Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Hemoroidy

Hemoroidy – przyczyny, leczenie, jak zapobiegać

Choć to po­wszech­na do­le­gli­wość, to he­mo­ro­idy wciąż po­zo­sta­ją pro­ble­mem wsty­dli­wym. A prze­cież jest tyle sku­tecz­nych metod za­po­bie­ga­nia i le­cze­nia cho­ro­by he­mo­ro­idal­nej. Sprawdź, jakie są spo­so­by za­po­bie­ga­nia he­mo­ro­idom. Jak le­czyć ży­la­ki

Siniaki i stłuczenia

Stłuczenia, siniaki i urazy. W jaki sposób można ich unikać?

Wa­ka­cyj­na bez­tro­ska i duża ilość wol­ne­go czasu czę­sto skła­nia­ją do po­dej­mo­wa­nia ak­tyw­nych form wy­po­czyn­ku. Bar­dzo czę­sto chcie­li­by­śmy pod­czas let­nie­go urlo­pu wró­cić do ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, którą za­nie­dba­li­śmy w zi­mo­wych mie­sią­cach,

Cholesterol i trawienie

Zioła dla seniora – jakie herbaty ziołowe warto pić na co dzień?

Z do­bro­czyn­nych wła­ści­wo­ści ziół warto ko­rzy­stać na co dzień – są na­tu­ral­ne, bez­piecz­ne i sze­ro­ko do­stęp­ne. Zioła mogą stać się dobrą al­ter­na­ty­wą lub uzu­peł­nie­niem le­cze­nia wielu scho­rzeń, warto je sto­so­wać także

Odchudzanie

Zioła wspomagające odchudzanie

Sto­so­wa­nie ziół przy od­chu­dza­niu ma wiele zalet. Skład­ni­ki w nich za­war­te po­pra­wia­ją prze­mia­nę ma­te­rii, sty­mu­lu­ją me­ta­bo­lizm, wspo­ma­ga­ją re­duk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej oraz oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn. Te i wiele in­nych wła­ści­wo­ści ziół

Zaparcia

Alax – naturalny sposób na zaparcia

Za­par­cia to pro­blem, który do­ty­ka coraz szer­szą grupę osób. W kra­jach eu­ro­pej­skich uskar­ża się na niego nie­mal co czwar­ta do­ro­sła osoba. Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że z każ­dym ro­kiem przy­by­wa ludzi, któ­rych ten pro­blem

Grypa i przeziębienie

Acerola – olbrzymie źródło naturalnej witaminy C

Do­tych­czas to owoce cy­tru­so­we trak­to­wa­no jako li­de­rów w za­war­to­ści wi­ta­mi­ny C, ale to wła­śnie owoce ace­ro­li sta­no­wią naj­więk­sze bo­gac­two tej wi­ta­mi­ny. W ba­da­niach po­rów­naw­czych do­ty­czą­cych za­war­to­ści wi­ta­mi­ny C w oby­dwu ga­tun­kach, ace­ro­la od­no­si

Grypa i przeziębienie

Czystek na wzmocnienie odporności

Czy­stek – zioło znane me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej od wie­ków – zy­sku­je obec­nie coraz więk­szą po­pu­lar­ność. Na­ukow­cy do­strze­ga­ją w tej ro­śli­nie nie­zwy­kły po­ten­cjał. Dla­cze­go? Czy­stek za­wie­ra wiele cen­nych, sub­stan­cji, które

Jama ustna i dziąsła

Jakie zioła na stany zapalne jamy ustnej?

Stany za­pal­ne w ob­rę­bie błony ślu­zo­wej jamy ust­nej to bar­dzo bo­le­sny pro­blem, który znacz­nie utrud­nia spo­ży­wa­nie po­kar­mów i picie na­po­jów. Szu­ka­my wtedy pre­pa­ra­tu, który za­ła­go­dzi dys­kom­fort i zni­we­lu­je stan za­pal­ny. Warto wtedy

Skóra sucha i alergiczna

Ziołowe sposoby na pielęgnację skóry zimą

Skóra zimą na­ra­żo­na jest na dzia­ła­nie mrozu i wia­tru, które nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na jej kon­dy­cję. Nie po­ma­ga także suche i na­grza­ne po­wie­trze w po­miesz­cze­niach. Za­czer­wie­nie­nie, po­draż­nie­nie i prze­su­sze­nie to naj­częst­sze pro­ble­my skór­ne w cza­sie

Grypa i przeziębienie

Bronchopect – naturalne wspomaganie organizmu jesienią i zimą

Ko­niec lata i po­wrót z wa­ka­cji za­po­wia­da­ją nie­uchron­nie na­dej­ście je­sie­ni. Wszy­scy pra­gną, aby była praw­dzi­wie  pol­ska, mie­nią­ca się bar­wa­mi spa­da­ją­cych liści, sło­necz­na, złota i cie­pła. Jed­nak­że czę­sto ostat­nie

Hemoroidy

Dużo siedzisz – uważaj na hemoroidy i zaparcia

Nie od dziś wia­do­mo, że sie­dzą­cy tryb życia przy­czy­nia się do pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w po­zy­cji sie­dzą­cej sprzy­ja roz­wo­jo­wi ta­kich cho­rób, jak: he­mo­ro­idy, nad­ci­śnie­nie, ży­la­ki, za­par­cia, pro­ble­my z krę­go­słu­pem czy cu­krzy­ca

POZNAJ

Nasze marki