Artykuły

Akcja: wątroba regeneracja! Jakie zioła na wątrobę?

Wio­sna to czas od­ro­dze­nia i oczysz­cze­nia. Nie bez przy­czy­ny spe­cja­li­ści od ży­wie­nia do­ra­dza­ją oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu wła­śnie po za­koń­cze­niu zimy. Klu­czem do usu­nię­cia tok­syn z or­ga­ni­zmu jest wspo­mo­że­nie pracy i re­ge­ne­ra­cja wą­tro­by. To wła­śnie w tym okre­sie organ ten osią­ga szczyt swo­ich moż­li­wo­ści. Jak oczy­ścić or­ga­nizm z tok­syn? Jak zre­ge­ne­ro­wać wą­tro­bę? Jakie zioła na oczysz­cze­nie i re­ge­ne­ra­cję wą­tro­by?

Zimą spo­ży­wa­my dużo tłu­stych, ka­lo­rycz­nych i cięż­ko­straw­nych po­kar­mów, które mają nam za­pew­nić od­po­wied­nią podaż ener­gii po­trzeb­nej do co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia i pro­duk­cji dużej ilo­ści cie­pła. Z na­dej­ściem wio­sny fi­zjo­lo­gicz­nie zrzu­ca­my na­gro­ma­dzo­ny ba­last. Wiele osób chce wspo­móc ten pro­ces po­przez prze­pro­wa­dza­nie ku­ra­cji oczysz­cza­ją­cych or­ga­nizm z na­gro­ma­dzo­nych tok­syn. Służy to po­pra­wie sa­mo­po­czu­cia, uspraw­nie­niu funk­cjo­no­wa­nia wielu na­rzą­dów i ukła­dów, lep­szej prze­mia­nie ma­te­rii oraz od­zy­ska­niu zdro­we­go wy­glą­du skóry. Wio­sna to czas zmian na­wy­ków ży­wie­nio­wych i spo­ży­wa­nia więk­szej ilo­ści lek­ko­straw­nych po­sił­ków. Czę­ścią diety oczysz­cza­ją­cej są owoce i wa­rzy­wa, naj­le­piej w po­sta­ci su­ro­wej bądź świe­żo wy­ci­ska­nych soków owocowo-​warzywnych. Ważną rolę w oczysz­cza­niu or­ga­ni­zmu peł­nią zioła, szcze­gól­nie te wspo­ma­ga­ją­ce pracę wą­tro­by.

Wio­sen­ne oczysz­cze­nie wą­tro­by

Wio­sen­ną de­tok­sy­fi­ka­cję warto za­cząć od wą­tro­by. Dla­cze­go? Bo to organ w na­szym or­ga­ni­zmie od­po­wie­dzial­ny wła­śnie za neu­tra­li­za­cję i usu­wa­nie tok­syn z ustro­ju. Me­ta­bo­li­zu­jąc pro­duk­ty prze­mia­ny ma­te­rii, al­ko­hol, leki i inne związ­ki che­micz­ne, część z nich prze­kształ­ca do po­sta­ci, które mogą być wy­da­lo­ne z or­ga­ni­zmu. Jed­nak sporo tych związ­ków che­micz­nych zo­sta­je w wą­tro­bie, utrud­nia­jąc jej pracę. 

Sku­tecz­ne oczysz­cza­nie wą­tro­by za­kła­da sto­so­wa­nie od­po­wied­niej diety oraz ziół, które po­zwo­lą usu­nąć na­gro­ma­dzo­ne tok­sy­ny oraz wspo­mo­gą re­ge­ne­ra­cję tego na­rzą­du.

Dieta na oczysz­cza­nie wą­tro­by

Do­brej pracy wą­tro­by sprzy­ja lek­ko­straw­na i uroz­ma­ico­na dieta, bo­ga­ta w wa­rzy­wa, owoce i błon­nik. Na­le­ży uni­kać po­kar­mów tłu­stych, cięż­ko­straw­nych i żyw­no­ści wy­so­ko prze­two­rzo­nej. Wą­tro­bie szko­dzą sztucz­ne sub­stan­cje za­war­te w pro­duk­tach żyw­no­ścio­wych, al­ko­hol oraz leki.

Dieta oczysz­cza­ją­ca wą­tro­bę za­kła­da spo­ży­wa­nie mniej­szych po­sił­ków, ale czę­ściej, przy­go­to­wa­nych po­przez go­to­wa­nie, du­sze­nie lub na parze. Warto zmi­ni­ma­li­zo­wać lub nawet cał­ko­wi­cie wy­klu­czyć spo­ży­wa­nie pie­czy­wa pszen­ne­go, sło­dy­czy, moc­nych na­po­jów (kawa, her­ba­ta) oraz na­bia­łu. Ważną po­zy­cją w die­cie na od­tru­cie wą­tro­by są świe­że soki owocowo-​warzywne (np. z mar­chwi, bu­ra­ka, świe­że­go ogór­ka).

Jakie zioła na oczysz­cza­nie wą­tro­by?

Dru­gim waż­nym ele­men­tem ku­ra­cji oczysz­cza­ją­cej wą­tro­bę jest sto­so­wa­nie ziół w po­sta­ci na­pa­rów zio­ło­wych czy wy­cią­gów za­mknię­tych w kap­suł­kach lub ta­blet­kach. Po jakie zioła na wą­tro­bę warto się­gnąć, by uspraw­nić jej pracę?

  • Ostro­pest pla­mi­sty – sy­li­ma­ry­na za­war­ta w wy­cią­gach z tej ro­śli­ny chro­ni wą­tro­bę przed tok­sy­na­mi, re­ge­ne­ru­je, dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i ochron­nie. Ostro­pest warto sto­so­wać za­rów­no w for­mie her­ba­ty zio­ło­wej, w po­sta­ci su­ple­men­tów diety w kap­suł­kach (np. Ostro­pest pla­mi­sty Tylko Na­tu­ra) lub jako lek na wą­tro­bę do­stęp­ny bez re­cep­ty w ta­blet­kach (np. Sy­li­ma­rol 70®mg). Warto także pójść o krok dalej i sto­so­wać pre­pa­ra­ty dzia­ła­ją­ce od­tru­wa­ją­co nie tylko na wą­tro­bę, ale też na cały or­ga­nizm. Sy­li­ma­rol® Detox to su­ple­ment diety, który oprócz wy­cią­gu z owo­ców ostro­pe­stu pla­mi­ste­go, za­wie­ra także ziele skrzy­pu, liść po­krzy­wy oraz liść brzo­zy o wła­ści­wo­ściach od­tru­wa­ją­cych or­ga­nizm i oczysz­cza­ją­cych go z tok­syn.
  • Kar­czoch zwy­czaj­ny – na wą­tro­bę ko­rzyst­nie wpły­wa­ją wy­cią­gi z liści i ko­rze­ni kar­czo­cha bo­ga­te w cy­na­ry­nę. To zwią­zek o dzia­ła­niu żół­cio­pęd­nym, ob­ni­ża­ją­cy po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi. Uspraw­nia pracę wą­tro­by i uła­twia tra­wie­nie. Sprawdź Kar­czoch zwy­czaj­ny Tylko Na­tu­ra w kap­suł­kach.
  • Mni­szek le­kar­ski – sto­so­wa­ny przy osła­bie­niu czyn­no­ści wą­tro­by, dzia­ła żół­cio­twór­czo, żół­cio­pęd­nie i lekko prze­czysz­cza­ją­co. Wy­cią­gi z mnisz­ka le­kar­skie­go wspo­ma­ga­ją od­tru­wa­nie or­ga­ni­zmu po­przez usu­wa­nie szko­dli­wych sub­stan­cji przez nerki.

Pod­su­mo­wu­jąc, wio­sna to świet­ny czas na oczysz­cze­nie or­ga­ni­zmu. Pro­ces ten warto za­cząć od od­tru­cia i re­ge­ne­ra­cji wą­tro­by. Sku­tecz­ne oczysz­cza­nie wą­tro­by opie­ra się na zmia­nie na­wy­ków ży­wie­nio­wych oraz sto­so­wa­niu lek­ko­straw­nej diety, bo­ga­tej w owoce i wa­rzy­wa. Warto także się­gnąć po su­ple­men­ty na wą­tro­bę za­wie­ra­ją­ce ostro­pest pla­mi­sty, kar­czoch zwy­czaj­ny oraz mni­szek le­kar­ski. Picie dużej ilo­ści zdro­wych pły­nów uspraw­ni pro­ces usu­wa­nia szko­dli­wych sub­stan­cji z or­ga­ni­zmu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Grypa i przeziębienie

Zioła na kaszel – sposoby dla dzieci i dorosłych

Kiedy sły­szy­my obok sie­bie osobę kasz­lą­cą, pierw­szym sko­ja­rze­niem naj­czę­ściej jest myśl o prze­zię­bie­niu. Rze­czy­wi­ście, pod­czas jesienno-​zimowego prze­si­le­nia spo­ty­ka ono i do­ro­słych, i dzie­ci.

Cholesterol i trawienie

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą

POZNAJ

Nasze marki