ło do za­sto­ju moczu w pę­che­rzu. Z tego sa­me­go wzglę­du rów­nie ry­zy­kow­ne jest dłu­gie wstrzy­my­wa­nie moczu. Kiedy już doj­dzie do in­fek­cji, warto jest jesz­cze zwięk­szyć ilość wy­pi­ja­nej wody. Na­le­ży wtedy uni­kać na­po­jów, które mogą po­draż­niać pę­cherz i po­wo­do­wać czę­ste par­cie na mocz. Można wśród nich wy­mie­nić m.in. kawę, mocną her­ba­tę, na­po­je al­ko­ho­lo­we oraz soki z cy­tru­sów.

Sku­tecz­ny do­mo­wy spo­sób na ból pę­che­rza to np. przy­ło­że­nie cie­płe­go okła­du lub ter­mo­fo­ru na bo­lą­cą oko­li­cę. W pro­fi­lak­ty­ce za­ka­żeń także spraw­dzą się pre­pa­ra­ty z żu­ra­wi­ny. Można je za­ży­wać przez dłuż­szy czas, po­nie­waż są bez­piecz­ne i sku­tecz­nie wspo­ma­ga­ją funk­cjo­no­wa­nie ukła­du mo­czo­we­go.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Witamina D3 – dlaczego warto ją suplementować

Jesz­cze do nie­daw­na wi­ta­mi­na D ko­ja­rzo­na była wy­łącz­nie z jej klu­czo­wym zna­cze­niem dla zdro­we­go wzro­stu kości i zębów u naj­młod­szych. Obec­nie wiemy już znacz­nie

POZNAJ

Nasze marki