Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Hemoroidy

Sposoby na hemoroidy. Wstydliwy problem – żylaki odbytu (hemoroidy)

Po­mi­mo tego, iż he­mo­ro­idy są coraz czę­ściej dia­gno­zo­wa­ne, to by­naj­mniej nie są one czę­stym te­ma­tem roz­mów pa­cjen­tów z le­ka­rza­mi. Osoby, któ­rych do­ty­czy ten pro­blem czę­sto czują się skrę­po­wa­ne i nie­jed­no­krot­nie nie po­tra­fią przed­sta­wić

Grypa i przeziębienie

Zioła na odporność – wzmocnienie przed sezonem grypowym?

Za­czął się sezon je­sien­no – zi­mo­wy, kiedy to po­go­da nie za­chę­ca do prze­by­wa­nia na ze­wnątrz i sprzy­ja licz­nym in­fek­cjom. Jak za po­mo­cą na­tu­ral­nych środ­ków wzmoc­nić swoją od­por­ność przed se­zo­nem gry­po­wym? Czy ist­nie­je zio­ło­wy

Drogi moczowe

Kamica nerkowa – przyczyny, leczenie, życie z chorobą

Ka­mi­ca dróg mo­czo­wych to cho­ro­ba prze­wle­kła z na­wra­ca­ją­cy­mi epi­zo­da­mi kolki ner­ko­wej. Choć uciąż­li­wa, to przy od­po­wied­nim le­cze­niu i sto­so­wa­niu środ­ków za­po­bie­gaw­czych, można z nią na co dzień bez­pro­ble­mo­wo funk­cjo­no­wać. Jakie są przy­czy­ny ka­mi­cy

Grypa i przeziębienie

Czarny bez na odporność dla dzieci – jakie ma właściwości?

Czar­ny bez od dawna w me­dy­cy­nie lu­do­wej był znany jako ro­śli­na o szcze­gól­nych wła­ści­wo­ściach. Owoce, kwia­ty, kora – te su­row­ce także obec­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w zio­ło­lecz­nic­twie do wspie­ra­nia ukła­du tra­wien­ne­go, mo­czo­we­go i od­por­no­ścio­we­go. Jakie

Skóra sucha i alergiczna

Jak wybrać kosmetyki ziołowe na podrażnioną i wrażliwą skórę?

Skóra po­draż­nio­na, wraż­li­wa, aler­gicz­na, prze­su­szo­na – taka cera wy­ma­ga spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia. Sto­so­wa­nie „zwy­kłych” ko­sme­ty­ków może po­wo­do­wać po­draż­nie­nia tego ro­dza­ju skóry, dla­te­go warto się­gać po na­tu­ral­ne zio­ło­we

Zaparcia

Co jeść, aby uniknąć zaparcia?

Za­spo­ko­je­nie głodu jest jedną z pod­sta­wo­wych po­trzeb czło­wie­ka. To, w jaki spo­sób ją za­spo­ko­imy za­le­ży tylko od nas. Po­sił­ki mo­że­my przy­go­to­wy­wać sobie sami, mo­że­my też ko­rzy­stać z sze­ro­kie­go wy­bo­ru go­to­wych po­traw.

Drogi moczowe

Borówka brusznica w służbie fitoterapii układu moczowego

Masz nie­po­ko­ją­ce wra­że­nie, że twój układ mo­czo­wy nie funk­cjo­nu­je ide­al­nie? Za­sta­na­wiasz się, w jaki spo­sób mo­żesz wspo­móc jego pracę? Naj­ko­rzyst­niej i naj­bez­piecz­niej za­sto­so­wać pre­pa­ra­ty z wy­cią­ga­mi ro­ślin­ny­mi cha­rak­te­ry­zu­ją­cy­mi się ko­rzyst­nym wpły­wem

Żylaki

7 faktów o żylakach, które musisz znać

Ży­la­ki koń­czyn dol­nych to nie tylko pro­blem es­te­tycz­ny, to przede wszyst­kim za­gro­że­nie dla zdro­wia. Mając skłon­no­ści ge­ne­tycz­ne do roz­wo­ju ży­la­ków, warto roz­po­cząć pro­fi­lak­ty­kę jesz­cze zanim po­ja­wią się pierw­sze ob­ja­wy w po­sta­ci

Zaparcia

Zaparcia w podróży – jak sobie pomóc?

Za­par­cia pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­jaz­du to dość po­wszech­ny pro­blem i – nie­ste­ty – mogą nam ze­psuć przy­jem­ność z urlo­pu. Jeśli jed­nak od­po­wied­nio przy­go­tu­je­my się, wów­czas mo­że­my unik­nąć pro­ble­mu. Co po­wo­du­je

Siniaki i stłuczenia

Stłuczenia, siniaki – jakie zioła na kruche naczynia krwionośne?

Kru­chość na­czyń krwio­no­śnych, ob­ja­wia­ją­ca się m.in. czę­stym po­ja­wia­niem się si­nia­ków, ma wiele przy­czyn. Kto ma pre­dys­po­zy­cje do si­nia­ków? Jak prze­ciw­dzia­łać ich po­wsta­wa­niu? Jak le­czyć stłu­cze­nia i si­nia­ki? Jakie zioła są po­moc­ne

Drogi moczowe

Choroba nowożeńców? Jak radzić sobie z zapaleniem pęcherza moczowego?

Cho­ro­ba no­wo­żeń­ców, za­pa­le­nie pę­che­rza mio­do­we­go mie­sią­ca czy – naj­pro­ściej – za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go to czę­sta do­le­gli­wość ukła­du mo­czo­we­go, szcze­gól­nie u ko­biet. Jakie są naj­częst­sze ob­ja­wy za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go (ZUM)?

POZNAJ

Nasze marki