Artykuły

UROSEPT – powiedz STOP infekcji pęcherza

UROSEPT – powiedz STOP infekcji pęcherza

Wiele Polek zmaga się z na­wra­ca­ją­cy­mi in­fek­cja­mi ukła­du mo­czo­we­go. Kiep­skie sa­mo­po­czu­cie i uciąż­li­we ob­ja­wy unie­moż­li­wia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Bo­ha­ter­ki nowej kam­pa­nii Uro­sep­tu mówią STOP in­fek­cji pę­che­rza, by pla­no­wać, dzia­łać i móc cie­szyć się ży­ciem bez ogra­ni­czeń! Do­łącz do nich!

STOP in­fek­cji pę­che­rza – zwal­czaj na­tu­ral­nie i sku­tecz­nie

Nie­przy­jem­ne ob­ja­wy, spa­dek formy i wciąż na­wra­ca­ją­ce in­fek­cje – to co­dzien­ność dla ko­biet, które zma­ga­ją się z in­fek­cja­mi ukła­du mo­czo­we­go. Czyn­ni­ków ry­zy­ka roz­wo­ju tej do­le­gli­wo­ści jest dużo, a wielu z nich trud­no unik­nąć. Wy­star­czy nie­od­po­wied­nia bie­li­zna, wy­chło­dze­nie or­ga­ni­zmu, wi­zy­ta na ba­se­nie czy sie­dze­nie na zim­nej po­wierzch­ni, by już w nie­dłu­gim cza­sie po­ja­wił się ból, pie­cze­nie i przy­mus czę­stych wizyt w to­a­le­cie.

Także ko­bie­ca ana­to­mia sprzy­ja in­fek­cjom pę­che­rza mo­czo­we­go, a sama cho­ro­ba czę­sto po­zo­sta­je te­ma­tem tabu. Ta do­le­gli­wość, choć uciąż­li­wa, jed­nak moż­li­wa do wy­le­cze­nia. I co naj­waż­niej­sze, można jej za­po­bie­gać! W jaki spo­sób? Na­tu­ral­ny i sku­tecz­ny, o czym od 37 lat wie­dzą nasze mamy i bab­cie. W naj­now­szej kam­pa­nii Uro­sep­tu bo­ha­ter­ki opo­wia­da­ją jak po­zbyć się sku­tecz­nie na­wra­ca­ją­cych in­fek­cji pę­che­rza mo­czo­we­go i cie­szyć się ży­ciem na co dzień bez żad­nych ogra­ni­czeń!

Uro­sept dzia­ła na­tu­ral­nie i sku­tecz­nie oraz kom­plek­so­wo za­po­bie­ga na­wro­tom in­fek­cji.

Na­tu­ral­nie sku­tecz­ny lek na in­fek­cje pę­che­rza mo­czo­we­go

Uro­sept to lek bez re­cep­ty, za­wie­ra­ją­cy sze­reg ro­ślin­nych sub­stan­cji ak­tyw­nych. Skład­ni­ki w nim za­war­te wy­ka­zu­ją dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i an­ty­bak­te­ryj­ne. Uro­sept jest pro­duk­tem ro­ślin­nym o ła­god­nym dzia­ła­niu mo­czo­pęd­nym, opar­tym na sub­stan­cjach po­zy­ska­nych z ziół. Za­wie­ra:

  • wy­ciąg z liści brzo­zy – dzia­ła mo­czo­pęd­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­za­pal­nie
  • wy­ciąg z ko­rze­nia pie­trusz­ki – o wła­ści­wo­ściach roz­kur­cza­ją­cych
  • wy­ciąg z na­owoc­ni fa­so­li – dzia­ła mo­czo­pęd­nie, po­ma­ga w in­fek­cjach dróg mo­czo­wych, przy ka­mi­cy i przy pro­ble­mach z od­da­wa­niem moczu
  • wy­ciąg z ziela ru­mian­ku – ła­go­dzi stany za­pal­ne, dzia­ła roz­kur­czo­wo i mo­czo­pęd­nie, ha­mu­je roz­wój bak­te­rii i wi­ru­sów
  • wy­ciąg z liści bo­rów­ki brusz­ni­cy – o wła­ści­wo­ściach od­ka­ża­ją­cych i mo­czo­pęd­nych.

Sy­ner­gia dzia­ła­nia wy­se­lek­cjo­no­wa­nych wy­cią­gów ro­ślin­nych spra­wia, że Uro­sept dzia­ła kom­plek­so­wo w za­ka­że­niach ukła­du mo­czo­we­go i ła­go­dzi uciąż­li­we ob­ja­wy. Co wię­cej, można go sto­so­wać tak długo, jak jest to ko­niecz­ne. Dzia­ła od­ka­ża­ją­co, roz­kur­czo­wo oraz ogra­ni­cza roz­wój bak­te­rii w ukła­dzie mo­czo­wym. Przez co nie tylko wspo­ma­ga le­cze­nie in­fek­cji pę­che­rza mo­czo­we­go, ale także po­bie­ga po­ja­wie­niu się ich w przy­szło­ści.

Le­cze­nie i pro­fi­lak­ty­ka – dzia­łaj już przy pierw­szych ob­ja­wach

Sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia skład­ni­ków Uro­sep­tu spra­wia, że sto­su­je się go nie tylko w prze­bie­gu za­ka­żeń ukła­du mo­czo­we­go i przy ka­mi­cy ner­ko­wej, ale także już przy pierw­szych ob­ja­wach in­fek­cji pę­che­rza by za­po­biec dal­sze­mu roz­wo­jo­wi cho­ro­by.

Każda ko­bie­ta, która zmaga się z na­wra­ca­ją­cy­mi za­ka­że­nia­mi, do­sko­na­le zna pierw­sze ob­ja­wy za­pa­le­nia pę­che­rza. Ból, pie­cze­nie, osła­bie­nie, cza­sem stan pod­go­rącz­ko­wy, przy­mus czę­stych wizyt w to­a­le­cie – temu można za­po­biec. Trze­ba dzia­łać na­tu­ral­nie sku­tecz­nie i się­gnąć po lek o kom­plek­so­wym dzia­ła­niu.

Co wię­cej, Uro­sept można sto­so­wać rów­nież po za­koń­cze­niu ku­ra­cji in­ny­mi le­ka­mi, co po­mo­że uchro­nić przed roz­wo­jem za­ka­że­nia w sy­tu­acji, gdy or­ga­nizm jest osła­bio­ny i po­dat­ny na in­fek­cje. To tym bar­dziej ważne, gdy ko­bie­ta jest w gru­pie ry­zy­ka i zmaga się z czę­sty­mi na­wra­ca­ją­cy­mi do­le­gli­wo­ścia­mi ze stro­ny ukła­du mo­czo­we­go.

Uro­sept można sto­so­wać przez dłuż­szy czas, za­rów­no pod­czas le­cze­nia in­ny­mi le­ka­mi, by wzmoc­nić ku­ra­cję, jak i po za­koń­cze­niu te­ra­pii. Polki się­ga­ją po ten lek do­stęp­ny w ap­te­ce bez re­cep­ty także w ra­mach pro­fi­lak­ty­ki za­ka­żeń pę­che­rza. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że tak jak w przy­pad­ku sto­so­wa­nia wszyst­kich in­nych leków, także za­ży­wa­nie Uro­sep­tu warto skon­sul­to­wać z le­ka­rzem.

Uro­sept – lek nr 1 dla pa­cjen­tów w Pol­sce*

Czy wiesz, że lek do­stęp­ny bez re­cep­ty Uro­sept to pre­pa­rat za­rów­no dla ko­biet, jak i dla męż­czyzn? Jest za­le­ca­ny do sto­so­wa­nia po­moc­ni­czo nie tylko w za­ka­że­niach ukła­du mo­czo­we­go, ale także w ka­mi­cy dróg mo­czo­wych. Oprócz wy­cią­gów ro­ślin­nych Uro­sept za­wie­ra cy­try­nia­ny sodu i po­ta­su, które za­po­bie­ga­ją strą­ca­niu się ka­mie­ni szczawianowo-​wapniowych. Jest to wy­jąt­ko­wo po­moc­ne przy ka­mi­cy ner­ko­wej.

Nie tylko prze­ciw­za­pal­ny i prze­ciw­drob­no­ustro­jo­wy – Uro­sept jest le­kiem o ła­god­nym dzia­ła­niu mo­czo­pęd­nym. Skład­ni­ki leku po­wo­du­ją wy­płu­ki­wa­nie z pę­che­rza po­now­nie gro­ma­dzą­cych się bak­te­rii, które mogą do­pro­wa­dzić do na­wro­tu cho­ro­by i ko­lej­ne­go za­pa­le­nia pę­che­rza.

Ba­da­nia IQVIA, świa­to­we­go li­de­ra w za­kre­sie za­awan­so­wa­nej ana­li­zy i wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej, po­twier­dza­ją, że Uro­sept jest le­kiem nr 1 dla Pa­cjen­tów w Pol­sce*. To po­ka­zu­je, że marka, któ­rej za­ufa­li Pa­cjen­ci ponad 30 lat temu, nadal po­zo­sta­je li­de­rem rynku w swo­jej ka­te­go­rii*.

Do­wiedz się wię­cej na Uro­sept.pl >>  https://www.uro­sept.pl 

*Lider Rynku w sprze­da­ży ilo­ścio­wej do pa­cjen­tów na pod­sta­wie IQVIA Phar­ma­sco­pe Po­land, sel­lo­ut units, YTD\06\2020, 12C1 URI­NA­RY SYS­TEM CON­DI­STIONS, do­ty­czy Uro­sept TAB 60. Źró­dło: In­ter­nal cal­cu­la­tions via IQVIA da­ta­ba­se: Po­land Phar­ma­sco­pe YTD/06/2020, Units © 2020. IQVIA and its af­fi­lia­tes.

URO­SEPT®  ta­blet­ka dra­żo­wa­na. Pro­dukt zło­żo­ny. Wska­za­nia do sto­so­wa­nia: Uro­sept jest le­kiem o ła­god­nym dzia­ła­niu mo­czo­pęd­nym. Sto­so­wa­ny jest po­moc­ni­czo w za­ka­że­niach ukła­du mo­czo­we­go i w ka­mi­cy dróg mo­czo­wych. Prze­ciw­wska­za­nia: Nad­wraż­li­wość na ro­śli­ny z ro­dzi­ny astro­wa­tych (Aste­ra­ce­ae, daw­niej Com­po­si­tae) lub na któ­rą­kol­wiek sub­stan­cję po­moc­ni­czą. Pod­miot od­po­wie­dzial­ny: Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie Her­ba­pol S.A.  ul. To­wa­ro­wa 47/51 61-​896 Po­znań

Przed uży­ciem za­po­znaj się z ulot­ką, która za­wie­ra wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, dane do­ty­czą­ce dzia­łań nie­po­żą­da­nych i daw­ko­wa­nie oraz in­for­ma­cje do­ty­czą­ce sto­so­wa­nia pro­duk­tu lecz­ni­cze­go, bądź skon­sul­tuj się z le­ka­rzem lub far­ma­ceu­tą, gdyż każdy lek nie­wła­ści­wie sto­so­wa­ny za­gra­ża Two­je­mu życiu lub zdro­wiu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zaparcia

Domowe sposoby na wzdęcia i zaparcia

Je­dze­nie jest dla or­ga­ni­zmu źró­dłem skład­ni­ków od­żyw­czych oraz ener­gii. Z tym zda­niem na pewno zga­dza­ją się wszy­scy. Z je­dze­nia można też czer­pać wiele przy­jem­no­ści,

POZNAJ

Nasze marki