Artykuły

Aronia – właściwości i zastosowanie

Aro­nia i jej prze­two­ry sta­no­wią silny oręż w walce z cho­ro­ba­mi cy­wi­li­za­cyj­ny­mi, ta­ki­mi jak miaż­dży­ca i no­wo­two­ry. Owoce aro­nii są bo­ga­te w bio­ak­tyw­ne związ­ki ro­ślin­ne i wi­ta­mi­ny o ko­rzyst­nym wpły­wie na zdro­wie. Jakie wła­ści­wo­ści ma aro­nia? Czy może być sto­so­wa­na aro­nia u dzie­ci? Jak i do czego wy­ko­rzy­stu­je się jej sok?

Aro­nia czar­no­owo­co­wa (łac. Aro­nia me­la­no­car­pa) to krzew po­cho­dzą­cy z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, który świet­nie się za­do­mo­wił w na­szym kli­ma­cie. Ro­śli­ny aro­nii do tego stop­nia do­brze czują się w Pol­sce, że nasz kraj stał się po­ten­ta­tem w upra­wie tych krze­wów, a su­ro­wiec z nich po­zy­ski­wa­ny ma wy­so­ką ja­kość i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­ny w ko­sme­ty­ce i far­ma­cji, przede wszyst­kim do pro­duk­cji su­ple­men­tów i ko­sme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych, wzmac­nia­ją­cych wzrok i od­por­ność.

Ciem­no­gra­na­to­we owoce aro­nii zbie­ra się wcze­sną je­sie­nią. Można je jeść na su­ro­wo, choć nie każ­de­mu od­po­wia­da ich smak. Owoce naj­czę­ściej prze­twa­rza się na sok, kon­fi­tu­ry oraz na­lew­kę. Jeśli nie mamy do­stę­pu do świe­żych owo­ców aro­nii lub ich prze­two­rów, warto się­gnąć po su­ple­men­ty diety za­wie­ra­ją­ce eks­trakt z tych owo­ców.

Aro­nia – wła­ści­wo­ści

Aro­nia jest ce­nio­na przede wszyst­kim za bo­gac­two związ­ków czyn­nych o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­u­tle­nia­czy. Wśród bio­fla­wo­no­idów za­war­tych w aro­nii naj­cen­niej­sze są an­to­cy­ja­ny, flo­wo­no­idy (w tym kwer­ce­ty­na i ru­ty­na), ka­te­chi­ny i leu­ko­cy­ja­ny. Peł­nią one wiele funk­cji, np. jako barw­ni­ki, które na­da­ją owo­com głę­bo­ki gra­na­to­wy kolor. Ale w lecz­nic­twie waż­niej­sza jest inna rola bio­fla­wo­no­idów – to sub­stan­cje, które ak­tyw­nie zwal­cza­ją w or­ga­ni­zmie wolne rod­ni­ki. Aro­nia to także bo­gac­two wi­ta­min, ta­kich jak: B2, B3, B9 (kwas fo­lio­wy), C i E. Wszyst­kie te sub­stan­cje mają silne wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, które chro­nią ko­mór­ki przed stre­sem oksy­da­cyj­nym i wspo­ma­ga­ją na­tu­ral­ne siły obron­ne or­ga­ni­zmu przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Dzia­ła­jąc w ten spo­sób, opóź­nia­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się i sty­mu­lu­ją pro­ce­sy na­praw­cze w ko­mór­kach.

Oprócz bio­fla­wo­no­idów, owoce aro­nii to bo­ga­te źró­dło wi­ta­min (A, E, C, K i z grupy B) oraz cen­nych mikro-​ i ma­kro­ele­men­tów, w tym: wap­nia, ma­gne­zu, że­la­za, po­ta­su, fos­fo­ru, sodu czy cynku. Skład­ni­ki te wspie­ra­ją wiele pro­ce­sów w or­ga­ni­zmie, sty­mu­lu­ją od­por­ność i wspie­ra­ją pra­wi­dło­we wi­dze­nie, także u dzie­ci.

W soku z aro­nii za­war­te są także sub­stan­cje ko­rzyst­nie wpły­wa­ją­ce na kon­dy­cję na­czyń krwio­no­śnych. Ru­ty­na i an­to­cy­ja­ny uela­stycz­nia­ją na­czy­nia krwio­no­śne, wzmac­nia­ją je, uszczel­nia­ją i re­gu­lu­ją prze­pusz­czal­ność. Sok z aro­nii po­ma­ga nie tylko ob­ni­żać ci­śnie­nie tęt­ni­cze krwi, ale także ko­rzyst­nie wpły­wa na na­czy­nia wło­so­wa­te oka. Z tego wzglę­du aro­nia jest po­le­ca­na do sto­so­wa­nia w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób oczu, ta­kich jak: zaćma, ja­skra czy AMD (ang. age-​related ma­cu­lar de­ge­ne­ra­tion), czyli przy zwy­rod­nie­niu plam­ki żół­tej.

Owoce aro­nii – za­sto­so­wa­nie

Su­ro­we owoce aro­nii nie każ­de­mu sma­ku­ją, jed­nak jest wiele spo­so­bów na ich prze­two­rze­nie. Dużą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się su­szo­ne owoce aro­nii, które świet­nie na­da­ją się jako skład­nik her­bat zio­ło­wych) lub owo­co­wych. Owoce prze­twa­rza się na dżemy, kon­fi­tu­ry do mięs, ga­la­ret­ki, na­lew­ki lub – naj­czę­ściej – na sok.

Po sok z aro­nii warto się­gać przez cały rok. W for­mie kon­cen­tra­tu jest do­stęp­ny w skle­pach me­dycz­nych i zie­lar­skich. Po roz­cień­cze­niu z wodą warto go pić co­dzien­nie, można także po­da­wać dzie­ciom. Wy­ciąg z aro­nii jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny także jako skład­nik su­ple­men­tów diety, które wspo­ma­ga­ją na­tu­ral­ne siły or­ga­ni­zmu i od­por­ność, pra­wi­dło­we wi­dze­nie i pro­ce­sy na­praw­cze w ko­mór­kach.

Sok z aro­nii jest także skład­ni­kiem su­ple­men­tów dla dzie­ci sty­mu­lu­ją­cych od­por­ność. Warto go łą­czyć z innym na­tu­ral­ny­mi eks­trak­ta­mi np. z bzu czar­ne­go. Aro­nia żel Junior to su­ple­ment diety dla dzie­ci po­wsta­ły przez po­łą­cze­nie soku z aro­nii, wy­cią­gu z owo­ców bzu czar­ne­go i cynku. Pre­pa­rat, w for­mie atrak­cyj­ne­go dla dzie­ci żelu, nie za­wie­ra cukru, a słod­ki smak za­wdzię­cza do­dat­ko­wi wy­cią­gu ze ste­wii. To su­ple­ment z aro­nią dla dzie­ci firmy Her­ba­pol Po­znań bez do­dat­ku aro­ma­tów i sztucz­nych barw­ni­ków. Skład­ni­ki pre­pa­ra­tu Aro­nia żel Ju­nior mają nie tylko ko­rzyst­ny wpływ na od­por­ność i po­ma­ga­ją w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wych funk­cji po­znaw­czych, ale wspie­ra­ją także or­ga­nizm pod­czas nie­ży­tów gór­nych dróg od­de­cho­wych.

Aro­nia – cie­ka­wost­ka:

Świe­że owoce aro­nii są cierp­kie, stąd wiele osób re­zy­gnu­je z ich je­dze­nia na su­ro­wo. Aby po­zbyć się tej cierp­ko­ści, na­le­ży je prze­mro­zić w za­mra­żal­ni­ku przez mi­ni­mum 2 doby. Za­bieg ten wy­czu­wal­nie po­pra­wia ich smak.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Skóra sucha i alergiczna

Ziołowe sposoby na pielęgnację skóry zimą

Skóra zimą na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie mrozu i wia­tru, które nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na jej kon­dy­cję. Nie po­ma­ga także suche i na­grza­ne po­wie­trze w po­miesz­cze­niach. Za­czer­wie­nie­nie, po­draż­nie­nie

Grypa i przeziębienie

Naturalne sposoby na przeziębienie

W se­zo­nie jesienno-​zimowym trud­no ustrzec się przed prze­zię­bie­niem. Jed­nak zanim się­gnie­my po leki, warto za­sto­so­wać na­tu­ral­ne, do­mo­we me­to­dy na prze­zię­bie­nie. Jak po­ra­dzić sobie z in­fek­cją

POZNAJ

Nasze marki