Artykuły

SOS dla skóry suchej i alergicznej – jak zregenerować skórę po lecie

Latem skóra na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie wielu czyn­ni­ków ma­ją­cych na nią nie­ko­rzyst­ny wpływ. Pro­mie­nie sło­necz­ne, wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra, kli­ma­ty­za­cja, chlo­ro­wa­na lub słona woda wy­su­sza­ją ją, nie­kie­dy wy­wo­łu­jąc po­draż­nie­nia. Szcze­gól­nie mocno od­czu­wa to skóra z pro­ble­ma­mi. Jak zre­ge­ne­ro­wać ją po lecie? Co po­mo­że przy­wró­cić jej pięk­ny i zdro­wy wy­gląd?

Pla­żo­wa­nie, ką­pie­le, kli­ma­ty­zo­wa­ne po­miesz­cze­nia w upały – to, co naj­przy­jem­niej­sze pod­czas wa­ka­cyj­nych wy­jaz­dów, ma też naj­więk­szy wpływ na wy­gląd i kon­dy­cję skóry. Czę­sto po lecie jest ona prze­su­szo­na i ścią­gnię­ta, może stać się tkli­wa, swę­dzą­ca i szcze­gól­nie po­dat­na na po­draż­nie­nia. To znak, że jest od­wod­nio­na i po­trze­bu­je in­ten­syw­nej re­ge­ne­ra­cji.

Co wpły­wa na kon­dy­cję skóry latem?

Nawet mimo re­gu­lar­ne­go na­wil­ża­nia, złusz­cza­nia i sto­so­wa­nia kre­mów z fil­tra­mi, czę­sta eks­po­zy­cja na słoń­ce, wodę, wiatr lub kli­ma­ty­za­cję spra­wia, że skóra staje się od­wod­nio­na, traci swoją jędr­ność i sprę­ży­stość, może się nawet łusz­czyć, po­ja­wia­ją się na niej prze­bar­wie­nia, a roz­sze­rzo­ne na­czyn­ka stają się bar­dziej wi­docz­ne.

W wy­jąt­ko­wo trud­nej sy­tu­acji może zna­leźć się cera, która już bez do­dat­ko­wych szko­dli­wych czyn­ni­ków jest pro­ble­ma­tycz­na. Osoby ze skórą nad­mier­nie suchą, aler­gicz­ną i ato­po­wą po­win­ny szcze­gól­nie za­dbać o pie­lę­gna­cji skóry latem. A po lecie za­dbać o kom­plek­so­wą re­ge­ne­ra­cję.

Czyn­ni­ki, które latem nie­ko­rzyst­nie dzia­ła­ją na skórę:

 • Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne (w tym UV) – mimo że latem chęt­nie wy­sta­wia­my skórę na słoń­ce by uzy­skać pięk­ną opa­le­ni­znę, to warto do te­ma­tu po­dejść roz­sąd­nie. Słoń­ce wy­su­sza skórę i uszka­dza jej płaszcz hydro-​lipidowy, chro­nią­cy na­skó­rek i niżej po­ło­żo­ne war­stwy przed nad­mier­nym pa­ro­wa­niem wody. Dzia­ła­nie słoń­ca jest po­łą­czo­ne także z eks­po­zy­cją na pro­mie­nio­wa­nie ul­tra­fio­le­to­we. Szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne jest pro­mie­nio­wa­nie UVA, które wnika w głęb­sze war­stwy skóry, po­wo­du­je po­wsta­nie prze­bar­wień, wy­su­sza i przy­spie­sza pro­ce­sy sta­rze­nia się, co widać w po­sta­ci bruzd i zmarsz­czek.
 • Ką­pie­le – skó­rze szko­dzi za­rów­no słona, jak i chlo­ro­wa­na woda. Wy­su­sza­ją skórę oraz uszka­dza­ją ochron­ną war­stwę li­pi­do­wą na jej po­wierzch­ni. Kro­ple wody na skó­rze po ką­pie­li sku­pia­ją pro­mie­nie sło­necz­ne, co może skut­ko­wać po­wsta­wa­niem po­draż­nień. Zwięk­sza się także prze­ni­kal­ność szko­dli­we­go pro­mie­nio­wa­nia UV.
 • Wiatr i kli­ma­ty­za­cja – spa­dek wil­got­no­ści zwią­za­ny z prze­by­wa­niem w kli­ma­ty­zo­wa­nym po­miesz­cze­niu spra­wia, że szcze­gól­nie na­si­la się skłon­ność skóry do aler­gii i po­draż­nień. Broni się ona po­przez zwięk­szo­ną pro­duk­cję łoju, co z kolei skut­ku­je po­ja­wie­niem się wy­pry­sków.

Za­dbaj o skórę po lecie

Do re­ge­ne­ra­cji skóry su­chej i wraż­li­wej trze­ba po­dejść kom­plek­so­wo, dzia­ła­jąc jed­no­cze­śnie z ze­wnątrz i od środ­ka. Od­po­wied­nie ko­sme­ty­ki do re­ge­ne­ra­cji skóry po lecie, na­wod­nie­nie or­ga­ni­zmu i róż­no­rod­na dieta bo­ga­ta w okre­ślo­ne skład­ni­ki po­zwo­lą na po­wrót do do­brej kon­dy­cji.

Ko­sme­ty­ki. Pod­sta­wą jest sys­te­ma­tycz­ne sto­so­wa­nie ko­sme­ty­ków na­wil­ża­ją­cych, od­ży­wia­ją­cych i na­tłusz­cza­ją­cych, które do­dat­ko­wo będą sty­mu­lo­wać od­bu­do­wę war­stwy hydro-​lipidowej na po­wierzch­ni na­skór­ka. Warto się­gać przede wszyst­kim po masła, bal­sa­my i kremy do su­chej skóry, które do­dat­ko­wo zła­go­dzą po­draż­nie­nia.

Ja­kich skład­ni­ków warto szu­kać w kre­mach re­ge­ne­ra­cyj­nych? Naj­waż­niej­sze to:

 • wi­ta­mi­ny A i E, które od­ży­wia­ją skórę i przy­spie­sza­ją jej re­ge­ne­ra­cję, przy­czy­nia­ją się do zmniej­sza­nia wi­docz­no­ści prze­bar­wień,
 • wi­ta­mi­na C – silny prze­ciw­u­tle­niacz, bie­rze udział w syn­te­zie ko­la­ge­nu, po­ma­ga od­bu­do­wy­wać struk­tu­rę skóry,
 • oleje i masła ro­ślin­ne – de­li­kat­nie na­tłusz­cza­ją, od­ży­wia­ją i ła­go­dzą po­draż­nie­nia; za­wie­ra­ją nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we, które do­dat­ko­wo wy­gła­dza­ją i zmięk­cza­ją skórę,
 • alan­to­ina i d-​pantenol – ła­go­dzą po­draż­nie­nia, na­wil­ża­ją, od­bu­do­wu­ją war­stwę ochron­ną na­skór­ka,
 • kom­pleks sylimarynowo-​fosfolipidowy – ła­go­dzi, od­bu­do­wu­je, na­tłusz­cza i na­wil­ża (za­war­ty w kre­mie do skóry su­chej i aler­gicz­nej Fle­xi­derm),
 • kwas hia­lu­ro­no­wy – głę­bo­ko na­wil­ża, po­ma­ga skó­rze od­zy­skać ela­stycz­ność i jędr­ność,
 • aloes – sil­nie na­wil­ża i re­ge­ne­ru­je,
 • ce­ra­mi­dy ro­ślin­ne – złusz­cza­ją, od­ży­wia­ją, sty­mu­lu­ją re­ge­ne­ra­cję.

Waż­nym ele­men­tem pie­lę­gna­cji prze­su­szo­nej, aler­gicz­nej oraz ato­po­wej skóry są emo­lien­ty. To całe linie ko­sme­tycz­ne, na które skła­da­ją się kremy, emul­sje, bal­sa­my, mlecz­ka i pre­pa­ra­ty my­ją­ce, opar­te na na­tu­ral­nych ole­jach. Po­zwa­la­ją na kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję i re­ge­ne­ra­cję prze­su­szo­nej skóry. Głę­bo­ko na­wil­ża­ją i na­tłusz­cza­ją ją, a do tego są wy­god­ne w apli­ka­cji. Do­brze wchła­nia­ją się, nie po­zo­sta­wia­jąc tłu­ste­go filmu na po­wierzch­ni na­skór­ka. Od­bu­do­wu­ją war­stwę ochron­ną, co sprzy­ja re­ge­ne­ra­cji, wchła­nia­niu od­żyw­czych skład­ni­ków i utrzy­ma­niu wody w ko­mór­kach skóry.

Pra­wi­dło­we na­wod­nie­nie. Latem skóra szyb­ciej od­wad­nia się. Pod­czas upa­łów nie tylko in­ten­syw­niej po­ci­my się, ale wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra po­wo­du­je także do­dat­ko­we pa­ro­wa­nie wody z ko­mó­rek skóry. Warto pa­mię­tać, że skóra skła­da się w 20% z wody. Aby wy­glą­da­ła zdro­wo i jędr­nie, mu­si­my za­dbać o od­po­wied­ni po­ziom na­wod­nie­nia. Naj­le­piej na­da­je się do tego nie­ga­zo­wa­na woda mi­ne­ral­na i her­ba­ty zio­ło­we.

Dieta. Wspar­cie „od środ­ka” po­mo­że w re­ge­ne­ra­cji głęb­szych warstw skóry. Warto się­gać po po­kar­my bo­ga­te w:

 • wi­ta­mi­nę A (np. jajka, wą­trób­ka, mo­re­le, dynie, brzo­skwi­nie, pie­trusz­ka),
 • wi­ta­mi­nę C (np. po­mi­do­ry, owoce cy­tru­so­we, żu­ra­wi­na, pa­pry­ka, pigwa),
 • wi­ta­mi­nę B5 (np. otrę­by pszen­ne, orze­chy, peł­no­ziar­ni­ste zboża),
 • wi­ta­mi­nę B6 i B12 (obec­ne w jaj­kach, mleku i jego prze­two­rach).

Wy­bie­raj­my także po­kar­my bo­ga­te w pier­wiast­ki takie jak: że­la­zo, cynk, selen, miedź i siar­ka.

Al­ter­na­tyw­nie można się­gnąć po su­ple­men­ty diety z wi­ta­mi­na­mi oraz pre­pa­ra­ty wspo­ma­ga­ją­ce re­ge­ne­ra­cję skóry, wło­sów i pa­znok­ci.

Sucha i po­dat­na na po­draż­nie­nia skóra po­trze­bu­je in­ten­syw­nej re­ge­ne­ra­cji po lecie. Aby umoż­li­wić jej szyb­ki i sku­tecz­ny po­wrót do do­brej formy, warto po­dejść do te­ma­tu kom­plek­so­wo. Sto­so­wa­nie do­brych ko­sme­ty­ków re­ge­ne­ru­ją­cych, od­po­wied­nie­go na­wod­nie­nia i róż­no­rod­nej diety po­zwo­li wspie­rać ją „od środ­ka” i „od ze­wnątrz”. Efek­tem bę­dzie pięk­na, zdro­wa i jędr­na skóra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Zakażenia układu moczowego – objawy i zapobieganie

Do na­rzą­dów ukła­du mo­czo­we­go za­li­cza­my nerki, mo­czo­wo­dy, pę­cherz mo­czo­wy i cewkę mo­czo­wą. Dzię­ki nim or­ga­nizm może usu­wać na ze­wnątrz sub­stan­cje zbęd­ne i szko­dli­we. U osoby

POZNAJ

Nasze marki