Artykuły

Ból stawów – maść rozgrzewająca na bolące mięśnie i stawy

Coraz wię­cej osób cier­pi z po­wo­du bólu sta­wów. Jest to mię­dzy in­ny­mi efekt ob­cią­że­nia sta­wów, zbyt in­ten­syw­ną i dłu­go­trwa­łą pracą. Dłu­gie sie­dze­nie, sta­nie, pod­no­sze­nie cię­ża­rów nie może po­zo­stać bez wpły­wu na stan na­sze­go ukła­du kost­ne­go. Jak mo­że­my pomóc zre­ge­ne­ro­wać nasze stawy? Czy są środ­ki, które warto sto­so­wać do­raź­nie, czyli w mo­men­cie gdy bolą nas stawy?

Stawy

Staw jest struk­tu­rą ana­to­micz­ną (bu­du­ją­cą ludz­kie ciało), któ­rej za­da­niem jest utrzy­ma­nie dwóch (lub więk­szej ilo­ści) kości w od­po­wied­niej od­le­gło­ści od sie­bie. To wła­śnie stawy umoż­li­wia­ją wy­ko­ny­wa­nie ru­chów. We­wnątrz sta­wów znaj­du­je się m.in. chrząst­ka oraz maź sta­wo­wa.

Każdy staw speł­nia wy­jąt­ko­wą funk­cję i jest zbu­do­wa­ny nieco ina­czej. Ge­ne­ral­nie jed­nak, można do­ko­nać po­dzia­łu sta­wów, w dwo­ja­ki spo­sób. Pierw­sze kry­te­rium po­dzia­łu obej­mu­je ilość kości two­rzą­cych staw. Zgod­nie z po­sta­wio­nym wyżej kry­te­rium, można wy­róż­nić: stawy pro­ste (czyli łą­czą­ce dwie kości), oraz stawy zło­żo­ne (w przy­pad­ku któ­rych ilość kości two­rzą­cych staw wy­no­si wię­cej niż dwie). Drugi spo­sób po­dzia­łu sta­wów uwzględ­nia licz­bę osi, w ob­rę­bie któ­rej po­ru­sza­ją się kości bu­du­ją­ce dany staw. Wy­róż­nia się zatem stawy: jed­no­osio­we, dwu­osio­we, wie­lo­osio­we oraz nie­re­gu­lar­ne. Naj­ła­twiej zo­bra­zo­wać tę kla­sy­fi­ka­cję przy­kła­da­mi:

 • Stawy jed­no­osio­we – to grupa sta­wów, w ob­rę­bie któ­rych znaj­du­je się staw za­wia­so­wy (np. łok­cio­wy), ob­ro­to­wy i śru­bo­wy.
 • Stawy dwu­osio­we – to grupa sta­wów, w ob­rę­bie któ­rych znaj­du­je się staw elip­tycz­ny (np. nad­garst­ko­wy) i sio­deł­ko­wa­ty.
 • Stawy wie­lo­osio­we – to grupa sta­wów, w ob­rę­bie któ­rych wy­róż­nia się staw ku­li­sty wolny (np. ra­mien­ny) i ku­li­sty pa­new­ko­wy (np. bio­dro­wy).

Ból sta­wów i mię­śni

Gdy od­czu­wasz ból, mo­żesz nie mieć pew­no­ści, czy jest on bólem kości, sta­wów, czy mię­śni pod­trzy­mu­ją­cych ko­ściec. Jak od­róż­nić ból sta­wów, od bólu kości, czy bólu mię­śni? A może za­wsze wspo­mnia­ne bóle wy­stę­pu­ją jed­no­cze­śnie?

Bóle sta­wów, mię­śni i kości mogą wy­stę­po­wać rów­no­cze­śnie, ale nie jest to re­gu­łą. Ozna­cza to więc, że nie każdy ból w ob­rę­bie sta­wów, po­wo­du­je także bo­le­sność mię­śni. Rów­nież nie każdy ból mię­śni, skut­ku­je bólem sta­wów. Po­dob­nie jest w przy­pad­ku bo­le­sno­ści kości. Roz­po­zna­nie, która struk­tu­ra fak­tycz­nie boli, nie jest pro­ste. Mo­że­my do­my­ślać się je­dy­nie (mię­dzy in­ny­mi na pod­sta­wie wia­do­mych nam przy­czyn bólu), czy fak­tycz­nie bolą stawy, mię­śnie, czy kości.

Bóle sta­wów – jakie mogą być przy­czy­ny ich wy­stę­po­wa­nia?

Do przy­czyn bólów w ob­rę­bie sta­wów za­li­cza się:

 • zwy­rod­nie­nia sta­wów, które zwy­kle do­ty­czą osób w po­de­szłym wieku,
 • oty­łość, ale rów­nież skraj­na nie­do­wa­ga,
 • niska ak­tyw­ność fi­zycz­na, po­wo­du­ją­ca „za­sta­nie” sta­wów,
 • za­wo­do­we upra­wia­nie spor­tów, które obar­cza­ją stawy (pod­no­sze­nie cię­ża­rów, ma­ra­to­ny),
 • do­le­gli­wo­ści me­ta­bo­licz­ne,
 • mi­kro­ura­zy i kon­tu­zje,
 • stany za­pal­ne sta­wów i to­re­bek sta­wo­wych,
 • nie­pra­wi­dło­wo­ści w struk­tu­rze sta­wów (zwy­kle wy­ni­ka­ją­ce z wad wro­dzo­nych),
 • pre­dys­po­zy­cje ge­ne­tycz­ne,
 • nad­we­rę­ża­nie sta­wów,
 • nie­do­bo­ry wi­ta­min i mi­ne­ra­łów (w szcze­gól­no­ści wap­nia, bę­dą­ce­go bu­dul­cem kości),
 • obrzę­ki,
 • oste­opo­ro­za.

W przy­pad­ku łącz­ne­go wy­stę­po­wa­nie bólu mię­śni i sta­wów, jako przy­czy­ny po­da­je się cho­ro­bę reu­ma­to­idal­ną, prze­zię­bie­nia, in­fek­cje (mię­dzy in­ny­mi wi­ru­sem grypy), urazy takie jak stłu­cze­nia, zwich­nię­cia, a także zwy­rod­nie­nia sta­wów, oste­opo­ro­zę, nad­wa­gę, wady po­sta­wy i wspo­mnia­ne już kil­ku­krot­nie – nad­mier­ne ob­cią­ża­nie mię­śni i sta­wów. Nieco ina­czej jest w przy­pad­ku bo­le­sno­ści kości i sta­wów. Wów­czas, jako przy­czy­ny bólu po­da­je się mię­dzy in­ny­mi za­tru­cie or­ga­ni­zmu, dnę mo­cza­no­wą, cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we sta­wów, oste­opo­ro­zę, bia­łacz­kę, a także silne urazy (wy­bi­cie kości ze stawu).

Czy nasz wiek, ma wpływ na stan sta­wów?

Tak. Przede wszyst­kim na­le­ży pod­kre­ślić fakt, stop­nio­we­go „zu­ży­wa­nie” się sta­wów. Uży­wa­jąc tego okre­śle­nia, mamy na myśli przede wszyst­kim star­cze ubyt­ki w ko­ściach i zmniej­sza­ją­cą się ilość mazi sta­wo­wej. Nie mo­że­my także za­po­mi­nać, że to wła­śnie my sami nie­świa­do­mie przy­czy­nia­my się do zu­ży­wa­nia chrząst­ki szkli­stej ochra­nia­ją­cej nasze kości. W jaki spo­sób do­ko­nu­je­my „de­struk­cji” na­szych sta­wów? Otóż każdy ruch, prze­kra­cza­ją­cy na­tu­ral­ne moż­li­wo­ści stawu przy­spie­sza zu­ży­wa­nie mazi sta­wo­wej. Przy­kła­do­we „strze­la­nie na pal­cach”, czy od­gi­na­nie koń­czyn w od­wrot­nym do nor­mal­ne­go kie­run­ku, to naj­czę­ściej po­peł­nia­ne przez nas błędy. Ko­lej­nym jest po­zo­sta­wa­nie przez długi czas w bez­ru­chu. Je­że­li nie je­ste­śmy co­dzien­nie ak­tyw­ni fi­zycz­nie, przy­czy­nia­my się do osła­bie­nia na­szych sta­wów i mię­śni.

Zwy­rod­nie­nie sta­wów – czy może za­gra­żać każ­de­mu?

Zwy­rod­nie­nie sta­wów to stan cho­ro­bo­wy, obej­mu­ją­cy staw i stop­nio­wo zaj­mu­ją­cy rów­nież kości, ścię­gna i mię­śnie. Do­cho­dzi wów­czas do za­ni­ka­nia i „roz­mięk­cza­nia” chrząst­ki. W prze­strze­ni chrząst­ki za­czy­na­ją się po­ja­wiać otwo­ry, które wraz z po­stę­pu­ją­cą cho­ro­bą, stają się coraz więk­sze. Od­na­wia­ją­ca się chrząst­ka, ma trud­no­ści we wła­ści­wej roz­bu­do­wie i po­wsta­ją miej­sca, zbyt twar­de oraz frag­men­ty zbyt mięk­kie. Za­bu­rzo­na struk­tu­ra przy­czy­nia się do stop­nio­wej de­for­ma­cji stawu. Zde­for­mo­wa­ny staw, wy­kra­cza­jąc poza przy­pi­sa­ny mu ob­szar, ocie­ra się o inne kości, po­wo­du­jąc silny ból.

Mu­si­my pa­mię­tać, że każdy z nas może cier­pieć z po­wo­du zwy­rod­nie­nia sta­wów. Do przy­czyn jego po­wsta­wa­nia za­li­cza się za­rów­no stany nie­za­pal­ne, jak i stany za­pal­ne, przez co zdia­gno­zo­wa­nie zwy­rod­nie­nia sta­wów nie jest pro­ste.

Zwy­rod­nie­nia sta­wów – ob­ja­wy łatwe do za­ob­ser­wo­wa­nia

Do pod­sta­wo­wych ob­ja­wów alar­mu­ją­cych o tym, że z na­szy­mi sta­wa­mi dzie­je się coś złego, któ­rych rów­no­cze­śnie nie spo­sób prze­oczyć, za­li­cza­my:

 • stałe i oka­zjo­nal­ne bóle sta­wów,
 • sztyw­ność w ob­rę­bie stawu,
 • „prze­ska­ki­wa­nia” stawu w trak­cie wy­ko­ny­wa­ne­go ruchu (z to­wa­rzy­szą­cym cha­rak­te­ry­stycz­nym i nie­po­ko­ją­cym dźwię­kiem),
 • obrzę­ki sta­wów.

Bóle sta­wów – le­cze­nie

Obec­nie sto­su­je się dwie pod­sta­wo­we formy le­cze­nia ob­ja­wo­we­go bólu sta­wów – ta­blet­ki i pre­pa­ra­ty do sma­ro­wa­nia. Przy wy­bo­rze od­po­wied­nie­go pre­pa­ra­tu, po­wi­nie­neś naj­pierw wraz le­ka­rzem za­sta­no­wić się nad przy­czy­ną bólu.

 1. Przy­czy­na bólu – uraz, stłu­cze­nie
  W przy­pad­ku bo­le­sno­ści sta­wów, wy­ni­ka­ją­cej z urazu naj­le­piej za­sto­so­wać pre­pa­rat w for­mie żelu lub maści. Pre­pa­rat ten po­wi­nien za­wie­rać sub­stan­cje eli­mi­nu­ją­ce obrzęk, ła­go­dzą­ce ból i przy­spie­sza­ją­ce re­ge­ne­ra­cję tka­nek (np. Ar­ca­len).
 2. Przy­czy­na bólu – stan za­pal­ny
  W tym przy­pad­ku le­cze­nie po­le­ga na za­sto­so­wa­niu środ­ków prze­ciw­za­pal­nych. Mogą to być ta­blet­ki, maści oraz żele roz­grze­wa­ją­ce (Neo-​Capsiderm) lub prze­ciw­za­pal­ne.
 3. Gdy przy­czy­ną bólu nie jest stan za­pal­ny, ani stłu­cze­nie
  Je­że­li przy­czy­ną bólu sta­wów nie jest stłu­cze­nie, ani też stan za­pal­ny, mamy do czy­nie­nia z nie­za­pal­ną przy­czy­ną zwy­rod­nie­nia sta­wów (o któ­rej wspo­mnia­no wyżej). Wów­czas mo­że­my zde­cy­do­wać się na pre­pa­ra­ty roz­grze­wa­ją­ce (Neo-​Capsiderm) lub ta­blet­ki wspo­ma­ga­ją­ce le­cze­nie zwy­rod­nie­nia sta­wów (np. Reu­ma­herb).

Maść roz­grze­wa­ją­ca (Neo-​Capsiderm) – me­cha­nizm dzia­ła­nia

Neo-​Capsiderm to lek do­stęp­ny bez re­cep­ty. W skła­dzie pre­pa­ra­tu znaj­du­je się: no­ni­va­mi­dum, kwas sa­li­cy­lo­wy, kam­fo­ra, ter­pen­ty­na bal­sa­micz­na, oraz ole­jek eu­ka­lip­tu­so­wy. W wy­ni­ku za­sto­so­wa­nia po­wyż­szych skład­ni­ków otrzy­mu­je się dzia­ła­nie roz­grze­wa­ją­ce. Po­cząt­ko­wo, po apli­ka­cji pre­pa­ra­tu na skórę wy­stę­pu­je dzia­ła­nie draż­nią­ce, po­ja­wia się za­czer­wie­nie­nie i uczu­cie cie­pła. Jest to efekt roz­sze­rze­nia na­czyń krwio­no­śnych i po­lep­sze­nia ukrwie­nia bo­lą­ce­go miej­sca. Dzię­ki temu szyb­ciej do­cho­dzi do zmniej­sze­nia się obrzę­ku, stanu za­pal­ne­go i przede wszyst­kim bólu.

Maść na stawy Neo-​Capsiderm – sto­so­wa­nie

Neo-​Capsiderm jest pre­pa­ra­tem do sto­so­wa­nia przez osoby do­ro­słe. Sto­so­wa­nie leku po­le­ga na de­li­kat­nym wma­so­wa­niu jego nie­wiel­kiej ilo­ści w ob­szar, w któ­rym od­czu­wa­my ból. Lek sto­su­je się dwa razy dzien­nie, przez mak­sy­mal­nie dwa dni. Po każ­do­ra­zo­wym za­sto­so­wa­niu leku, na­le­ży do­kład­nie umyć ręce. Z uwagi na silne dzia­ła­nie pre­pa­ra­tu Neo-​Capsiderm, nie za­le­ca się czę­stych apli­ka­cji na tym samym ob­sza­rze (ewen­tu­al­ność uszko­dze­nia ner­wów czu­cio­wych).

Reu­ma­herb – ta­blet­ki wspo­ma­ga­ją­ce te­ra­pię zwy­rod­nie­nia sta­wów

Reu­ma­herb to lek do­stęp­ny bez re­cep­ty, za­wie­ra­ją­cy wy­cią­gi ro­ślin­ne z ko­rze­nia Dia­bel­skie­go pa­zu­ra, ziela Je­żów­ki, oraz kwia­tu Wią­zów­ki. Pre­pa­rat ten sto­su­je się wspo­ma­ga­ją­co w te­ra­pii cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów, w celu zmniej­sze­nia do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Do­dat­ko­wym atu­tem leku Reu­ma­herb jest fakt, wspo­ma­ga­nia przez niego od­por­no­ści or­ga­ni­zmu. Lek ten sto­su­je się w krót­kich (mak­sy­mal­nie dzie­się­cio­dnio­wych) ku­ra­cjach, po trzy ta­blet­ki dzien­nie.

Bóle sta­wów i mię­śni – dzia­ła­nie pro­fi­lak­tycz­ne

Bóle sta­wów można le­czyć, ale rów­nież można im za­po­bie­gać. Pro­fi­lak­ty­ka bólów sta­wów po­le­ga na dba­ło­ści o co­dzien­ną ak­tyw­ność fi­zycz­ną, nie do­pusz­cza­nia do nad­mier­ne­go ob­cią­że­nia, a także na przyj­mo­wa­niu pre­pa­ra­tów wzmac­nia­ją­cych chrząst­kę sta­wo­wą.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Cholesterol i trawienie

Leki na cholesterol bez recepty

 Ilość cho­le­ste­ro­lu we krwi można ob­ni­żyć far­ma­ko­lo­gicz­nie. Środ­ki na cho­le­ste­rol po­sia­da­ją różne skut­ki ubocz­ne. Warto zatem po­szu­kać al­ter­na­tyw­ne­go roz­wią­za­nia po­przez zmia­nę do­tych­cza­so­we­go trybu

Drogi moczowe

Letnie SOS, czyli co spakować do apteczki

Za­dra­pa­nia, uką­sze­nia, bie­gun­ka, prze­zię­bie­nie, za­pa­le­nie pę­che­rza – to naj­częst­sze do­le­gli­wo­ści, które mogą do­paść nas pod­czas urlo­pu. Dla­te­go pla­nu­jąc wa­ka­cyj­ny wy­jazd, warto

Stawy i nerwobóle

Jak dbać i co stosować na stawy?

Bywa, że wy­star­czy wów­czas od­cią­żyć stawy, wy­eli­mi­no­wać złe na­wy­ki ży­wie­nio­we i za­cząć upra­wiać sport, by znów cie­szyć się lep­szym zdro­wiem. Warto rów­nież za­sto­so­wać

POZNAJ

Nasze marki