Artykuły

Bronchopect – naturalne wspomaganie organizmu jesienią i zimą

Ko­niec lata i po­wrót z wa­ka­cji za­po­wia­da­ją nie­uchron­nie na­dej­ście je­sie­ni. Wszy­scy pra­gną, aby była praw­dzi­wie  pol­ska, mie­nią­ca się bar­wa­mi spa­da­ją­cych liści, sło­necz­na, złota i cie­pła. Jed­nak­że czę­sto ostat­nie mie­sią­ce roku to je­sien­na sza­ru­ga, pa­da­ją­cy i za­ci­na­ją­cy deszcz, prze­ni­kli­wy i zimny wiatr, a także ni­skie tem­pe­ra­tu­ry. Zmien­na je­sien­na aura, coraz mniej świa­tła sło­necz­ne­go, po­gor­sze­nie się ja­ko­ści na­sze­go od­ży­wa­nia –  jemy mniej  świe­żych wa­rzyw i owo­ców, ogra­ni­cze­nie prze­by­wa­nia na świe­żym po­wie­trzu oraz stres i prze­mę­cze­nie spo­wo­do­wa­ne po­wro­tem do pracy po urlo­pie, to bodź­ce, na które je­ste­śmy w tym cza­sie cią­gle na­ra­że­ni. Okres je­sien­ny sprzy­ja za­rów­no ob­ni­że­niu na­sze­go na­stro­ju, jak i na­tu­ral­nej od­por­no­ści or­ga­ni­zmu.

Wspar­cie od­por­no­ści!

Ostat­nie dni lata to ide­al­ny czas, aby na­tu­ral­ny­mi spo­so­ba­mi za­dbać o swoją kon­dy­cję i utrzy­mać swój układ od­por­no­ścio­wy na opty­mal­nym po­zio­mie. Z pew­no­ścią za­owo­cu­je to je­sie­nią i zimą! Wśród na­tu­ral­nych spo­so­bów można wy­mie­nić zwięk­szo­ną  ak­tyw­ność fi­zycz­ną (choć­by re­gu­lar­ne spa­ce­ry, fit­ness czy basen), od­po­wied­nią dietę (uroz­ma­ico­ną, bo­ga­tą w owoce, wa­rzy­wa czy ryby), uni­ka­nie gwał­tow­nych zmian tem­pe­ra­tur, wy­chło­dze­nia or­ga­ni­zmu itp.Jed­nak­że wszech­obec­ny po­śpiech, nie­re­gu­lar­ne i czę­sto  nie­peł­no­war­to­ścio­we po­sił­ki, coraz krót­sze dni, a także stres utrud­nia­ją pro­wa­dze­nie od­po­wied­nie­go trybu życia.

Wów­czas ide­al­ną pod­po­rą dla na­sze­go or­ga­ni­zmu mogą się oka­zać  zio­ło­we pre­pa­ra­ty pod­trzy­mu­ją­ce od­por­ność i wspie­ra­ją­ce  nas w walce o dobre sa­mo­po­czu­cie. Mają one do­bro­czyn­ne dzia­ła­nie po­twier­dzo­ne dłu­go­let­nim do­świad­cze­niem, a po­nad­to w  od­róż­nie­niu od sub­stan­cji che­micz­nych sto­so­wa­nych w le­kach, bar­dzo rzad­ko wy­ka­zu­ją dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne, są do­brze to­le­ro­wa­ne przez or­ga­nizm czło­wie­ka i bar­dzo sku­tecz­ne.

BRON­CHO­PECT – na­tu­ral­ne, je­sien­no­zi­mo­we wspar­cie

W od­po­wie­dzi na po­trze­by więk­szo­ści z nas, czer­piąc z ponad stu­let­niej tra­dy­cji i do­świad­cze­nia w za­kre­sie pro­duk­cji pre­pa­ra­tów zio­ło­wych, stwo­rzy­li­śmy su­ple­ment diety Bron­cho­pect – bo­ga­ty w na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­moc­ne w okre­sach sprzy­ja­ją­cym  osła­bie­niom i opty­ma­li­zu­ją­ce dzia­ła­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go. Bron­cho­pect ko­rzyst­nie wpły­wa na drogi od­de­cho­we, koi po­draż­nie­nia gar­dła i strun gło­so­wych, ła­go­dzi chryp­kę, a także za­wie­ra dużo na­tu­ral­nej wi­ta­mi­ny C (w jed­nej por­cji dzien­nej sy­ro­pu aż 165% za­le­ca­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia). Su­ple­ment diety Bron­cho­pect po­wle­ka ścian­ki gar­dła, ła­go­dzi ich po­draż­nie­nia i dzia­ła ko­ją­co.

Bron­cho­pect® su­ple­ment diety:

  • ko­rzyst­nie wpły­wa na drogi od­de­cho­we,
  • od­dzia­łu­je ko­ją­co na gar­dło i krtań,
  • wspo­ma­ga pracę strun gło­so­wych,
  • wspie­ra od­por­ność.

Bron­cho­pect – siła trzech ziół

Wy­jąt­ko­wa kom­po­zy­cja su­ple­men­tu diety Bron­cho­pect po­wsta­ła przez po­łą­cze­nie eks­trak­tów z ziół zna­nych z ko­rzyst­ne­go wpły­wu na górne drogi od­de­cho­we: pra­wo­śla­zu i ty­mian­ku oraz ace­ro­li.

Ty­mia­nek to ro­śli­na po­cho­dzą­ca z re­jo­nu ba­se­nu morza śród­ziem­ne­go. Za­war­te w nim olej­ki ete­rycz­ne od­świe­ża­ją od­dech i uła­twia­ją od­dy­cha­nie. W ob­rę­bie gór­nych dróg od­de­cho­wych ty­mia­nek po­bu­dza wy­dzie­la­nie śluzu i dzia­ła ła­go­dzą­co.  Za­sto­so­wa­nie ty­mian­ku w su­ple­men­cie diety Bron­cho­pect wspo­ma­ga na­wil­że­nie ślu­zów­ki gar­dła i koi jej­po­draż­nie­nia.

Pra­wo­ślaz to śred­niej wiel­ko­ści wie­lo­let­nia ro­śli­na, kwit­ną­ca w okre­sie wa­ka­cyj­nym, która na­le­ży do ro­dzi­ny śla­zo­wa­tych.  Wy­ko­rzy­stu­je się za­rów­no jej liść, jak i ko­rzeń. Su­ro­wiec jest bo­ga­ty w śluzy – związ­ki o wiel­ko­czą­stecz­ko­wej  bu­do­wie, które  pęcz­nie­ją pod wpły­wem wody. Ze wzglę­du na te wła­ści­wo­ści  pra­wo­ślaz  po­wle­ka i osła­nia górne drogi od­de­cho­we, a jego dzia­ła­nie utrzy­mu­je się przez dłuż­szy czas. Śluz za­war­ty w ro­śli­nie zmięk­cza za­le­ga­ją­cą w gór­nych dro­gach od­de­cho­wych wy­dzie­li­nę i uła­twia od­krztu­sza­nie. Dzia­ła­nie po­wle­ka­ją­ce i ła­go­dzą­ce wy­ko­rzy­stu­je się w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia chryp­ki i po­draż­nień gar­dła.

Ostat­ni skład­nik Bron­cho­pect – ace­ro­la – to śred­niej wiel­ko­ści krzew po­cho­dzą­cy z re­jo­nu Ame­ry­ki Środ­ko­wej, któ­re­go czer­wo­ne owoce mają spe­cy­ficz­ny, kwa­sko­wa­ty smak. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tej ro­śli­ny jest bar­dzo duża za­war­tość  na­tu­ral­nej  wi­ta­mi­ny C, któ­rej w 100 gra­mach owocu może być nawet do 2500 mg. Dzia­ła­nie wi­ta­mi­ny C (kwasu  askor­bi­no­we­go)  jest  wie­lo­kie­run­ko­we – uczest­ni­czy w wielu prze­mia­nach ko­mór­ko­wych, dzia­ła jako prze­ciw­u­tle­niacz, uszczel­nia na­czy­nia  krwio­no­śne,  ko­rzyst­nie  wpły­wa  na skórę  oraz  zmniej­sza  zmę­cze­nie. Naj­czę­ściej wy­ko­rzy­stu­je­my jed­nak na­tu­ral­ną zdol­ność wi­ta­mi­ny C do wspie­ra­nia od­por­no­ści or­ga­ni­zmu. Na­le­ży pa­mię­tać, że or­ga­nizm czło­wie­ka nie wy­twa­rza tej wi­ta­mi­ny, więc całe dzien­ne za­po­trze­bo­wa­nie musi być za­spo­ko­jo­ne przez po­ży­wie­nie. Oprócz wi­ta­mi­ny C ace­ro­la bo­ga­ta jest w wi­ta­mi­nę A, wi­ta­mi­ny z grupy B, a także że­la­zo, fos­for czy wapń.

Bron­cho­pect – komu po­le­ca­my?

Su­ple­ment diety Bron­cho­pect po­le­ca­ny jest oso­bom, które po­win­ny szcze­gól­nie dbać o dobrą kon­dy­cję gór­nych dróg od­de­cho­wych, gar­dła i krta­ni. Są to np. na­uczy­cie­le, pre­le­gen­ci, osoby prze­by­wa­ją­ce przez długi czas w kli­ma­ty­zo­wa­nych i wy­su­szo­nych po­miesz­cze­niach, pra­cow­ni­cy biu­ro­wi, osoby czę­sto po­dró­żu­ją­ce sa­mo­lo­ta­mi, a także pra­cu­ją­ce w du­żych sku­pi­skach ludz­kich. Duża dawka na­tu­ral­nej wi­ta­mi­ny C za­war­ta w pre­pa­ra­cie ko­rzyst­nie wpły­wa na utrzy­ma­nie od­po­wied­nie­go  po­zio­mu od­por­no­ści w trak­cie, jak rów­nież po dużym wy­sił­ku fi­zycz­nym. Dla­te­go su­ple­ment diety Bron­cho­pect może być też  po­le­ca­ny oso­bom pra­cu­ją­cym cięż­ko fi­zycz­nie, spor­tow­com i wszyst­kim ak­tyw­nie ży­ją­cym. Szcze­gól­nie w okre­sie jesienno-​zimowym po­mo­że za­cho­wać dobre sa­mo­po­czu­cie, siły i ener­gię.

Kiedy warto za­sto­so­wać Bron­cho­pect?

Za­le­ca­my re­gu­lar­ne przyj­mo­wa­nie su­ple­men­tu diety Bron­cho­pect oso­bom do­ro­słym, szcze­gól­nie w okre­sie je­sie­ni i zimy. Po pre­pa­rat warto się­gnąć nawe  wtedy, gdy nie mamy jesz­cze żad­nych nie­po­ko­ją­cych ob­ja­wów. Na­tu­ral­ne skład­ni­ki pre­pa­ra­tu po­mo­gą zmo­bi­li­zo­wać or­ga­nizm do walki o utrzy­ma­nie opty­mal­ne­go po­zio­mu od­por­no­ści. Sy­gna­łem ostrze­gaw­czym, na który  warto szyb­ko za­re­ago­wać są uczu­cie osła­bie­nia, sen­no­ści i prze­mę­cze­nia, po­ja­wie­nie się wod­ni­stej wy­dzie­li­ny z nosa, chryp­ka i po­draż­nie­nie gar­dła. Wów­czas warto się­gnąć po Bron­cho­pect, któ­re­go re­gu­lar­ne przyj­mo­wa­nie daje naj­lep­sze re­zul­ta­ty.  Warto pa­mię­tać, że pierw­sze efek­ty sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tu, szcze­gól­nie dzia­ła­nie ła­go­dzą­ce gar­dło i stru­ny gło­so­we, można za­uwa­żyć już po pierw­szym dniu sto­so­wa­nia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Siniaki i stłuczenia

Urazy i siniaki – przyczyny ich powstawania oraz leczenie

Każdy ro­dzaj ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej nie­sie z sobą ry­zy­ko od­nie­sie­nia urazu, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to sport pro­fe­sjo­nal­ny, czy upra­wia­ny re­kre­acyj­nie. Uważa się, że naj­bar­dziej kon­tu­zjo­gen­ne

POZNAJ

Nasze marki