Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Cholesterol i trawienie

Tabletki na niestrawność. Przyczyny i zapobieganie niestrawności

Prze­cięt­nie każ­de­go dnia na spo­ży­wa­nie po­sił­ków, za­rów­no tych du­żych, jak i tych drob­nych po­świę­ca­my około 2,5 go­dzi­ny. Po­żyw­ne i zbi­lan­so­wa­ne po­ży­wie­nie do­star­cza or­ga­ni­zmo­wi ener­gii do dzia­ła­nia. Smacz­ny i es­te­tycz­nie po­da­ny

Cholesterol i trawienie

Gdy wątroba odmawia posłuszeństwa, wspomóż ją naturalnie!

Wą­tro­ba jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzą­dów na­sze­go or­ga­ni­zmu. Głów­nym za­da­niem wą­tro­by jest od­tru­wa­nie ustro­ju ze szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych, za­rów­no tych które po­cho­dzą ze śro­do­wi­ska ze­wnętrz­ne­go, jak i tych które

Cholesterol i trawienie

Dobry cholesterol nie jest zły – fakty i mity

Wokół te­ma­tu cho­le­ste­ro­lu na­ro­sło już wiele mitów. Czy rze­czy­wi­ście na­le­ży cał­ko­wi­cie wy­eli­mi­no­wać go z diety? Jak to na­praw­dę jest z tym „do­brym” i „złym” cho­le­ste­ro­lem? I w jaki spo­sób ob­ni­żyć po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi?

Hemoroidy

Zioła na hemoroidy – naturalne sposoby na ten dokuczliwy problem

He­mo­ro­idy – wsty­dli­wa i bo­le­sna cho­ro­ba, do­ty­ka­ją­ca coraz wię­cej osób, nie­ste­ty wciąż po­zo­sta­je te­ma­tem tabu. Cho­ciaż he­mo­ro­idy są źró­dłem po­waż­ne­go dys­kom­for­tu dla cho­rych, pa­cjen­ci czę­sto igno­ru­ją pierw­sze

Cholesterol i trawienie

Morwa biała – na cukrzycę i na odchudzanie. Właściwości i zastosowanie morwy białej.

Soki, su­ple­men­ty, her­ba­ta z morwy bia­łej, a nawet na­lew­ki i kon­fi­tu­ry mają sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w fi­to­te­ra­pi i w kuch­ni. Naj­waż­niej­sze z nich to utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi prze­mian me­ta­bo­licz­nych wę­glo­wo­da­nów w or­ga­ni­zmie oraz ogra­ni­cze­nie wchła­nia­nia cu­krów. Morwa

Prostata

Jak dbać o prostatę? Domowe sposoby

Pro­ble­my z pro­sta­tą to dosyć po­wszech­ny pro­blem, szcze­gól­nie u panów po 50-​tce. Sza­cu­je się, że już około po­ło­wa pięć­dzie­się­cio­lat­ków zmaga się z ob­ja­wa­mi prze­ro­stu pro­sta­ty, a u męż­czyzn po 80-​tym roku życia na do­le­gli­wo­ści ze stro­ny

Drogi moczowe

Sposoby na zakażenie dróg moczowych i zapalenie pęcherza moczowego

Prak­tycz­nie każdy z nas od­czu­wał kie­dyś dys­kom­fort zwią­za­ny z utrud­nio­nym od­da­wa­niem moczu, in­fek­cją w dro­gach mo­czo­wych, czy obec­no­ścią ka­mie­ni ner­ko­wych. Czę­sto roz­po­czy­na­my le­cze­nie, gdy pro­ble­my stają się wy­raź­nie do­kucz­li­we, za­miast

Siniaki i stłuczenia

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry. Jakie pre­pa­ra­ty można sto­so­wać na si­nia­ki

Cholesterol i trawienie

Akcja: wątroba regeneracja! Jakie zioła na wątrobę?

Wio­sna to czas od­ro­dze­nia i oczysz­cze­nia. Nie bez przy­czy­ny spe­cja­li­ści od ży­wie­nia do­ra­dza­ją oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu wła­śnie po za­koń­cze­niu zimy. Klu­czem do usu­nię­cia tok­syn z or­ga­ni­zmu jest wspo­mo­że­nie pracy i re­ge­ne­ra­cja wą­tro­by. To wła­śnie w tym okre­sie

Stawy i nerwobóle

Ból stawów – maść rozgrzewająca na bolące mięśnie i stawy

Coraz wię­cej osób cier­pi z po­wo­du bólu sta­wów. Jest to mię­dzy in­ny­mi efekt ob­cią­że­nia sta­wów, zbyt in­ten­syw­ną i dłu­go­trwa­łą pracą. Dłu­gie sie­dze­nie, sta­nie, pod­no­sze­nie cię­ża­rów nie może po­zo­stać bez wpły­wu

POZNAJ

Nasze marki