Artykuły

Zioła pomogą Ci na wakacyjne problemy z trawieniem

Zioła pomogą Ci na wakacyjne problemy z trawieniem

Sezon gril­lo­wy w pełni, a wraz z nim cięż­ko­straw­ne i tłu­ste mię­sne po­tra­wy z rusz­tu. Ale wa­ka­cyj­ne pro­ble­my z tra­wie­niem mają źró­dło nie tylko w gril­lo­wych ucztach. Pa­mię­taj­my, że za­par­cia i bie­gun­ki mogą po­ja­wić się w każ­dej po­dró­ży i wy­ni­kać ze zmia­ny diety, kli­ma­tu, wody i rytmu dnia. Jak za­po­bie­gać pro­ble­mom z tra­wie­niem pod­czas wa­ka­cji? Jak zioła mogą w tym pomóc?

Let­nia dieta zwy­kle sprzy­ja do­bre­mu sa­mo­po­czu­ciu ukła­du po­kar­mo­we­go. Jemy dużo se­zo­no­wych owo­ców i wa­rzyw bo­ga­tych w błon­nik i inne sub­stan­cje sty­mu­lu­ją­ce tra­wie­nie. Pi­je­my dużo pły­nów dla ochło­dy i dla do­bre­go na­wod­nie­nia or­ga­ni­zmu. W lecie także znacz­nie wię­cej ru­sza­my się na świe­żym po­wie­trzu, co zwięk­sza mo­to­ry­kę jelit. Dieta bo­ga­ta w owoce i wa­rzy­wa, dużo pły­nów, ak­tyw­ność fi­zycz­na – te czyn­ni­ki sprzy­ja­ją do­bre­mu tra­wie­niu. Po­ja­wia­ją się jed­nak sy­tu­acje, kiedy zma­ga­my się z bie­gun­ką, za­par­ciem, zgagą, nie­straw­no­ścią czy uczu­ciem peł­no­ści żo­łąd­ka. Kiedy naj­czę­ściej po­ja­wia­ją się pro­ble­my z tra­wie­niem i jak sobie z nimi ra­dzić?

Z czego wy­ni­ka­ją trud­no­ści z tra­wie­niem pod­czas wa­ka­cji?

Po­wo­dów może być wiele. Naj­waż­niej­sze to przede wszyst­kim ob­fi­te cięż­ko­straw­ne po­sił­ki – takie, jakie czę­sto zja­da­my pod­czas wie­czo­rów i week­en­dów przy gril­lu. Po mię­snej i tłu­stej uczcie mogą po­ja­wić się wzdę­cia, uczu­cie cięż­ko­ści, nie­straw­ność, zgaga czy trud­no­ści z tra­wie­niem. Innym po­wo­dem są czę­ste w okre­sie wa­ka­cyj­nym po­dró­że. Z za­ło­że­nia mają umi­lić czas, zre­lak­so­wać i po­pra­wić sa­mo­po­czu­cie, jed­nak po­dró­żo­wa­nie może mieć także swoje złe stro­ny. Na­le­ży do nich stres zwią­za­ny z na­pię­tym pla­nem po­dró­ży, zmia­na diety (szcze­gól­nie, gdy wy­bie­ra­my się w da­le­ką po­dróż do kraju o zu­peł­nie od­mien­nych zwy­cza­jach ży­wie­nio­wych), zmia­na rytmu dnia, czę­sto za­po­mi­na­my także o piciu od­po­wied­niej ilo­ści pły­nów. To wszyst­ko może skut­ko­wać po­ja­wie­niem się trud­no­ści z wy­próż­nia­niem i za­le­ga­niem tre­ści po­kar­mo­wej w je­li­tach. Innym ob­ja­wem może być bie­gun­ka, spo­wo­do­wa­na od­mien­ny­mi pro­duk­ta­mi żyw­no­ścio­wy­mi czy spo­ży­ciem wody o innym skła­dzie mi­kro­bio­lo­gicz­nym niż ten, do któ­re­go or­ga­nizm był przy­zwy­cza­jo­ny.

Spo­so­by na wa­ka­cyj­ne pro­ble­my z tra­wie­niem

Jedz dużo owo­ców i wa­rzyw. Dbaj o to, aby każdy po­si­łek za­wie­rał owoce i wa­rzy­wa bo­ga­te w błon­nik. Za­sa­da ta szcze­gól­nie do­ty­czy uczty z gril­la – pa­mię­taj, aby do tłu­stych mię­snych pro­duk­tów do­da­wać dużo sa­ła­tek. To po­mo­że ci unik­nąć nie­straw­no­ści i uczu­cia cięż­ko­ści.

Pij dużo zdro­wych pły­nów. W upal­nych let­nich mie­sią­cach or­ga­nizm szcze­gól­nie po­trze­bu­je do­bre­go na­wod­nie­nia. Pa­mię­taj, aby pić dużo pły­nów, ale tych, które wpły­ną ko­rzyst­nie na zdro­wie – na­le­żą do nich: nie­ga­zo­wa­na woda mi­ne­ral­na, świe­że wy­ci­ska­ne soki owocowo-​warzywne i her­ba­ty zio­ło­we. Szcze­gól­nie te ostat­nie mają ko­rzyst­ny wpływ na układ po­kar­mo­wy – z jed­nej stro­ny na­wad­nia­ją or­ga­nizm, a z dru­giej, dzię­ki wła­ści­wo­ści za­pa­rzo­nych ziół, wspo­ma­ga­ją pracę ukła­du po­kar­mo­we­go. Pod­czas po­dró­ży uni­kaj pły­nów (w szcze­gól­no­ści wody) z nie­wia­do­me­go źró­dła, za­wsze się­gaj po prze­go­to­wa­ną lub bu­tel­ko­wa­ną wodę.

Sto­suj po­dob­ną dietę. Kiedy wy­jeż­dżasz w po­dróż, spró­buj nie zmie­niać ra­dy­kal­nie swo­ich na­wy­ków ży­wie­nio­wych. Roz­kła­daj po­dob­nie pory po­sił­ków, nie prze­ja­daj się, spró­buj także spo­ży­wać po­dob­ne w skła­dzie po­sił­ki. Jeśli nie je­steś pe­wien, jak twój żo­łą­dek za­re­agu­je na nową po­tra­wę, spró­buj naj­pierw małą por­cję.

Sto­suj pro­fi­lak­tycz­nie pro­bio­ty­ki. Jeśli spo­dzie­wasz się, że z pla­no­wa­ną po­dró­żą mogą wią­zać się pro­ble­my z tra­wie­niem, wów­czas przy­naj­mniej na 1-2 ty­go­dnie przed wy­jaz­dem za­cznij sto­so­wa­nie pro­bio­ty­ków, które wzmoc­nią twoją florę bak­te­ryj­ną i uła­twią po­ra­dze­nie sobie z „ob­cy­mi” bak­te­ria­mi pod­czas po­dró­ży. Jeśli to moż­li­we, sto­suj pro­bio­ty­ki pod­czas ca­łe­go wy­jaz­du.

Za­bierz ap­tecz­kę pierw­szej po­mo­cy. Warto mieć przy sobie pre­pa­ra­ty, które po­mo­gą w razie po­trze­by na mniej­sze i więk­sze pro­ble­my z tra­wie­niem, w tym m.in.: środ­ki na bie­gun­kę, wę­giel ak­tyw­ny, elek­tro­li­ty, pre­pa­ra­ty zio­ło­we na za­par­cia (np. lek Alax do­stęp­ny bez re­cep­ty na bazie wy­cią­gu z alo­esu i kory kru­szy­ny).

Jakie zioła na tra­wie­nie?

Her­ba­ty zio­ło­we to na­tu­ral­ny i zdro­wy spo­sób, nie tylko na na­wod­nie­nie or­ga­ni­zmu w let­nie upal­ne dni, ale także na pro­ble­my z funk­cjo­no­wa­niem ukła­du po­kar­mo­we­go. Po jakie zioła warto się­gnąć, aby po­pra­wić tra­wie­nie?

Oto naj­po­pu­lar­niej­sze zioła sto­so­wa­ne na tra­wie­nie i po­pra­wę me­ta­bo­li­zmu:

mięta – w po­sta­ci zio­ło­wej her­ba­ty wzma­ga pro­duk­cję i wy­dzie­la­nie żółci, sty­mu­lu­je wy­dzie­la­nie soku żo­łąd­ko­we­go, re­gu­lu­je mo­to­ry­kę jelit i ma wła­ści­wo­ści wia­tro­pęd­ne (re­du­ku­je wzdę­cia);

koper wło­ski – jest po­moc­ny w za­po­bie­ga­niu wzdę­ciom, zmniej­sza uczu­cie peł­no­ści;

ru­mia­nek – po­bu­dza wy­dzie­la­nie żółci, re­gu­lu­je pracę jelit, sty­mu­lu­je ape­tyt, za­po­bie­ga uczu­ciu peł­no­ści i wzdę­ciom;

me­li­sa – re­gu­lu­je pracę ukła­du po­kar­mo­we­go, sty­mu­lu­je wy­dzie­la­nie soku żo­łąd­ko­we­go;

dziu­ra­wiec – sty­mu­lu­je pro­duk­cję i wy­dzie­la­nie żółci, re­gu­lu­je pracę jelit;

senes – ma wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­ją­ce, może być sto­so­wa­ny krót­ko­trwa­le do re­duk­cji za­parć wy­ni­ka­ją­cych z nie­pra­wi­dło­wej diety; aloes – po­zy­tyw­nie wpły­wa na pro­duk­cję żółci, ma wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­ją­ce;

ostro­pest pla­mi­sty – wspo­ma­ga pracę wą­tro­by, sty­mu­lu­je pro­duk­cję żółci, re­gu­lu­je pro­ce­sy tra­wien­ne.

Zioła na tra­wie­nie można sto­so­wać na wiele spo­so­bów – naj­po­pu­lar­niej­sze to her­ba­ty zio­ło­we lub su­ple­men­ty diety, na lato po­le­ca­ne są także zio­ło­we orzeź­wia­ją­ce le­mo­nia­dy. Do­brym roz­wią­za­niem są mie­szan­ki zio­ło­we do za­pa­rze­nia (np. Alax fix z ko­prem i se­ne­sem na trud­no­ści z tra­wie­niem lub Sy­li­ma­rol fix wspo­ma­ga­ją­cy pracę ukła­du tra­wien­ne­go).

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zaparcia

Co stosować na zaparcia?

Przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia są różne. Do naj­częst­szych na­le­ży nie­wła­ści­wa dieta, sie­dzą­cy tryb życia, tym­cza­so­we lub dłu­go­trwa­łe od­czu­wa­nie stre­su czy współ­wy­stę­po­wa­nie in­nych cho­rób. W przy­pad­ku po­ja­wie­nia się tej przy­pa­dło­ści

Cholesterol i trawienie

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą

POZNAJ

Nasze marki