Artykuły

Nordic Walking – 10 zalet „chodzenia z kijkami”

Spe­cjal­ne kijki do Nor­dic Wal­king – tylko tyle po­trze­ba, by za­cząć przy­go­dę w tą nie­zwy­kłą ak­tyw­no­ścią. Można ją upra­wiać w za­sa­dzie wszę­dzie i w każ­dym wieku. Re­gu­lar­ne mar­sze z kij­ka­mi po­ma­ga­ją schud­nąć, po­pra­wia­ją kon­dy­cję, od­cią­ża­ją krę­go­słup i stawy. Dla­cze­go warto upra­wiać Nor­dic Wal­king? Pod­po­wia­da­my.

Pod­sta­wą sku­tecz­ne­go Nor­dic Wal­kin­gu jest pra­wi­dło­wa tech­ni­ka cho­dze­nia. Od­po­wied­nia syn­chro­ni­za­cja ru­chów rąk i nóg ak­ty­wu­je aż do 90% mię­śni or­ga­ni­zmu, po­pra­wia­jąc ogól­ną spraw­ność i mo­to­ry­kę sta­wów i mię­śni. Mimo że opa­no­wa­nie wła­ści­we­go rytmu może po­cząt­ko­wo spra­wiać pewne pro­ble­my, to warto pod­jąć ten trud. Dla­cze­go? Oto 10 zalet Nor­dic Wal­kin­gu:

 1. Od­cią­ża krę­go­słup i stawy

  Dzię­ki kij­kom pod­czas mar­szu zmniej­sza się ob­cią­że­nie krę­go­słu­pa, dla­te­go Nor­dic Wal­king po­le­ca­ny jest jako ak­tyw­ność dla osób, które skar­żą się na bóle ple­ców i kiep­ską kon­dy­cję ukła­du ruchu. To świet­ny sport dla osób, u któ­rych po­ja­wia­ją się prze­cią­że­nia sta­wów, po­nie­waż pod­czas mar­szu cię­żar ciała roz­kła­da się rów­no­mier­nie na po­szcze­gól­ne stawy.

   

 2. Po­ma­ga schud­nąć

  Re­gu­lar­ne cho­dze­nie z kij­ka­mi przy­czy­nia się do spa­la­nia tkan­ki tłusz­czo­wej, przy­spie­sza me­ta­bo­lizm i za­po­bie­ga oty­ło­ści. To dobra ak­tyw­ność dla osób z nad­wa­gą, które po­trze­bu­ją nieco „roz­ru­szać się” i roz­po­cząć swoją przy­go­dę z ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną. Re­gu­lar­ne ćwi­cze­nia z kij­ka­mi po­ma­ga­ją nie tylko zrzu­cić nad­pro­gra­mo­we ki­lo­gra­my, ale też utrzy­mać pra­wi­dło­wą masę ciała.


 3. Za­po­bie­ga oste­opo­ro­zie

  Dla osób z grupy ry­zy­ka roz­wo­ju oste­opo­ro­zy, Nor­dic Wal­king to ide­al­ny spo­sób, by za­po­biec roz­wo­jo­wi tej cho­ro­by. Wzmac­nia układ ruchu, jed­no­cze­śnie nie ob­cią­ża­jąc sta­wów. Re­gu­lar­ne mar­sze sty­mu­lu­ją zwięk­sze­nie masy kost­nej i wzmoc­nie­nie struk­tu­ry kości. Dzię­ki temu stają się od­por­ne na przy­pad­ko­we uszko­dze­nia.


 4. Tre­nu­je mię­śnie

  Przy sto­so­wa­niu pra­wi­dło­wej tech­ni­ki ru­chów pod­czas mar­szu z ki­ja­mi można ak­ty­wo­wać aż 90% mię­śni w or­ga­ni­zmie. I nie są to wy­łącz­nie te zwią­za­ne z ukła­dem ruchu, ale też włók­na mię­śnio­we ra­mion, bar­ków, a nawet brzu­cha. Re­gu­lar­ny ruch wzmac­nia mię­śnie, po­pra­wia ich spraw­ność i zwięk­sza ich ela­stycz­ność. To świet­ny spo­sób, by po­pra­wić ogól­ną spraw­ność or­ga­ni­zmu.


 5. Re­gu­lu­je ci­śnie­nie krwi

  Pod­czas tre­nin­gu z kij­ka­mi nieco pod­no­si się ci­śnie­nie, krew szyb­ciej krąży, do­tle­nia tkan­ki i ko­mór­ki. Potem wraca do normy, ale re­gu­lar­ne mar­sze „tre­nu­ją” układ krą­że­nia. Ob­ni­ża­ją tętno spo­czyn­ko­we, dzię­ki czemu serce musi wy­ko­nać mniej­szy wy­si­łek, aby prze­pom­po­wać po­trzeb­ną ob­ję­tość krwi.


 6. Po­pra­wia sa­mo­po­czu­cie

  Każda ak­tyw­ność fi­zycz­na po­wo­du­je pro­duk­cję en­dor­fin, na­zy­wa­nych też „hor­mo­na­mi szczę­ścia”. To małe czą­stecz­ki, które po­pra­wia­ją sa­mo­po­czu­cie, ła­go­dzą skut­ki stre­su i zmniej­sza­ją na­pię­cie w or­ga­ni­zmie. Oprócz tego na spa­cer z kij­ka­mi warto za­brać bli­ską osobę lub zna­jo­me­go, dzię­ki czemu miło spę­dzi­my czas i za­cie­śni­my więzy spo­łecz­ne. A to też po­ma­ga utrzy­mać dobry humor.


 7. Roz­ła­do­wu­je stres i na­pię­cie

  Nor­dic Wal­king to pro­sty spo­sób, by nawet pod­czas 30-​minutowego spa­ce­ru roz­ła­do­wać stres i ne­ga­tyw­ne na­pię­cie w ciele. Szyb­kie tempo życia, na­tłok obo­wiąz­ków, stre­su­ją­ca praca, pro­ble­my ro­dzin­ne i za­wo­do­we – każdy z nas na co dzień spo­ty­ka się z mnó­stwem stre­su­ją­cych sy­tu­acji. Na­pię­cie sku­mu­lo­wa­ne w or­ga­ni­zmie, jeśli do­dat­ko­wo dłu­żej utrzy­mu­je się, od­bi­ja się nie tylko na re­la­cjach z oto­cze­niem, ale przede wszyst­kim – na na­szym zdro­wiu. Aby temu za­po­biec, warto zna­leźć spo­sób, aby co­dzien­nie móc roz­ła­do­wać na­gro­ma­dzo­ne na­pię­cie. Nor­dic Wal­king może być roz­wią­za­niem – wy­star­czy zła­pać kijki i iść na szyb­ki marsz po oko­li­cy. Po­mo­że prze­pra­co­wać stres, do­tle­nić or­ga­nizm i zre­lak­so­wać się.


 8. Nie wy­ma­ga spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu

  Re­zy­gnu­je­my z wielu dys­cy­plin spor­to­wych ze wzglę­du na kosz­tow­ny sprzęt, prze­strzeń po­trzeb­ną na prze­cho­wy­wa­nie i uży­wa­nie sprzę­tu oraz spe­cja­li­stycz­ne tre­nin­gu. Do upra­wia­nia Nor­dic Wal­king wy­star­czą do­brze do­bra­ne kijki i po­zna­nie od­po­wied­niej tech­ni­ki mar­szu. Kijki można mieć nie­mal za­wsze ze sobą, a mar­sze upra­wiać w mie­ście, w lesie, nad mo­rzem i w gó­rach. To ak­tyw­ność fi­zycz­na, która nie sta­wia ba­rier, nie ogra­ni­cza. Daje wiele swo­bo­dy, po­zwa­la spę­dzać czas z ro­dzi­ną i zna­jo­my­mi na świe­żym po­wie­trzu. Jest ide­al­na dla osób, które lubią spa­ce­ry i pie­sze wę­drów­ki, ale w po­rów­na­niu z nimi cho­dze­nie z kij­ka­mi może przy­nieść do­dat­ko­we ko­rzy­ści zdro­wot­ne. To też dobry wybór dla osób, które roz­po­czy­na­ją swoją przy­go­dę ze spor­tem i po­trze­bu­ją wy­pra­co­wać ogól­ną spraw­ność or­ga­ni­zmu.


 9. To ak­tyw­ność dla każ­de­go, nie­za­leż­nie od wieku

  Mar­sze z kij­ka­mi to jedna z tych ak­tyw­no­ści, które jest za­le­ca­na nie­mal dla każ­de­go, nie­za­leż­nie od wieku, kon­dy­cji i stanu zdro­wia. Ze wzglę­du na fakt, że od­cią­ża krę­go­słup i stawy, po­le­ca­ny jest nawet dla osób z oty­ło­ścią. Po­pu­lar­ne stają się szko­ły Nor­dic Wal­king, gdzie pod okiem do­świad­czo­ne­go in­struk­to­ra można na­uczyć się pra­wi­dło­wej tech­ni­ki cho­dze­nia i wy­po­ży­czyć kijki. Szko­ły czę­sto or­ga­ni­zu­ją także pie­sze wy­ciecz­ki z kij­ka­mi po oko­li­cy, co mo­bi­li­zu­je wiele osób do ak­tyw­ne­go spę­dze­nia czasu. Grupy zwy­kle do­bie­ra­ne są pod kątem moż­li­wo­ści uczest­ni­ków, kon­dy­cji i ich do­świad­cze­nia w wę­drów­kach z kij­ka­mi. To też dobre miej­sce, by po­znać osoby z lo­kal­nej spo­łecz­no­ści.


 10. Nie prze­cią­ża or­ga­ni­zmu

  Nor­dic Wal­king to bez­piecz­ny sport. Od­cią­ża stawy i krę­go­słup, ak­ty­wu­je wiele grup mię­śni bez ich jed­no­cze­snej in­ten­syw­nej eks­plo­ata­cji. Za­cho­wu­jąc pra­wi­dło­wą tech­ni­kę mar­szu nie bójmy się kon­tu­zji. Jed­nak wę­dru­jąc z kij­ka­mi po bez­dro­żach, par­ko­wych lub le­śnych ścież­kach, mu­si­my li­czyć się z po­tknię­cia­mi, otar­cia­mi czy nawet drob­ny­mi ura­za­mi. Nie są zwy­kle groź­ne dla zdro­wia, jed­nak stłu­cze­nia czy si­nia­ki są po pro­stu bo­le­sne i mogą przez kilka dni utrud­niać co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Dla­te­go tre­nu­jąc Nor­dic Wal­king warto mieć w do­mo­wej ap­tecz­ce do­stęp­ne w ap­te­ce bez re­cep­ty żele i maści na stłu­cze­nia, np. Ar­ca­len opar­ty na wy­cią­gach z ar­ni­ki i na­giet­ka, który przy­spie­sza go­je­nie się i wchła­nia­nie si­nia­ków i obrzę­ków. Nor­dic Wal­king to ak­tyw­ność fi­zycz­na pra­wie dla każ­de­go, można ją upra­wiać nie­mal w każ­dych wa­run­kach. Warto spró­bo­wać i prze­ko­nać się, że nie wy­ma­ga wy­sił­ku, a może przy­nieść wiele ko­rzy­ści.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Odchudzanie

Skuteczne metody na odchudzanie

Sku­tecz­ne od­chu­dza­nie – czy to moż­li­we? Co zro­bić, aby po­zbyć się nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów i unik­nąć efek­tu jo-jo? Co może pomóc, by na długo utrzy­mać zdro­wą i szczu­płą syl­wet­kę?

Drogi moczowe

Borówka brusznica w służbie fitoterapii układu moczowego

Masz nie­po­ko­ją­ce wra­że­nie, że twój układ mo­czo­wy nie funk­cjo­nu­je ide­al­nie? Za­sta­na­wiasz się, w jaki spo­sób mo­żesz wspo­móc jego pracę? Naj­ko­rzyst­niej i naj­bez­piecz­niej za­sto­so­wać pre­pa­ra­ty z wy­cią­ga­mi

POZNAJ

Nasze marki