Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Cholesterol i trawienie

Wątroba a cholesterol – praca wątroby ma wpływ na poziom cholesterolu?

Pro­duk­cja i roz­kład cho­le­ste­ro­lu to jedne z naj­waż­niej­szych funk­cji wą­tro­by. Kon­dy­cja wą­tro­by wpły­wa na tempo za­cho­dzą­cych w niej pro­ce­sów, warto zatem dbać, by zbyt­nio jej nie ob­cią­żać, a także wspo­ma­gać jej pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie

Siniaki i stłuczenia

Maść na siniaki i stłuczenia – niezbędna dla wszystkich aktywnych

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że za­mi­ło­wa­nie do ak­tyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu ma bar­dzo po­zy­tyw­ny wpływ na różne dzie­dzi­ny życia. Re­gu­lar­ne za­ży­wa­nie ruchu wspie­ra serce i układ krą­że­nia, chro­niąc przed groź­ny­mi cho­ro­ba­mi. Każdy ro­dzaj wy­sił­ku fi­zycz­ne­go

Cholesterol i trawienie

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą mogą spo­tkać każ­de­go z nas. Zioła

Oczyszczanie organizmu

Zdrowe nawadnianie organizmu latem – pij herbaty ziołowe

Letnie upały są groźne nie tylko ze względu na przegrzanie organizmu. Ten, broniąc się przez zbyt wysoką temperaturą, uruchamia mechanizm pocenia się, co skutkuje wydzielaniem dużej ilości potu. To prosta droga do odwodnienia, które

Oczyszczanie organizmu

Wiosenne oczyszczanie – ziołowy detoks organizmu

Zioła oczyszczające organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii działają na wiele sposobów. Aby oczyścić organizm na wiosnę, warto sięgnąć po herbaty ziołowe mające właściwości moczopędne, napotne, stymulujące pracę

POZNAJ

Nasze marki