Artykuły

Jak dbać o prostatę? Domowe sposoby

Pro­ble­my z pro­sta­tą to dosyć po­wszech­ny pro­blem, szcze­gól­nie u panów po 50-​tce. Sza­cu­je się, że już około po­ło­wa pięć­dzie­się­cio­lat­ków zmaga się z ob­ja­wa­mi prze­ro­stu pro­sta­ty, a u męż­czyzn po 80-​tym roku życia na do­le­gli­wo­ści ze stro­ny gru­czo­łu kro­ko­we­go skar­ży się już ok. 75% panów. Jakie są naj­częst­sze ob­ja­wy prze­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go? Jak dbać o pro­sta­tę? Co wpły­wa na roz­wój pro­ble­mów z pro­sta­tą?

Mę­skie pro­ble­my, takie jak pro­ble­my z pro­sta­tą, choć są po­wszech­ną do­le­gli­wo­ścią, to pa­no­wie wciąż trak­tu­ją je jak te­ma­ty tabu. Mimo sze­ro­kiej wie­dzy na temat prze­ro­stu pro­sta­ty i in­nych scho­rzeń tego gru­czo­łu, męż­czyź­ni nie­chęt­nie mie­rzą się z tym pro­ble­mem. Ale na szczę­ście to się zmie­nia.

Skąd się biorą ob­ja­wy prze­ro­stu pro­sta­ty? Przy­czy­ny

Gru­czoł kro­ko­wy (ina­czej: pro­sta­ta, stercz) to nie­wiel­kich roz­mia­rów gru­czoł umiej­sco­wio­ny tuż pod pę­che­rzem mo­czo­wym. Pod­sta­wo­wa i naj­waż­niej­sza funk­cja pro­sta­ty to pro­duk­cja płynu bę­dą­ce­go skład­ni­kiem sper­my, w któ­rym za­nu­rzo­ne są plem­ni­ki. Płyn ten jest ważny dla ży­wot­no­ści i ru­chli­wo­ści plem­ni­ków, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na płod­ność i moż­li­wość po­czę­cia dziec­ka. Pro­sta­ta ota­cza cewkę mo­czo­wą, dla­te­go zmia­ny w ob­rę­bie tego gru­czo­łu, w tym jego prze­rost, mają pro­ste prze­ło­że­nie na po­ja­wie­nie się i na­si­le­nie pro­ble­mów z od­da­wa­niem moczu.

Z wie­kiem w mę­skim or­ga­ni­zmie za­cho­dzą pewne zmia­ny, jedną z nich jest roz­po­czy­na­ją­ce się ok. 45 roku życia zmniej­sze­nie pro­duk­cji te­sto­ste­ro­nu oraz zmia­na jego struk­tu­ry w di­hy­dro­te­sto­ste­ron. To wła­śnie te dwa pro­ce­sy są uzna­wa­ne za pod­sta­wo­we i naj­waż­niej­sze przy­czy­ny prze­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go. Ale nie tylko te­sto­ste­ron jest od­po­wie­dzial­ny za pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie pro­sta­ty. Fakt, że u coraz młod­szych męż­czyzn stwier­dza się roz­rost tego gru­czo­łu, po­twier­dza, że do przy­czyn tego pro­ce­su przy­czy­nia­ją się także dieta bo­ga­ta w tłusz­cze i cho­le­ste­rol, nad­wa­ga w mło­dym wieku, tryb życia, pa­le­nie pa­pie­ro­sów i sto­so­wa­nie uży­wek. Wie­dząc o tym, warto za­wcza­su sto­so­wać pro­fi­lak­ty­kę, a w od­po­wied­nim mo­men­cie wy­ko­nać za­le­ca­ne ba­da­nia.

Roz­rost pro­sta­ty na­stę­pu­je po­wo­li i w po­cząt­ko­wej fazie nie daje ob­ja­wów. Pierw­sze symp­to­my to pro­ble­my z od­da­wa­niem moczu wy­ni­ka­ją­ce z coraz moc­niej­sze­go na­ci­ska­nia po­więk­sza­ją­cej się pro­sta­ty na cewkę mo­czo­wą. Po­cząt­ko­wo męż­czy­zna może od­czu­wać także zwięk­sza­ją­cy się dys­kom­fort oraz za­bu­rze­nia funk­cji sek­su­al­nych (spa­dek li­bi­do, pro­ble­my z erek­cją). Za­uwa­żal­ne stają się pro­ble­my z roz­po­czę­ciem od­da­wa­nia moczu, po­ja­wia się uczu­cie nie­cał­ko­wi­te­go opróż­nie­nia pę­che­rza, od­da­wa­nie moczu po kro­pel­ce, ury­wa­nym stru­mie­niem. Może się zda­rzyć po­pusz­cza­nie po wyj­ściu z to­a­le­ty. Mówi się wów­czas o ła­god­nym roz­ro­ście pro­sta­ty. Już na tym eta­pie warto włą­czyć dzia­ła­nia za­po­bie­gaw­cze.

Jak za­po­bie­gać roz­ro­sto­wi pro­sta­ty?

Pro­fi­lak­ty­ka oraz dzia­ła­nia wdro­żo­ne już przy pierw­szych ob­ja­wach prze­ro­stu pro­sta­ty po­ma­ga­ją w ra­dze­niu sobie z tym pro­ble­mem.

Re­gu­lar­ne ba­da­nia: PSA, per rec­tum, USG jamy brzusz­nej

Już od 40. roku życia każdy męż­czy­zna po­wi­nien przy­naj­mniej raz w roku prze­cho­dzić ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne pod kątem zmian w ob­rę­bie pro­sta­ty. Pod­sta­wą jest ba­da­nie gru­czo­łu kro­ko­we­go u le­ka­rza uro­lo­ga wy­ko­ny­wa­ne per rec­tum (przez odbyt). Przy po­dej­rze­niu prze­ro­stu pro­sta­ty le­karz zwy­kle zleca także wy­ko­na­nie USG jamy brzusz­nej. W dal­szej dia­gno­sty­ce praw­do­po­dob­nie po­ja­wi się także po­trze­ba wy­ko­na­nia ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go, w któ­rym ozna­cza się po­ziom PSA – an­ty­ge­nu swo­iste­go dla pro­sta­ty. Pod­wyż­sze­nie tego wskaź­ni­ka jest sy­gna­łem ostrze­gaw­czym i wska­za­niem do po­głę­bie­nia dia­gno­sty­ki. Po 45. roku życia wszy­scy męż­czyź­ni po­win­ni ru­ty­no­wo co roku wy­ko­ny­wać to ba­da­nie.

Su­ple­men­ty i leki na pro­sta­tę

Pro­fi­lak­tycz­nie oraz przy pierw­szych ob­ja­wach pro­ble­mów z pro­sta­tą warto sto­so­wać su­ple­men­ty diety opar­te na na­tu­ral­nych wy­cią­gach ro­ślin­nych, które sty­mu­lu­ją pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie pro­sta­ty, np. Pro­ste­rol FIX w for­mie ziół do za­pa­rza­nia, który wspo­ma­ga dzia­ła­nie ukła­du mo­czo­we­go i pro­sta­ty dzię­ki za­war­to­ści wy­cią­gów z ku­ku­ry­dzy i po­krzy­wy. Przy ła­god­nym prze­ro­ście gru­czo­łu kro­ko­we­go warto się­gnąć po leki na pro­sta­tę do­stęp­ne bez re­cep­ty, które wspo­ma­ga­ją le­cze­nie tej do­le­gli­wo­ści i po­ma­ga­ją za­cho­wać pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du moczowo-​płciowego, np. Po­lda­nen z wy­cią­giem z kory śliwy afry­kań­skiej.

Dieta, ak­tyw­ność fi­zycz­na, zmia­na trybu życia

Po­dob­nie jak sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów na pro­sta­tę, tak pro­wa­dze­nie zdro­we­go trybu życia i wła­ści­wa dieta, są waż­ny­mi ele­men­ta­mi za­rów­no pro­fi­lak­ty­ki, jak i le­cze­nia za­bu­rzeń pro­sta­ty. Re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na, wy­eli­mi­no­wa­nie al­ko­ho­lu, rzu­ce­nie pa­le­nia oraz zdro­wa dieta są ważne nie tylko w za­po­bie­ga­niu pro­ble­mom z pro­sta­tą.

Z ja­dło­spi­su na­le­ży wy­klu­czyć tłu­ste mięso, mleko i jego prze­two­ry, a włą­czyć wię­cej pro­duk­tów ro­ślin­nych i tłu­ste ryby mor­skie. Wa­rzy­wa, owoce i oleje ro­ślin­ne (zwłasz­cza olej z pe­stek dyni) ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na kon­dy­cję gru­czo­łu kro­ko­we­go. Warto pić her­ba­ty zio­ło­we, np. te z po­krzy­wy lub z owo­ców palmy sabal.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zaparcia

Co jeść, aby uniknąć zaparcia?

Za­spo­ko­je­nie głodu jest jedną z pod­sta­wo­wych po­trzeb czło­wie­ka. To, w jaki spo­sób ją za­spo­ko­imy za­le­ży tylko od nas. Po­sił­ki mo­że­my przy­go­to­wy­wać sobie sami, mo­że­my też

Zaparcia

Zioła na trawienie – najlepsze domowe sposoby

Pro­ble­my z tra­wie­niem do­ty­czą nie­mal każ­de­go z nas. Nie­któ­rzy bo­ry­ka­ją się z nimi na co dzień, inni od czasu do czasu, np. po ob­fi­tych i cięż­ko­straw­nych świą­tecz­nych po­sił­kach. Zgaga, ból

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty

POZNAJ

Nasze marki