Artykuły

Zioła na hemoroidy – naturalne sposoby na ten dokuczliwy problem

He­mo­ro­idy – wsty­dli­wa i bo­le­sna cho­ro­ba, do­ty­ka­ją­ca coraz wię­cej osób, nie­ste­ty wciąż po­zo­sta­je te­ma­tem tabu. Cho­ciaż he­mo­ro­idy są źró­dłem po­waż­ne­go dys­kom­for­tu dla cho­rych, pa­cjen­ci czę­sto igno­ru­ją pierw­sze ob­ja­wy. Tym­cza­sem oka­zu­je się, że he­mo­ro­idy można sku­tecz­nie wy­le­czyć za po­mo­cą ziół.

Co to są he­mo­ro­idy?

He­mo­ro­idy – zwane guz­ka­mi krwaw­ni­czy­mi – są struk­tu­ra­mi na­czy­nio­wy­mi po­ło­żo­ny­mi w ka­na­le od­by­tu. Oto­czo­ne są mię­śnia­mi od­by­tu (zwie­ra­cza­mi), które po­zo­sta­ją w sta­nie na­pię­cia, po­wo­du­ją za­stój krwi w he­mo­ro­idach i w ten spo­sób utrzy­mu­ją szczel­ność od­by­tu. W trak­cie od­da­wa­nia stol­ca mię­śnie roz­luź­nia­ją się i na­stę­pu­je wów­czas od­pływ krwi na­gro­ma­dzo­nej w he­mo­ro­idach. Zmia­ny pa­to­lo­gicz­ne za­czy­na­ją po­ja­wiać się wów­czas gdy za­bu­rzo­ny zo­sta­je od­pływ krwi. W wy­ni­ku za­trzy­ma­nia krwi guzki stają się na­brzmia­łe, i uwy­pu­kla­ją się na ze­wnątrz lub we­wnątrz od­by­tu, do­dat­ko­wo roz­wi­ja się stan za­pal­ny.

He­mo­ro­idy – przy­czy­ny

Przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia cho­ro­by są bar­dzo różne. Naj­bar­dziej na­ra­żo­ne są na nie osoby pro­wa­dzą­ce sie­dzą­cy tryb życia, ko­bie­ty w ciąży i osoby po 50 roku życia. Wpływ ma także nie­od­po­wied­nia dieta, mała podaż błon­ni­ka w die­cie, prze­wle­kłe za­par­cia, oty­łość, zbyt mała ak­tyw­ność fi­zycz­na.

He­mo­ro­idy – ob­ja­wy

Ob­ja­wy cho­ro­by he­mo­ro­idal­nej są bar­dzo nie­przy­jem­ne i mogą znacz­nie ob­ni­żyć kom­fort życia osoby do­tknię­tej tą cho­ro­bą. Do głów­nych ob­ja­wów na­le­żą: po­draż­nie­nie, pie­cze­nie i świąd od­by­tu, uszko­dze­nie ślu­zów­ki zwią­za­ne z krwa­wie­niem, ból i obrzęk w oko­li­cy od­by­tu, uczu­cie nie­kom­plet­ne­go wy­próż­nie­nia, czę­sto także nie­trzy­ma­nie stol­ca oraz stałe uczu­cie wil­got­no­ści w oko­li­cy od­by­tu. Może także do­cho­dzić do wy­pa­da­nia guz­ków krwaw­ni­czych, po­wsta­wa­nia szcze­lin i pęk­nięć.

He­mo­ro­idy – jak le­czyć?

Ob­ja­wy he­mo­ro­idów są bar­dzo do­kucz­li­we i krę­pu­ją­ce. Wy­so­ką sku­tecz­ność dzia­ła­nia w po­cząt­ko­wym eta­pie roz­wo­ju cho­ro­by wy­ka­zu­ją pre­pa­ra­ty zio­ło­we – głów­nie przez swoje dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­za­pal­ne i ścią­ga­ją­ce. Skład­ni­ki ro­ślin­ne do­dat­ko­wo ła­go­dzą po­draż­nie­nia, świąd i pie­cze­nie oko­lic od­by­tu, zmniej­sza­ją krwa­wie­nie i przy­śpie­sza­ją go­je­nie. W le­cze­niu ob­ja­wów he­mo­ro­idów sto­su­je się leki zio­ło­we dzia­ła­ją­ce miej­sco­wo: kremy, czop­ki, żele. Świet­nie spraw­dza­ją się także cie­płe ką­pie­le, na­sia­dów­ki i okła­dy z zio­ło­wych na­pa­rów.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Stawy i nerwobóle

Sposoby na bolące stawy

Ból sta­wów wy­ni­ka nie tylko z po­ja­wia­ją­cych się w star­szym wieku do­le­gli­wo­ści na­rzą­du ruchu. Coraz wię­cej mło­dych osób skar­ży się na bo­le­sność i sztyw­ność sta­wów oraz trud­no­ści

Jama ustna i dziąsła

Jakie zioła na stany zapalne jamy ustnej?

Stany za­pal­ne w ob­rę­bie błony ślu­zo­wej jamy ust­nej to bar­dzo bo­le­sny pro­blem, który znacz­nie utrud­nia spo­ży­wa­nie po­kar­mów i picie na­po­jów. Szu­ka­my wtedy pre­pa­ra­tu, który za­ła­go­dzi dys­kom­fort

POZNAJ

Nasze marki