Artykuły

Gdy wątroba niedomaga w szczycie imprezowym

Lato, wa­ka­cyj­ne wy­jaz­dy, fe­sti­wa­le – to nie tylko dobra za­ba­wa. Choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego spra­wy, to al­ko­hol, fast foody i zmia­na na­wy­ków ży­wie­nio­wych mocno nad­wy­rę­ża­ją kon­dy­cję wą­tro­by. O czym pa­mię­tać, by za­cho­wać ją w do­brej for­mie? Czego uni­kać? Jak zre­ge­ne­ro­wać wą­tro­bę po let­nim se­zo­nie im­pre­zo­wym? Pod­po­wia­da­my.

Wą­tro­ba to jeden z naj­cię­żej pra­cu­ją­cych or­ga­nów w ludz­kim ciele. Pełni wiele istot­nych funk­cji, w tym tych klu­czo­wych zwią­za­nych z me­ta­bo­li­zmem wę­glo­wo­da­nów, bia­łek i tłusz­czów. Neu­tra­li­zu­je tok­sy­ny, które mają szko­dli­wy wpływ na or­ga­nizm. Od­tru­wa, ma­ga­zy­nu­je gli­ko­gen (za­pa­so­wa forma glu­ko­zy), że­la­zo i wi­ta­mi­ny (A, D i B12), bie­rze udział w prze­mia­nie skład­ni­ków krwi, pro­du­ku­je żółć nie­zbęd­ną do tra­wie­nia tłusz­czów w ukła­dzie po­kar­mo­wym oraz ma swój udział w pro­ce­sach im­mu­no­lo­gicz­nych. A to tylko naj­waż­niej­sze funk­cje, jakie pełni wą­tro­ba. Aby jed­nak mogła spraw­nie pra­co­wać, trze­ba o nią dbać.

Co szko­dzi wą­tro­bie?

Ob­cią­żo­na i nad­wy­rę­żo­na wą­tro­ba nie pra­cu­je do­brze, co od­bi­ja się na sa­mo­po­czu­ciu i kon­dy­cji ca­łe­go or­ga­ni­zmu. Co zatem naj­bar­dziej szko­dzi wą­tro­bie pod­czas wa­ka­cyj­nych wo­ja­ży?

  • Al­ko­hol – dla wą­tro­by to tok­sy­na, którą na­le­ży zneu­tra­li­zo­wać. I wy­ma­ga to du­że­go wy­sił­ku ze stro­ny tego na­rzą­du. Czę­ste picie al­ko­ho­lu jest szcze­gól­nie groź­ne, bo może po­wo­do­wać znisz­cze­nie i włók­nie­nie ko­mó­rek wą­tro­bo­wych.
  • Ob­fi­te i cięż­ko­straw­ne po­sił­ki, fast foody, żyw­ność wy­so­ko prze­two­rzo­na – zmu­sza­ją wą­tro­bę do nad­mier­ne­go wy­sił­ku.
  • Po­spiesz­ne je­dze­nie – duże nie po­gry­zio­ne kęsy i po­śpiech pod­czas je­dze­nia ob­cią­ża­ją nie tylko żo­łą­dek. Utrud­nia­ją tra­wie­nie i do­stęp do tre­ści po­kar­mo­wej dla żółci i en­zy­mów tra­wien­nych.

Jak al­ko­hol wpły­wa na wą­tro­bę?

Al­ko­hol za­war­ty w lamp­ce wina czy w kuflu piwa, jed­nak pity oka­zjo­nal­nie, nie jest dużym ob­cią­że­niem dla wą­tro­by. Pro­blem po­ja­wia się w sy­tu­acji, kiedy musi ona ra­dzić sobie z nawet nie­wiel­ki­mi ilo­ścia­mi al­ko­ho­lu, ale pi­ty­mi sys­te­ma­tycz­nie. Let­nie wy­jaz­dy, fe­sti­wa­le i week­en­dy przy gril­lu sprzy­ja­ją częst­sze­mu się­ga­niu po na­po­je al­ko­ho­lo­we, a to w krót­kim cza­sie od­bi­ja się na kon­dy­cji wą­tro­by.

Wą­tro­ba, która re­gu­lar­nie musi prze­twa­rzać al­ko­hol do nie­szko­dli­wych sub­stan­cji, po pew­nym cza­sie za­czy­na wy­ka­zy­wać ob­ja­wy zwłók­nie­nia i uszko­dze­nia he­pa­to­cy­tów, czyli ko­mó­rek wą­tro­bo­wych. Jeśli w od­po­wied­nim mo­men­cie nie zo­sta­nie wdro­żo­ne le­cze­nie wą­tro­by, do­cho­dzi do mar­sko­ści tego or­ga­nu.

Jak dbać o wą­tro­bę?

Jakie są spo­so­by na re­ge­ne­ra­cję wą­tro­by i utrzy­ma­nie jej w do­brym sta­nie? Warto pa­mię­tać o kilku za­sa­dach:

  • Jeśli się­gasz po al­ko­hol, to wy­bie­raj słaby, w małej ilo­ści i tylko oka­zjo­nal­nie.
  • Sta­raj się jeść czę­ściej (4-5 po­sił­ków dzien­nie), wy­bie­ra­jąc lek­ko­straw­ne, świe­że po­tra­wy.
  • Jedz po­wo­li, żuj do­kład­nie, daj or­ga­ni­zmo­wi czas na stra­wie­nie i wchło­nię­cie po­kar­mów.
  • Jedz wa­rzy­wa i owoce bo­ga­te w błon­nik po­kar­mo­wy i wi­ta­mi­ny. Uspraw­nia­ją one pracę wą­tro­by, uła­twia­ją tra­wie­nie.
  • Się­gnij po zioła, które sprzy­ja­ją re­ge­ne­ra­cji i do­brej kon­dy­cji wą­tro­by, np. ostro­pest pla­mi­sty. Za­war­ta w nim sy­li­ma­ry­na sprzy­ja re­ge­ne­ra­cji ko­mó­rek wą­tro­by i uspraw­nia pracę tego na­rzą­du. Warto sto­so­wać zio­ło­we su­ple­men­ty diety lub leki do­stęp­ne bez re­cep­ty z wy­cią­giem z ostro­pe­stu, np. Sy­li­ma­rol Vita, który do­dat­ko­wo wzbo­ga­co­ny jest o wi­ta­mi­ny z grupy B (B1, B2, B6) oraz wi­ta­mi­nę PP (nia­cy­nę).

Do­wiedz się wię­cej na temat ziół na re­ge­ne­ra­cję wą­tro­by. Prze­czy­taj: Akcja: wą­tro­ba re­ge­ne­ra­cja! 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Odchudzanie

Herbaty i suplementy ziołowe wspomagające odchudzanie

Jakie zioła na od­chu­dza­nie? To py­ta­nie czę­sto za­da­ją sobie osoby, które szu­ka­ją sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów. Pa­mię­taj­my, że same zioła nie wy­star­czą, a je­dy­nie

Zaparcia

Alax – naturalny sposób na zaparcia

Za­par­cia to pro­blem, który do­ty­ka coraz szer­szą grupę osób. W kra­jach eu­ro­pej­skich uskar­ża się na niego nie­mal co czwar­ta do­ro­sła osoba. Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że z każ­dym ro­kiem

POZNAJ

Nasze marki