Artykuły

Na co i jak stosować zielony jęczmień?

Na co i jak stosować zielony jęczmień?

Ostat­nio młody zie­lo­ny jęcz­mień zy­skał dużą po­pu­lar­ność jako pre­pa­rat wspo­ma­ga­ją­cy od­chu­dza­nie, czy to w for­mie zie­lo­ne­go prosz­ku do przy­go­to­wa­nia kok­taj­li czy w po­sta­ci su­ple­men­tów diety. Ale czy zie­lo­ny jęcz­mień rze­czy­wi­ście po­ma­ga zrzu­cić nad­pro­gra­mo­we ki­lo­gra­my? W jaki jesz­cze inny spo­sób młody jęcz­mień wpły­wa ko­rzyst­nie na zdro­wie?

Pre­pa­ra­ty z mło­de­go jęcz­mie­nia to ogrom­ne bo­gac­two wi­ta­min, skład­ni­ków mi­ne­ral­nych, błon­ni­ka po­kar­mo­we­go, chlo­ro­fi­lu oraz eg­zo­gen­nych ami­no­kwa­sów. Ce­chu­je się wy­so­ką za­war­to­ścią: wi­ta­min z grupy B, C, E i K, beta-​karotenu, kwasu fo­lio­we­go, wap­nia, ma­gne­zu, po­ta­su, krze­mu, man­ga­nu, cynku i że­la­za. Jest do­ce­nia­ny za silne wła­ści­wo­ści an­ty­ok­sy­da­cyj­ne.

Wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia

Wy­cią­gi z mło­de­go jęcz­mie­nia mają wy­so­ką za­war­tość prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ze wzglę­du na bo­gac­two wi­ta­min i mi­ne­ra­łów (oraz ich wy­so­ką przy­swa­jal­ność) szyb­ko uzu­peł­nia ich nie­do­bo­ry w or­ga­ni­zmie. Wzmac­nia wi­tal­ność or­ga­ni­zmu, ma także ko­rzyst­ny wpływ na pracę wą­tro­by i pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go. Wy­so­ka za­war­tość chlo­ro­fi­lu po­ma­ga w od­kwa­sza­niu or­ga­ni­zmu i po­ma­ga utrzy­mać jego rów­no­wa­gę kwasowo-​zasadową. Prze­ciw­u­tle­nia­cze z wy­cią­gów z zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia usu­wa­ją wolne rod­ni­ki z ko­mó­rek, co nie tylko prze­ciw­dzia­ła roz­wo­jo­wi wielu dys­funk­cji ale opóź­nia także pro­ce­sy sta­rze­nia się ko­mó­rek.

Ciekawostka:
Zielony jęczmień to bogate źródło witamin i składników mineralnych. Zawiera więcej beta-​karotenu niż marchew i więcej witaminy C niż sok pomarańczowy.

Skąd się biorą od­chu­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia?

Pre­pa­ra­ty z mło­de­go jęcz­mie­nia wspo­ma­ga­ją od­chu­dza­nie się ze wzglę­du na wy­so­ką za­war­tość błon­ni­ka po­kar­mo­we­go, wi­ta­min i mi­ne­ra­łów. W wy­cią­gach z mło­de­go jęcz­mie­nia wy­stę­pu­ją dwie frak­cje błon­ni­ka – roz­pusz­czal­na i nie­roz­pusz­czal­na. Ta pierw­sza zwięk­sza uczu­cie sy­to­ści, opóź­nia opróż­nia­nie żo­łąd­ka z tre­ści po­kar­mo­wej, po­nad­to sty­mu­lu­je me­ta­bo­lizm tłusz­czu w or­ga­ni­zmie i zmniej­sza po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi. Z kolei frak­cja nie­roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka ko­rzyst­nie wpły­wa na pracę prze­wo­du po­kar­mo­we­go (m.in. po­bu­dza pe­ry­stal­ty­kę jelit), co za­po­bie­ga za­par­ciom. Jak widać pre­pa­ra­ty z pędów jęcz­mie­nia dwu­to­ro­wo mogą wspo­ma­gać od­chu­dza­nie. Z jed­nej stro­ny, dzię­ki za­war­to­ści błon­ni­ka, zmniej­sza­ją ape­tyt i uspraw­nia­ją pracę ukła­du po­kar­mo­we­go, a z dru­giej – wy­so­ka za­war­tość wi­ta­min i mi­ne­ra­łów sty­mu­lu­je me­ta­bo­lizm.

Pre­pa­ra­ty z zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia do­stęp­ne na rynku – które wy­brać?

Na rynku do­stęp­ne są dwie formy zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia – w po­sta­ci sprosz­ko­wa­ne­go soku lub roz­drob­nio­nej trawy jęcz­mien­nej. Inne są spo­so­by otrzy­my­wa­nia tych dwóch form, przez co róż­nią się też wła­ści­wo­ścia­mi. Pierw­sza me­to­da opie­ra się na od­pa­ro­wa­niu wody z soku z zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia. Wa­run­ki tego pro­ce­su po­zwa­la­ją na nie­mal cał­ko­wi­te za­cho­wa­nie wa­lo­rów od­żyw­czych mło­de­go jęcz­mie­nia. Za­le­tą jest bar­dzo dobre przy­swa­ja­nie skład­ni­ków od­żyw­czych, zaś mi­nu­sem – brak za­war­to­ści błon­ni­ka w otrzy­ma­nym prosz­ku. Z kolei su­ro­wiec z trawy jęcz­mien­nej otrzy­mu­je się wsku­tek su­sze­nia tego su­row­ca w sto­sun­ko­wo wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze, a na­stęp­nie jego do­kład­nym roz­drob­nie­niu. Skut­ku­je to zmniej­sze­niem za­war­to­ści skład­ni­ków od­żyw­czych. Jed­nak ze wzglę­du na wy­so­ką za­war­tość błon­ni­ka, osoby od­chu­dza­ją­ce się po­win­ny się­gać wła­śnie po pre­pa­ra­ty z trawy jęcz­mien­nej.

Warto wiedzieć:
Zielony jęczmień znajduje także zastosowanie jako preparat do płukania gardła i odświeżenia oddechu.

Jak sto­so­wać zie­lo­ny jęcz­mień?

Pro­szek z zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia naj­le­piej roz­pu­ścić w wo­dzie lub w soku owo­co­wym. Można go także sto­so­wać jako do­da­tek do jo­gur­tu, zupy, su­rów­ki czy płat­ków. Naj­le­piej przyj­mo­wać go na około pół go­dzi­ny przed po­sił­ka­mi. Czę­sto jed­nak spo­ty­ka się opi­nie o nie­przy­jem­nym smaku kok­taj­li z prosz­kiem z pędów jęcz­mie­nia. Al­ter­na­ty­wą jest przyj­mo­wa­nie kap­su­łek z prosz­kiem z zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia – wy­god­nych, ła­twych do po­łknię­cia (np. su­ple­ment diety Zie­lo­ny jęcz­mień). Wy­star­czy przyj­mo­wać 2 kap­suł­ki dzien­nie pre­pa­ra­tu pod­czas po­sił­ku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Cholesterol i trawienie

Skrzyp polny – jak działa i na co stosować?

Wywar ze skrzy­pu po­lne­go jest bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min i związ­ków mi­ne­ral­nych, w tym przede wszyst­kim – krze­mu, tak waż­ne­go dla do­brej kon­dy­cji wło­sów, skóry

Drogi moczowe

Kamica nerkowa – przyczyny, leczenie, życie z chorobą

Ka­mi­ca dróg mo­czo­wych to cho­ro­ba prze­wle­kła z na­wra­ca­ją­cy­mi epi­zo­da­mi kolki ner­ko­wej. Choć uciąż­li­wa, to przy od­po­wied­nim le­cze­niu i sto­so­wa­niu środ­ków za­po­bie­gaw­czych, można z nią na co dzień

Żylaki

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści

POZNAJ

Nasze marki