Artykuły

Leki na cholesterol bez recepty

Leki na cholesterol bez recepty

 Ilość cho­le­ste­ro­lu we krwi można ob­ni­żyć far­ma­ko­lo­gicz­nie. Środ­ki na cho­le­ste­rol po­sia­da­ją różne skut­ki ubocz­ne. Warto zatem po­szu­kać al­ter­na­tyw­ne­go roz­wią­za­nia po­przez zmia­nę do­tych­cza­so­we­go trybu życia i ży­wie­nia. Sku­tecz­ne i jed­no­cze­śnie przy­ja­zne dla zdro­wia są leki na cho­le­ste­rol bez re­cep­ty, w któ­rych znaj­du­ją się na­tu­ral­ne skład­ni­ki.

Czym jest cho­le­ste­rol?

Cho­le­ste­rol to sub­stan­cja tłusz­czo­wa znaj­du­ją­ca się w ko­mór­kach i oso­czu. Nie roz­pusz­cza się we krwi, a więc krąży w krwio­bie­gu. Gdy po­łą­czy się z czą­stecz­ka­mi biał­ko­wy­mi, do­cho­dzi do po­wsta­nia li­po­pro­te­in. Dzie­li się je na frak­cje typu:

  • HDL – o dużej gę­sto­ści, na­zy­wa­ne „do­brym cho­le­ste­ro­lem”, po­nie­waż za­po­bie­ga­ją zmia­nom miaż­dży­co­wym. Oczysz­cza­ją na­czy­nia z nad­mia­ru cho­le­ste­ro­lu LDL i trans­por­tu­ją go do wą­tro­by, gdzie jest me­ta­bo­li­zo­wa­ny;
  • LDL – o ni­skiej gę­sto­ści, na­zy­wa­ne „złym cho­le­ste­ro­lem”, dla­te­go że prze­no­szą cho­le­ste­rol do tęt­nic, gdzie zmie­nia się w blasz­kę miaż­dży­co­wą, tym samym po­wo­du­jąc zwę­że­nie na­czyń krwio­no­śnych.

Na cho­ro­by ukła­du krwio­no­śne­go są więc szcze­gól­nie na­ra­żo­ne osoby z niską za­war­to­ścią cho­le­ste­ro­lu HDL i wy­so­ką za­war­to­ścią cho­le­ste­ro­lu LDL. Cho­le­ste­rol nie jest cał­ko­wi­cie szko­dli­wy. Or­ga­nizm sam pro­du­ku­je ten skład­nik, po­nie­waż po­trze­bu­je go do wy­twa­rza­nia wi­ta­mi­ny D3 i hor­mo­nów, a także do za­pew­nie­nia pra­wi­dło­we­go me­ta­bo­li­zmu tłusz­czów i do­bre­go stanu błon ko­mór­ko­wych. 

Jakie są normy cho­le­ste­ro­lu?

Klu­czo­we w oce­nie ry­zy­ka in­cy­den­tów sercowo-​naczyniowych od­gry­wa nie tyle po­ziom cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go, co pro­por­cje po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi frak­cja­mi. Na po­ziom Ch cał­ko­wi­te­go wpły­wa po­ziom HDL i LDL i może być tak, że cał­ko­wi­ty jest wy­so­ki, dla­te­go, że HDL jest wy­so­ki, a LDL w nor­mie. Po­ziom cho­le­ste­ro­lu można zmie­rzyć pod­czas zwy­kłe­go ba­da­nia krwi. Na­le­ży po­brać ją na czczo, gdy od ostat­nie­go po­sił­ku mi­nę­ło około 12 go­dzin. Za nor­mal­ny po­ziom cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go we krwi (TC) uzna­je się war­tość po­ni­żej 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Wynik w prze­dzia­le 200–250 mg/dl (5,1–6,5 mmol/l) ozna­cza pod­wyż­szo­ny po­ziom. Z kolei przy wy­ni­ku po­wy­żej >250 mg/dl, >6,5 mmol/l mówi się o sta­nie znacz­nie pod­wyż­szo­nym.

Cho­le­ste­rol – dla­cze­go jego po­ziom może być wy­so­ki?

Pod­wyż­szo­ny po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi jest okre­śla­ny mia­nem hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii. Przy­czy­ny tego stanu mogą mieć pod­ło­że ge­ne­tycz­ne. Jed­nak naj­częst­szym po­wo­dem jest zła dieta, za mała ilość ruchu, oty­łość, a także używ­ki i stres. U wielu pa­cjen­tów wy­star­czy zatem zmia­na do­tych­cza­so­we­go trybu życia, aby stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu zma­la­ło.

Co po­wo­du­je hi­per­cho­le­ste­ro­le­mia?

Hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii nie na­le­ży lek­ce­wa­żyć, po­nie­waż po­wo­du­je po­waż­ne scho­rze­nia. Zwięk­sza ry­zy­ko cho­rób serca ta­kich jak zawał, miaż­dży­ca lub udar mózgu, które mogą pro­wa­dzić do ka­lec­twa, a nawet śmier­ci. Tym­cza­sem za­po­bie­ga­nie hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii wcale nie jest skom­pli­ko­wa­ne! W ra­mach pro­fi­lak­ty­ki warto za­cząć sto­so­wać leki ob­ni­ża­ją­ce cho­le­ste­rol. Z po­mo­cą przy­cho­dzi na­tu­ra, która ofe­ru­je wiele ziół po­ma­ga­ją­cych zbić po­ziom tych sub­stan­cji li­pi­do­wych. Do tego na­le­ży za­dbać o dietę oraz zwięk­szyć swoją ak­tyw­ność fi­zycz­ną. Dzię­ki temu le­kar­stwa i by-​passy mogą oka­zać się zu­peł­nie nie­po­trzeb­ne.

 Dieta przy wy­so­kim cho­le­ste­ro­lu – czego uni­kać?

Zmia­na na­wy­ków ży­wie­nio­wych to naj­waż­niej­szy krok. Jeśli chce­my ob­ni­żyć ilość cho­le­ste­ro­lu, mu­si­my wy­klu­czyć z diety pro­duk­ty w niego bo­ga­te. Są to głów­nie po­kar­my po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Duże ilo­ści tego skład­ni­ka znaj­du­ją się w po­dro­bach, tłu­stej wę­dli­nie, maśle, śmie­ta­nie i se­rach. Al­ter­na­ty­wę sta­no­wi po­ży­wie­nie o ni­skiej za­war­to­ści tłusz­czu – białe mięso i chude sery. Nie za­le­ca się za­stę­po­wa­nia masła mar­ga­ry­ną, gdyż za­wie­ra ona tłusz­cze ro­ślin­ne pod­da­ne prze­two­rze­niu. Na­le­ży także pa­mię­tać, że rów­nież sło­dy­cze, takie jak na przy­kład cze­ko­la­da, za­wie­ra­ją bar­dzo dużo tłusz­czy utwar­dzo­nych, a więc rów­nież cho­le­ste­ro­lu.

Co warto włą­czyć do co­dzien­ne­go ja­dło­spi­su?

W die­cie ob­ni­ża­ją­cej po­ziom cho­le­ste­ro­lu na­le­ży sku­pić się na wa­rzy­wach i owo­cach, które po­win­ny sta­no­wić, co naj­mniej po­ło­wę zja­da­ne­go co­dzien­ne po­ży­wie­nia. Są one źró­dłem wi­ta­min, mi­ne­ra­łów i en­zy­mów. Do tego za­wie­ra­ją błon­nik, który w die­cie an­ty­cho­le­ste­ro­lo­wej od­gry­wa klu­czo­wą rolę. Ba­da­nia wy­raź­nie wska­zu­ją na zwią­zek po­mię­dzy zwięk­sze­niem za­war­to­ści błon­ni­ka w die­cie a ob­ni­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Dla­te­go wa­rzy­wa i owoce za­le­ca się zja­dać ze skór­ką.

 Nie za­po­mnij o tych pro­duk­tach!

Warto się­gnąć po jabł­ka, śliw­ki, grusz­ki i mar­chew­ki. Godne po­le­ce­nia są grejp­fru­ty, w któ­rych znaj­du­je się kwas glu­ka­ro­wy. Po­chod­ne tego skład­ni­ka re­gu­lu­ją pro­ces syn­te­zy cho­le­ste­ro­lu. Po­ziom złego cho­le­ste­ro­lu sku­tecz­nie ob­ni­ża czo­snek, co zo­sta­ło po­twier­dzo­ne ba­da­nia­mi. Jed­nak na nic zda się je­dze­nie czosn­ku go­to­wa­ne­go, a tym bar­dziej su­szo­ne­go. Tylko świe­żo zgnie­cio­ny ząbek za­wie­ra al­li­cy­nę, czyli zwią­zek o dzia­ła­niu prze­ciw­miaż­dży­co­wym.

Ro­śli­ny strącz­ko­we i dobre tłusz­cze

Fa­so­la, groch, cie­cie­rzy­ca i so­cze­wi­ca sta­no­wią źró­dło biał­ka, a do tego za­wie­ra­ją błon­nik. Mogą stać się pod­sta­wą po­sił­ków w die­cie z ogra­ni­cze­niem pro­duk­tów od­zwie­rzę­cych. W takim ży­wie­niu ogrom­ną rolę od­gry­wa­ją ko­rzyst­ne tłusz­cze. Szcze­gól­nie cenne są mor­skie ryby i orze­chy, które za­wie­ra­ją wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we omega-​3. Wy­ka­za­no, że te skład­ni­ki po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją na stan na­czyń krwio­no­śnych, ar­te­rii i serca. Osoby ze zbyt dużym po­zio­mem cho­le­ste­ro­lu po­win­ny wy­bie­rać wy­so­kiej ja­ko­ści oleje tło­czo­ne na zimno. Tłusz­cze w die­cie warto rów­nież po­zy­ski­wać z awo­ka­do.

Ruch to mniej­szy po­ziom cho­le­ste­rol

W ob­ni­ża­niu cho­le­ste­ro­lu klu­czo­wą rolę od­gry­wa ak­tyw­ność fi­zycz­na. Ba­da­nia po­twier­dza­ją, że umiar­ko­wa­ny, ale re­gu­lar­ny wy­si­łek fi­zycz­ny po­zwa­la zmniej­szyć ilość złego cho­le­ste­ro­lu LDL, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do zwięk­sze­nia po­zio­mu do­brych frak­cji HDL. Wcale nie trze­ba tre­no­wać co­dzien­nie i za­wzię­cie, wy­star­czy kilka razy w ty­go­dniu udać się na spa­cer, jog­ging czy basen. Można wy­brać w za­sa­dzie każdy sport, pa­mię­ta­jąc o tym, aby był on do­pa­so­wa­ny do wieku i moż­li­wo­ści or­ga­ni­zmu. Le­ka­rze za­le­ca­ją, aby ćwi­czyć co naj­mniej 3 razy w ty­go­dniu przez 30 minut (może być z prze­rwa­mi).

Na­tu­ral­ne leki bez re­cep­ty ob­ni­ża­ją­ce cho­le­ste­rol – zioła i nie tylko

Naj­wyż­szy czas po­znać su­ple­men­ty diety bez re­cep­ty, które po­zwa­la­ją wal­czyć z hi­per­cho­le­ste­ro­le­mią. Do naj­bar­dziej sku­tecz­nych ziół na­le­żą:

  • Ostro­pest pla­mi­sty  – Wspo­ma­ga re­ge­ne­ra­cję wą­tro­by, uspraw­nia pro­ce­sy tra­wien­ne i ob­ni­ża po­ziom cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go, w szcze­gól­no­ści szko­dli­wych frak­cji LDL. Nie każ­de­mu jed­nak od­po­wia­da smak her­bat­ki z ostro­pe­stu. Wów­czas wy­star­czy się­gnąć po kap­suł­ki Sy­li­ma­rol Cho­le­ste­rol.
  • Babka płesz­nik – zmniej­sza ilość złego cho­le­ste­rol LDL we krwi i jed­no­cze­śnie zwięk­sza po­ziom do­bre­go cho­le­ste­ro­lu HDL.
  • Aloes – ro­śli­na o bar­dzo sze­ro­kim dzia­ła­niu, sto­so­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie od ty­siąc­le­ci. Za­wie­ra skład­ni­ki, które oczysz­cza­ją tęt­ni­ce ze zło­gów cho­le­ste­ro­lu, a do tego ob­fi­tu­je w an­ty­ok­sy­dan­ty chro­nią­ce przed me­ta­bo­li­zo­wa­niem związ­ków tłusz­czo­wych.
  • Kar­czoch zwy­czaj­ny – jest bo­ga­ty w cy­na­ry­nę, czyli skład­nik uspraw­nia­ją­cy pracę wą­tro­by i wo­recz­ka żół­cio­we­go. Po­nad­to dzia­ła ochron­nie na ko­mór­ki wą­tro­by.
  • Sie­mię lnia­ne – drob­ne na­sion­ka lnu rów­nież mogą być trak­to­wa­ne jako zioło. Jedną z ich wielu nie­sa­mo­wi­tych wła­ści­wo­ści jest zdol­ność do ob­ni­ża­nia cho­le­ste­ro­lu LDL. Od­po­wia­da­ją za to sub­stan­cje na­zy­wa­ne li­gna­na­mi.

Pod­su­mo­wa­nie

O wiele le­piej za­po­bie­gać hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii niż zma­gać się z jej le­cze­niem. Zdro­we na­wy­ki oraz na­tu­ral­ne su­ple­men­ty diety bez re­cep­ty na cho­le­ste­rol po­lep­sza­ją ogól­ne zdro­wie – psy­chicz­ne i fi­zycz­ne. Warto jak naj­prę­dzej za­cząć je sto­so­wać.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Siniaki i stłuczenia

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry.

Hemoroidy

Dużo siedzisz – uważaj na hemoroidy i zaparcia

Nie od dziś wia­do­mo, że sie­dzą­cy tryb życia przy­czy­nia się do pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w po­zy­cji sie­dzą­cej sprzy­ja roz­wo­jo­wi ta­kich cho­rób, jak: he­mo­ro­idy, nad­ci­śnie­nie,

Prostata

Problemy z prostatą

Więk­szość męż­czyzn nie in­te­re­su­je się sta­nem swo­jej pro­sta­ty, do­pó­ki nie za­ob­ser­wu­ją uciąż­li­wych ob­ja­wów zwią­za­nych z nie­wła­ści­wym jej funk­cjo­no­wa­niem. Do­pie­ro wów­czas się­ga­ją po pre­pa­ra­ty po­pra­wia­ją­ce

POZNAJ

Nasze marki