Artykuły

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry. Jakie pre­pa­ra­ty można sto­so­wać na si­nia­ki i stłu­cze­nia? Jakie są inne spo­so­by na si­nia­ki i co spra­wi, że masaż spor­to­wy bę­dzie jesz­cze bar­dziej efek­tyw­ny?

Si­nia­ki – czym są i jak po­wsta­ją?

Si­nia­ki to po­tocz­ne okre­śle­nia krwia­ków, uwi­docz­nio­nych przez skórę. Krwia­ki to wy­le­wy krwi (ku­mu­la­cja krwi poza na­czy­nia­mi krwio­no­śny­mi) po­wsta­łe na sku­tek uszko­dze­nia na­czyń krwio­no­śnych. Mó­wiąc o si­nia­kach, mamy na myśli uszko­dze­nia na­czyń krwio­no­śnych znaj­du­ją­cych się bez­po­śred­nio pod skórą.

Kto ma więk­szą skłon­ność do si­nia­ków?

Si­nia­ki czę­ściej wy­stę­pu­ją u osób na­ra­żo­nych na urazy, a przede wszyst­kim wśród spor­tow­ców, dzie­ci i osób star­szych. Po­nad­to su­ge­ru­je się, iż sto­so­wa­nie nie­któ­rych leków (mię­dzy in­ny­mi leków prze­ciw­za­krze­po­wych, prze­ciw­za­pal­nych, prze­ciw­ast­ma­tycz­nych i prze­ciw­de­pre­syj­nych) może sprzy­jać po­wsta­wa­niu wy­le­wów krwi z na­czyń krwio­no­śnych. Rów­nież u pa­cjen­tów cho­ru­ją­cych na mar­skość wą­tro­by, a także u osób nad­uży­wa­ją­cych al­ko­ho­lu, pa­pie­ro­sów, środ­ków odu­rza­ją­cych, si­nia­ki są znacz­nie czę­ściej ob­ser­wo­wa­ne. W przy­pad­ku osób z nie­do­bo­ra­mi wi­ta­mi­ny C i do­cho­dzi do zwięk­szo­nej skłon­no­ści do kru­cho­ści na­czyń krwio­no­śnych, co w kon­se­kwen­cji może po­wo­do­wać wy­stę­po­wa­nie siń­ców.

Czy si­nia­ki są groź­ne dla zdro­wia?

Si­nia­ki są na­tu­ral­nym zja­wi­skiem, po­wsta­ją­cym w efek­cie upad­ku, ude­rze­nia, czy stłu­cze­nia. Z uwagi na ten fakt, nie na­le­ży się ich oba­wiać. Je­że­li jed­nak po­wsta­ją po­mi­mo tego, że nie do­szło do ude­rze­nia, mogą być po­wo­dem do zmar­twień. Krwia­ki wi­docz­ne na po­wło­kach skór­nych, mogą bo­wiem wy­ni­kać z za­bu­rzeń he­mo­sta­zy, czyli swo­iste­go ele­men­tu obron­ne­go or­ga­ni­zmu przed wy­pły­wem krwi z na­czyń krwio­no­śnych. Za­bu­rze­nia he­mo­sta­zy są groź­ne dla zdro­wia or­ga­ni­zmu i nie wolno ich ba­ga­te­li­zo­wać.

Dla­cze­go si­nia­ki mają nie­jed­no­li­te za­bar­wie­nie?

Sińce zmie­nia­ją barwę, po­czy­na­jąc od czer­wo­nej, po­przez brunatno-​żółtą, aż do żół­tej. Wy­ni­ka to z eta­po­we­go pro­ce­su wchła­nia­nia krwi, a do­kład­niej ze stop­nio­we­go roz­pa­du he­mo­glo­bi­ny (barw­ni­ka krwi­nek) znaj­du­ją­cej się w wy­cie­kłej krwi. Po­cząt­ko­wo duża ilość wy­bro­czyn krwa­wych na­da­je siń­co­wi czer­wo­ny kolor. W ko­lej­nym eta­pie do­cho­dzi do czę­ścio­we­go wchło­nię­cia krwi i wów­czas si­niec przy­bie­ra barwę brunatno-​żółtą. W koń­co­wym eta­pie, w któ­rym ilość krwi znaj­du­ją­cej poza na­czy­nia­mi krwio­no­śny­mi jest już nie­wiel­ka, si­niec cha­rak­te­ry­zu­je się żół­tym za­bar­wie­niem, aż w końcu za­ni­ka i skóra po­wra­ca do na­tu­ral­ne­go ko­lo­ru.

Stłu­cze­nia – czym są i dla­cze­go po­wsta­ją?

Stłu­cze­nia (ina­czej kon­tu­zje) to uszko­dze­nia skóry (wraz z tkan­ką pod­skór­ną) oraz sta­wów oko­łot­kan­ko­wych. Kon­se­kwen­cją stłu­cze­nia mogą być krwa­we wy­le­wy, wy­się­ki pod­skór­ne (łącz­nie okre­śla­ne mia­nem si­nia­ków, czy siń­ców) oraz obrzę­ki i upo­śle­dze­nia ru­cho­mo­ści sta­wów. Nie­odzow­nym ele­men­tem więk­szo­ści stłu­czeń jest ból po­wsta­ły w trak­cie ude­rze­nia oraz tak zwana bo­le­sność uci­sko­wa, czyli od­czu­wa­nie bólu w trak­cie do­ty­ka­nia miej­sca stłu­cze­nia.

Jakie za­bie­gi i pre­pa­ra­ty sto­so­wać na si­nia­ki?

Po­śród skład­ni­ków fak­tycz­nie re­du­ku­ją­cych wi­docz­ność si­nia­ków po­win­ni­śmy szu­kać wy­cią­gu z Ar­ni­ki gór­skiej i wy­cią­gu z Na­giet­ka. Sku­tecz­ne leki na si­nia­ki po­win­ny za­wie­rać rów­nież wy­ciąg z kory Kasz­ta­now­ca. 

W tra­dy­cyj­nym le­cze­niu si­nia­ków sto­su­je się takie za­bie­gi jak okła­dy z lodu, a także masaż spor­to­wy po­wy­sił­ko­wy. Nie­jed­no­krot­nie za­le­ca się rów­nież umiesz­cza­nie koń­czy­ny, na któ­rej uwi­docz­nił się si­niec, w jak naj­wyż­szym po­ło­że­niu wzglę­dem resz­ty ciała – za­bieg ten ma uła­twiać od­pływ krwi z miej­sca, w któ­rym do­szło do urazu.

Ar­ca­len – spraw­dzo­ny lek na si­nia­ki i stłu­cze­nia

Ar­ca­len jest le­kiem w po­sta­ci maści do sto­so­wa­nia na skórę. Szcze­gól­ną za­le­tą pre­pa­ra­tu Ar­ca­len jest bo­ga­ty i do­brze skom­po­no­wa­ny skład. Za­wie­ra on wy­cią­gi z ko­szycz­ka ar­ni­ki gór­skiej, ko­szycz­ka na­giet­ka le­kar­skie­go i kory kasz­ta­now­ca. Za­war­tość po­wyż­szych wy­cią­gów ro­ślin­nych za­pew­nia sku­tecz­ne le­cze­nie wszel­kich sta­nów po­ura­zo­wych. Za­sto­so­wa­nie maści Ar­ca­len umoż­li­wia bo­wiem szyb­szą eli­mi­na­cję pod­skór­nych wy­le­wów krwi, po­tocz­nie okre­śla­nych jako si­nia­ki. Warto rów­nież pod­kre­ślić, że pre­pa­rat ten jest sto­so­wa­ny przez spor­tow­ców w tak zwa­nym ma­sa­żu spor­to­wym po­wy­sił­ko­wym.

Czym jest masaż spor­to­wy? W jakim celu się go sto­su­je?

Masaż spor­to­wy, jak sama nazwa wska­zu­je jest spe­cja­li­stycz­nym typem ma­sa­żu ciała. Celem wy­ko­ny­wa­nia ma­sa­żu spor­to­we­go jest za­po­bie­ga­nie sta­nom pa­to­lo­gicz­nym, takim jak zwich­nię­cia, na­cią­gnię­cia mię­śni, czy sińce, wy­ni­ka­ją­cym z  nad­mier­ne­go na­ra­że­nia or­ga­ni­zmu na ob­cią­że­nie fi­zycz­ne. Masaż spor­to­wy speł­nia trzy funk­cje: roz­grze­wa, re­ge­ne­ru­je i leczy. W cha­rak­te­ry­sty­ce ma­sa­żu spor­to­we­go wy­róż­nia się kilka ro­dza­jów ma­sa­ży:

  • tre­nin­go­wy,
  • przed za­wo­da­mi,
  • star­to­wy,
  • po­wy­sił­ko­wy,
  • pod­trzy­mu­ją­cy.

Do wy­ko­na­nia ma­sa­żu sto­su­je się spe­cjal­ne maści i pre­pa­ra­ty o dzia­ła­niu wspie­ra­ją­cym osią­gnie­cie za­mie­rzo­ne­go efek­tu. Je­że­li masaż jest wy­ko­ny­wa­ny po tre­nin­gu czy za­wo­dach i ma za za­da­nie usu­nie­cie zmę­cze­nia oraz le­cze­nie ura­zów po­wsta­łych w wy­ni­ku wy­sił­ku fi­zycz­ne­go nie­odzow­ne jest włą­cze­nie maści Ar­ca­len.

W jaki spo­sób na­le­ży sto­so­wać maść Ar­ca­len?

Maść Ar­ca­len na­le­ży sto­so­wać ze­wnętrz­nie, w miej­scu, w któ­rym do­szło do urazu. Cho­ro­bo­wo zmie­nio­ną po­wierzch­nię skóry na­le­ży kilka razy w ciągu dnia po­kry­wać cien­ką war­stwą maści. Sku­tecz­ność dzia­ła­nia bę­dzie tym więk­sza, im wcze­śniej lek zo­sta­nie za­sto­so­wa­ny. W przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tu w tak zwa­nym ma­sa­żu spor­to­wym, na­le­ży jed­no­ra­zo­wo wma­so­wać około 3-4 gra­mów maści.

Czy każdy może sto­so­wać lek Ar­ca­len?

Lek Ar­ca­len jest do­stęp­ny bez re­cep­ty, ale jak każdy lek może wy­wo­łać pewne dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne. Wśród nich jako naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­ce, na­le­ży pod­kre­ślić re­ak­cje nad­wraż­li­wo­ści na skład­ni­ki pre­pa­ra­tu. Osoby uczu­lo­ne na wy­cią­gi ro­ślin­ne z na­giet­ka, ar­ni­ki, (a także z ru­mian­ku) mogą po za­sto­so­wa­niu pre­pa­ra­tu ob­ser­wo­wać re­ak­cje uczu­le­nio­we, w po­sta­ci za­czer­wie­nie­nia, wy­syp­ki i świą­du. 
Z uwagi na brak wy­star­cza­ją­cych in­for­ma­cji o bez­pie­czeń­stwie sto­so­wa­nia maści Ar­ca­len u dzie­ci, ko­biet cię­żar­nych i kar­mią­cych, nie za­le­ca się uży­cia tego leku przez pa­cjen­tów z wy­mie­nio­nych grup.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zaparcia

Zaparcia – pozbądź się uciążliwego problemu dnia codziennego

Za­par­cia to nie tylko kwe­stia sa­me­go pro­ble­mu z wy­próż­nie­niem, ale także ból, ko­niecz­ność czę­stych i nie­efek­tyw­nych wizyt w to­a­le­cie, oraz cią­głe roz­my­śla­nie, jak im za­ra­dzić. Czy można zli­kwi­do­wać za­par­cia sto­su­jąc

POZNAJ

Nasze marki