Artykuły

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści na ży­la­ki na bazie kasz­ta­now­ca cie­szą się tak dużą po­pu­lar­no­ścią?

Kasz­ta­no­wiec to po­tęż­ne drze­wo, po­wszech­nie znane ze wzglę­du na swoje pięk­ne kwia­ty tra­dy­cyj­nie zwia­stu­ją­ce na­dej­ście czasu matur oraz kształt­ne gład­kie owoce, bę­dą­ce sym­bo­lem na­dej­ścia je­sie­ni. Ale kasz­ta­no­wiec ma do za­ofe­ro­wa­nia zde­cy­do­wa­nie wię­cej.

Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca?

Pra­wie każda część tej ro­śli­ny za­wie­ra war­to­ścio­we sub­stan­cje. Kora, nie­doj­rza­łe owoce, białe kwia­ty oraz na­sio­na są źró­dłem sa­po­nin tri­ter­pe­no­wych, z któ­rych naj­waż­niej­sza i naj­bar­dziej ce­nio­na jest escy­na. Inne związ­ki w nich za­war­te o do­bro­czyn­nym wpły­wie na zdro­wie to: ku­ma­ry­ny, fla­wo­no­idy, fe­no­lo­kwa­sy, garb­ni­ki. Na­sio­na do­dat­ko­wo za­wie­ra­ją ka­ro­te­no­idy, ste­ro­le, cukry, skro­bię i sub­stan­cje mi­ne­ral­ne. W lecz­nic­twie i w prze­my­śle ko­sme­tycz­nym naj­czę­ściej wy­ko­rzy­stu­je się jako su­ro­wiec kwia­ty i korę kasz­ta­now­ca ze wzglę­du na ich skład oraz wy­so­kie stę­że­nie war­to­ścio­wych sub­stan­cji.

Związ­ki za­war­te w wy­cią­gu z na­sion kasz­ta­now­ca mają sze­ro­kie wła­ści­wo­ści: ha­mu­ją roz­wój stanu za­pal­ne­go, dzia­ła­ją prze­ciw­wy­się­ko­wo i ścią­ga­ją­co, uszczel­nia­ją ścia­ny na­czyń krwio­no­śnych i przy­wra­ca­ją im ela­stycz­ność, ha­mu­ją po­wsta­wa­nie obrzę­ków oraz uła­twia­ją ich ła­go­dze­nie, zmniej­sza­ją ból, dzia­ła­ją prze­ciw­za­krze­po­wo i zwięk­sza­ją pra­wi­dło­we ukrwie­nie tka­nek.

Za­sto­so­wa­nie wy­cią­gu z kasz­ta­now­ca w lecz­nic­twie i ko­sme­ty­ce

Kasz­ta­no­wiec na ży­la­ki – wspo­mnia­na już escy­na ła­go­dzi stany za­pal­ne uszka­dza­ją­ce na­czy­nia krwio­no­śne i wzmac­nia ścian­ki żył, co za­po­bie­ga ich roz­cią­ga­niu się i po­wsta­wa­niu ży­la­ków. Wy­ciąg z kasz­ta­now­ca jest waż­nym skład­ni­kiem leków prze­ciw­ży­la­ko­wych (np. w po­sta­ci ta­ble­tek np. lek na ży­la­ki Esce­ven), żel i maści na ży­la­ki.

Kasz­ta­no­wiec wzmac­nia na­czy­nia krwio­no­śne – to ważny skład­nik linii ko­sme­tycz­nych prze­zna­czo­nych do cery na­czyn­ko­wej. Kremy, bal­sa­my i ma­secz­ki opar­te na wy­cią­gu z kasz­ta­now­ca w na­tu­ral­ny spo­sób ha­mu­ją po­wsta­wa­nie „pa­jącz­ków”. To za­słu­ga escy­ny, fla­wo­no­idów i ku­ma­ry­ny, które wzmac­nia­ją ścian­ki na­czyń i uszczel­nia­ją je, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­jąc ich skłon­ność do pę­ka­nia. Wy­ciąg z kasz­ta­now­ca można także zna­leźć w ko­sme­ty­kach po­pra­wia­ją­cych na­pię­cie skóry, m.in. w kre­mach do cery wiot­kiej i doj­rza­łej.

Kasz­ta­no­wiec ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­krze­po­we – escy­na i fla­wo­no­idy zmniej­sza­ją lep­kość krwi, roz­rze­dza­ją ją i uła­twia­ją jej prze­pływ. Mają także wpływ na opóź­nie­nie pro­ce­sów krzep­nię­cia, co skut­ku­je uspraw­nie­niem prze­pły­wu krwi i za­po­bie­ga two­rze­niu się za­krze­pów we­wnątrz na­czyń krwio­no­śnych. Ta wła­ści­wość wy­cią­gu z kasz­ta­now­ca zna­la­zła za­sto­so­wa­nie w le­kach na he­mo­ro­idy (np. maść na he­mo­ro­idy z kasz­ta­now­ca Aescu­lan), w le­cze­niu za­sto­jów żyl­nych, przy za­bu­rze­niach ukrwie­nia tka­nek oraz w le­cze­niu za­krze­po­we­go za­pa­le­nia żył.

Kasz­ta­no­wiec na obrzę­ki. Sub­stan­cje z kasz­ta­now­ca, które uszczel­nia­ją na­czy­nia krwio­no­śne i wzmac­nia­ją ich ścian­ki, za­po­bie­ga­ją także wy­się­ko­wi oso­cza krwi z na­czyń do ota­cza­ją­cych tka­nek. Maści i żele na obrzę­ki z kasz­ta­now­ca (np. Esce­ven żel) ła­go­dzą uczu­cie tzw. cięż­kich nóg, bo­le­sność, zmniej­sza­ją obrzę­ki i po­pra­wia­ją kon­dy­cję na­czyń krwio­no­śnych koń­czyn dol­nych. Są po­le­ca­ne oso­bom ma­ją­cym pre­dys­po­zy­cje do two­rze­nia się obrzę­ków, np. prze­by­wa­ją­cym długi czas w po­zy­cji sie­dzą­cej lub pra­cu­ją­cych na sto­ją­co.

Wy­ciąg z kasz­ta­now­ca jako lek na krwia­ki, za­pa­le­nia ścię­gien i od­mro­że­nia. Sub­stan­cje za­war­te w kasz­ta­now­cu mają dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, ścią­ga­ją­ce, uspraw­nia­ją prze­pływ krwi i prze­ciw­bak­te­ryj­ne. Wy­ko­rzy­stu­je się je do le­cze­nia uszko­dzeń skóry, ta­kich jak: si­nia­ki, od­mro­że­nia czy drob­ne opa­rze­nia. Pre­pa­ra­ty na bazie kasz­ta­now­ca za­le­ca się także przy ła­go­dze­niu ob­ja­wów za­pa­le­nia ścię­gien. W le­cze­niu sto­su­je się okła­dy z na­pa­rów z kwia­tów, kory lub liści kasz­ta­now­ca, które zmniej­sza­ją krwia­ki i obrzę­ki, przy­spie­sza­ją wchła­nia­nie wy­się­ków i po­pra­wia­ją krą­że­nie krwi w skó­rze.

Ko­sme­ty­ki z kasz­ta­now­cem na cel­lu­lit. Dzia­ła­nie prze­ciw­o­brzę­ko­we wy­cią­gu z kasz­ta­now­ca, który jed­no­cze­śnie po­pra­wia mi­kro­krą­że­nie i uszczel­nia na­czy­nia krwio­no­śne, zna­la­zło za­sto­so­wa­nie do zwal­cza­nia cel­lu­li­tu. Ma­sa­że z wy­ko­rzy­sta­niem ko­sme­ty­ków na cel­lu­lit opar­tych na kasz­ta­now­cu uła­twia usu­wa­nie tok­syn z tkan­ki pod­skór­nej, co uwi­dacz­nia się w po­sta­ci zmniej­sze­nia „po­ma­rań­czo­wej skór­ki”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Siniaki i stłuczenia

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry.

POZNAJ

Nasze marki