Artykuły

Artykuły, z których skorzystają nie tylko pacjenci, ale także farmaceuci chcący zgłębić lub utrwalić wiedzę na temat ziół.

PROSTO Z NATURY

Artykuły

Żylaki

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści na ży­la­ki na bazie kasz­ta­now­ca cie­szą się

Drogi moczowe

Nawracające zapalenia pęcherza – jak leczyć i zapobiegać latem?

Prze­wle­kłe i na­wra­ca­ją­ce za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go to pro­blem wielu osób. Zma­ga­ją się z nim głów­nie ko­bie­ty, a daje o sobie znać szcze­gól­nie latem. Jak uchro­nić się przed na­wra­ca­ją­cy­mi ob­ja­wa­mi za­pa­le­nia pę­che­rza?

Cholesterol i trawienie

Zioła pomogą Ci na wakacyjne problemy z trawieniem

Sezon gril­lo­wy w pełni, a wraz z nim cięż­ko­straw­ne i tłu­ste mię­sne po­tra­wy z rusz­tu. Ale wa­ka­cyj­ne pro­ble­my z tra­wie­niem mają źró­dło nie tylko w gril­lo­wych ucztach. Pa­mię­taj­my, że za­par­cia i bie­gun­ki mogą po­ja­wić się w każ­dej po­dró­ży

Siniaki i stłuczenia

Urazy i siniaki – przyczyny ich powstawania oraz leczenie

Każdy ro­dzaj ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej nie­sie z sobą ry­zy­ko od­nie­sie­nia urazu, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to sport pro­fe­sjo­nal­ny, czy upra­wia­ny re­kre­acyj­nie. Uważa się, że naj­bar­dziej kon­tu­zjo­gen­ne są spor­ty walki i hokej na lo­dzie, jed­nak

Drogi moczowe

Zakażenia układu moczowego – objawy i zapobieganie

Do na­rzą­dów ukła­du mo­czo­we­go za­li­cza­my nerki, mo­czo­wo­dy, pę­cherz mo­czo­wy i cewkę mo­czo­wą. Dzię­ki nim or­ga­nizm może usu­wać na ze­wnątrz sub­stan­cje zbęd­ne i szko­dli­we. U osoby zdro­wej w dro­gach mo­czo­wych oraz w moczu nie wy­stę­pu­ją

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty ru­mian­ku są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej ro­śli­ny, zaś

Oczyszczanie organizmu

Zioła na stres – domowy sposób na łagodzenie nerwów

Stres jest obec­nie nie­od­łącz­nym ele­men­tem na­sze­go życia. Po­śpiech, nad­miar obo­wiąz­ków, zmę­cze­nie, nowe wy­zwa­nia, szyb­kie tempo życia, pre­sja za­wo­do­wa – to tylko kilka przy­czyn, z któ­ry­mi wielu z nas musi

Oczyszczanie organizmu

Jak bezpiecznie oczyścić organizm z toksyn?

Każ­de­go dnia nasz or­ga­nizm styka się z ty­sią­ca­mi róż­nych związ­ków che­micz­nych. Część z nich jest nie­zbęd­na do życia i za­cho­wa­nia do­bre­go zdro­wia. Można tu wy­mie­nić tlen z po­wie­trza, wodę i skład­ni­ki po­kar­mo­we

Grypa i przeziębienie

Aronia – właściwości i zastosowanie

Aro­nia i jej prze­two­ry sta­no­wią silny oręż w walce z cho­ro­ba­mi cy­wi­li­za­cyj­ny­mi, ta­ki­mi jak miaż­dży­ca i no­wo­two­ry. Owoce aro­nii są bo­ga­te w bio­ak­tyw­ne związ­ki ro­ślin­ne i wi­ta­mi­ny o ko­rzyst­nym wpły­wie na zdro­wie. Jakie wła­ści­wo­ści

Zaparcia

Zdrowa dieta i inne sposoby na zaparcia

Współ­cze­sne tempo życia różni się od tempa życia po­przed­nich po­ko­leń tym, że jest o wiele szyb­sze. Aby za nim na­dą­żyć, zmie­nia­my swoje na­wy­ki i przy­zwy­cza­je­nia, w tym także na­wy­ki ży­wie­nio­we. No­wo­cze­sna

Odchudzanie

Herbaty i suplementy ziołowe wspomagające odchudzanie

Jakie zioła na od­chu­dza­nie? To py­ta­nie czę­sto za­da­ją sobie osoby, które szu­ka­ją sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zrzu­ce­nie nad­pro­gra­mo­wych ki­lo­gra­mów. Pa­mię­taj­my, że same zioła nie wy­star­czą, a je­dy­nie po­ma­ga­ją w spa­la­niu tkan­ki tłusz­czo­wej. Zioła

Grypa i przeziębienie

Naturalne sposoby na przeziębienie

W se­zo­nie jesienno-​zimowym trud­no ustrzec się przed prze­zię­bie­niem. Jed­nak zanim się­gnie­my po leki, warto za­sto­so­wać na­tu­ral­ne, do­mo­we me­to­dy na prze­zię­bie­nie. Jak po­ra­dzić sobie z in­fek­cją już przy pierw­szych ob­ja­wach? Jak

POZNAJ

Nasze marki