Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Siniaki i stłuczenia

Ból mięśni po treningu – jak zmniejszyć dolegliwości?

Do­tkli­wy ból mię­śni po­ja­wia­ją­cy się już kil­ka­na­ście go­dzin po in­ten­syw­nym tre­nin­gu po­tra­fi sku­tecz­nie utrud­nić co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Wsta­wa­nie, cho­dze­nie, chwy­ta­nie – naj­prost­sze czyn­no­ści stają się bar­dzo bo­le­sne.

Grypa i przeziębienie

Skuteczna dezynfekcja jako sposób na ochronę przed koronawirusem!

Stan epi­de­mii i za­gro­że­nia ko­ro­na­wi­ru­sem wy­mógł na każ­dym z nas utrzy­ma­nie wy­so­kie­go po­zio­mu hi­gie­ny. Czę­ste mycie rąk, no­sze­nie ma­se­czek ochron­nych i sto­so­wa­nie środ­ków od­ka­ża­ją­cych stało się co­dzien­no­ścią. Jak chro­nić

Jama ustna i dziąsła

Urazy jamy ustnej i dziąseł – skąd się biorą i jak leczyć?

Ranki od apa­ra­tu or­to­don­tycz­ne­go, otar­cia od pro­tez, drob­ne za­bie­gi, po­pa­rze­nia – to urazy w ob­rę­bie jamy ust­nej, które choć drob­ne, to bo­le­sne i sku­tecz­nie utrud­nia­ją­ce je­dze­nie i picie. Jak ła­go­dzić do­le­gli­wo­ści w ob­rę­bie

Siniaki i stłuczenia

Siniaki po upadkach, zastrzykach i po pobieraniu krwi – jak je leczyć?

Si­nia­ki zda­rza­ją się każ­de­mu, jed­nak naj­czę­ściej są to wy­bro­czy­ny po ura­zach lub drob­nych stłu­cze­niach. U ko­biet i star­szych osób na­czy­nia są bar­dziej kru­che i mają więk­szą ten­den­cję do uszko­dzeń. Krwia­ki pod skórą po­ja­wia­ją się

Jama ustna i dziąsła

Zdrowie i higiena jamy ustnej – jak radzić sobie z dolegliwościami?

Każda rana, owrzo­dze­nie czy nawet nie­wiel­kie otar­cie w jamie ust­nej są bar­dzo bo­le­sne i sku­tecz­nie utrud­nia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Stany za­pal­ne błony ślu­zo­wej to nie­przy­jem­ne do­le­gli­wo­ści, dla­te­go ich le­cze­nie warto roz­po­cząć

Odchudzanie

Skuteczne metody na odchudzanie

Sku­tecz­ne od­chu­dza­nie – czy to moż­li­we? Co zro­bić, aby po­zbyć się nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów i unik­nąć efek­tu jo-jo? Co może pomóc, by na długo utrzy­mać zdro­wą i szczu­płą syl­wet­kę? Pod­po­wia­da­my. Każdy, kto za­sta­na­wiał się,

Skóra sucha i alergiczna

SOS dla skóry suchej i alergicznej – jak zregenerować skórę po lecie

Latem skóra na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie wielu czyn­ni­ków ma­ją­cych na nią nie­ko­rzyst­ny wpływ. Pro­mie­nie sło­necz­ne, wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra, kli­ma­ty­za­cja, chlo­ro­wa­na lub słona woda wy­su­sza­ją ją, nie­kie­dy wy­wo­łu­jąc po­draż­nie­nia.

Odchudzanie

Nordic Walking – 10 zalet „chodzenia z kijkami”

Spe­cjal­ne kijki do Nor­dic Wal­king – tylko tyle po­trze­ba, by za­cząć przy­go­dę w tą nie­zwy­kłą ak­tyw­no­ścią. Można ją upra­wiać w za­sa­dzie wszę­dzie i w każ­dym wieku. Re­gu­lar­ne mar­sze z kij­ka­mi po­ma­ga­ją schud­nąć, po­pra­wia­ją kon­dy­cję, od­cią­ża­ją

Cholesterol i trawienie

Gdy wątroba niedomaga w szczycie imprezowym

Lato, wa­ka­cyj­ne wy­jaz­dy, fe­sti­wa­le – to nie tylko dobra za­ba­wa. Choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego spra­wy, to al­ko­hol, fast foody i zmia­na na­wy­ków ży­wie­nio­wych mocno nad­wy­rę­ża­ją kon­dy­cję wą­tro­by. O czym

Stawy i nerwobóle

Jak dbać i co stosować na stawy?

Bywa, że wy­star­czy wów­czas od­cią­żyć stawy, wy­eli­mi­no­wać złe na­wy­ki ży­wie­nio­we i za­cząć upra­wiać sport, by znów cie­szyć się lep­szym zdro­wiem. Warto rów­nież za­sto­so­wać się do za­le­ceń spe­cja­li­sty, do­ty­czą­cych pro­fi­lak­ty­ki.

POZNAJ

Nasze marki