Artykuły

Stłuczenia, siniaki – jakie zioła na kruche naczynia krwionośne?

Kru­chość na­czyń krwio­no­śnych, ob­ja­wia­ją­ca się m.in. czę­stym po­ja­wia­niem się si­nia­ków, ma wiele przy­czyn. Kto ma pre­dys­po­zy­cje do si­nia­ków? Jak prze­ciw­dzia­łać ich po­wsta­wa­niu? Jak le­czyć stłu­cze­nia i si­nia­ki? Jakie zioła są po­moc­ne w ła­go­dze­niu drob­nych stłu­czeń i si­nia­ków?

Pę­ka­nie i kru­chość drob­nych na­czyń krwio­no­śnych to nie tylko pro­blem es­te­tycz­ny, ale przede wszyst­kim – zdro­wot­ny. Kru­chość na­czy­nek pre­dys­po­nu­je do częst­sze­go ich pę­ka­nia, co ob­ja­wia się więk­szą ten­den­cją do po­wsta­wa­nia si­nia­ków po nawet nie­wiel­kich ura­zach i trud­niej­szym go­je­niem się stłu­czeń. Za­zwy­czaj osoby ze sła­by­mi na­czy­nia­mi krwio­no­śny­mi zma­ga­ją się także z pro­ble­ma­mi cery na­czyn­ko­wej, po­ja­wia­niem się tzw. „pa­jącz­ków” na skó­rze twa­rzy i nóg (co w dal­szej per­spek­ty­wie może pro­wa­dzić do roz­wo­ju ży­la­ków koń­czyn dol­nych i obrzę­ków), drob­ny­mi krwo­to­ka­mi z nosa lub z dzią­seł. Osła­bie­nie na­czyń krwio­no­śnych może ob­ja­wiać się także po­ja­wia­niem się „wor­ków” pod ocza­mi i opu­chli­zną.

Kru­chość na­czy­nek – przy­czy­ny

Do­kład­na przy­czy­na osła­bie­nia i pę­ka­nia na­czyń krwio­no­śnych nie jest do końca znana. Na taki stan rze­czy ma wpływ wiele czyn­ni­ków, z czego istot­nym są uwa­run­ko­wa­nia ge­ne­tycz­ne. Więk­sza pre­dys­po­zy­cja do two­rze­nia się si­nia­ków jest dzie­dzicz­na. Nie­któ­re skład­ni­ki po­ży­wie­nia także wpły­wa­ją na kon­dy­cję na­czyń. Do­wie­dzio­no, że wpływ na to ma dieta uboga w pro­duk­ty za­wie­ra­ją­ce wi­ta­mi­nę C i ru­ty­nę. Pa­le­nie pa­pie­ro­sów oraz nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu także osła­bia­ją na­czyn­ka. Praw­do­po­dob­nie sto­so­wa­nie nie­któ­rych leków (m.in. prze­ciw­ast­ma­tycz­nych, prze­ciw­za­krze­po­wych, prze­ciw­za­pal­nych czy prze­ciw­de­pre­syj­nych) także przy­czy­nia się do tego.

Si­nia­ki i stłu­cze­nia – czym są, jak po­wsta­ją, czy są groź­ne dla zdro­wia?

Si­nia­ki to po­tocz­na nazwa na krwia­ki, czyli drob­ne wy­le­wy krwi bez­po­śred­nio pod skórą, które po­wsta­ją na sku­tek uszko­dzeń na­czyń krwio­no­śnych. Przy­czy­ną si­nia­ków są za­zwy­czaj urazy, takie jak: ude­rze­nia czy upad­ki. Po­wsta­nie w takim miej­scu si­nia­ków jest na­tu­ral­nym pro­ce­sem i nie jest po­wo­dem do nie­po­ko­ju. Pro­blem po­ja­wia się w mo­men­cie, kiedy si­nia­ki po­wsta­ją bez żad­nej wy­raź­nej przy­czy­ny lub wiel­kość krwia­ka jest nie­współ­mier­na do urazu. Może to świad­czyć o za­bu­rze­niu he­mo­sta­zy, co jest sta­nem groź­nym dla zdro­wia.

Stłu­cze­nia po­wsta­ją po­dob­nie do si­nia­ków, jed­nak są to urazy o więk­szym za­się­gu. Stłu­cze­nia obej­mu­ją uszko­dze­nia skóry, tkan­ki pod­skór­nej oraz lo­kal­nych sta­wów. W wy­ni­ku stłu­cze­nia po­wsta­ją si­nia­ki, krwa­we wy­le­wy i obrzę­ki, ob­ja­wia­ją się także upo­śle­dze­niem ru­cho­mo­ści sta­wów. Po­ja­wia się także tzw. bo­le­sność uci­sko­wa, czyli ból przy pró­bie do­ty­ka­nia stłu­czo­ne­go miej­sca.

Le­cze­nie si­nia­ków – dla­cze­go si­nia­ki zmie­nia­ją kolor?

Go­je­nie się si­nia­ków jest pro­ce­sem wie­lo­eta­po­wym, co widać gołym okiem w po­sta­ci zmie­nia­ją­ce­go się ich za­bar­wie­nia. Czerwono-​fioletowe si­nia­ki zmie­nia­ją barwę na brunatno-​żółtawą, potem żółtą, by na­stęp­nie cał­ko­wi­cie się wchło­nąć. Zmia­na za­bar­wie­nia siń­ców wy­ni­ka z roz­pa­du czą­ste­czek he­mo­glo­bi­ny (barw­ni­ka z czer­wo­nych krwi­nek), które stop­nio­wo wchła­nia­ją się, przy­bie­ra­jąc różne za­bar­wie­nie.

Le­cze­nie si­nia­ków i stłu­czeń – jakie zioła na si­nia­ki?

W pierw­szej ko­lej­no­ści warto sto­so­wać zimne okła­dy (np. z lodu) w miej­scu urazu, co ma zmniej­szyć za­sięg krwia­ków i uszko­dze­nie tka­nek. Warto także koń­czy­nę, na któ­rej do­szło do urazu, umie­ścić wyżej niż resz­tę ciała, by uła­twić od­pływ krwi z miej­sca uszko­dze­nia. W le­cze­niu si­nia­ków po­moc­ne są maści i żele opar­te na zio­ło­wych wy­cią­gach z ar­ni­ki gór­skiej, na­giet­ka i z kory kasz­ta­now­ca (np. maść Ar­ca­len – lek na si­nia­ki i stłu­cze­nia, do­stęp­ny w ap­te­ce bez re­cep­ty).

Dla­cze­go aku­rat te kon­kret­ne zioła na si­nia­ki? Ar­ni­ka zmniej­sza wi­docz­ność siń­ców, przy­spie­sza ich wchła­nia­nie się oraz zmniej­sza opu­chli­znę. Wy­ciąg z na­giet­ka ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­bó­lo­we i he­mo­sta­tycz­ne. Wy­ciąg z kasz­ta­now­ca jako skład­nik maści i żeli na kru­che na­czy­nia krwio­no­śne za­po­bie­ga za­sto­jom żyl­nym i obrzę­kom. Dzię­ki po­łą­cze­niu tych trzech skład­ni­ków maść Ar­ca­len umoż­li­wia sku­tecz­ne le­cze­nie wszel­kich sta­nów po­ura­zo­wych: szyb­sze wchła­nia­nie się wy­le­wów pod­skór­nych, zmniej­sze­nie opu­chli­zny i zła­go­dze­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Maść sto­so­wa­na jest także przy bó­lach mię­śnio­wych oraz przez spor­tow­ców pod­czas po­wy­sił­ko­we­go ma­sa­żu po in­ten­syw­nych tre­nin­gach. Osoby ma­ją­ce pre­dys­po­zy­cje do częst­sze­go po­wsta­wa­nia si­nia­ków, po­win­ny także włą­czyć do diety pro­duk­ty bo­ga­te w wi­ta­mi­nę C i ru­ty­nę lub sto­so­wać re­gu­lar­nie su­ple­men­ty diety z tymi sub­stan­cja­mi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Czystek na wzmocnienie odporności

Czy­stek – zioło znane me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej od wie­ków – zy­sku­je obec­nie coraz więk­szą po­pu­lar­ność. Na­ukow­cy do­strze­ga­ją w tej ro­śli­nie nie­zwy­kły po­ten­cjał. Dla­cze­go? Czy­stek

Cholesterol i trawienie

Gdy wątroba niedomaga w szczycie imprezowym

Lato, wa­ka­cyj­ne wy­jaz­dy, fe­sti­wa­le – to nie tylko dobra za­ba­wa. Choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego spra­wy, to al­ko­hol, fast foody i zmia­na na­wy­ków ży­wie­nio­wych

POZNAJ

Nasze marki