Artykuły

Zioła wspomagające odchudzanie

Sto­so­wa­nie ziół przy od­chu­dza­niu ma wiele zalet. Skład­ni­ki w nich za­war­te po­pra­wia­ją prze­mia­nę ma­te­rii, sty­mu­lu­ją me­ta­bo­lizm, wspo­ma­ga­ją re­duk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej oraz oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn. Te i wiele in­nych wła­ści­wo­ści ziół po­ma­ga wielu oso­bom sku­tecz­nie ra­dzić sobie z nad­pro­gra­mo­wy­mi ki­lo­gra­ma­mi. Jakie zioła na od­chu­dza­nie? Jak oczy­ścić or­ga­nizm? Pod­po­wia­da­my.

Włą­cze­nie ziół w pro­ces od­chu­dza­nia, czy to w po­sta­ci na­pa­rów, pły­nów czy su­ple­men­tów diety, po­ma­ga w na­tu­ral­ny spo­sób przy­spie­szyć zrzu­ce­nie nad­wa­gi. Fla­wo­no­idy, wi­ta­mi­ny, mi­ne­ra­ły i prze­ciw­u­tle­nia­cze w nich za­war­te po­ma­ga­ją uspraw­niać me­ta­bo­lizm i oczysz­czać ko­mór­ki ze szko­dli­wych i zbęd­nych sub­stan­cji. Wy­cią­gi zio­ło­we są czę­stym skład­ni­kiem zło­żo­nych pre­pa­ra­tów na od­chu­dza­nie i wspo­ma­ga­ją­cych de­toks or­ga­ni­zmu (np. su­ple­men­tu diety Sy­li­ma­rol® Detox).

Warto jed­nak pa­mię­tać, że same zioła nie wy­star­czą, aby od­chu­dza­nie było sku­tecz­ne, po­trzeb­na jest jesz­cze re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na i róż­no­rod­na, ale ni­sko­ka­lo­rycz­na dieta. Po­łą­cze­nie tych trzech skład­ni­ków to pierw­szy krok na dro­dze do szczu­płej i zdro­wej syl­wet­ki.

Jakie zioła na od­chu­dza­nie?

Za­sta­na­wia­jąc się nad wy­bo­rem kon­kret­nych ziół, warto przede wszyst­kim zwró­cić uwagę na ich wła­ści­wo­ści, także w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa ich sto­so­wa­nia. W razie ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści co do spo­so­bu czy za­kre­su ich wy­ko­rzy­sta­nia, warto naj­pierw zwró­cić się po pro­fe­sjo­nal­ną kon­sul­ta­cję. Jest to szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku sto­so­wa­nia leków na cho­ro­by prze­wle­kłe. 

Oto głów­ne grupy ro­ślin po­moc­nych pod­czas od­chu­dza­nia.

Zioła sty­mu­lu­ją­ce tra­wie­nie i me­ta­bo­lizm

Chyba każdy z nas zna i sto­su­je zioła na nie­straw­ność. Skład­ni­ki za­war­te w her­ba­cie z mięty lub z kopru wło­skie­go uspraw­nia­ją tra­wie­nie, zno­szą uczu­cie cięż­ko­ści żo­łąd­ka, sty­mu­lu­ją pe­ry­stal­ty­kę jelit i re­du­ku­ją wzdę­cia. Ba­zu­jąc na ra­dach babć i mam, się­ga­my po her­ba­tę mię­to­wą po ob­fi­tym i cięż­ko­straw­nym po­sił­ku. Po­dob­nie, choć cza­sem nie zda­je­my sobie z tego spra­wy, sto­su­je­my w kuch­ni na co dzień wiele ro­ślin na­pę­dza­ją­cych me­ta­bo­lizm, w tym licz­ne przy­pra­wy, np.: lub­czyk, ore­ga­no, ba­zy­lię, chili, imbir, pieprz czar­ny, ko­len­drę czy es­tra­gon.

Zioła uspraw­nia­ją­ce i re­gu­lu­ją­ce tra­wie­nie czę­sto mają także inne wła­ści­wo­ści, po­moc­ne przy od­chu­dza­niu. Nie tylko przy­spie­sza­ją me­ta­bo­lizm, ale także po­pra­wia­ją pracę wą­tro­by, po­ma­ga­ją ob­ni­żać po­ziom „złego” cho­le­ste­ro­lu i re­gu­lo­wać po­ziom glu­ko­zy we krwi. Oto kilka przy­kła­dów:

– mięta pie­przo­wa (np. Mięta FIX),

– ru­mia­nek (np. Ru­mia­nek FIX),

– koper wło­ski (np. Koper wło­ski FIX),

– me­li­sa (np. Me­li­sa FIX),

– mni­szek po­spo­li­ty,

– fio­łek trój­barw­ny,

– szał­wia (np. Szał­wia FIX).

Zioła zmniej­sza­ją­ce ape­tyt

Nie­któ­re skład­ni­ki za­war­te w pre­pa­ra­tach zio­ło­wych osła­bia­ją­cych ape­tyt pęcz­nie­ją w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym przy kon­tak­cie z wodą i wy­wo­łu­ją uczu­cie sy­to­ści. Zioła ha­mu­ją­ce łak­nie­nie to m.in.:

– sie­mię lnia­ne,

– babka płesz­nik,

– ziele fioł­ka trój­barw­ne­go,

– kru­szy­na,

– pod­biał.

Zioła o wła­ści­wo­ściach mo­czo­pęd­nych, usu­wa­ją­ce nad­miar wody z or­ga­ni­zmu

Pod­czas od­chu­dza­nia warto się­gnąć także po zioła o wła­ści­wo­ściach mo­czo­pęd­nych. Dla­cze­go? Z dwóch klu­czo­wych po­wo­dów. Po pierw­sze: nad­wa­ga czę­ścio­wo może wy­ni­kać także z na­gro­ma­dze­nia się wody w or­ga­ni­zmie. Po dru­gie: pod­czas spa­la­nia nad­pro­gra­mo­wej tkan­ki tłusz­czo­wej mogą uwal­niać się z niej tok­sy­ny. Mo­czo­pęd­ne zioła usu­wa­ją szko­dli­we sub­stan­cje razem z mo­czem, a do­dat­ko­wo po­pra­wia­ją pracę nerek. Warto jed­nak pa­mię­tać, aby tego ro­dza­ju zioła sto­so­wać z umia­rem, by nie do­pu­ścić do od­wod­nie­nia or­ga­ni­zmu i nad­mier­nej utra­ty mi­ne­ra­łów.

Zioła o wła­ści­wo­ściach mo­czo­pęd­nych to:

– po­krzy­wa (np. zioła do za­pa­rza­nia Po­krzy­wa FIX),

– fio­łek trój­barw­ny,

– brzo­za (li­ście),

– skrzyp polny (np. her­ba­ta zio­ło­wa ze skrzy­pu Skrzyp FIX),

– perz wła­ści­wy.

Od­chu­dza­nie czy oczysz­cza­nie?

Wio­sną na­tu­ral­nie my­śli­my o od­chu­dza­niu. Nie tylko przy­ro­da, ale też nasz or­ga­nizm budzi się do życia i „zrzu­ca” zi­mo­we za­pa­sy tkan­ki tłusz­czo­wej. To także dobry mo­ment na wio­sen­ny de­toks. Po­moc­ne w tym są her­ba­ty zio­ło­we o wła­ści­wo­ściach na­po­tnych i mo­czo­pęd­nych, oraz zioła, które wspo­ma­ga­ją funk­cjo­no­wa­nie ukła­du po­kar­mo­we­go, wy­dzie­la­nie żółci i pracę wą­tro­by. W czym po­ma­ga­ją oczysz­cza­ją­ce zioła? Przede wszyst­kim zwięk­sza­ją tempo me­ta­bo­li­zmu, uspraw­nia­ją spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, uła­twia­ją usu­wa­nie tok­syn z or­ga­ni­zmu, które wy­da­la­ne są z potem i mo­czem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Zioła, które pomagają na zapalenie pęcherza

Za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go i dróg mo­czo­wych jest do­le­gli­wo­ścią, która dosyć czę­sto przy­da­rza się oso­bom do­ro­słym. Sza­cu­je się, że każ­de­go roku do­ty­ka ona około

Cholesterol i trawienie

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą

Grypa i przeziębienie

Odporność – jak się bronić przed infekcjami

Okres jesienno-​zimowy to czas zwięk­szo­ne­go za­cho­ro­wa­nia na grypę i prze­zię­bie­nie. Zmien­na po­go­da, mniej słoń­ca, zmia­na diety, mniej­sza ak­tyw­ność fi­zycz­na – te wszyst­kie czyn­ni­ki po­wo­du­ją

POZNAJ

Nasze marki