Artykuły

Sposoby na bolące stawy

Sposoby na bolące stawy

Ból sta­wów wy­ni­ka nie tylko z po­ja­wia­ją­cych się w star­szym wieku do­le­gli­wo­ści na­rzą­du ruchu. Coraz wię­cej mło­dych osób skar­ży się na bo­le­sność i sztyw­ność sta­wów oraz trud­no­ści z po­ru­sza­niem się. Z czego mogą wy­ni­kać te ob­ja­wy? Jak sobie z nimi szyb­ko i sku­tecz­nie ra­dzić?

Bo­le­sność sta­wów może po­ja­wić się w róż­nym wieku. Ten i inne ob­ja­wy w ob­rę­bie sta­wów mogą mieć bar­dzo wiele przy­czyn. Od jed­no­ra­zo­we­go prze­cią­że­nia pod­czas no­sze­nia cięż­kich pa­kun­ków aż po prze­wle­kłe cho­ro­by za­pal­ne sta­wów i na­rzą­du ruchu. Do­le­gli­wo­ści mogą minąć po kilku dniach, po­wra­cać lub utrzy­my­wać się przez długi czas.

Warto pa­mię­tać, że ból sta­wów jest ob­ja­wem róż­nych do­le­gli­wo­ści, a nie osob­ną jed­nost­ką cho­ro­bo­wą. Ból w ob­rę­bie stawu wy­stę­pu­je czę­sto razem z jego za­czer­wie­nie­niem i wy­raź­ną cie­pło­tą. Jeśli do­dat­ko­wo po­ja­wia się opu­chli­zna w ob­rę­bie stawu, wów­czas to sy­gnał, że do­le­gli­wość ma cha­rak­ter za­pal­ny. Jeśli przy jed­no­ra­zo­wym epi­zo­dzie bó­lo­wym do­le­gli­wo­ści nie mi­ja­ją przez kilka dni, a do­łą­cza do nich go­rącz­ka, ból mię­śni, nad­mier­na męcz­li­wość i sztyw­ność sta­wów, wów­czas na­le­ży bez­względ­nie zgło­sić się do spe­cja­li­sty.

Jakie są przy­czy­ny bólu sta­wów?

Bolą naj­czę­ściej ko­la­na, łok­cie, bio­dra, nad­garst­ki lub stawy krę­go­słu­pa. Do­le­gli­wo­ści w ob­rę­bie sta­wów mogą wy­ni­kać z:

 • ura­zów me­cha­nicz­nych (zwich­nię­cie, skrę­ce­nie, stłu­cze­nie)
 • nad­mier­nej i nie­do­pa­so­wa­nej do moż­li­wo­ści na­rzą­du ruchu ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej
 • nad­wa­gi i oty­ło­ści – nad­mier­na masa ciała po­wo­du­je zbyt duże ob­cią­że­nie sta­wów
 • cho­rób reu­ma­tycz­nych (np. reu­ma­to­idal­ne­go za­pa­le­nia sta­wów, ze­sztyw­nia­ją­ce­go za­pa­le­nia sta­wów krę­go­słu­pa)
 • łusz­czy­co­we­go za­pa­le­nia sta­wów
 • cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów i uszko­dze­nia w ob­rę­bie chrząst­ki sta­wo­wej
 • dny mo­cza­no­wej – ból po­ja­wia się czę­sto w ob­rę­bie du­że­go pa­lu­cha lub kciu­ka
 • cho­rób bak­te­ryj­nych z ob­ja­wa­mi w ob­rę­bie sta­wów (m.in. bo­re­lio­za, rze­żącz­ka) lub wi­ru­so­wych (np. grypa).

U osób mło­dych i w śred­nim wieku do naj­częst­szych przy­czyn bo­lą­cych sta­wów za­li­cza się urazy oraz prze­cią­że­nie zwią­za­ne z in­ten­syw­ny­mi ćwi­cze­nia­mi. U se­nio­rów symp­to­my te wy­ni­ka­ją ra­czej z prze­wle­kłych cho­rób w ob­rę­bie na­rzą­du ruchu. Za­sięg do­le­gli­wo­ści po­ma­ga w dia­gno­zie i pod­po­wia­da, gdzie szu­kać przy­czyn do­le­gli­wo­ści sta­wo­wych. Jeśli boli kon­kret­ny staw, jest opuch­nię­ty i za­czer­wie­nio­ny, wów­czas przy­czy­ną praw­do­po­dob­nie jest uraz. Gdy ob­ja­wy obej­mu­ją kilka sta­wów, spe­cja­li­sta za­le­ca ra­czej ścież­kę dia­gno­stycz­ną w kie­run­ku cho­rób prze­wle­kłych.

Jak zła­go­dzić bo­lą­ce stawy?

Przede wszyst­kim aby sku­tecz­nie le­czyć ból sta­wów, trze­ba po­znać przy­czy­nę do­le­gli­wo­ści. Jest sze­reg do­mo­wych spo­so­bów by ogra­ni­czyć ból i opu­chli­znę. Są czę­sto bar­dzo po­moc­ne przy le­cze­niu ura­zów oraz prze­cią­że­niach wy­ni­ka­ją­ce­go z nad­mier­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Przy­no­szą też ulgę oso­bom ze scho­rze­nia­mi prze­wle­kły­mi.

 • Zimne okła­dy. Naj­pro­ściej można je zro­bić owi­ja­jąc kost­ki lodu w ba­weł­nia­ną chu­s­tecz­kę. W ap­te­kach do­stęp­ne są też spe­cjal­ne wie­lo­ra­zo­we okła­dy że­lo­we do schło­dze­nia w lo­dów­ce lub żele chło­dzą­ce. Zimno po­wo­du­je ob­kur­cza­nie się na­czyń krwio­no­śnych, zmniej­sze­nie opu­chli­zny i stanu za­pal­ne­go.
 • Od­po­czy­nek. Jeśli ob­ja­wy bó­lo­we są wy­ni­kiem nad­mier­nych ćwi­czeń, warto ogra­ni­czyć je do mo­men­tu wy­le­cze­nia stawu. Ból wy­ni­ka naj­czę­ściej z uszko­dze­nia struk­tur stawu. Warto dać im czas na od­bu­do­wę i po­wrót do peł­nej spraw­no­ści. Po okre­sie re­kon­wa­le­scen­cji na­le­ży także stop­nio­wo ob­cią­żać staw, bez in­ten­syw­nych i for­su­ją­cych ćwi­czeń. Warto na po­cząt­ku po­świę­cić czas na ak­tyw­no­ści wzmac­nia­ją­ce staw i ćwi­cze­nia re­ha­bi­li­ta­cyj­ne.
 • Sto­so­wa­nie leków prze­ciw­bó­lo­wych. Aby przy­nieść ulgę w do­kucz­li­wych do­le­gli­wo­ściach bó­lo­wych, można się­gnąć po leki na ból sta­wów, do­stęp­ne w ap­te­ce bez re­cep­ty, w po­sta­ci pre­pa­ra­tów do­ust­nych, żeli do sto­so­wa­nia miej­sco­we­go i pla­strów. Zmniej­sza­ją one ból oraz mają dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne. Zgod­nie z za­le­ce­nia­mi pro­du­cen­ta, można je sto­so­wać przez kilka dni. Jeśli po tym cza­sie do­le­gli­wo­ści nie ustę­pu­ją – warto zgło­sić się do le­ka­rza.
 • Leki zio­ło­we na stawy. To pre­pa­ra­ty do­stęp­ne bez re­cep­ty w ap­te­kach, które za­le­ca się do sto­so­wa­nia wspo­ma­ga­ją­co w te­ra­pii scho­rzeń na­rzą­du ruchu. Reu­ma­herb® jest le­kiem do­stęp­nym bez re­cep­ty, który od 20 lat sku­tecz­nie po­ma­ga w le­cze­niu do­le­gli­wo­ści sta­wo­wych. Opar­ty jest na stan­da­ry­zo­wa­nych wy­cią­gach ro­ślin­nych: z ko­rze­nia dia­bel­skie­go pa­zu­ra, z ziela je­żów­ki i z kwia­tu wią­zów­ki. Sto­su­je się go do­ust­nie przez 10 dni, po­ma­ga zmniej­szyć do­le­gli­wo­ści bó­lo­we w scho­rze­niach na­rzą­du ruchu.
 • Hy­dro­te­ra­pia. Ma­sa­że wodą, re­lak­su­ją­ce ką­pie­le i ćwi­cze­nia w wo­dzie po­zwa­la­ją z jed­nej stro­ny na ła­go­dze­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych, a z dru­giej – na re­ge­ne­ra­cję sta­wów bez ich ob­cią­ża­nia.
 • Umiar­ko­wa­na ak­tyw­ność fi­zycz­na. Aby roz­ru­szać ze­sztyw­nia­łe stawy, spe­cja­li­ści za­le­ca­ją umiar­ko­wa­ne ćwi­cze­nia, które zwięk­sza­ją za­kres ich ruchu, jed­nak bez ich ob­cią­ża­nia przy tym. Świet­nie się tu spraw­dza pły­wa­nie lub jazda na ro­we­rze. Pa­mię­taj­my jed­nak, że przy re­kon­wa­le­scen­cji po ura­zie sta­wów, le­piej po­cząt­ko­wo uni­kać ćwi­czeń. A o ich włą­cze­niu do re­ha­bi­li­ta­cji po­roz­ma­wiać ze spe­cja­li­stą.

Jeśli le­cze­nie sta­wów do­mo­wy­mi spo­so­ba­mi jest nie­sku­tecz­nie, do­le­gli­wo­ści na­si­la­ją się lub po­ja­wia­ją ko­lej­ne, warto jak naj­szyb­ciej skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem. Przy do­le­gli­wo­ściach prze­wle­kłych po­moc­ne mogą być także:

 • Za­bie­gi fi­zy­ko­te­ra­peu­tycz­ne. Dla zmniej­sze­nia bólu i stanu za­pal­ne­go w ob­rę­bie sta­wów za­le­ca się za­bie­gi z wy­ko­rzy­sta­niem elek­tro­te­ra­pii (TENS, PENS), krio­te­ra­pii, pola ma­gne­tycz­ne­go, la­se­ro­te­ra­pii i le­cze­nie ul­tra­dź­wię­ka­mi.
 • Za­strzy­ki do­sta­wo­we, w tym także no­wo­cze­sne me­to­dy le­cze­nia bólu. W za­leż­no­ści od ro­dza­ju te­ra­pii po­ma­ga­ją po­pra­wić ru­cho­mość sta­wów, re­ge­ne­ru­ją uszko­dze­nia w ob­rę­bie sa­me­go stawu oraz struk­tur oko­ło­sta­wo­wych lub ła­go­dzą do­le­gli­wo­ści bó­lo­we.

W przy­pad­ku ura­zów i uszko­dze­nia sta­wów wy­ni­ka­ją­cych ze zbyt in­ten­syw­nych tre­nin­gów, po­moc­ne będą do­mo­we spo­so­by ła­go­dzą­ce do­le­gli­wo­ści bó­lo­we i opu­chli­znę. Po­wo­du­ją zwy­kle zła­go­dze­nie do­le­gli­wo­ści po kilku dniach. Przy prze­wle­kłych i na­wra­ca­ją­cych do­le­gli­wo­ściach klu­czo­wa jest pre­cy­zyj­na dia­gno­za i dobór razem z le­ka­rzem spo­so­bów le­cze­nia sta­wów.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Odchudzanie

Herbaty i suplementy ziołowe wspomagające odchudzanie

Jakie zioła na od­chu­dza­nie? To py­ta­nie czę­sto za­da­ją sobie osoby, które szu­ka­ją sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów. Pa­mię­taj­my, że same zioła nie wy­star­czą, a je­dy­nie

Drogi moczowe

Borówka brusznica w służbie fitoterapii układu moczowego

Masz nie­po­ko­ją­ce wra­że­nie, że twój układ mo­czo­wy nie funk­cjo­nu­je ide­al­nie? Za­sta­na­wiasz się, w jaki spo­sób mo­żesz wspo­móc jego pracę? Naj­ko­rzyst­niej i naj­bez­piecz­niej za­sto­so­wać pre­pa­ra­ty z wy­cią­ga­mi

Drogi moczowe

Jak leczyć zapalenie pęcherza? Polecane leki i zioła

Jedną z bar­dziej uciąż­li­wych przy­pa­dło­ści in­fek­cyj­nych, z którą może ze­tknąć się prak­tycz­nie każdy z nas, jest za­pa­le­nie pę­che­rza, przez le­ka­rzy okre­śla­ne mia­nem za­ka­że­nia ukła­du

POZNAJ

Nasze marki