Artykuły

Łagodne sposoby radzenia sobie ze stresem i bezsennością

Łagodne sposoby radzenia sobie ze stresem i bezsennością

Mniej ener­gii, apa­tia i brak chęci do pod­ję­cia ja­kich­kol­wiek dzia­łań, a nawet pro­ble­my z pa­mię­cią i kon­cen­tra­cją to za­wsze sy­gnał do tego, aby przyj­rzeć się wła­sne­mu zdro­wiu i sa­mo­po­czu­ciu. Co wię­cej stres, nie­po­kój, dużo spraw na gło­wie, a do tego bez­sen­ne noce spra­wia­ją, że zmę­cze­nie, prze­pra­co­wa­nie i brak sił wi­tal­nych, utrud­nia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Jeśli macie ocho­tę na wa­ka­cje, choć nie­daw­no wró­ci­li­ście z urlo­pu, weź­cie głę­bo­ki od­dech, i sprawdź­cie, jak można po­ra­dzić sobie ze stre­sem i bez­sen­no­ścią.

Ru­szaj się! Za­pla­nuj ak­tyw­ność fi­zycz­ną

Re­gu­lar­na ak­tyw­ność jest ważna nie tylko dla ciała, ale i dla na­sze­go do­bre­go sa­mo­po­czu­cia. Nie tylko po­bu­dza krą­że­nie, do­tle­nia or­ga­nizm, ćwi­czy mię­śnie i wzmac­nia kości. To przede wszyst­kim źró­dło en­dor­fin, czyli tzw. „hor­mo­nów szczę­ścia”, które po­ma­ga­ją utrzy­mać dobry na­strój i ła­twiej ra­dzić sobie ze stre­sem. Co wię­cej, re­gu­lar­ny wy­si­łek fi­zycz­ny to też dobry spo­sób na walkę z pro­ble­ma­mi ze snem. Uła­twia za­sy­pia­nie i po­zwa­la na re­lak­su­ją­cy, głę­bo­ki wy­po­czy­nek nocny.

Ro­dzaj ak­tyw­no­ści do­pa­suj do swo­ich moż­li­wo­ści i stanu zdro­wia. Rób to, co lu­bisz, co spra­wia ci przy­jem­ność. Basen, nor­dic wal­king, prze­jażdż­ki ro­we­ro­we, ae­ro­bic, za­ję­cia na si­łow­ni to świet­ny wybór. Ale rów­nie do­brze mo­żesz po pro­stu re­gu­lar­nie spa­ce­ro­wać, ćwi­czyć w domu jogę lub roz­cią­gać się na pi­la­te­sie. Ważne, aby re­gu­lar­nie ru­szać się. Re­gu­lar­ny ruch to też wzmoc­nie­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go.

Po­staw na dobrą, zbi­lan­so­wa­ną dietę

Za­ja­da­nie stre­su to nie jest dobry po­mysł. Za­stąp sło­dy­cze zdro­wy­mi prze­ką­ska­mi. Owoce, wa­rzy­wa (szcze­gól­nie zie­lo­ne li­ścia­ste i strącz­ko­we pełne wi­ta­min z grupy B), orze­chy, zdro­we na­po­je (np. wa­rzyw­ne smo­othie, her­ba­ty zio­ło­we) nie tylko do­da­dzą ener­gii i na­krę­cą me­ta­bo­lizm, ale nie po­zwo­lą na gro­ma­dze­nie się zbęd­nych ki­lo­gra­mów.

Dbaj o zdro­wy sen

Od­po­wied­nia ilość i ja­kość snu jest ważna nie tylko dla re­ge­ne­ra­cji or­ga­ni­zmu, ale przede wszyst­kim – dla na­sze­go do­bre­go sa­mo­po­czu­cia. Warto za­dbać o od­po­wied­nią hi­gie­nę snu (wy­wie­trzo­na sy­pial­nia, cisza, od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra, wy­god­ne łóżko, wy­ci­sze­nie przed snem, wła­ści­we pory za­sy­pia­nia i bu­dze­nia się), która uła­twia za­pad­nię­cie w głę­bo­ki re­lak­su­ją­cy sen, da­ją­cy re­al­ny wy­po­czy­nek. Po do­brze prze­spa­nej nocy czu­je­my się pełni ener­gii. Mija zmę­cze­nie, na­pię­cie fi­zycz­ne i nie­po­kój. Zdro­wy sen to też ważny ele­ment wzmoc­nie­nia od­por­no­ści.

Pro­ble­my ze snem i trud­no­ści z za­sy­pia­niem to jedna z naj­częst­szych do­le­gli­wo­ści, które wiążą się ze stre­sem. Warto z nim wal­czyć już w mo­men­cie, kiedy za­uwa­ży­my pierw­sze symp­to­my. Spo­koj­ny po­po­łu­dnio­wy spa­cer na świe­żym po­wie­trzu, lekka ko­la­cja na przy­naj­mniej 2-3 go­dzi­ny przed snem i re­lak­su­ją­cy od­po­czy­nek wie­czo­rem z pew­no­ścią uła­twią za­sy­pia­nie. Uni­kaj­my spę­dza­nia czasu przed ekra­nem (te­le­wi­zo­ra, lap­to­pa, smart­fo­na), in­ten­syw­nych świa­teł i gło­śnych dźwię­ków.

Spo­ty­kaj się z ludź­mi, idź do kina

Dbaj o swój na­strój, czę­sto śmiej się i mo­bi­li­zuj do dzia­ła­nia. Stre­so­wi trze­ba ak­tyw­nie prze­ciw­dzia­łać. Spraw­dzo­nym le­kar­stwem na senne i apa­tycz­ne zi­mo­we po­po­łu­dnia są spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi lub wyj­ście na wy­da­rze­nie kul­tu­ral­ne. Za­sta­nów się, co spra­wia ci przy­jem­ność i po­zwo­li ode­rwać się od co­dzien­nych pro­ble­mów i obo­wiąz­ków. Włącz kre­atyw­ne my­śle­nie, zaj­mij się swoim hobby, znajdź za­ję­cie, które wpro­wa­dzi dużo ra­do­ści do co­dzien­nej ru­ty­ny. Ba­lans mię­dzy obo­wiąz­ka­mi a przy­jem­no­ścia­mi jest tutaj klu­czo­wy.

Za­troszcz się o sie­bie

Za­dbaj o swoje oto­cze­nie, wpro­wadź ko­lo­ry do domu i miej­sca pracy. Na­strój w dużej mie­rze jest za­leż­ny od wy­glą­du oto­cze­nia, w któ­rym prze­by­wa­my. Za­proś ko­lo­ry do wnę­trza, po­staw zie­lo­ne ro­śli­ny na pa­ra­pe­cie (nauka do­wio­dła, że po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją na sa­mo­po­czu­cie), połóż ko­lo­ro­we po­dusz­ki na ka­na­pie.

Dbaj o swoje ciało. Scho­wa­ne pod wie­lo­ma war­stwa­mi ubrań, czę­sto do­ma­ga się do­dat­ko­wej pie­lę­gna­cji. Dodaj aro­ma­tycz­nej soli do ką­pie­li i zrób de­li­kat­ny masaż olej­kiem – zre­lak­so­wa­ne i od­prę­żo­ne ciało ma ogrom­ny wpływ na kon­dy­cję psy­chicz­ną. Po­ma­luj pa­znok­cie na wy­ra­zi­sty kolor, ubierz się w coś ko­lo­ro­we­go, a może nawet zmień kolor wło­sów.

Się­gnij po zioła na uspo­ko­je­nie

W okre­sie wzmo­żo­ne­go stre­su oraz przy trud­no­ściach z za­sy­pia­niem warto się­gnąć po pre­pa­ra­ty do­stęp­ne w ap­te­ce bez re­cep­ty. Na­tu­ral­ne wła­ści­wo­ści ziół po­ma­ga­ją w okre­so­wych sta­nach na­pię­cia ner­wo­we­go i nie­po­ko­ju i przy trud­no­ściach z za­sy­pia­niem. Za­war­ty w Kap­suł­kach na uspo­ko­je­nie chmiel wspo­ma­ga wy­ci­sze­nie ukła­du ner­wo­we­go i po­ma­ga ra­dzić sobie ze stre­sem, a tym samym przy­czy­nia się do od­zy­ska­nia do­bre­go sa­mo­po­czu­cia i uła­twia za­sy­pia­nie. Me­li­sa dzia­ła od­prę­ża­ją­co, co także po­ma­ga w trud­no­ściach z za­sy­pia­niem. Do­da­tek wi­ta­mi­ny B6 po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Zioła na kaszel – sposoby dla dzieci i dorosłych

Kiedy sły­szy­my obok sie­bie osobę kasz­lą­cą, pierw­szym sko­ja­rze­niem naj­czę­ściej jest myśl o prze­zię­bie­niu. Rze­czy­wi­ście, pod­czas jesienno-​zimowego prze­si­le­nia spo­ty­ka ono i do­ro­słych, i dzie­ci.

POZNAJ

Nasze marki