Artykuły

Czarny bez na odporność dla dzieci – jakie ma właściwości?

Czar­ny bez od dawna w me­dy­cy­nie lu­do­wej był znany jako ro­śli­na o szcze­gól­nych wła­ści­wo­ściach. Owoce, kwia­ty, kora – te su­row­ce także obec­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w zio­ło­lecz­nic­twie do wspie­ra­nia ukła­du tra­wien­ne­go, mo­czo­we­go i od­por­no­ścio­we­go. Jakie wła­ści­wo­ści ma sok z czar­ne­go bzu? W jaki spo­sób na­tu­ral­nie po­ma­ga utrzy­mać zdro­wie i dobre sa­mo­po­czu­cie, także u dzie­ci? Jak sto­so­wać czar­ny bez na prze­zię­bie­nie u naj­młod­szych?

Krze­wy czar­ne­go bzu są dosyć po­wszech­nym wi­do­kiem w pol­skim kra­jo­bra­zie. In­ten­syw­nie roz­ra­sta­ją się, przy­po­mi­na­jąc cza­sem wy­glą­dem nie­wiel­kie drzew­ka. Bez czar­ny ma cha­rak­te­ry­stycz­ne roz­ło­ży­ste białe kwia­to­sta­ny oraz ciem­no fio­le­to­we małe owoce. Ozdob­ne kwia­ty można wy­ko­rzy­sty­wać jako de­ko­ra­cję, mają jed­nak dosyć spe­cy­ficz­ny za­pach.

Ro­śli­na ta ce­nio­na jest przede wszyst­kim ze wzglę­du na swoje sze­ro­kie wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Naj­bar­dziej znane jest za­sto­so­wa­nie bzu czar­ne­go w prze­zię­bie­niu oraz jako na­tu­ral­ny spo­sób na bu­do­wa­nie od­por­no­ści. Co ważne, pre­pa­ra­ty na bazie bzu czar­ne­go (syrop, sok) mogą być sto­so­wa­ne także u dzie­ci.

Czar­ny bez – wła­ści­wo­ści

Owoce czar­ne­go bzu i kwia­ty tej ro­śli­ny na­le­żą do naj­cen­niej­szych su­row­ców zie­lar­skich. Oba te su­row­ce za­wie­ra­ją w skła­dzie wiele cen­nych dla zdro­wia skład­ni­ków. W owo­cach czar­ne­go bzu kryją się: garb­ni­ki, pek­ty­ny, gli­ko­zy­dy an­to­cy­ja­no­we, kwasy owo­co­we, wi­ta­mi­ny (np. C) i pro­wi­ta­mi­ny (np. A), mi­ne­ra­ły (np. sole po­ta­su, wap­nia, sodu, że­la­za i glinu). Wy­ciąg (np. sok) z owo­ców czar­ne­go bzu ma wła­ści­wo­ści mo­czo­pęd­ne, na­po­tne, prze­ciw­bó­lo­we i lekko prze­czysz­cza­ją­ce. To także pre­pa­rat wy­ko­rzy­sty­wa­ny przy de­tok­sy­ka­cji or­ga­ni­zmu (np. w prze­bie­gu cho­rób skór­nych lub reu­ma­tycz­nych), na­le­żą­cy do grupy tzw. środ­ków czysz­czą­cych krew. Owoce czar­ne­go bzu wy­ko­rzy­stu­je się także w do­le­gli­wo­ściach ukła­du po­kar­mo­we­go, np. przy sta­nach za­pal­nych jelit i żo­łąd­ka.

Kwia­ty bzu czar­ne­go to bo­gac­two kwa­sów fe­no­lo­wych i fla­wo­no­idów, ste­ro­li, garb­ni­ków, kwa­sów or­ga­nicz­nych, tri­ter­pe­nów i soli mi­ne­ral­nych. Pre­pa­ra­ty na bazie kwia­tów czar­ne­go bzu mają wła­ści­wo­ści prze­ciw­go­rącz­ko­we, mo­czo­pęd­ne i na­po­tne. Po­nad­to skład­ni­ki wy­cią­gu z kwia­tów tej ro­śli­ny po­pra­wia­ją ela­stycz­ność i uszczel­nia­ją ścia­ny na­czyń krwio­no­śnych.

Czy czar­ny bez jest tru­ją­cy?

To jedna z naj­częst­szych wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­cych sto­so­wa­nia czar­ne­go bzu. Warto wie­dzieć, że w su­ro­wych owo­cach czar­ne­go bzu za­war­te są pewne skład­ni­ki (m.in. sam­bu­ni­gry­na), któ­rych spo­ży­cie może skut­ko­wać za­tru­ciem po­kar­mo­wym. Do­ty­czy to jed­nak je­dy­nie su­ro­wych owo­ców, a wy­ko­rzy­stu­je się na­pa­ry z kwia­tów lub owoce, ale po prze­two­rze­niu i pod­da­niu ob­rób­ce ter­micz­nej. To daje pew­ność, że su­ro­wiec z bzu czar­ne­go jest po­zba­wio­ny szko­dli­wych sub­stan­cji.

Czar­ny bez – na co sto­so­wać?

Wy­cią­gi z czar­ne­go bzu są wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako skład­nik wielu pre­pa­ra­tów do­stęp­nych w ap­te­ce. Wy­cią­gi z kwia­tów można zna­leźć w pre­pa­ra­tach na ka­szel oraz w pre­pa­ra­tach uła­twia­ją­cych od­ksztu­sza­nie. Sok z owo­ców czar­ne­go bzu wspie­ra układ im­mu­no­lo­gicz­ny or­ga­ni­zmu, dzię­ki czemu jest czę­sto wy­ko­rzy­sty­wa­ny jako skład­nik pre­pa­ra­tów sty­mu­lu­ją­cych od­por­ność, także dla dzie­ci. Owoce bzu czar­ne­go do­da­je się do pre­pa­ra­tów na­po­tnych, prze­ciw­za­pal­nych oraz tych po­ma­ga­ją­cych wal­czyć z za­par­cia­mi. Co cie­ka­we, dobrą opi­nią cie­szy się także na­lew­ka z czar­ne­go bzu, ce­nio­na nie tylko za wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne, ale także za ory­gi­nal­ny i spe­cy­ficz­ny smak.

Sok z czar­ne­go bzu dla dzie­ci

Owoce czar­ne­go bzu wspo­ma­ga­ją funk­cjo­no­wa­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go. Sok z tej ro­śli­ny można kupić w skle­pach me­dycz­nych lub zie­lar­skich w for­mie kon­cen­tra­tu i po roz­cień­cze­niu po­da­wać do picia jako al­ter­na­ty­wę dla słod­kich na­po­jów. Wy­ciąg z bzu czar­ne­go to czę­sty skład­nik pre­pa­ra­tów sty­mu­lu­ją­cych od­por­ność dla ma­lu­chów, można go po­da­wać już od 3. roku życia.

Za­sta­na­wia­jąc się, co wy­brać na od­por­ność dla dzie­ci, naj­le­piej się­gać po pre­pa­ra­ty (np. płyny, sy­ro­py) opar­te na na­tu­ral­nych wy­cią­gach ro­ślin­nych o wła­ści­wo­ściach im­mu­no­sty­mu­lu­ją­cych. Do ta­kich pre­pa­ra­tów na­le­ży su­ple­ment diety Bron­cho­pect Ju­nior w for­mie pysz­ne­go ma­li­no­we­go sy­ro­pu dla dzie­ci. Skład­ni­ki zio­ło­we w po­sta­ci wy­cią­gu z ko­rze­nia pra­wo­śla­zu i z owo­ców bzu czar­ne­go mają po­zy­tyw­ny wpływ na od­por­ność, do­dat­ko­wo dzia­ła­ją osła­nia­ją­co i ko­ją­co na błony ślu­zo­we krta­ni, gar­dła i jamy ust­nej. Bron­cho­pect Ju­nior za­wie­ra także wy­ciąg z ace­ro­li bę­dą­cy bo­ga­tym źró­dłem na­tu­ral­nej wi­ta­mi­ny C, która wspo­ma­ga na­tu­ral­ne me­cha­ni­zmy obron­ne or­ga­ni­zmu. Skład­ni­ki tego su­ple­men­tu diety dla dzie­ci nie tylko sty­mu­lu­ją funk­cjo­no­wa­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go, ale także po­ma­ga­ją ła­go­dzić ka­szel i po­draż­nie­nie gar­dła i krta­ni.

Bez czar­ny – cie­ka­wost­ka:

W me­dy­cy­nie lu­do­wej wie­rzo­no, że kora krze­wu czar­ne­go bzu ma różne wła­ści­wo­ści w za­leż­no­ści od spo­so­bu jej zbio­ru. Kora skro­ba­na od dołu do góry ma wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­ją­ce, zaś skro­ba­na od góry do dołu wy­wo­łu­je wy­mio­ty.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Jak leczyć zapalenie pęcherza? Polecane leki i zioła

Jedną z bar­dziej uciąż­li­wych przy­pa­dło­ści in­fek­cyj­nych, z którą może ze­tknąć się prak­tycz­nie każdy z nas, jest za­pa­le­nie pę­che­rza, przez le­ka­rzy okre­śla­ne mia­nem za­ka­że­nia ukła­du

Cholesterol i trawienie

Dieta i zioła na obniżenie cholesterolu

Głów­nym czyn­ni­kiem ma­ją­cym wpływ na zbyt wy­so­ki po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi, w tym jego „złej” frak­cji LDL, jest nie­wła­ści­wa dieta. Jak w takim razie

POZNAJ

Nasze marki