Artykuły

Ziołowe suplementy diety – jak naturalnie wspomóc odporność

Ziołowe suplementy diety – jak naturalnie wspomóc odporność

Okres jesienno-​zimowy to czas, kiedy nasz układ od­por­no­ścio­wy musi ra­dzić sobie z wie­lo­ma wi­ru­sa­mi i bak­te­ria­mi, a wa­run­ki za oknem tylko utrud­nia­ją to za­da­nie. Niska tem­pe­ra­tu­ra, zimno, krót­kie dni i dłu­gie wie­czo­ry przy­czy­nia­ją się do spad­ku sa­mo­po­czu­cia i gor­szej kon­dy­cji. Jak wspo­móc na­tu­ral­ne siły or­ga­ni­zmu do ra­dze­nia sobie z in­fek­cja­mi? Jakie zio­ło­we pre­pa­ra­ty na wzmoc­nie­nie od­por­no­ści po­mo­gą prze­trwać ten trud­ny okres? Pod­po­wia­da­my.

Nasz or­ga­nizm ma na­tu­ral­ne ba­rie­ry i me­cha­ni­zmy, które chro­nią go przed roz­wo­jem cho­rób. W ciągu ca­łe­go roku je­ste­śmy na­ra­że­ni na ataki wi­ru­sów i bak­te­rii, ale jeśli nasze ciało jest zdro­we i silne, wów­czas świet­nie radzi sobie z drob­no­ustro­ja­mi.

Jeśli jed­nak układ im­mu­no­lo­gicz­ny jest osła­bio­ny, wów­czas trud­no mu od­pie­rać atak pa­to­ge­nów. To dla­te­go in­fek­cje po­ja­wia­ją się czę­ściej w okre­sie jesienno-​zimowym. Wa­ha­nia tem­pe­ra­tu­ry, zimno, zmia­na diety, mniej ak­tyw­no­ści na świe­żym po­wie­trzu, mniej pro­mie­ni sło­necz­nych – te wszyst­kie czyn­ni­ki mają ogrom­ny wpływ na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie or­ga­ni­zmu i ra­dze­nie sobie z ata­ku­ją­cy­mi wi­ru­sa­mi. Aby po­pra­wić kon­dy­cję or­ga­ni­zmu i uchro­nić sie­bie i bli­skich przed in­fek­cja­mi, warto wzmoc­nić na­tu­ral­ne siły i me­cha­ni­zmy ochron­ne. Jak to zro­bić? Naj­le­piej na­tu­ral­nie!

Spo­so­by na wzmoc­nie­nie od­por­no­ści

Wdro­że­nie od­po­wied­nich co­dzien­nych na­wy­ków po­zwo­li utrzy­mać silną od­por­ność i uchro­nić przed ata­kiem wi­ru­sów i bak­te­rii. Spraw­ny sys­tem im­mu­no­lo­gicz­ny to naj­waż­niej­sza broń w walce z in­fek­cja­mi i spo­sób na utrzy­ma­nie do­bre­go sa­mo­po­czu­cia na co dzień.

Dbaj o dietę

Z na­dej­ściem je­sie­ni za­zwy­czaj w die­cie za­czy­na bra­ko­wać świe­żych owo­ców i wa­rzyw, co prze­kła­da się na ja­dło­spis uboż­szy o wiele war­to­ścio­wych wi­ta­min, skład­ni­ków mi­ne­ral­nych, an­ty­ok­sy­dan­tów i in­nych sub­stan­cji o do­bro­czyn­nym wpły­wie na zdro­wie. Za­dbaj, aby w two­jej die­cie nie za­bra­kło owo­ców i wa­rzyw (szcze­gól­nie ki­szo­nek i żyw­no­ści pro­bio­tycz­nej), pro­duk­tów z peł­ne­go ziar­na i zdro­wych tłusz­czów. Dba­jąc o zdro­we je­li­ta, bu­du­je­my silną od­por­ność.

Ak­tyw­ność na świe­żym po­wie­trzu

Do­tle­nio­ny or­ga­nizm, spraw­ny me­ta­bo­lizm, lep­sza kon­dy­cja ukła­du krą­że­nia, wzmoc­nio­ne stawy i mię­śnie – trud­no wy­mie­nić wszyst­kie za­le­ty re­gu­lar­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Czę­sty ruch, do­pa­so­wa­ny do kon­dy­cji i moż­li­wo­ści każ­dej osoby, to klu­czo­wy czyn­nik bu­du­ją­cy silną od­por­ność. Ener­gicz­ny spa­cer, prze­jażdż­ka na ro­we­rze, nor­dic wal­king, bie­ga­nie, a nawet spa­ce­ry – ważne, aby re­gu­lar­nie mo­bi­li­zo­wać or­ga­nizm do ruchu.

Wy­śpij się

Zdro­wy i re­lak­su­ją­cy sen jest nie­zwy­kle ważny dla do­brej kon­dy­cji or­ga­ni­zmu. To czas na re­ge­ne­ra­cję i „na­ła­do­wa­nie aku­mu­la­to­rów” na ko­lej­ny dzień. Dba­łość o od­po­wied­nią hi­gie­nę snu po­zwa­la efek­tyw­nie wy­po­cząć i od­prę­żyć się. Warto usta­lić stałe go­dzi­ny snu oraz za­dbać o wy­god­ne łóżko.

Pij zdro­we płyny

Do­brze na­wod­nio­ny or­ga­nizm le­piej radzi sobie z in­fek­cja­mi. To ważne, aby w okre­sie jesienno-​zimowym za­dbać o do­star­cze­nie od­po­wied­niej ilo­ści zdro­wych pły­nów. Naj­le­piej pić wodę mi­ne­ral­ną, świe­żo wy­ci­ska­ne soki owocowo-​warzywne lub her­ba­ty zio­ło­we ze skład­ni­ka­mi wspie­ra­ją­cy­mi od­por­ność or­ga­ni­zmu.

Dbaj o swój kom­fort psy­chicz­ny

Stres i na­pię­cie ner­wo­we przy­czy­nia­ją się do spad­ku od­por­no­ści. Sta­raj się uni­kać sy­tu­acji stre­so­wych, za­dbaj o od­po­czy­nek i re­laks, nie tylko fi­zycz­ny, ale przede wszyst­kim – w sfe­rze psy­chicz­nej. Warto zna­leźć swój naj­lep­szy spo­sób na od­stre­so­wa­nie i ra­dze­nie sobie z pro­ble­ma­mi.

Uzu­peł­nij wi­ta­mi­nę D

„Wi­ta­mi­ny słoń­ca” za­czy­na bra­ko­wać w or­ga­ni­zmie wraz z na­dej­ściem krót­szych je­sien­nych dni. Wi­ta­mi­na D jest pro­du­ko­wa­na pod­czas syn­te­zy skór­nej, kiedy je­ste­śmy wy­sta­wie­ni na dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych. Na­ukow­cy do­wie­dli, że wi­ta­mi­na D jest ważna nie tylko dla kości i zębów, pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia mię­śni oraz pra­wi­dło­wej go­spo­dar­ki wap­nia i fos­fo­ru w or­ga­ni­zmie. To ważny skład­nik dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du od­por­no­ścio­we­go. Przy nie­do­bo­rach na­tu­ral­nej wi­ta­mi­ny D warto się­gnąć po su­ple­men­ty diety.

Zioła na wzmoc­nie­nie od­por­no­ści

Się­ga­jąc po pre­pa­ra­ty na wzmoc­nie­nie od­por­no­ści, warto wy­bie­rać te opar­te na na­tu­ral­nych wy­cią­gach i eks­trak­tach ro­ślin­nych. Po­mo­gą one bo­wiem w na­tu­ral­ny spo­sób wspie­rać na­tu­ral­ne siły or­ga­ni­zmu i ochro­nią przed wni­ka­niem pa­to­ge­nów i roz­wo­jem in­fek­cji.

  • Czo­snek – za­rów­no jako do­da­tek do po­traw lub jako su­ple­ment diety w for­mie bez­za­pa­cho­wych kap­su­łek. Za­wie­ra sub­stan­cje neu­tra­li­zu­ją­ce pa­to­ge­ny. Wspie­ra po­nad­to układ krą­że­nia i ob­ni­ża po­ziom li­pi­dów. Do­stęp­ny też jako su­ple­ment diety z do­dat­kiem po­krzy­wy zwy­czaj­nej w pre­pa­ra­cie Al­lio­fil® forte.
  • Kwasy omega – nie­na­sy­co­ne kwasy tłusz­czo­we to silne wspar­cie dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go. Na­tu­ral­ne źró­dła kwa­sów omega to trany, ryby mor­skie oraz oleje tło­czo­ne na zimno (np. rze­pa­ko­wy), orze­chy i mig­da­ły.
  • Lu­kre­cja – po­sia­da wła­ści­wo­ści an­ty­utle­nia­ją­ce, wspie­ra pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go i od­de­cho­we­go. W po­łą­cze­niu z cyn­kiem i wi­ta­mi­ną C do­stęp­na w for­mie su­ple­men­tu diety Kap­suł­ki na od­por­ność.
  • Je­żów­ka pur­pu­ro­wa – po­bu­dza układ od­por­no­ścio­wy do walki z drob­no­ustro­ja­mi, wy­ka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­wi­ru­so­we.
  • Czar­ny bez – jest bo­ga­tym źró­dłem an­ty­ok­sy­dan­tów, wi­ta­min i mi­ne­ra­łów waż­nych dla wspar­cia od­por­no­ści.
  • Dziak róża – to nie­zwy­kle bo­ga­te na­tu­ral­ne źró­dło wi­ta­mi­ny C, która wzmac­nia na­tu­ral­ne siły obron­ne or­ga­ni­zmu.
  • Czy­stek – dzię­ki sil­nym wła­ści­wo­ścią an­ty­ok­sy­da­cyj­nym. Do­stęp­ny w for­mie liści do za­pa­rza­nia.
Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Cholesterol i trawienie

Leki na cholesterol bez recepty

 Ilość cho­le­ste­ro­lu we krwi można ob­ni­żyć far­ma­ko­lo­gicz­nie. Środ­ki na cho­le­ste­rol po­sia­da­ją różne skut­ki ubocz­ne. Warto zatem po­szu­kać al­ter­na­tyw­ne­go roz­wią­za­nia po­przez zmia­nę do­tych­cza­so­we­go trybu

Drogi moczowe

Kamica nerkowa – przyczyny, leczenie, życie z chorobą

Ka­mi­ca dróg mo­czo­wych to cho­ro­ba prze­wle­kła z na­wra­ca­ją­cy­mi epi­zo­da­mi kolki ner­ko­wej. Choć uciąż­li­wa, to przy od­po­wied­nim le­cze­niu i sto­so­wa­niu środ­ków za­po­bie­gaw­czych, można z nią na co dzień

Drogi moczowe

Jak leczyć zapalenie pęcherza? Polecane leki i zioła

Jedną z bar­dziej uciąż­li­wych przy­pa­dło­ści in­fek­cyj­nych, z którą może ze­tknąć się prak­tycz­nie każdy z nas, jest za­pa­le­nie pę­che­rza, przez le­ka­rzy okre­śla­ne mia­nem za­ka­że­nia ukła­du

POZNAJ

Nasze marki