Artykuły

Dużo siedzisz – uważaj na hemoroidy i zaparcia

Nie od dziś wia­do­mo, że sie­dzą­cy tryb życia przy­czy­nia się do pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w po­zy­cji sie­dzą­cej sprzy­ja roz­wo­jo­wi ta­kich cho­rób, jak: he­mo­ro­idy, nad­ci­śnie­nie, ży­la­ki, za­par­cia, pro­ble­my z krę­go­słu­pem czy cu­krzy­ca typu 2. Z czego wy­ni­ka zwięk­szo­ne ry­zy­ko roz­wo­ju tych scho­rzeń przy sie­dzą­cym try­bie życia? Jak im za­po­bie­gać? Co sto­so­wać przy pierw­szych ob­ja­wach he­mo­ro­idów lub na za­par­cia?

W pracy 8 go­dzin za biur­kiem, do­jazd do i z pracy – sie­dzi­my w au­to­bu­sie, tram­wa­ju lub w sa­mo­cho­dzie, wra­ca­my do domu i re­lak­su­je­my się… sie­dząc przed te­le­wi­zo­rem lub kom­pu­te­rem. W sumie w po­zy­cji sie­dzą­cej spę­dza­my w ciągu dnia kil­ka­na­ście go­dzin. Jeśli do­cho­dzi do tego brak czasu lub chęci na re­gu­lar­ne ćwi­cze­nia, to mamy pro­sty prze­pis na szyb­kie po­ja­wie­nie się pro­ble­mów ze zdro­wiem. Or­ga­nizm jest nie­wy­star­cza­ją­co do­tle­nio­ny, a pewne par­tie ciała są bar­dziej ob­cią­żo­ne niż inne.

A jak to się od­bi­ja na zdro­wiu? Do­cho­dzi do za­bu­rze­nia wielu pro­ce­sów w or­ga­ni­zmie. Zwal­nia me­ta­bo­lizm, wol­niej i trud­niej za­cho­dzą prze­mia­ny wę­glo­wo­da­no­we i tłusz­czo­we. Brak ruchu skut­ku­je pro­ble­ma­mi z ukła­dem krą­że­nia, po­ja­wie­niem się ży­la­ków, obrzę­ków oraz za­sto­ju krwi w na­czy­niach żyl­nych. Do­cho­dzi do roz­wo­ju grupy scho­rzeń okre­śla­nych jako MSD (cho­ro­by ukła­du mięśniowo-​szkieletowego), nad­mier­ne­go ob­cią­że­nia sta­wów i wię­za­deł. Za­czy­na się od bólu bar­ków, karku, krę­go­słu­pa, bólów głowy, uczu­cia cięż­ko­ści w no­gach, przy­bie­ra­nia na wadze i za­parć. Po­ja­wie­nie się tych symp­to­mów to sy­gnał, że sie­dzą­cy tryb życia za­czął już po­waż­nie wpły­wać na nasze zdro­wie. To naj­wyż­szy czas, by opra­co­wać plan za­po­bie­że­nia jego skut­kom i by trwa­le zmie­nić na­wy­ki.

Jak za­po­bie­gać pro­ble­mom ze zdro­wiem wy­ni­ka­ją­cym z sie­dzą­ce­go trybu życia?

Po pierw­sze: re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na, do­sto­so­wa­na do wieku i stanu zdro­wia. Nie trze­ba od razu zmu­szać się do wy­ci­ska­ją­cych pot z czoła ćwi­czeń na si­łow­ni 5 razy w ty­go­dniu. Wy­star­czy nor­dic wal­king, spa­ce­ry, basen lub joga 2-3 razy w ty­go­dniu. Ważne, aby „ru­szać się” i aby robić to re­gu­lar­nie. Ak­tyw­ność fi­zycz­na ma wiele ko­rzy­ści dla osób spę­dza­ją­cych więk­szość dnia w po­zy­cji sie­dzą­cej: roz­pę­dza me­ta­bo­lizm, do­tle­nia or­ga­nizm, uspraw­nia krą­że­nie, po­bu­dza ruchy pe­ry­stal­tycz­ne jelit. Ma też ko­rzyst­ny wpływ na zdro­wie psy­chicz­ne, a wy­dzie­la­ne pod­czas ruchu en­dor­fi­ny (tzw. hor­mo­ny szczę­ścia) ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na sa­mo­po­czu­cie.

Po dru­gie: czę­sto zmie­niaj po­zy­cję pod­czas pracy. We­dług za­le­ceń spe­cja­li­stów od bez­pie­czeń­stwa i er­go­no­mii pracy wy­ko­nu­jąc sie­dzą­cą pracę na­le­ży co go­dzi­nę przy­naj­mniej na 5 minut wstać, przejść się, wy­ko­nać kilka ćwi­czeń. To ma za­po­biec pro­ble­mom ze zdro­wiem wy­ni­ka­ją­cym z cią­głe­go sie­dze­nia. Warto wy­ro­bić w sobie nawyk, by roz­mo­wy te­le­fo­nicz­ne wy­ko­ny­wać pod­czas cho­dze­nia, a nie­któ­re firmy wpro­wa­dza­ją po­li­ty­kę sto­ją­cych spo­tkań we­wnętrz­nych. Coraz po­pu­lar­niej­sze staje się także wy­po­sa­ża­nie biur w biur­ka stojąco-​siedzące. Ich pod­no­szo­ny i re­gu­lo­wa­ny blat po­zwa­la na wy­mien­ną pracę na sto­ją­co i na sie­dzą­co.

Po trze­cie: zmień dietę i pij dużo pły­nów. Dłu­go­trwa­łe sie­dze­nie sprzy­ja pod­ja­da­niu, nie­zdro­wym prze­ką­skom i zja­da­niu zbyt du­żych por­cji w sto­sun­ku do za­po­trze­bo­wa­nia or­ga­ni­zmu. Tym bar­dziej warto pil­no­wać nie tylko ja­ko­ści po­sił­ków, ale także ich wiel­ko­ści. Ja­dło­spis osoby dużo czasu spę­dza­ją­cej w po­zy­cji sie­dzą­cej po­wi­nien być bo­ga­ty w owoce i wa­rzy­wa, które nie tylko są bo­ga­tym źró­dłem błon­ni­ka i za­po­bie­ga­ją po­wsta­wa­niu za­parć, ale także do­star­cza­ją wi­ta­min, mi­ne­ra­łów i in­nych sub­stan­cji bio­lo­gicz­nie czyn­nych, które wspo­ma­ga­ją or­ga­nizm w walce ze skut­ka­mi sie­dzą­ce­go trybu życia. Warto przy­go­to­wy­wać lek­ko­straw­ne po­sił­ki, które nie będą „za­le­ga­ły” w ukła­dzie po­kar­mo­wym, nie wy­wo­ła­ją uczu­cia sen­no­ści i cięż­ko­ści. Aby za­po­biec za­par­ciom, na­le­ży pić dużo pły­nów: wody mi­ne­ral­nej nie­ga­zo­wa­nej, świe­żych soków owocowo-​warzywnych (które do­dat­ko­wo po­bu­dza­ją tra­wie­nie i pe­ry­stal­ty­kę jelit) oraz her­bat zio­ło­wych. Te ostat­nie są szcze­gól­nie po­le­ca­ne, po­nie­waż w na­tu­ral­ny spo­sób wspie­ra­ją pracę ukła­du po­kar­mo­we­go. Przy­kła­dem smacz­nej her­ba­ty zio­ło­wej na za­par­cia jest Koper wło­ski FIX oraz Mięta FIX, które na­tu­ral­nie po­bu­dza­ją pracę ukła­du tra­wien­ne­go. Warto się­gać także po wie­lo­skład­ni­ko­we mie­szan­ki zio­ło­we do za­pa­rza­nia na za­par­cia, np. Alax FIX łą­czą­cy w sobie wła­ści­wo­ści se­ne­su i kopru wło­skie­go na za­par­cia.

Po czwar­te: re­aguj przy pierw­szych ob­ja­wach. Jeśli jed­nak dużo czasu spę­dza­my na sie­dzą­co, to cza­sa­mi mimo dzia­łań za­po­bie­gaw­czych po­ja­wia­ją się nie­przy­jem­ne ob­ja­wy czy to ze stro­ny ukła­du krą­że­nia, czy po­kar­mo­we­go lub szkie­le­to­we­go. Warto wów­czas już przy pierw­szych ob­ja­wach się­gnąć po pomoc. W ap­te­kach na za­par­cia do­stęp­ne są maści, kremy lub że­le­na ży­la­ki na bazie kasz­ta­now­ca (np. Esce­ven żel). Przy pierw­szych ob­ja­wach he­mo­ro­idów po­moc­ne będą sto­so­wa­ne miej­sco­wo maści i żeli o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym, ścią­ga­ją­cym i znie­czu­la­ją­cym (np. Aescu­lan). Jeśli do­le­gli­wo­ści mają zwią­zek z bó­la­mi krę­go­słu­pa lub sta­wów, wów­czas naj­le­piej udać się na kon­sul­ta­cję do le­ka­rza or­to­pe­dy.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Co to jest kamica nerkowa?

 W po­cząt­ko­wej fazie nie daje prak­tycz­nie żad­nych ob­ja­wów, a nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły po­ja­wia­ją się do­pie­ro w mo­men­cie, kiedy ka­mie­nie utrud­nią lub cał­ko­wi­cie za­blo­ku­ją od­pływ

POZNAJ

Nasze marki