Artykuły

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty ru­mian­ku są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej ro­śli­ny, zaś wy­su­szo­ne ko­szycz­ki są su­row­cem zie­lar­skim. Jak są wła­ści­wo­ści ru­mian­ku? Jakie za­sto­so­wa­nie ma w ko­sme­ty­ce?

Ru­mia­nek po­spo­li­ty (łac. Ma­tri­ca­ria cha­mo­mil­la) to nie­wiel­ka ro­śli­na jed­no­rocz­na po­wszech­nie ro­sną­ca w ogro­dach, na łą­kach i na po­lach. Ze wzglę­du na sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w lecz­nic­twie i ko­sme­ty­ce, ru­mia­nek na su­ro­wiec upra­wia­ny jest także na plan­ta­cjach. Ko­szycz­ki ru­mian­ku są bo­ga­te w: olej­ki ete­rycz­ne o sze­ro­kim za­sto­so­wa­niu, fla­wo­no­idy, ku­ma­ry­ny, śluzy, po­lia­ce­ty­le­ny, fi­to­ste­ro­le, garb­ni­ki ka­te­chi­no­we, go­ry­cze, wi­ta­mi­nę C, cho­li­nę, sub­stan­cje ślu­zo­we i sole mi­ne­ral­ne. Dzię­ki tak dużej róż­no­rod­no­ści skład­ni­ków o do­bro­czyn­nym wpły­wie na zdro­wie ru­mia­nek jest jedną z naj­cen­niej­szych ro­ślin lecz­ni­czych.

Ru­mia­nek do picia – wła­ści­wo­ści: na wzdę­cia i pro­ble­my tra­wien­ne

Ze wzglę­du na bo­gac­two skład­ni­ków, ru­mia­nek dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i roz­kur­czo­wo na gład­kie mię­śnie prze­wo­du po­kar­mo­we­go. Z tego wzglę­du her­ba­ta ru­mian­ko­wa jest po­le­ca­na przy do­le­gli­wo­ściach po­kar­mo­wych ta­kich jak: od­bi­ja­nie czy wzdę­cia. Dzia­ła ła­go­dzą­co i prze­ciw­za­pal­nie, po­nad­to roz­luź­nia mię­śnie gład­kie prze­wo­du po­kar­mo­we­go i dróg żół­cio­wych, uła­twia­jąc pasaż po­kar­mu i pra­wi­dło­wą pe­ry­stal­ty­kę jelit. Ma także dzia­ła­nie wia­tro­pęd­ne. Warto ją pić po ob­fi­tym i tłu­stym po­sił­ku, po­nie­waż uła­twia jego tra­wie­nie. Po­moc­ni­czo można ją sto­so­wać przy nad­kwa­śno­ści żo­łąd­ka i w le­cze­niu cho­ro­by wrzo­do­wej.

Ru­mia­nek ma także ła­god­ne dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, dla­te­go napar z ru­mian­ku można pić w ła­god­nych sta­nach stre­so­wych w celu roz­luź­nie­nia i od­prę­że­nia. Her­ba­ta z ko­szycz­ków ru­mian­ku jest po­moc­na w walce z pro­ble­ma­mi ze snem i przy ła­god­nych sta­nach na­pię­cia ner­wo­we­go.

Her­bat­ka ru­mian­ko­wa na wzdę­cia – pro­sty prze­pis

Napar można przy­go­to­wać albo z su­szo­nych ko­szycz­ków ru­mian­ku (do ku­pie­nia w każ­dym skle­pie zie­lar­skim lub me­dycz­nym) albo w wy­god­niej­szej wer­sji z su­row­ca za­pa­ko­wa­ne­go w to­reb­ki do za­pa­rza­nia (do­stęp­na także w ap­te­kach). W pierw­szym wa­rian­cie łyżkę su­szo­ne­go ru­mian­ku na­le­ży zalać szklan­ką wrząt­ku i pa­rzyć około 10 minut pod przy­kry­ciem. W dru­giej wer­sji zioła do za­pa­rza­nia FIX (jedną sa­szet­kę) na­le­ży zalać ok. 200 ml wrzą­cej wody i pa­rzyć pod przy­kry­ciem przez około 5 do 8 minut. Pić po prze­stu­dze­niu.

Ko­sme­ty­ki z ru­mian­kiem – dla kogo, na co?

Dzię­ki swoim wła­ści­wo­ściom prze­ciw­za­pal­nym, prze­ciw­bak­te­ryj­nym i ła­go­dzą­cym, wy­ciąg z ru­mian­ku stał się po­wszech­nym skład­ni­kiem ko­sme­ty­ków: kre­mów, maści, żeli pod oczy i na po­wie­ki, szam­po­nów, to­ni­ków, pły­nów do ką­pie­li i do mycia, ma­se­czek i mle­czek do twa­rzy. Napar z ru­mian­ku, pa­rów­ki czy ko­sme­ty­ki ru­mian­ko­we świet­nie spraw­dza­ją się na rożne do­le­gli­wo­ści skór­ne. Prze­my­wa­nie cery trą­dzi­ko­wej na­pa­rem z ru­mian­ku oczysz­cza skórę i ła­go­dzi po­draż­nie­nia, świąd i nie­wiel­kie owrzo­dze­nia. Okła­dy z na­pa­rem warto sto­so­wać przy trud­no go­ją­cych się ra­nach i na opa­rze­nia. To także po­pu­lar­ny do­mo­wy spo­sób wspo­ma­ga­ją­cy le­cze­nie za­pa­le­nia spo­jó­wek oraz przy sta­nach za­pal­nych jamy ust­nej. Ru­mia­nek jest po­moc­ny także przy le­cze­niu zmian skór­nych wy­wo­ła­nych der­mo­fi­ta­mi.

Ko­sme­ty­ki na bazie ru­mian­ku są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim do skóry aler­gicz­nej, de­li­kat­nej i wraż­li­wej. Żele pod oczy z ru­mian­kiem po­le­ca się na za­czer­wie­nio­ne i opuch­nię­te oczy. Tego ro­dza­ju ko­sme­ty­ki dzia­ła­ją ko­ją­co, zmniej­sza­ją pie­cze­nie i bo­le­sność skóry wokół oczu. Z kolei to­ni­ki i mgieł­ki z wy­cią­giem z ru­mian­ku od­świe­ża­ją, na­wil­ża­ją i do­da­ją skó­rze bla­sku.

Wy­cią­gi z ru­mian­ku to także po­pu­lar­ny skład­nik ko­sme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla dzie­ci. Czę­sto wcho­dzi w skład żeli do mycia ciała i wło­sów, szam­po­nów dla dzie­ci, kre­mów ła­go­dzą­cych, pły­nów do ką­pie­li czy emul­sji do ciała dla naj­młod­szych.

Ru­mian­ko­wa ką­piel na po­draż­nio­ną skórę – prze­pis jak przy­go­to­wać

Około 80 g su­szo­nych ko­szycz­ków ru­mian­ku na­le­ży za­go­to­wać w 3 li­trach wody. Wrzą­cy wywar na­le­ży go­to­wać na małym ogniu pod przy­kry­ciem przez około 15 minut. Na­stęp­nie go prze­ce­dza­my i wle­wa­my do wanny z przy­go­to­wa­ną wcze­śniej cie­płą wodą. Za­nu­rze­nie się w ta­kiej ką­pie­li dzia­ła ko­ją­co, uspo­ka­ja­ją­co i ła­go­dzą­co na po­draż­nie­nia skór­ne.

Szam­po­ny z ru­mian­kiem – kiedy sto­so­wać?

Szam­po­ny z wy­cią­giem z ru­mian­ku są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim do ja­snych wło­sów. Wy­ni­ka to z faktu, że skład­ni­ki w nim za­war­te mają wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce. Do­dat­ko­wo szam­po­ny z ru­mian­kiem po­zwa­la­ją na przy­wró­ce­nie na­tu­ral­nej ja­snej barwy wło­sów, na­da­ją im ela­stycz­ność i zdro­wy po­łysk. W przy­pad­ków wło­sów prze­tłusz­cza­ją­cych się sto­so­wa­nie szam­po­nu z ru­mian­kiem za­po­bie­ga po­ja­wie­niu się łu­pie­żu. Pod­su­mo­wu­jąc, ko­sme­ty­ki do wło­sów z ru­mian­kiem nie tylko roz­ja­śnia­ją i na­da­ją zdro­wy wy­gląd wło­som, ale także wzmac­nia­ją je, za­po­bie­ga­ją ich wy­pa­da­niu i od­ży­wia­ją ce­bul­ki.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Odchudzanie

Nordic Walking – 10 zalet „chodzenia z kijkami”

Spe­cjal­ne kijki do Nor­dic Wal­king – tylko tyle po­trze­ba, by za­cząć przy­go­dę w tą nie­zwy­kłą ak­tyw­no­ścią. Można ją upra­wiać w za­sa­dzie wszę­dzie i w każ­dym wieku. Re­gu­lar­ne mar­sze z kij­ka­mi

POZNAJ

Nasze marki