Artykuły

Skuteczne metody na odchudzanie

Sku­tecz­ne od­chu­dza­nie – czy to moż­li­we? Co zro­bić, aby po­zbyć się nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów i unik­nąć efek­tu jo-jo? Co może pomóc, by na długo utrzy­mać zdro­wą i szczu­płą syl­wet­kę? Pod­po­wia­da­my.

Każdy, kto za­sta­na­wiał się, jaki jest sku­tecz­ny spo­sób na od­chu­dza­nie i którą dietę wy­brać, wie, jakie trud­ne to za­da­nie. Dieta wy­so­ko­biał­ko­wa, ke­to­no­wa czy paleo? A może lep­sza bę­dzie ta opar­ta wy­łącz­nie na zu­pach? Czy gło­dów­ki są sku­tecz­ne? Jest wiele pytań, na które die­te­ty­cy od­po­wia­da­ją zgod­nym chó­rem, że naj­lep­sza jest dieta in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­na do zdro­wia i stylu życia każ­de­go z nas. Diety wy­klu­cza­ją­ce mogą po­zba­wiać or­ga­nizm waż­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Zdro­wa dieta po­zwa­la­ją­ca zrzu­cić nad­wa­gę po­win­na być ni­sko­ka­lo­rycz­na, lek­ko­straw­na, róż­no­rod­na i zbi­lan­so­wa­na.

Z jed­nej stro­ny klu­czo­we zna­cze­nie dla utrzy­ma­nia zdro­wia i do­bre­go sa­mo­po­czu­cia ma skład co­dzien­ne­go ja­dło­spi­su, a z dru­giej to, jak spraw­nie z po­kar­ma­mi po­ra­dzi sobie układ tra­wien­ny i wą­tro­ba. Bo nie­prze­tra­wio­ne, za­le­ga­ją­ce w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym reszt­ki po­wo­du­ją za­par­cia i wzdę­cia. Trud­no­ści z tra­wie­niem li­pi­dów spo­wal­nia­ją zrzu­ce­nie zbęd­nych ki­lo­gra­mów. Zatem sku­tecz­ne od­chu­dza­nie za­le­ży także od spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du po­kar­mo­we­go i wą­tro­by.

Pra­wi­dło­we tra­wie­nie to lep­szy me­ta­bo­lizm

Ważne jest nie tylko to, co jemy, ale też jak jemy i jak radzi sobie z tym nasz układ po­kar­mo­wy. Wy­dzie­la­nie soków tra­wien­nych, praca wą­tro­by i pe­ry­stal­ty­ka jelit są klu­czo­we dla spraw­ne­go roz­kła­du i przy­swa­ja­nia skład­ni­ków po­kar­mu. Dzię­ki temu wszyst­kie war­to­ścio­we sub­stan­cje z po­sił­ków są wchła­nia­ne do or­ga­ni­zmu.

Za­dbaj­my zatem o do­łą­cze­nie do diety pro­duk­tów sprzy­ja­ją­cych lep­sze­mu tra­wie­niu (przy­pra­wy, zioła), które sty­mu­lu­ją wy­dzie­la­nie en­zy­mów w żo­łąd­ku i je­li­tach.

Zdro­wa wą­tro­ba sprzy­ja lep­szej prze­mia­nie ma­te­rii

Do roz­ło­że­nia czą­stek li­pi­dów w ukła­dzie po­kar­mo­wym nie­zbęd­na jest żółć. Aby była pro­du­ko­wa­na na od­po­wied­nim po­zio­mie, po­trzeb­na jest zdro­wa i spraw­nie dzia­ła­ją­ca wą­tro­ba. O nią także na­le­ży za­dbać. Trud­no­ści z roz­kła­dem tłusz­czów w or­ga­ni­zmie utrud­nia­ją od­chu­dza­nie.

Dieta na zdro­wą wą­tro­bę opar­ta jest na lek­ko­straw­nych po­sił­kach z ogra­ni­cze­niem spo­ży­cia tłusz­czu. Takie po­sił­ki nie tylko uspraw­nią pracę tego na­rzą­du, ale sprzy­ja­ją także od­chu­dza­niu. Wą­tro­ba „nie lubi” al­ko­ho­lu, moc­nej kawy i her­ba­ty, tłu­stych po­kar­mów i żyw­no­ści wy­so­ko­prze­two­rzo­nej. Chcąc na stałe utrzy­mać zdro­wą syl­wet­kę, na­le­ży stale zmi­ni­ma­li­zo­wać ich udział w die­cie.

Ruch to zdro­wie!

Do sku­tecz­ne­go od­chu­dza­nia po­trzeb­na jest także re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na. Ruch do­tle­nia or­ga­nizm, po­pra­wia krą­że­nie, zmniej­sza na­pię­cie i na­pę­dza me­ta­bo­lizm. Ro­dzaj ak­tyw­no­ści warto do­pa­so­wać do swo­je­go stanu zdro­wia i pre­fe­ren­cji. Za­miast zor­ga­ni­zo­wa­nych zajęć na si­łow­ni, można upra­wiać Nor­dic Wal­king po oko­licz­nym parku lub jeź­dzić na ro­we­rze. Jeśli masz pro­blem ze zmo­bi­li­zo­wa­niem się do re­gu­lar­nych ćwi­czeń, namów do tego przy­ja­ciół­kę lub bli­ską osobę. Razem ła­twiej się wza­jem­nie mo­ty­wo­wać.

Zioła na od­chu­dza­nie po­moc­ne w walce z nad­wa­gą

Zdro­wa i zbi­lan­so­wa­na dieta w po­łą­cze­niu z re­gu­lar­ną ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną po­win­ny dać za­uwa­żal­ne efek­ty w po­sta­ci stop­nio­we­go zmniej­sza­nia masy ciała. Aby przy­spie­szyć ten pro­ces, można się­gnąć po zio­ło­we pre­pa­ra­ty na od­chu­dza­nie. Ich skład­ni­ki wpły­wa­ją na pra­wi­dło­we tra­wie­nie, sty­mu­lu­ją me­ta­bo­lizm i przy­czy­nia­ją się do szyb­sze­go spa­la­nia tkan­ki tłusz­czo­wej.

Jakie zioła na lep­sze tra­wie­nie naj­czę­ściej wcho­dzą w skład ta­kich pre­pa­ra­tów?

  • Mięta pie­przo­wa – sto­so­wa­na w for­mie her­bat zio­ło­wych lub jako skład­nik pre­pa­ra­tów na tra­wie­nie. Mięta, dzię­ki za­war­to­ści men­to­lu, ma dzia­ła­nie chło­dzą­ce, roz­kur­czo­we i ła­go­dzą­ce. Zmniej­sza pro­ble­my tra­wien­ne, dzia­ła wia­tro­pęd­nie oraz sty­mu­lu­je wą­tro­bę do pro­duk­cji żółci. Dzię­ki temu uła­twia roz­kład li­pi­dów.
  • Kmi­nek – ole­jek za­war­ty w na­sio­nach kmin­ku sty­mu­lu­je pro­duk­cję soków żo­łąd­ko­wych, co uspraw­nia tra­wie­nie po­kar­mów. Kmi­nek jest szcze­gól­nie po­le­ca­ny oso­bom, które mają pro­blem ze wzdę­cia­mi. Dzia­ła roz­kur­czo­wo i wia­tro­pęd­nie.
  • Roz­ma­ryn – znany przede wszyst­kim jako przy­pra­wa, ma sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w kuch­ni, z ko­rzy­ścią dla or­ga­ni­zmu. Skład­ni­ki za­war­te w roz­ma­ry­nie, takie jak garb­ni­ki czy go­ry­cze, sty­mu­lu­ją układ po­kar­mo­wy do spraw­ne­go tra­wie­nia oraz wspo­ma­ga­ją pro­duk­cję żółci.
  • Ru­mia­nek – her­ba­ta ru­mian­ko­wa jest znana ze swo­ich wła­ści­wo­ści ła­go­dzą­cych i to­ni­zu­ją­cych. Po­ma­ga w scho­rze­niach dróg mo­czo­wych, zmniej­sza do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne, po­ma­ga ła­go­dzić wzdę­cia, a także wspo­ma­ga wy­dzie­la­nie żółci i soków tra­wien­nych.
  • Koper wło­ski – ole­jek tej ro­śli­ny ma dzia­ła­nie roz­kur­czo­we i wia­tro­pęd­ne. Her­ba­ta z kopru wło­skie­go lub pre­pa­ra­ty na nich opar­te po­ma­ga­ją ra­dzić sobie z prze­wle­kły­mi wzdę­cia­mi, kol­ka­mi i skur­cza­mi brzu­cha.

Nie­któ­re spo­śród zio­ło­wych su­ple­men­tów na tra­wie­nie i lep­szą pracę ukła­du po­kar­mo­we­go za­wie­ra­ją do­dat­ko­wo skład­ni­ki wspie­ra­ją­ce pracę wą­tro­by. Wy­ciąg z owo­ców ostro­pe­stu pla­mi­ste­go lub z kar­czo­cha zwy­czaj­ne­go wspie­ra fi­zjo­lo­gicz­ną pro­duk­cję żółci oraz na­tu­ral­ne pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cyj­ne wą­tro­by. Za­war­te w su­ple­men­cie diety Sy­li­ma­rol® Ga­stro trzy zioła (mięta, kmi­nek i ru­mia­nek) wpły­wa­ją na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du tra­wien­ne­go. A za­war­ty do­dat­ko­wo wy­ciąg z ostro­pe­stu wspie­ra pracę wą­tro­by. Taki ze­staw skład­ni­ków wpły­wa na pra­wi­dło­wy me­ta­bo­lizm li­pi­dów i spraw­ne tra­wie­nie, co po­ma­ga zrzu­cić zbęd­ne ki­lo­gra­my.

Do­wiedz się wię­cej:

Her­ba­ty i su­ple­men­ty zio­ło­we wspo­ma­ga­ją­ce od­chu­dza­nie

Sku­tecz­ne od­chu­dza­nie jest moż­li­we, wy­star­czy je­dy­nie odro­bi­na sil­nej woli do re­gu­lar­nej ak­tyw­no­ści i zmia­na na­wy­ków ży­wie­nio­wych. Ważne, aby te mo­dy­fi­ka­cje stylu życia zo­sta­ły na stałe – to po­zwo­li unik­nąć efek­tu jo-jo. W zrzu­ca­niu nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów po­moc­ne są też zio­ło­we pre­pa­ra­ty na od­chu­dza­nie, które nie tylko uspraw­nia­ją pracę ukła­du tra­wien­ne­go i wą­tro­by, ale sty­mu­lu­ją me­ta­bo­lizm i po­ma­ga­ją szyb­ciej spa­lać tkan­kę tłusz­czo­wą. Warto sko­rzy­stać z ich do­bro­czyn­ne­go wpły­wu na or­ga­nizm, by na stałe cie­szyć się zdro­wą i szczu­płą syl­wet­ką.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Prostata

Jak dbać o prostatę? Domowe sposoby

Pro­ble­my z pro­sta­tą to dosyć po­wszech­ny pro­blem, szcze­gól­nie u panów po 50-​tce. Sza­cu­je się, że już około po­ło­wa pięć­dzie­się­cio­lat­ków zmaga się z ob­ja­wa­mi prze­ro­stu pro­sta­ty, a u męż­czyzn

POZNAJ

Nasze marki