Artykuły

Sposoby na zakażenie dróg moczowych i zapalenie pęcherza moczowego

Sposoby na zakażenie dróg moczowych i zapalenie pęcherza moczowego

Prak­tycz­nie każdy z nas od­czu­wał kie­dyś dys­kom­fort zwią­za­ny z utrud­nio­nym od­da­wa­niem moczu, in­fek­cją w dro­gach mo­czo­wych, czy obec­no­ścią ka­mie­ni ner­ko­wych. Czę­sto roz­po­czy­na­my le­cze­nie, gdy pro­ble­my stają się wy­raź­nie do­kucz­li­we, za­miast pró­bo­wać wdra­żać le­cze­nie już przy pierw­szych ob­ja­wach.

Pro­ble­my z dro­ga­mi mo­czo­wy­mi – jak je roz­po­znać?

Kło­po­ty z pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem ukła­du mo­czo­we­go ob­ja­wia­ją się trud­no­ścią w od­da­wa­niu moczu, pie­cze­niem w trak­cie mik­cji, uczu­ciem świą­du w oko­li­cach in­tym­nych, ko­niecz­no­ścią czę­stych i nie­efek­tyw­nych wizyt w to­a­le­cie, a nie­jed­no­krot­nie także bólem w pod­brzu­szu. W przy­pad­ku ko­biet ob­ser­wu­je się rów­nież tak zwane upła­wy, czyli wy­dzie­li­ny z po­chwy, bę­dą­ce efek­tem in­fek­cji ukła­du moczowo-​płciowego.

Je­że­li od­czu­wasz, któ­rąś z po­wyż­szych do­le­gli­wo­ści, ko­niecz­nie skon­sul­tuj ob­ser­wa­cje z le­ka­rzem. Może się oka­zać, że na­le­ży prze­pro­wa­dzić do­kład­ne ba­da­nie moczu i roz­po­cząć le­cze­nie. Przy­czy­ną pro­ble­mów z od­da­wa­niem moczu, mogą być in­fek­cje dróg mo­czo­wych, ka­mie­nie w ner­kach, lub scho­rze­nia w ob­rę­bie ukła­du mo­czo­we­go (np. za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go).

Dla­cze­go ko­bie­ty czę­ściej cier­pią na do­le­gli­wo­ści dróg mo­czo­wych?

Za­ob­ser­wo­wa­no, że ko­bie­ty są czę­ściej obar­czo­ne pro­ble­ma­mi dróg mo­czo­wych. Jest to wy­ni­kiem od­mien­nej bu­do­wy ukła­dów mo­czo­wych ko­biet i męż­czyzn. W przy­pad­ku ko­biet zde­cy­do­wa­nie krót­sza cewka mo­czo­wa, sta­no­wi głów­ne uła­twie­nie dla prze­miesz­cza­nia się bak­te­rii w kie­run­ku pę­che­rza mo­czo­we­go. Jej nie­znacz­na od­le­głość od od­by­tu rów­nież zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo in­fek­cji. Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież nie­od­po­wied­nia hi­gie­na oko­lic in­tym­nych, jak rów­nież kon­tak­ty sek­su­al­ne, w trak­cie któ­rych do­cho­dzi do po­draż­nie­nia ślu­zów­ki oko­lic in­tym­nych. Uszko­dzo­na ślu­zów­ka ma utrud­nio­ne dzia­ła­nie ochron­ne, stąd bar­dziej praw­do­po­dob­ne stają się in­fek­cje i to­wa­rzy­szą­ce im do­le­gli­wo­ści ze stro­ny ukła­du moczowo-​płciowego.

Czy można za­po­bie­gać pro­ble­mom z dro­ga­mi mo­czo­wy­mi?

Oczy­wi­ście, można za­po­bie­gać i warto pa­mię­tać, że pro­fi­lak­ty­ka jest mniej kosz­tow­na i bar­dziej „przy­ja­zna” od sa­me­go le­cze­nia. Po­śród dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych na­le­ży wy­mie­nić:

  • Czę­ste od­da­wa­nie moczu. Głów­nie trze­ba eli­mi­no­wać sy­tu­acje po­wstrzy­my­wa­nia się od wi­zy­ty w to­a­le­cie. Zbyt rzad­kie mik­cje stwa­rza­ją do­god­ne śro­do­wi­sko do roz­wo­ju bak­te­rii w pę­che­rzu mo­czo­wym.
  • Nie na­ra­ża­nie miejsc in­tym­nych na bez­po­śred­ni kon­takt z se­de­sem to­a­let pu­blicz­nych. Za­wsze na­le­ży sto­so­wać jed­no­ra­zo­we pod­kład­ki hi­gie­nicz­ne, które chro­nią skórę przed ogro­mem bak­te­rii za­sie­dla­ją­cych pu­blicz­ną ubi­ka­cję.
  • Bez­względ­ne prze­strze­gać za­sa­dy „pod­cie­ra­nia się” w kie­run­ku od cewki mo­czo­wej do od­by­tu, po każ­do­ra­zo­wym od­da­niu kału. Jest to bar­dzo istot­na kwe­stia, szcze­gól­nie dla ko­biet, które nie sto­su­jąc się do wspo­mnia­nych za­le­ceń, zwięk­sza­ją ry­zy­ko in­fek­cji dróg mo­czo­wych.
  • Wła­ści­wą hi­gie­nę miejsc in­tym­nych. Spe­cjal­ne pre­pa­ra­ty do hi­gie­ny in­tym­nej, w prze­ci­wień­stwie do zwy­kłych mydeł, cha­rak­te­ry­zu­ją się od­po­wied­nim pH. Za­cho­wa­nie wła­ści­we­go pH śro­do­wi­ska, skut­ku­je zwięk­sze­niem ba­rier ochron­nych or­ga­ni­zmu w stre­fie in­tym­nej. W po­dró­ży warto po­słu­gi­wać się po­ręcz­ny­mi i bar­dzo wy­god­ny­mi w uży­ciu chu­s­tecz­ka­mi do hi­gie­ny in­tym­nej.
  • Wy­pi­ja­nie więk­szej ilo­ści pły­nów (naj­le­piej wody nie­ga­zo­wa­nej). Czę­sto su­ge­ru­je się, że warto pić piwo, je­że­li cier­pi się z po­wo­du obec­no­ści ka­mie­ni w ner­kach. Teo­ria ta jest praw­dzi­wa je­dy­nie w aspek­cie dzia­ła­nia mo­czo­pęd­ne­go piwa, a nie jego do­mnie­ma­nych zdol­no­ści, do roz­pusz­cza­nia ka­mie­ni.
  • Sto­so­wa­nie leków i su­ple­men­tów diety, dzia­ła­ją­cych mo­czo­pęd­nie i ochron­nie na drogi mo­czo­we (np. leki na za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go). Nie bez zna­cze­nia jest roz­róż­nie­nie leków od su­ple­men­tów diety. Leki bo­wiem cha­rak­te­ry­zu­ją się sku­tecz­no­ścią po­twier­dzo­ną w licz­nych ba­da­niach eks­pe­ry­men­tal­nych. Sta­tus leku sta­no­wi nie tylko o efek­tyw­no­ści danej sub­stan­cji, ale rów­nież o jej bez­pie­czeń­stwie. Su­ple­men­ty diety na­to­miast nie muszą po­sia­dać tak licz­nych po­twier­dzeń na­uko­wych, w wy­ni­ku czego są zde­cy­do­wa­nie ła­twiej do­pusz­cza­ne do ob­ro­tu.

Dla­cze­go po­wi­nie­neś wy­brać Uro­sept?

Po pierw­sze dla­te­go, że jest le­kiem, a nie su­ple­men­tem diety. Po­nad­to cha­rak­te­ry­zu­je się wła­ści­wie do­bra­nych skła­dem, któ­re­go sku­tecz­ność w pro­ble­mach dróg mo­czo­wych jest gwa­ran­to­wa­na.

Lek Uro­sept jest kom­plek­so­wym pre­pa­ra­tem zio­ło­wym, za­wie­ra­ją­cym: wy­ciąg z liści brzo­zy, wy­ciąg z ko­rze­nia pie­trusz­ki, na­owoc­nię fa­so­li, wy­ciąg z ziela ru­mian­ku, wy­ciąg z liści bo­rów­ki brusz­ni­cy, a także cy­try­nian po­ta­su i sodu. Wszyst­kie wy­cią­gi ro­ślin­ne za­war­te w leku Uro­sept cha­rak­te­ry­zu­ją się dzia­ła­niem mo­czo­pęd­nym. Po­nad­to każdy su­ro­wiec ro­ślin­ny po­sia­da jesz­cze inne wła­ści­wo­ści. Wy­ciąg z liści brzo­zy dzia­ła rów­nież na­po­tnie i prze­ciw­reu­ma­tycz­nie. Wy­ciąg z ko­rze­nia pie­trusz­ki cha­rak­te­ry­zu­je się dzia­ła­niem an­ty­sep­tycz­nym, oraz roz­kur­czo­wym na mię­śnie gład­ki mo­czo­wo­dów i jelit. Wy­ciąg z ziela ru­mian­ku po­sia­da dzia­ła­nie roz­kur­czo­we oraz  an­ty­sep­tycz­ne. Wy­ciąg z liści bo­rów­ki brusz­ni­cy dzia­ła de­zyn­fe­ku­ją­co (an­ty­sep­tycz­nie). Cy­try­nia­ny na­to­miast po­zwa­la­ją na utrzy­ma­nie pH moczu opty­mal­ne­go dla le­cze­nia i za­po­bie­ga­nia na­wro­tom ka­mi­cy wap­nio­wej.

Kiedy i jak sto­so­wać Uro­sept?

Wów­czas, gdy po­ja­wi­ła się in­fek­cja dróg mo­czo­wych, w ka­mi­cy ner­ko­wej oraz w for­mie pro­fi­lak­ty­ki. Sto­so­wa­nie leku Uro­sept zwy­kle po­le­ga na przyj­mo­wa­niu dwóch ta­ble­tek dra­żo­wa­nych trzy razy w ciągu dnia. Ta­blet­ki są nie­wiel­kie i mają cha­rak­te­ry­stycz­ny błę­kit­ny kolor.

Pa­mię­taj, że pro­ble­my z dro­ga­mi mo­czo­wy­mi mogą do­ty­czyć także cie­bie. Je­że­li nie bę­dziesz pró­bo­wał ich le­czyć i im za­po­bie­gać, mo­żesz sil­niej od­czuć to­wa­rzy­szą­ce im uciąż­li­we ob­ja­wy.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zaparcia

Zaparcia w podróży – jak sobie pomóc?

Za­par­cia pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­jaz­du to dość po­wszech­ny pro­blem i – nie­ste­ty – mogą nam ze­psuć przy­jem­ność z urlo­pu. Jeśli jed­nak od­po­wied­nio przy­go­tu­je­my się,

Siniaki i stłuczenia

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry.

Jama ustna i dziąsła

Jakie zioła na stany zapalne jamy ustnej?

Stany za­pal­ne w ob­rę­bie błony ślu­zo­wej jamy ust­nej to bar­dzo bo­le­sny pro­blem, który znacz­nie utrud­nia spo­ży­wa­nie po­kar­mów i picie na­po­jów. Szu­ka­my wtedy pre­pa­ra­tu, który za­ła­go­dzi dys­kom­fort

POZNAJ

Nasze marki