Artykuły

Gdy wątroba odmawia posłuszeństwa, wspomóż ją naturalnie!

Wą­tro­ba jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzą­dów na­sze­go or­ga­ni­zmu. Głów­nym za­da­niem wą­tro­by jest od­tru­wa­nie ustro­ju ze szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych, za­rów­no tych które po­cho­dzą ze śro­do­wi­ska ze­wnętrz­ne­go, jak i tych które po­wsta­ły w jego wnę­trzu na dro­dze prze­mia­ny ma­te­rii. 

Cza­sem wą­tro­ba nie na­dą­ża z de­tok­sy­ka­cją szko­dli­wych związ­ków. Wy­ra­ża się to po­ja­wie­niem pro­ble­mów tra­wien­nych, któ­rym mogą to­wa­rzy­szyć bóle w pra­wym boku. 
Warto za­sta­no­wić się jak wspo­móc pracę wą­tro­by.

Wą­tro­ba pod lupą

De­tok­sy­ka­cja związ­ków che­micz­nych w na­szym or­ga­ni­zmie jest pro­ce­sem wie­lo­eta­po­wym, który po­chła­nia nie­ma­łą ilość ener­gii i przy­spa­rza wą­tro­bie wiele pracy.
Pro­ces ten za­cho­dzi we wnę­trzu ko­mó­rek wą­tro­bo­wych, które na­zy­wa­ne są he­pa­to­cy­ta­mi. He­pa­to­cy­ty za­wie­ra­ją ukła­dy en­zy­ma­tycz­ne (tzw. kom­plek­sy mi­kro­so­mal­ne), które służą do prze­pro­wa­dza­nia re­ak­cji de­tok­sy­ka­cji związ­ków che­micz­nych. Jak do­wio­dły ba­da­nia, ukła­dy en­zy­ma­tycz­ne ko­mó­rek wą­tro­bo­wych róż­nią się ak­tyw­no­ścią w za­leż­no­ści od osoby. Dla­te­go wy­ka­zu­je­my różną po­dat­ność na nie­straw­ność czy też uszko­dze­nia wą­tro­by np. pod wpły­wem al­ko­ho­lu. Zja­wi­sko to okre­śla­ne jest in­dy­wi­du­ali­zmem osob­ni­czym.

Re­ak­cje de­tok­sy­ka­cji dzie­li­my na:

 • Re­ak­cje I fazy – mają na celu unie­czyn­nie­nie szko­dli­we­go związ­ku che­micz­ne­go, po­przez zmia­nę w struk­tu­rze tego związ­ku np.po­przez ode­rwa­nie jej frag­men­tu. Po­nad­to re­ak­cje te mają na celu przy­go­to­wa­nie związ­ku che­micz­ne­go do ko­lej­ne­go etapu de­tok­sy­ka­cji.
 • Re­ak­cje II fazy mają na celu dal­szą mo­dy­fi­ka­cję związ­ku che­micz­ne­go w taki spo­sób, aby­stał się le­piej roz­pusz­czal­ny w wo­dzie, a co za tym idzie – by szyb­ko opu­ścił or­ga­nizm.

Na każ­dym z tych dwóch eta­pów pracy, wą­tro­ba po­trze­bu­je kon­kret­nych sub­stan­cji od­żyw­czych. W kon­tak­cie z dużą ilo­ścią szko­dli­wych związ­ków, może dojść do cał­ko­wi­te­go zu­ży­cia za­so­bów nie­zbęd­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Wy­star­czy nie­do­bór jed­ne­go ze skład­ni­ków, a pro­ce­sy za­cho­dzą­ce w wą­tro­bie mogą zo­stać spo­wol­nio­ne lub nawet cał­kiem za­trzy­ma­ne. Pod­czas I fazy od­tru­wa­nia wą­tro­ba po­trze­bu­je: wi­ta­mi­nę B2, PP, ma­gnez, że­la­zo, mo­lib­den oraz nie­zbęd­ne nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we (NNKT, kwasy omega). Jeśli w or­ga­ni­zmie jest dużo tok­syn, faza I wy­ma­ga rów­nież wi­ta­min: A, EiC. W fazie dru­giej nie­zbęd­ne skład­ni­ki to: cynk, miedź, tia­mi­na (wi­ta­mi­na B1), kwas pan­to­te­no­wy (wi­ta­mi­na B5), kwas fo­lio­wy, pi­ry­dok­sa­mi­na (wi­ta­mi­na B6). Jak widać nie­zwy­kle ważne jest za­pew­nie­nie or­ga­ni­zmo­wi zdro­wej diety, bo­ga­tej w wi­ta­mi­ny i mi­ne­ra­ły.

Pro­ces de­tok­sy­ka­cji nie jest je­dy­ną ważną funk­cją jaką pełni wą­tro­ba. Bie­rze rów­nież udział w tra­wie­niu i me­ta­bo­li­zmie tłusz­czów, wę­glo­wo­da­nów i bia­łek, ma­ga­zy­nu­je wi­ta­mi­ny. Wą­tro­ba ma­ga­zy­nu­je też gli­ko­gen, który sta­no­wi ciąg po­łą­czo­nych z sobą czą­ste­czek glu­ko­zy. W razie ob­ni­że­nia stę­że­nia glu­ko­zy we krwi, gli­ko­gen uwal­nia ze swo­jej struk­tu­ry czą­stecz­ki glu­ko­zy (głów­ne źró­dło ener­gii w na­szym ustro­ju), bez­po­śred­nio wę­dru­ją­ce do krwi i za­opa­tru­ją­ce wszyst­kie na­rzą­dy.

Waż­nym aspek­tem funk­cjo­nal­nym wą­tro­by jest rów­nież pro­duk­cja kwa­sów żół­cio­wych z cho­le­ste­ro­lu: cho­lo­we­go, de­ok­sy­cho­lo­we­go, che­no­de­ok­sy­cho­lo­we­go oraz li­to­cho­lo­we­go. Są one ma­ga­zy­no­wa­ne w pę­che­rzy­ku żół­cio­wym znaj­du­ją­cym się tuż przy wą­tro­bie. W razie spo­ży­cia dużej ilo­ści tłusz­czów z po­ży­wie­niem, pę­che­rzyk żół­cio­wy kur­czy się, uwal­nia­jąc całą swoją za­war­tość do je­li­ta cien­kie­go. Kwasy żół­cio­we są na­tu­ral­ny­mi emul­ga­to­ra­mi, któ­rych funk­cja po­le­ga na uła­twie­niu tra­wie­nia tłusz­czów przez li­pa­zę trzust­ko­wą. Po­wo­du­ją one „roz­bi­cie” zło­gów tłusz­czu, co uła­twia do­stęp li­pa­zie trzust­ko­wej do po­szcze­gól­nych czą­ste­czek tłusz­czu, w celu prze­pro­wa­dza­nia ich tra­wie­nia, aby mogły wchło­nąć się w je­li­cie i zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne przez nasze tkan­ki.

Kiedy wą­tro­ba po­trze­bu­je po­mo­cy?

Ze wzglę­du na nie­zwy­kle ak­tyw­ny me­ta­bo­lizm wą­tro­bo­wy, na­rząd ten jest szcze­gól­nie po­dat­ny na uszko­dze­nia. Przede wszyst­kim – w wą­tro­bie po­wsta­je ogrom­na ilość wol­nych rod­ni­ków. Ich źró­dłem są ukła­dy en­zy­ma­tycz­ne (kom­plek­sy mi­kro­so­mal­ne) he­pa­to­cy­tów, prze­pro­wa­dza­ją­ce de­tok­sy­ka­cję związ­ków che­micz­nych. Wolne rod­ni­ki mają nie­zwy­kle de­struk­cyj­ny wpływ na ko­mór­ki wą­tro­by. Mogą pro­wa­dzić do licz­nych uszko­dzeń, za­bu­rze­nia pracy wą­tro­by, a nawet do cho­rób no­wo­two­ro­wych. Dla­te­go też na­le­ży je neu­tra­li­zo­wać po­przez ku­ra­cje an­ty­ok­sy­da­cyj­ne. Warto raz na jakiś czas wspo­móc się środ­ka­mi zio­ło­wy­mi.

Nie na­le­ży ba­ga­te­li­zo­wać ob­ja­wów zwią­za­nych z za­bu­rze­nia­mi tra­wie­nia ta­ki­mi jak gazy, wzdę­cia, za­par­cia, bóle w pra­wym boku. Mogą to być sy­gna­ły, że dieta którą sto­su­je­my jest zbyt cięż­ko­straw­na i na­le­ży ją zmo­dy­fi­ko­wać.

Je­że­li po prze­pro­wa­dzo­nym ba­da­niu krwi, zo­sta­nie­my po­in­for­mo­wa­ni, że stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu lub/i tri­gli­ce­ry­dów jest za wy­so­kie, mu­si­my przed­się­wziąć środ­ki za­po­bie­gaw­cze i za­dbać o wą­tro­bę. Czę­sto to wła­śnie pro­ble­my z tym na­rzą­dem są głów­na przy­czy­ną za­bu­rzeń go­spo­dar­ki tłusz­czo­wej na­sze­go or­ga­ni­zmu.

Po­staw na siłę ziół!

Nie­zwy­kle sku­tecz­ne w le­cze­niu do­le­gli­wo­ści wą­tro­bo­wych oka­za­ły się wy­cią­gi z dwóch ro­ślin: ostro­pe­stu pla­mi­ste­go oraz kar­czo­cha.

Kar­czoch zwy­czaj­ny – głów­ną sub­stan­cją czyn­ną jest cy­na­ry­na, za­li­cza­na do fla­wo­no­idów. Eks­trakt z liści kar­czo­cha ma wła­ści­wo­ści żół­cio­pęd­ne, żół­cio­twór­cze, he­pa­to­pro­tek­cyj­ne, re­du­ku­ją­ce po­ziom cho­le­ste­ro­lu oraz silne dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce.

 • Dzia­ła­nie żół­cio­twór­cze – jest zło­żo­nym pro­ce­sem roz­po­czy­na­ją­cym się od po­bu­dze­nia wą­tro­by do zwięk­sze­nia wy­twa­rza­nia cho­le­ste­ro­lu, prze­kształ­ce­nia go w kwasy żół­cio­we (kwas cho­lo­wy i de­ok­sy­cho­lo­wy) i do wy­two­rze­nia od­po­wied­niej ilo­ści żółci za­wie­ra­ją­cej obok kwa­sów żół­cio­wych – cho­le­ste­rol, fos­fo­li­pi­dy, bi­li­ru­bi­nę i wodę.
 • Dzia­ła­nie żół­cio­pęd­ne –  wiąże się z dzia­ła­niem roz­kur­czo­wym na pę­che­rzyk żół­cio­wy i na drogi żół­cio­we – od­pro­wa­dza­ją­cym żółć do dwu­nast­ni­cy po­przez tzw. zwie­racz Od­die­go. Licz­ne ba­da­nia po­twier­dzi­ły wy­so­ką efek­tyw­ność oma­wia­ne­go dzia­ła­nia –  prze­pływ żółci zwięk­szał się nawet o 127 proc. – 153 proc.
 • Dzia­ła­nie ochra­nia­ją­ce wą­tro­bę (he­pa­to­pro­tek­cyj­ne) – ba­da­no ochron­ne wła­ści­wo­ści cy­na­ry­ny prze­ciw­ko wpły­wo­wi wol­nych rod­ni­ków na he­pa­to­cy­ty zwie­rzę­ce i ludz­kie. Stwier­dzo­no sku­tecz­ne ochron­ne dzia­ła­nie na ko­mór­ki wą­tro­by. W kli­nicz­nych te­stach na­stą­pi­ła zna­czą­ca po­pra­wa kon­dy­cji struk­tu­ral­nej oraz funk­cjo­nal­nej he­pa­to­cy­tów.
 • Dzia­ła­nie an­ty­cho­le­ste­ro­lo­we – wy­ka­za­no u pa­cjen­tów z wy­so­kim po­zio­mem cho­le­ste­ro­lu. Ozna­cze­nia ana­li­tycz­ne do­wio­dły znacz­ne­go ob­ni­że­nia cho­le­ste­ro­lu ogól­ne­go oraz LDL (tzw. „złego cho­le­ste­ro­lu”).

Do­stęp­ny pre­pa­rat: SY­LI­CY­NAR. Za­le­ca­ne jest daw­ko­wa­nie 3 razy dzien­nie po 2 ta­blet­ki, po po­sił­ku.
Na­le­ży za­zna­czyć, że pre­pa­rat za­wie­ra prócz wy­cią­gu z kar­czo­cha, rów­nież wy­ciąg z ostro­pe­stu pla­mi­ste­go. Po­zy­tyw­ne dzia­ła­nie na wą­tro­bę jest zatem wzmoc­nio­ne.

Ostro­pest pla­mi­sty – w ba­da­niach wy­ka­za­no jego ochron­ne i re­ge­ne­ru­ją­ce wła­ści­wo­ści wzglę­dem ko­mó­rek wą­tro­bo­wych. Ostro­pest za­wie­ra sy­li­ma­ry­nę, która jest kom­plek­sem tzw. fla­wo­no­gli­ka­nów, obej­mu­je on m.in. sy­li­bi­nę oraz izo­sy­li­bi­nę. Naj­bar­dziej ak­tyw­ne dzia­ła­nie na he­pa­to­cy­ty z kom­plek­su sy­li­ma­ry­ny, wy­ka­zu­je sy­li­bi­na. Wy­ciąg z ostro­pe­stu dzia­ła:

 • sil­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­co, neu­tra­li­zu­jąc wolne rod­ni­ki po­wsta­ją­ce w pro­ce­sach de­tok­sy­ka­cji, dzia­ła zatem he­pa­to­pro­tek­cyj­nie;
 • re­gu­lu­je prze­mia­ny tłusz­czów w wą­tro­bie, za­po­bie­ga­jąc jej stłusz­cze­niu, a w kon­se­kwen­cji mar­sko­ści; je­że­li mar­skość wą­tro­by już wy­stą­pi­ła, sy­li­bi­na ha­mu­je dal­szą de­gra­da­cją ko­mó­rek wą­tro­bo­wych;
 • za­po­bie­ga za­sto­jom żółci w dro­gach żół­cio­wych, po­nad­to wy­ka­zu­je dzia­ła­nie żół­cio­twór­cze, po­pra­wia­jąc prze­bieg pro­ce­sów tra­wien­nych;
 • sy­li­ma­ry­na z sy­li­bi­ną  ob­ni­ża stę­że­nie „złego cho­le­ste­ro­lu” (LDL), co jest nie­zwy­kle istot­ne w pro­fi­lak­ty­ce miaż­dży­cy;
 • przy­spie­sza re­ge­ne­ra­cję ko­mó­rek wą­tro­bo­wych np. po prze­by­tej cho­ro­bie wi­ru­so­wej (żół­tacz­ce).

Do­stęp­ny pre­pa­rat: SY­LI­MA­ROL. Za­le­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie 3 razy dzien­nie po 1-2 ta­ble­tek (w za­leż­no­ści od dawki), po po­sił­ku.

Wy­ciąg z ostro­pe­stu pla­mi­ste­go, wy­stę­pu­je rów­nież w pre­pa­ra­tach łącz­nie z kom­plek­sem fos­fo­li­pi­dów. Fos­fo­li­pi­dy są związ­ka­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi re­ge­ne­ra­cję ko­mó­rek wą­tro­bo­wych, wspo­ma­ga­ją rów­nież me­ta­bo­lizm tłusz­czów i za­po­bie­ga­ją stłusz­cze­niu wą­tro­by. Wbu­do­wu­jąc się w struk­tu­ry he­pa­to­cy­tów, przy­spie­sza­ją ich re­ge­ne­ra­cję oraz zwięk­sza­ją ich wy­trzy­ma­łość na uszko­dze­nia, które mogą po­wo­do­wać wolne rod­ni­ki. Do­stęp­ny pre­pa­rat: ES­SY­LI­MAR.

Je­że­li czę­sto zda­rza nam się nie­straw­ność, czu­je­my dys­kom­fort w gór­nej czę­ści jamy brzusz­nej, to­wa­rzy­szą temu wzdę­cia – nie zwle­kaj­my! Jak naj­szyb­ciej po­spiesz­my z po­mo­cą na­szej wą­tro­bie. Się­gnij­my po środ­ki zio­ło­we, które sku­tecz­nie uspraw­nią pro­ce­sy me­ta­bo­licz­ne za­cho­dzą­ce w wą­tro­bie, a my znowu bę­dzie­my mogli się­gnąć po swoje ulu­bio­ne po­tra­wy.

Nie za­po­mi­naj­my jed­nak, że cza­sem mu­si­my pójść na kom­pro­mis, przy­go­to­wu­jąc po­sił­ki lek­ko­straw­ne za­wie­ra­ją­ce dużo wa­rzyw i mniej tłusz­czów zwie­rzę­cych (masło, sma­lec). Nasza wą­tro­ba po­trze­bu­je cza­sem chwi­li wy­tchnie­nia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Prostata

Problemy z prostatą

Więk­szość męż­czyzn nie in­te­re­su­je się sta­nem swo­jej pro­sta­ty, do­pó­ki nie za­ob­ser­wu­ją uciąż­li­wych ob­ja­wów zwią­za­nych z nie­wła­ści­wym jej funk­cjo­no­wa­niem. Do­pie­ro wów­czas się­ga­ją po pre­pa­ra­ty po­pra­wia­ją­ce

Grypa i przeziębienie

Acerola – olbrzymie źródło naturalnej witaminy C

Do­tych­czas to owoce cy­tru­so­we trak­to­wa­no jako li­de­rów w za­war­to­ści wi­ta­mi­ny C, ale to wła­śnie owoce ace­ro­li sta­no­wią naj­więk­sze bo­gac­two tej wi­ta­mi­ny. W ba­da­niach po­rów­naw­czych do­ty­czą­cych za­war­to­ści

POZNAJ

Nasze marki