Artykuły

Zdrowa wątroba – ważny krok do dobrej formy na wiosnę

Zima się koń­czy, dni stają się dłuż­sze, a słoń­ca jest wię­cej. Wio­sna to dobry czas, aby zro­bić coś dla sie­bie i dla wła­sne­go lep­sze­go sa­mo­po­czu­cia. Zimą nasza ak­tyw­ność z re­gu­ły jest mniej­sza, a z na­dej­ściem wio­sny mamy wię­cej mo­ty­wa­cji, aby za­dbać o dobrą formę. Wła­śnie wtedy chęt­niej po­świę­ca­my czas na ak­tyw­ność fi­zycz­ną, roz­po­czy­na­my dietę od­chu­dza­ją­cą albo sta­ra­my się bar­dziej dbać o urodę. Jest jesz­cze jedna ważna spra­wa, o któ­rej nie za­wsze pa­mię­ta­my, a która z pew­no­ścią po­zy­tyw­nie wpły­nie na nasze sa­mo­po­czu­cie. Z róż­nych po­wo­dów pod­czas zimy nasza wą­tro­ba pra­cu­je in­ten­syw­niej, niż kiedy in­dziej, dla­te­go wio­sną można za­dbać o jej re­ge­ne­ra­cję i oczysz­cze­nie. Co mo­że­my zro­bić, aby wspo­móc pracę wą­tro­by? Jakie su­ple­men­ty diety mogą nam w tym pomóc? Na ile sku­tecz­ne są spo­so­by na de­toks wą­tro­by i ca­łe­go or­ga­ni­zmu?

Dla­cze­go wio­sna to dobry czas na re­ge­ne­ra­cję wą­tro­by?

Wą­tro­ba jest or­ga­nem, który pełni wiele waż­nych zadań. Mo­że­my wśród nich wy­mie­nić oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn, pro­duk­cję żółci, która jest nie­zbęd­na do tra­wie­nia tłusz­czów oraz inne rów­nie istot­ne pro­ce­sy. Wą­tro­ba pra­cu­je bez prze­rwy, ale zda­rza się, że nie­kie­dy musi pra­co­wać bar­dzo in­ten­syw­nie, a my nie za­wsze mo­że­my tego unik­nąć. Zima to czas, kiedy ko­niecz­ne jest ogrze­wa­nie miesz­kań. Za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza jest wtedy więk­sze, niż za­zwy­czaj. Szko­dli­we związ­ki che­micz­ne, za­war­te w dymie z do­mo­wych in­sta­la­cji CO tra­fia­ją do na­szych płuc, a stam­tąd do krwi. W pro­ce­sie usu­wa­nia ich z or­ga­ni­zmu głów­ną rolę od­gry­wa wą­tro­ba.

Zima to także czas świąteczno-​ no­wo­rocz­nych spo­tkań, na któ­rych kró­lu­je tłu­ste, cięż­ko­straw­ne je­dze­nie, sło­dy­cze i cia­sta, a obok nich nie­rzad­ko na­po­je al­ko­ho­lo­we. To rów­nież nie jest obo­jęt­ne dla wą­tro­by. Zima to w końcu czas, kiedy znacz­nie czę­ściej przy­da­rza­ją się nam prze­zię­bie­nia. Aby je zwal­czyć, czę­sto wy­bie­ra­my leki, które ba­zu­ją na pa­ra­ce­ta­mo­lu. Śro­dek ten szyb­ko znosi ból i go­rącz­kę, ale rów­no­cze­śnie może mocno ob­cią­żać wą­tro­bę. Nawet, je­że­li nie od­czu­wa­my żad­nych nie­po­ko­ją­cych ob­ja­wów, warto pa­mię­tać o wą­tro­bie i w miarę moż­li­wo­ści wspo­ma­gać jej pracę, aby słu­ży­ła nam bez za­rzu­tu. Wio­sną nasz or­ga­nizm budzi się z „zi­mo­we­go snu”, dla­te­go chęt­nie po­dej­mu­je­my wtedy różne ini­cja­ty­wy dla na­sze­go zdro­wia. Warto wtedy przy­po­mnieć sobie także o wą­tro­bie. Dla jej re­ge­ne­ra­cji po­moc­ne będą zioła, także te po­da­wa­ne w po­sta­ci su­ple­men­tów diety.

Jakie zioła po­ma­ga­ją w oczysz­cza­niu wą­tro­by?

Kiedy sły­szy­my hasło „zioła na wą­tro­bę”, z re­gu­ły na­szym pierw­szym sko­ja­rze­niem jest ostro­pest pla­mi­sty. Ro­śli­na ta już od dawna cie­szy się sławą sku­tecz­ne­go re­me­dium na pro­ble­my z wą­tro­bą. Wy­ciąg z owo­ców ostro­pe­stu za­wie­ra sy­li­ma­ry­nę – sub­stan­cję, która dzia­ła ochron­nie i re­ge­ne­ru­ją­co na ko­mór­ki wą­tro­by. Pre­pa­rat Sy­li­ma­rol Detox łączy w sobie wy­ciąg z ostro­pe­stu z trze­ma in­ny­mi skład­ni­ka­mi zio­ło­wy­mi: wy­cią­giem z ziela skrzy­pu, liści brzo­zy i ziela po­krzy­wy. Skrzyp i po­krzy­wa mają wła­ści­wo­ści mo­czo­pęd­ne, a brzo­za wspie­ra wy­dal­ni­cze funk­cje nerek. Tak skom­po­no­wa­ny ze­staw ziół dzia­ła na or­ga­nizm od­tru­wa­ją­co, przy­spie­sza prze­mia­nę ma­te­rii oraz zwięk­sza wy­da­la­nie wody z or­ga­ni­zmu. W ten spo­sób wspo­ma­ga pro­ces usu­wa­nia szko­dli­wych me­ta­bo­li­tów. Sy­li­ma­rol Detox jest po­le­ca­ny wszyst­kim, któ­rym za­le­ży na utrzy­ma­niu wą­tro­by w do­brej for­mie.

Ko­rzyst­ny wpływ na wą­tro­bę ma także wy­ciąg z kar­czo­cha. Ro­śli­na ta zro­bi­ła ka­rie­rę w kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej, jed­nak warto pa­mię­tać o jej wła­ści­wo­ściach zdro­wot­nych. Jed­nym ze skład­ni­ków czyn­nych wy­cią­gu z kar­czo­cha jest cynaryna-​ zwią­zek o dzia­ła­niu żół­cio­pęd­nym, żół­cio­twór­czym i chro­nią­cym ko­mór­ki wą­tro­by. Po­nad­to po­ma­ga re­gu­lo­wać po­ziom cho­le­ste­ro­lu. Kar­czoch może być smacz­nym do­dat­kiem do po­traw, ale ła­twiej jest przyj­mo­wać wy­ciąg z kar­czo­cha w po­sta­ci su­ple­men­tu diety np. z serii „Tylko Na­tu­ra”. Efek­ty dzia­ła­nia kar­czo­cha i ostro­pe­stu uzu­peł­nia­ją się na­wza­jem, dla­te­go można za­ży­wać te zioła jed­no­cze­śnie

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty

Hemoroidy

Hemoroidy – przyczyny, leczenie, jak zapobiegać

Choć to po­wszech­na do­le­gli­wość, to he­mo­ro­idy wciąż po­zo­sta­ją pro­ble­mem wsty­dli­wym. A prze­cież jest tyle sku­tecz­nych metod za­po­bie­ga­nia i le­cze­nia cho­ro­by he­mo­ro­idal­nej. Sprawdź, jakie są spo­so­by

Drogi moczowe

Jak leczyć zapalenie pęcherza? Polecane leki i zioła

Jedną z bar­dziej uciąż­li­wych przy­pa­dło­ści in­fek­cyj­nych, z którą może ze­tknąć się prak­tycz­nie każdy z nas, jest za­pa­le­nie pę­che­rza, przez le­ka­rzy okre­śla­ne mia­nem za­ka­że­nia ukła­du

POZNAJ

Nasze marki